1001 thủ thuật máy tính P25

Chia sẻ: Son Nguu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
125
lượt xem
75
download

1001 thủ thuật máy tính P25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

223. Xem dung lượng của một Partition Bạn thường sử dụng Windows Explorer để xem dung lượng partition còn trống hoặc xem partition đó có bao nhiêu thư mục thì đây thủ thuật sau sẽ giúp bạn xem dung lượng của partition còn trống , các thư mục chứa trong partition đó , ... Ở đây tôi sử dụng VBscript để làm điều này khi đó nó sẽ xuất dữ liệu ở ngõ ra của partition đó . Bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Option Explicit MsgBox RunOutput( "COMMAND /C DIR H:\", 0 ) Function...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 1001 thủ thuật máy tính P25

  1. 223. Xem dung lượng của một Partition Bạn thường sử dụng Windows Explorer để xem dung lượng partition còn trống hoặc xem partition đó có bao nhiêu thư mục thì đây thủ thuật sau sẽ giúp bạn xem dung lượng của partition còn trống , các thư mục chứa trong partition đó , ... Ở đây tôi sử dụng VBscript để làm điều này khi đó nó sẽ xuất dữ liệu ở ngõ ra của partition đó . Bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Option Explicit MsgBox RunOutput( "COMMAND /C DIR H:\", 0 ) Function RunOutput( cProgram, nWindowType ) Dim oFS Set oFS = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim cFile cFile = oFS.GetSpecialFolder(2).Path & "\" & oFS.GetTempName Dim oShell Set oShell = CreateObject( "WScript.Shell" ) oShell.Run cProgram & " >" & cFile, nWindowType, True Set oShell = Nothing Dim oFile Set oFile = oFS.OpenTextFile(cFile, 1, True) RunOutput = oFile.ReadAll() oFile.Close oFS.DeleteFile cFile End Function Lưu ý : H: là ổ đĩa mà bạn muốn xem . Lưu tập tin này lại với tên là output.vbs 224. Xem giờ hệ thống bằng Windows Script Host Bạn thường xem giờ bằng chức năng Day and Time trong Control Panel hoặc ở thanh System Tray . Tuy nhiên ta vẩn có cách xem giờ trên hệ thống bằng Windows Script Host . Để làm điều này , bạn mở notepad lên và chép đọan mã sau vào : On Error Resume Next strComputer = "."
  2. Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_UTCTime") For Each objItem in colItems Wscript.Echo "Day: " & objItem.Day Wscript.Echo "Day Of Week: " & objItem.DayOfWeek Wscript.Echo "Hour: " & objItem.Hour Wscript.Echo "Milliseconds: " & objItem.Milliseconds Wscript.Echo "Minute: " & objItem.Minute Wscript.Echo "Month: " & objItem.Month Wscript.Echo "Quarter: " & objItem.Quarter Wscript.Echo "Second: " & objItem.Second Wscript.Echo "Week In Month: " & objItem.WeekInMonth Wscript.Echo "Year: " & objItem.Year Wscript.Echo Next Lưu lại và đặt tên là disptime.vbs 225. Thêm một cách để đổi tên lệnh Run Bạn từng biết sử dụng khóa Registry để đổi tên trong menu Start , tuy nhiên ta sẽ có cách thứ hai để đổi tên lệnh Run . Bạn mở Notepad chép đọan code này vào : Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p1, n, cn, MyBox, Title Dim itemtype p1 = "HKCR\CLSID\{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}\" n = ws.RegRead(p1 & "LocalizedString") t = "Change the Name of Run on Start Menu" cn = InputBox("Type in the name to replace Run with.", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "LocalizedString", cn End If Title = "Run on the Start Menu has now been renamed." MyBox = MsgBox(Title,64,"Finished")
