intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

14 đề thi thanh toán quốc tế

Chia sẻ: Tran Huynh Van | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

0
149
lượt xem
27
download

14 đề thi thanh toán quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu 14 đề thi thanh toán quốc tế trình bày 14 đề thi môn học Thanh toán quốc tế để sinh viên ôn tập, tổng hợp, củng cố kiến thức môn học Thanh toán quốc tế để thi đạt điểm cao. Đây là tài liệu bổ ích dành cho sinh viên ngành Kinh tế, Tài chính ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 14 đề thi thanh toán quốc tế

 1. Đề 01 phÈm vµ b¸n ra trªn thÞ trêng ViÖt Nam lµ 18.000 C1: T¹i sao hèi phiÕu l¹i cã tÝnh lu th«ng ®îc? VN§/1 s¶n phÈm. TØ gi¸ hèi ®o¸i ®îc c«ng bè t¹i Sè tiÒn trªn th tÝn dông vµ sè tiÒn trªn hèi phiÕu cã Hµ Néi vµo thêi ®iÓm nµy lµ 1 HKD = 7.000 VN§. liªn quan víi nhau nh thÕ nµo? Sau 3 th¸ng ng©n hµng nhµ níc ®· ®iÒu chØnh l¹i C2: TÝn dông lµ g×? B¶n chÊt cña nã? Lîi Ých tØ gi¸ 1 HKD = 11.500 VN§. Gi¶ thiÕt r»ng gi¸ c¶ cña tÝn dông trong giao dÞch th¬ng m¹i quèc tÕ. t¹i hai thÞ trêng hÇu nh kh«ng thay ®æi. H·y cho C3: §iÒu 30 trong UCP 500 quy ®Þnh “Ng©n biÕt t×nh h×nh xuÊt nhËp khÈu cña doanh nghiÖp hµng chÊp nhËn vËn ®¬n B/L do ngêi giao nhËn A diÔn ra nh thÕ nµo? ký”. NÕu ®¹i lý cña ngêi giao nhËn ký B/L th× ng©n hµng cã chÊp nhËn kh«ng? V× sao? Đề 05 C1: Nªu nghiÖp vô chÊp nhËn tr¶ tiÒn vµ Đề 02 nghiÖp vô b¶o l·nh hèi phiÕu. Lo¹i phiÕu nµo ®îc C1: Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ sö dông trong nghiÖp vô chÊp nhËn, trêng hîp nµo g×? NghÜa vô vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn cã liªn sö dông nghiÖp vô b¶o l·nh? quan ®Õn ph¬ng thøc nµy? C2: Kh¸i niÖm vÒ ph¬ng thøc thanh to¸n quèc C2: Nªu kü thuËt nghiÖp vô chÊp nhËn hèi tÕ. Ph¬ng thøc nµo ®îc sö dông réng r·i trong bu«n phiÕu. T¹i sao ph¶i cã nghiÖp vô nµy, nã ®îc sö b¸n xuÊt nhËp khÈu? dông trong trêng hîp nµo? C3: Ng©n hµng ViÖt Nam cÇn 1 triÖu USD C3: L/C kh«ng ghi ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc. Ngµy trong thêi gian 3 th¸ng. TØ gi¸ giao nhËn ngay t¹i Hµ xuÊt tr×nh chøng tõ cã hiÖu lùc ®Ó thanh to¸n ®îc Néi 1 $ = 14.000 VN§, tØ gi¸ giao nhËn kú h¹n t¹i hiÓu nh thÕ nµo? Hµ Néi lµ 1 $ = 14.500 VN§. Ng©n hµng ®ã ®· tiÕn hµnh nghiÖp vô SAWP nh thÕ nµo? Đề 03 C1: T¹i sao ph¶i ®¶m b¶o gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn Đề 06 thanh to¸n? Ph¬ng thøc ®¶m b¶o nµo h¹n chÕ ®îc C1: Sè tiÒn trªn th tÝn dông vµ sè tiÒn trªn hèi nhiÒu rñi ro nhÊt? Cho vÝ dô. phiÕu cã liªn quan víi nhau nh thÕ nµo? Nªu c¸c ph- C2: Khi ký hîp ®ång xuÊt khÈu, thêi h¹n hiÖu ¬ng ph¸p tr¶ tiÒn cña hèi phiÕu. lùc cña L/C cã cÇn thiÕt ®èi víi ngêi b¸n hµng hay C2: Môc ®Ých cña ký hËu cña hèi phiÕu lµ g×? kh«ng? T¹i sao? Lo¹i ký hËu nµo võa ®¶m b¶o tÝnh lu th«ng cao C3: Doanh nghiÖp ViÖt Nam mua hµng trong n- võa ®¶m b¶o sù an toµn cao nhÊt cho hèi phiÕu? íc víi gi¸ 6.000 VN§/1 s¶n phÈm vµ xuÊt khÈu sang C3: C«ng ty XNK ViÖt Nam nhËn ®îc mét L/C Singapore víi gi¸ 1,2 SGD/1 s¶n phÈm. TØ gi¸ hèi do Ng©n hµng DELTA Singapore ph¸t hµnh. Trªn ®o¸i t¹i Hµ Néi ghi 1 SGD = 7000 VN§. Sau 3 th¸ng L/C ghi ”DELTA sÏ tr¶ tiÒn ngay sau khi nhËn chÊp gi¸ c¶ vµ tØ gi¸ hèi ®o¸i t¹i thÞ trêng ViÖt Nam thay nhËn thanh to¸n cña ngêi xin më L/C nÕu hµng ho¸ ®æi. Gi¸ s¶n phÈm ®· t¨ng lªn 8.400 VN§/1 s¶n phï hîp víi chøng tõ do ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh”. phÈm, tØ gi¸ hèi ®o¸i t¹i Hµ Néi lµ 1 SGD = 12.000 VËy theo b¹n c«ng ty XNK ViÖt Nam cã nªn chÊp VN§. Cho biÕt t×nh h×nh xuÊt khÈu hµng ho¸ trªn nhËn L/C nµy hay kh«ng? V× sao. thÞ trêng nµy diÔn ra nh thÕ nµo? §Ó t¨ng cêng xuÊt khÈu hµng ho¸ trªn thÞ trêng nµy doanh Đề 07 nghiÖp ViÖt Nam nªn lµm g×? C1: TØ gi¸ hèi ®o¸i lµ g×? Nh÷ng nh©n tè ¶nh hëng tíi tØ gi¸ hèi ®o¸i. Tr×nh bµy hai ph¬ng ph¸p Đề 04 ®iÒu chØnh tØ gi¸ hèi ®o¸i. C1: T¹i sao ph¶i ®¶m b¶o gi¸ trÞ cña ®ång tiÒn C2: TÝn dông th¬ng m¹i vµ c¸c h×nh thøc cÊp thanh to¸n? Ph¬ng thøc b¶o ®¶m nµo h¹n chÕ ®îc tÝn dông cña nã. C¸c h×nh thøc b¶o ®¶m tÝn dông nhiÒu rñi ro nhÊt? Cho vÝ dô. th¬ng m¹i chñ yÕu ®îc sö dông trong ngo¹i th¬ng. C2: Mét th tÝn dông kh«ng ghi ngµy giao hµng, C3: Th«ng thêng trong c¸c L/C quy ®Þnh: B/L trong trêng hîp nµy, ngµy giao hµng ®îc hiÓu nh ph¶i ghi “Made out to order name ß Issuing Bank” thÕ nµo? mµ kh«ng ghi tªn ngêi nhËp khÈu. ý nghÜa cña yªu C3: Doanh nghiÖp A cña ViÖt Nam nhËp khÈu cÇu nµy lµ g×? T¸c dông cña nã? hµng ®iÖn tö tõ Hång K«ng víi gi¸ 2 HKD/1 s¶n
 2. Đề 08 hµnh ®éng nh vËy ®óng hay sai? ý kiÕn cña b¹n vÒ C1: Lo¹i hèi phiÕu nµo th× chuyÓn nhîng ®îc? vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo? Nªu c¸c ph¬ng ph¸p chuyÓn nhîng c¬ b¶n mµ b¹n biÕt. Đề 12 C2: Thêi h¹n tÝn dông lµ g×? Nªu c¸c ph¬ng C1: Mét tÝn dông kh«ng ghi thêi h¹n hiÖu lùc, ph¸p tÝnh chóng? T¹i sao ngêi ®i vay ph¶i quan vËy thêi h¹n hiÖu lùc cña th ®îc hiÓu nh thÕ nµo? t©m tíi thêi h¹n vay? Nh÷ng tranh chÊp nµo thêng x¶y ra víi lo¹i nµy? C3: Sù kh¸c nhau gi÷a tr¶ tiÒn ngay vµ chiÕt C2: H·y chøng minh r»ng khi tØ gi¸ hèi ®o¸i khÊu ghi trong L/C. Ngêi hëng lîi cã quyÒn lùa chän (USD/VN§) t¨ng lªn lµm cho khèi lîng hµng ho¸ cña chiÕt khÊu hay tr¶ tiÒn ngay hay kh«ng? ViÖt Nam xuÊt khÈu ra níc ngoµi cã xu híng t¨ng lªn. Đề 09 C3: L/C quy ®Þnh ngµy giao hµng lµ 15/6/1999 C1: Ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông chøng tõ lµ vµ kh«ng quy ®Þnh ngµy xuÊt tr×nh chøng tõ. B/L g×? Tr×nh tù thùc hiÖn ph¬ng ph¸p thanh to¸n nµy. ®îc ký vµo ngµy 16/6/1999 vµ xuÊt tr×nh chøng tõ C2: Tr×nh bµy c¸c lo¹i c¸n c©n thanh to¸n vµ ®ßi tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh L/C. Chøng tõ ®Õn nguyªn t¾c bót to¸n cña chóng. tay ng©n