  3. Lưu tập tin này với tên changerun.vbs Sau đó bạn tiến hành chạy tập tin này và nhập vào tên cần thay đổi . Logoff hoặc khởi động lại máy tính Lưu ý : Thủ thuật này không áp dụng cho Classical Start Menu 226. Hiển thị tất cả các phím tắt trong Microsoft Word 2000 Trong Microsoft Word 2000 có cung cấp cho bạn một macro chứa danh sách các phím tắt , vậy bạn có muốn hiển thị tất cả các phím tắt trong Microsoft Word 2000 hay không , thủ thuật sau sẽ giúp bạn hiển thị tất cả các phím tắt này rất dể dàng . Mở Microsoft Word , nhấn Ctrl_N để mở một tài liệu mới tiếp theo bạn vào Tools chọn Macro và chọn Macros Trong danh sách Macros in bạn chọn Word Commands Chọn List Commands trong danh sách Macro Name và nhấn nút Run Trong hộp thọai List Commands chọn Current menu and keyboard settings hoặc All Word commands và nhấn phím OK . Khi đó Word sẽ tạo cho bạn một tài liệu mới và liệt kê danh sách các phím tắt cho bạn . 227. Mở các khay đĩa ra bằng một cú nhấp chuột Máy tính của bạn có rất nhiều ổ đĩa CDROM , ổ nào củng có cả CDR/CDRW đều đủ cả không thiếu mặt một “nhân tài” nào hết . Mổi lần muốn lấy các ổ đĩa này ra muốn “mệt xĩu” . Bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Set oWMP = CreateObject("WMPlayer.OCX.7" ) Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection if colCDROMs.Count >= 1 then For i = 0 to colCDROMs.Count - 1 colCDROMs.Item(i).Eject Next ' cdrom
  4. End If Lưu tập tin này lại , bạn đặt tên cho tập tin này là cd.vbs 228. Tích hợp chức năng tạo ISO vào menu ngữ cảnh Ngày nay việc tạo một đĩa CD Boot với các phần mềm hổ trợ cho bạn không có gì quá khó khăn bạn có thể sử dụng phần mềm Nero Burning hay các phần mềm hổ trợ để tạo cho mình một đĩa CD Boot tiện ích . Bài viết sau sẽ giúp bạn tạo một tập tin ISO ở bất cứ nơi đâu để tạo cho mình một CD Boot đa năng bằng cách tích hợp nó vào vào menu ngữ cảnh . Để làm điều này đầu tiên tìm 3 tập tin cdimade.inf , cdimage.exe , xpboot.img (3 tập tin này tôi gởi kèm theo Ebook này) . Tạo một thư mục mang tên là Boot ở bất cứ nơi đâu mà bạn muốn (chẳng hạn H:\Boot) và chép 3 tập tin này vào thư mục Boot này . Mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : @echo off SET DIRE=%1 TITLE Creating Bootable ISO Image of %DIRE% ECHO. ECHO Removing any possible attributes set on %DIRE% and its subfolders... ATTRIB -R -H %DIRE% /S /D FOR /F %%G IN ("%DIRE%") DO SET DCT=%DIRE: =_% FOR /F %%Q IN ("%DCT%") DO SET LABL=%%~nQ ECHO. ECHO Creating ISO... CDIMAGE.EXE -l%LABL% -h -j1 -m -o - b%SystemRoot%\system32\img\xpBoot.img %DIRE% %DIRE%.iso ECHO. PAUSE EXIT Lưu tập tin này lại trong thư mục H:\Boot và đặt tên là bootiso.cmd Tiếp theo bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : @echo off
  5. SET DIRE=%1 TITLE Creating Data ISO Image of %DIRE% ECHO. ECHO Removing any possible attributes set on %DIRE% and its subfolders... ATTRIB -R -H %DIRE% /S /D FOR /F %%G IN ("%DIRE%") DO SET DCT=%DIRE: =_% FOR /F %%Q IN ("%DCT%") DO SET LABL=%%~nQ ECHO. ECHO Creating ISO... CDIMAGE.EXE -l%LABL% -yd -n -h -x -o -m -d %DIRE% %DIRE%.iso ECHO. PAUSE EXIT Lưu tập tin này lại trong thư mục H:\Boot và đặt tên là dataiso.cmd Nhấn chuột phải vào tập tin cdimage.inf và chọn Install . 229. Thay đổi thanh tiêu đề trong Internet Explorer Đầu tiên bạn mở Notepad lên và chép đọan mã sau vào : Option Explicit Set ws = WScript.CreateObject("WScript.Shell") Dim ws, t, p, p1, n, cn, mybox, itemtype, vbdefaultbutton p = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\Window Title" itemtype = "REG_SZ" n = "Chuc mung ban da den voi www.vnechip.com" Ws.RegWrite p, n, itemtype p1 = "HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\" n = ws.RegRead(p1 & "Window Title") t = "Thay doi ten cho thanh tieu de" cn = InputBox("Nhap ten moi cho thanh tieu de va nhan nut OK .", t, n) If cn "" Then ws.RegWrite p1 & "Window Title", cn End If VisitKelly's Korner Sub VisitKelly's Korner If MsgBox("Welcome to http://www.vnechip.com" & vbCRLF & vbCRLF &"Ban co
  6. muon ghe tham chung toi ngay bay gio?", vbQuestion + vbYesNo + vbDefaultButton, "VNECHIPWhere People Go To Know") =6 Then ws.Run "http://www.vnechip.com" End If End Sub Lưu tập tin này lại với tên là visit.vbs
Đồng bộ tài khoản