hµng vµo ngµy 10/7/1999 vµ bÞ ng©n C3: Sau khi giao hµng, c«ng ty XNK cña ViÖt hµng tõ chèi thanh to¸n v×: a, Ngµy giao hµng trªn Nam ®· ký ph¸t chøng tõ ®ßi tiÒn c«ng ty B/L kh«ng phï hîp víi ngµy giao hµng ghi trong VICTORIA cña Singapore. Khi xuÊt tr×nh chøng tõ L/C.b ,Thêi gian xuÊt tr×nh chøng tõ chËm.Ng©n ®ßi tiÒn ng©n hµng ph¸t hµnh L/C ®· tõ chèi thanh hµng hµnh ®éng nh vËy ®óng, sai nh thÕ nµo? to¸n víi lý do bé chøng tõ thanh to¸n kh«ng phï hîp víi c¸c quy ®Þnh ghi trong L/C. Hái ng©n hµng ®· Đề 13 hµnh ®éng nh vËy ®óng hay sai? Quan ®iÓm cña C1: Nªu mèi quan hÖ gi÷a tØ gi¸ hèi ®o¸i vµ c¸n b¹n vÒ vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo c©n thanh to¸n. C¸c biÖn ph¸p c©n b»ng c¸n c©n thanh to¸n cã lµm cho tØ gi¸ hèi ®o¸i æn ®Þnh ®îc Đề 10 kh«ng? C1: T¹i sao ph¬ng thøc thanh to¸n tÝn dông C2: Tr×nh bµy c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n nhê thu chøng tõ ®îc sö dông th«ng dông nhÊt trong thanh kÌm chøng tõ. So s¸nh nã víi ph¬ng thøc tÝn dông to¸n ngo¹i th¬ng? chøng tõ. C2: C¸c ph¬ng tiÖn thanh to¸n ®îc sö dông réng C3: C«ng ty XNK ViÖt Nam nhËn ®îc mét L/C r·i trong thanh to¸n quèc tÕ? C¸ch ghi sè tiÒn trªn hèi do Ng©n hµng DELTA Singapore ph¸t hµnh. Trªn phiÕtu? L/C ghi ”DELTA sÏ tr¶ tiÒn ngay sau khi nhËn chÊp C3: L/C kh«ng ghi ngµy hÕt h¹n hiÖu lùc. Ngµy nhËn thanh to¸n cña ngêi xin më L/C nÕu hµng ho¸ xuÊt tr×nh chøng tõ cã hiÖu lùc ®Ó thanh to¸n ®îc phï hîp víi chøng tõ do ngêi hëng lîi xuÊt tr×nh”. hiÓu nh thÕ nµo? VËy theo b¹n c«ng ty XNK ViÖt Nam cã nªn chÊp nhËn L/C nµy hay kh«ng? V× sao? Đề 11 C1: Cho biÕt sù kh¸c biÖt c¬ b¶n nhÊt gi÷a Hèi Đề 14 phiÕu vµ SÐc trong thanh to¸n? §iÒu kiÖn sö dông C1: Nªu ph¬ng thøc tr¶ tiÒn tríc vµ tr¶ tiÒn sau hai c«ng cô nµy? khi nhËn hµng trong ngo¹i th¬ng. Nh÷ng trêng hîp C2: Quü IMF cÊp cho ViÖt Nam 3 triÖu USD giao dÞch nµo th× sö dông hai ph¬ng ph¸p nµy? trong thêi h¹n 3 n¨m. H·y cho biÕt ®©y lµ lo¹i tÝn C2: Th tÝn dông dô phßng lµ g×? C¸c lîi Ých c¬ dông nµo? §iÒu kiÖn vay vµ hoµn tr¶ ra sao? b¶n cña nã. Trêng hîp nµo trong giao dÞch th¬ng m¹i C3: Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C Tokyo cña NhËt nªn sö dông lo¹i th nµy? B¶n, trong bøc Fax tõ chèi thanh to¸n göi cho c«ng C3: Ng©n hµng ph¸t hµnh L/C Tokyo cña NhËt ty XNK cña ViÖt Nam cã ghi “Chóng t«i tõ chèi tr¶ B¶n, trong bøc Fax tõ chèi thanh to¸n göi cho c«ng tiÒn cho Quý ngµi v× ngêi xin më L/C cho Quý ty XNK cña ViÖt Nam cã ghi “Chóng t«i tõ chèi tr¶ ngµi hëng ®· tõ chèi bé chøng tõ cña Qý ngµi víi lý tiÒn cho Quý ngµi v× ngêi xin më L/C cho Quý do cã sù m©u thuÉn gi÷a c¸c chøng tõ”. Ng©n hµng ngµi hëng ®· tõ chèi bé chøng tõ cña Qý ngµi víi lý do cã sù m©u thuÉn gi÷a c¸c chøng tõ”. Ng©n hµng
 3. hµnh ®éng nh vËy ®óng hay sai? ý kiÕn cña b¹n vÒ vÊn ®Ò nµy nh thÕ nµo?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản