intTypePromotion=1
ADSENSE

200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Phần 2)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1.330
lượt xem
844
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu '200 câu hỏi trắc nghiệm phân tích và đầu tư chứng khoán (phần 2)', tài chính - ngân hàng, đầu tư chứng khoán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Phần 2)

 1. 200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ******************* Phần II (116 câu) C©u 101: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 1%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 12% b. 12,68% c. 12,92% d. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ë trªn lµ ®óng C©u 102: Tr¸i phiÕu coupon d−¬ng (> 0), thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n cña tr¸i phiÕu nµy: a. B»ng thêi gian ®¸o h¹n b. Nhá h¬n thêi gian ®¸o h¹n c. Lín h¬n thêi gian ®¸o h¹n d. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 103: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua, kh«ng b¸n g× c¶ mµ ®Ó c¬ cÊu nh− cò v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng. C©u 104: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAB, C«ng ty Y lµ AAA a. Møc bï rñi ro cña C«ng ty X lín h¬n C«ng ty Y b. Møc rñi ro cña C«ng ty X nhá h¬n c«ng ty Y c. Møc rñi ro cña hai c«ng ty lµ nh− nhau
 2. C©u 105: HÖ sè β (bªta) cña mét cæ phiÕu trong m« h×nh CAPM hín h¬n 1 cã nghÜa lµ: a. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro nhá h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng. b. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro b»ng rñi ro b×nh qu©n thÞ tr−êng. c. Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro lín h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng. d. Kh«ng tån t¹i cæ phiÕu nh− thÕ nµy C©u 106: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a. §é lÖch chuÈn (σ) b. Ph−¬ng sai (σ2): lµ b×nh ph−¬ng cña rñi ro) c. HÖ sè β (bª ta) d. §é låi (C) e. a vµ c C©u 107: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñ ro d. a vµ c e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 108: Khi dù b¸o l·i suÊt thÞ tr−êng gi¶m th× ng−êi kinh doanh tr¸i phiÕu chñ ®éng nªn: a. Mua TP dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n. b. Mua TP ng¾n h¹n, b¸n TP dµi h¹n c. Kh«ng mua, kh«ng b¸n g× c¶ mµ ®Ó c¬ cÊu nh− cò v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng. C©u 109: Göi tiÕt kiÖm 8000$ trong 15 n¨m víi l·i suÊt 15%, sau 15 n¨m ®ã
 3. ta cã: a. 57103 $ b. 59200$ c. 61000$ d. 65095 $ e. 68801 $ C©u 110: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña mét c«ng ty lµ 11.25%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 1 cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 25% c. 20% d. 75% e. Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o C©u 111: B¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i phiÕu kho b¹c lµ 7%, hÖ sè rñi ro β (bªta) cña cæ phiÕu ®ang xem xÐt lµ 2; møc bï rñi ro cæ phiÕu th−êng lµ 4%. B¹n cã thÓ ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy kh«ng? a. Cã b. Kh«ng c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc. C©u 112: Khi l·i suÊt tr¶ sau lµ 10% th× l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: a. 10% b. 9.09% c. 11% L·i suÊt tr¶ tr−íc bao giê còng nhá h¬n l·i suÊt tr¶ sau L·i suÊt tr¶ tr−íc = l·i suÊt tr¶ sau/(1+l·i suÊt tr¶ sau) = 10/(1.1) =
 4. 9.09% C©u 113: Tû lÖ chia cæ tøc cña mét c«ng ty CP lµ 2.5%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 15%, dù b¸o kh¶ n¨ng t¨ng tr−ëng cña cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a. 40% b. 21,25% c. 20% d. Kh«ng ®ñ th«ng tin ®Ó dù b¸o. C©u 114: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: a) §óng b) Sai C©u 115: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a) Mua cæ phiÕu REE b) B¸n cæ phiÕu REE c) Kh«ng mua b¸n g× c¶, v× gi¸ kh«ng æn ®Þnh. C©u 116: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,6%, l·i nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a) 7,0% b) 7,2% c) 7,4% d) 7,6% C©u 117: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a) §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− b) §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng.
 5. c) §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp vµ c¸c chØ tiªu do rñi ro d) a vµ c e) a, b vµ c C©u 118: C¸c chØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a) §é lÖch chuÈn b) Ph−¬ng sai c) HÖ sè bª ta d) §é låi e) b vµ d C©u119: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cá tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ ng−îc chiÒu nhau: a) §óng b) Sai C©u 120: §−êng trung b×nh ®éng (KA30) c¾t ®−êng Vn-Index tõ d−íi lªn ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu b. B¸n cæ phiÕu c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ C©u 121: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm 1 n¨m lµ 8,4%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp 3 n¨m lµ: a) 25,2% b) 27,1 c) 27,4% d) 27,8% C©u 122: **** thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML gièng ®−êng thÞ tr−êng CML ë chç a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ gi÷a rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−.
 6. b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. DÒu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a vµ c e. a, b vµ c f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 123: NÕu hai cæ phÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n kh«ng th× kh«ng thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc a) §óng b) Sai C©u 124: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh, ng−êi ®Çu ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng l·i ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng C©u 125: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt ng©n hµng khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu: a) Møc tr¼ cæ tøc theo % mÖnh gi¸ b) ChØ sè P/E c) ChØ sè Div/P d) ROE C©u 126: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña mét c«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai tû lÖ chiÕt khÊu thu nhËp lµ 15%. P/E cña c«ng ty ®ang lµ 5,5. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña c«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: a) 40% b) 25% c) 20%
 7. d)7% e) Kh«ng ®ñ th«ng tin dù b¸o C©u 127: β trong m« h×nh CAPM kh«ng thÓ cã gi¸ trÞ ©m a. §óng b. Sai C©u 128: Quan s¸t gi¸ cæ tøc trong mét sè phiªn giao dÞch liªn tôc gÇn ®©y chóng ta thÊy gi¸ ®−îc h×nh thµnh nh− sau (ngµn ®ång) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58. §©y lµ tÝn hiÖu: a. Xu h−íng gi¸ xuèng b. Xu h−íng gi¸ lªn c. Xu h−íng lóc lªn xuèng d. Kh«ng thÓ hiÖn xu h−íng g×. C©u 129: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 0,9% b. 9,6% c. 10% d. H¬n 10% C©u 130: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. b. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a, b vµ c e. b vµc f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 131: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp
 8. víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 danh môc ®Çu t− ®Ó giam rñi ro cña danh môc ®ã: a. §óng. b. Sai. C©u 132: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh. Ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang phËp phï, kh«ng æn ®nhj. C©u 133: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè bª ta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ) d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d. C©u 134: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi tøc mong ®îi lµ 15%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 13%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t−. b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 135: Rñi ro trong ®Çu t− chøng kho¸n lµ:
 9. a. Sù mÊt tiÒn trong ®Çu t− chøng kho¸n. b. Sù kh«ng may m¾n trong ®Çu t− chøng kho¸n c. Sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n. d. a vµ b. e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn lµ ®óng. C©u 136: B¹n ®nag xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30% vµ møc rñi ro lµ 9%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro lµ 2. B¹n cã ®Çu t− vµo cæ phiÕu trªn kh«ng: a. Cã. b. Kh«ng C©u 137: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña c«ng ty vµ gi¸ trÞ cæ phiÕu cña c«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: a. §óng b. Sai C©u 138: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: a. Mua cæ phiÕu REE b. B¸n cæ phiÕu REE c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× gi¸ kh«ng æn ®Þnh C©u 139: Ng©n hµng c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,6%, l·i nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ: a. 7,0% b. 7,2% c. 7,4% d. 7,6%
 10. C©u 140: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CMI) ë chç: a. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro gi÷a l·i suÊt vµ ®Çu t− b. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng c. DÒu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a vµ c e. a, b vµ c f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn ®óng C©u 141: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n kh«ng th× cã thÓ ®−a vµo víi nhau trong danh môc ®Çu t− ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc: a. §óng b. Sai C©u 142: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ t¨ng m¹nh, ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó gi¶m thiÓu thua lç ®Çu t−: a. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang biÕn ®éng C©u 143: Nh÷ng nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t− vµo nh÷ng cæ phiÕu cã P/E thÊp lµ ph−¬ng ph¸p tèt ®Ó th¾ng lîi trªn thÞ tr−êng. a. §óng b. Sai C©u 144: Khi l·i suÊt thÞ tr−êng t¨ng th× gi¸ tr¸i phiÕu gi¶m. §Ó tÝnh gi¸ trÞ gi¶m, ng−êi ta trõ khái gi¸ trÞ ban ®Çu ¶nh h−ëng theo thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) vµ theo ®é låi (convexcio). a. §óng b. Sai
 11. C©u 145: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 7%; L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 12%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn (ER(A) = Rf ÷ βA) (RM - Rf) = 7 ÷ 2 (12-7) = 17% > 16%) C©u 146: C¸c chØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: a. §é lÖch chuÈn b. Ph−¬ng sai c. HÖ sè bªta d. §é låi e. b vµ d C©u 147: Quan s¸t gi¸ cæ tøc trong mét sè phiªn giao dÞch liªn tôc gÇn ®©y chóng ta thÊy gi¸ ®−îc h×nh thµnh nh− sau (ngµn ®ång) 58: 59: 60: 58: 56; 57: 59: 56,5: 55,5: 57: 98,5: 58. §©y lµ tÝn hiÖu: a. Xu h−íng gi¸ xuèng b. Xu h−íng gi¸ lªn c. Xu h−íng lóc lªn xuèng d. Kh«ng thÓ hiÖn xu h−íng g×. C©u 148: Ng©n hµng b¹n c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi l·i suÊt kÐp n¨m lµ:
 12. a. 0,9% b. 9,6% c. 10% d. H¬n 10% C©u 149: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n (SML) gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn (CML) ë chç: a. §Òu cã gi¸ trÞ lín h¬n kh«ng. b. §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t−. c. §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro d. a, b vµ c e. b vµc f. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo ®óng. C©u 150: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 danh môc ®Çu t− ®Ó giam rñi ro cña danh môc ®ã: a. §óng. b. Sai. C©u 151: §èi víi ng−êi qu¶n lý ®Çu t− tr¸i phiÕu chñ ®éng vµ dù ®o¸n l·i suÊt sÏ gi¶m m¹nh. Ng−êi ®Çu t− ®ã sÏ thùc hÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: a. Mua tr¸i phiÕu dµi h¹n, b¸n tr¸i phiÕu ng¾n h¹n. b. Mua tr¸i phiÕu ng¾n h¹n, b¸n tr¸i phiÕu dµi h¹n. c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× thÞ tr−êng ®ang phËp phï, kh«ng æn ®nhj. C©u 152: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè bª ta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ)
 13. d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d. C©u 153: Ng©n hµng b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cã lîi tøc mong ®îi lµ 15%. L·i suÊt tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%. L·i suÊt ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 13%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro lµ 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nªn: a. §Çu t−. b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 154: Rñi ro trong ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. Sù mÊt tiÒn trong ®Çu t− chøng kho¸n. b. Sù kh«ng may m¾n trong ®Çu t− chøng kho¸n c. Sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n. d. a vµ b. e. Kh«ng cã ph−¬ng ¸n nµo trªn lµ ®óng. C©u 155: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30% vµ møc rñi ro lµ 9%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro lµ 2. B¹n cã ®Çu t− vµo cæ phiÕu trªn kh«ng: a. Cã. b. Kh«ng C©u 156: M« h×nh t¨ng tr−ëng bÊt biÕn cæ tøc vÉn cã thÓ øng dông ®−îc nÕu møc t¨ng tr−ëng cæ tøc g = 0. a. §óng b.Sai c. Lóc ®óng lóc sai tïy tõng tr−ên hîp.
 14. C©u 157: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− chøng kho¸n lµ: a. HÖ sè Beta (β) b. HÖ sè t−¬ng quan (p) c. §é lÖch chuÈn (δ) d. Ph−¬ng sai (δ2) e. a vµ c f. a, c vµ d C©u 158: C«ng ty cña b¹n ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét lo¹i cæ phiÕu cã lîi suÊt cña tÝn phiÕu kho b¹c lµ 8%, møc bï rñi ro khi ®Çu t− vµo thÞ tr−êng cæ phiÕu lµ 9%, cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã hÖ sè rñi ro β = 2. B¹n khuyªn l·nh ®¹o nÕu: a. §Çu t− b. Kh«ng ®Çu t− c. Kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vµ kh«ng cã lêi khuyªn C©u 159: Gi¸ trÞ ®é låi cña tr¸i phiÕu a. ChØ lín h¬n 0 b. ChØ nhá h¬n 0 c. Lóc lín h¬n, lóc nhá h¬n tïy tõng tr−êng hîp C©u 160: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét cæ phiÕu cho lîi suÊt mong ®îi lµ 38% vµ møc rñi ro lµ 15%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n b¹n mong muèn khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu nµy lµ l·i suÊt kho b¹c 8,5. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro A = 2. B¹n cã ®»ut vµo cæ phiÕu trªn kh«ng? a. Cã b. Kh«ng c. Kh«ng x¸c ®Þnh C©u 161: β trong m« h×nh CAPM cã thÓ cã gi¸ trÞ: a. Nhá h¬n 0
 15. b. B»ng 0 c. Lín h¬n 0 d. ChØ b vµ c e. C¶ a, b vµ c C©u 162: Quan s¸t ®å thÞ n©ng cao vÒ giao dÞch mét lo¹i cæ phiÕu chóng ta thÊy nh÷ng chØ tiªu sau: - §−êng biÓu thÞ gi¸ c¾t trung b×nh ®éng Ýt (MA10) vµ trung b×nh ®éng nhiÒu kú (MA25) tõ trªn xuèng. - MA 10 c¾t MA25 tõ trªn xuèng. - ChØ tiªu divegence ©m - ChØ tiªu søc m¹nh t−¬ng ®èi (RSI) ®æi chiÒu tõ (+) sang (-) C¸c tr−êng hîp trªn khuyªn nhµ ®Çu t− nªn: a. Mua chøng kho¸n b. B¸n chøng kho¸n c. Kh«ng mua b¸n g× c¶ v× gi¸ chøng kho¸n kh«ng ®æi. C©u 163: Ng©n hµng dù kiÕn c«ng bè l·i suÊt göi tiÕt kiÖm tr¶ sau lµ 11% n¨m. NÕu ¸p dông h×nh thøc l·i tr−íc th× 11% trªn t−¬ng ®−¬ng víi møc l·i suÊt tr¶ tr−íc lµ: a. 10,11% b. 10% c. 9,5% d. 9,4% e. C¸c ph−¬ng ¸n trªn ®Òu sai C©u 164: Møc ng¹i rñi ro cña b¹n cµng thÊp th× b¹n cÇn møc bï rñi ro a. Cµng lín b. Cµng bÐ c. Chóng kh«ng cã quan hÖ g× víi nhau C©u 165: NÕu hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan lín h¬n 0 th× kh«ng thÓ kÕt
 16. hîp víi nhau thµnh mét cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña danh môc ®ã. a. Sai b. §óng c. Kh«ng thÓ x¸c ®Þnh ®óng sai C©u 166: NH c«ng bè LS göi tiÕt kiÖm th¸ng lµ 0,8%, LS nµy t−¬ng ®−¬ng víi LS kÐp n¨m lµ: Trªn 10% (C«ng thøc: (1 + r)n - 1) C©u 167: §−êng thÞ tr−êng chøng kho¸n SML gièng ®−êng thÞ tr−êng vèn CML ë chç: - §Òu biÓu thÞ mèi quan hÖ rñi ro vµ l·i suÊt ®Çu t− - §Òu lÊy c¸c biÕn sè ®éc lËp lµ c¸c chØ tiªu ®o rñi ro C©u 168: Hai cæ phiÕu cã hÖ sè t−¬ng quan > 0 th× kh«ng thÓ kÕt hîp víi nhau thµnh 1 cÆp ®Ó tham gia vµo 1 DMDT ®Ó gi¶m rñi ro cña DM ®ã - Sai. C©u 169: Ng−êi qu¶n lý TP chñ ®éng vµ dù ®o¸n LS gi¶m m¹nh, th× sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng sinh lêi: - Mua TP dµi h¹n, b¸n TP ng¾n h¹n C©u 170: Ng−êi qu¶n lý ®Çu t− TP chñ ®éng vµ dù ®o¸n LS sÏ t¨ng m¹nh, ng−êi ®ã sÏ thùc hiÖn ®Çu t− theo chiÕn thuËt sau ®Ó gi¶m thiÓu thua lç - Mua TP ng¾n h¹n, b¸n TP dµi h¹n C©u 171: ChØ tiªu ®o ®é rñi ro cña ®Çu t− CK lµ: - HÖ sè bª ta - §é lÖch chuÈn C©u 172: ChØ tiªu kh«ng ®¸nh gi¸ rñi ro lµ: - Ph−¬ng sai - §é C©u 173: NH ®ang xem xÐt ®Ó ®Çu t− vµo mét CP cã lîi suÊt mong ®îi lµ 15%. LS phiÕu kho b¹c lµ 8%. LS ®Çu t− b×nh qu©n cña thÞ tr−êng CP lµ 13%, CP ®ang xem xÐt hÖ rñi ro = 2. - Nªn ®Çu t− { C«ng thøc: r = rf + β (rm - rf)
 17. C©u 174: Rñi ro trong ®Çu t− CK lµ: Sù bÊp bªnh, sù kh«ng æn ®Þnh trong thu nhËp khi ®Çu t− vµo chøng kho¸n C©u 175: B¹n ®ang xem xÐt ®Çu t− vµo mét CP cho lîi suÊt mong ®îi lµ 30%, møc rñi ro lµ 5%. Møc lîi suÊt c¬ b¶n mong muèn khi ®Çu t− vµo CP nµy lµ LS kho b¹c 8%. B¹n lµ ng−êi cã møc ng¹i rñi ro = 2. B¹n cã ®Çu t− vµo CP trªn kh«ng. - Cã C©u 176: Sù t¨ng lªn cña tû lÖ cæ tøc cña C«ng ty vµ gi¸ trÞ CP cña C«ng ty cã quan hÖ cïng chiÒu nhau: C©u 177: §−êng trung b×nh ®éng (MA20) c¾t ®−êng biÓu hiÖn gi¸ CP REE tõ d−íi lªn, ®©y lµ tÝn hiÖu khuyªn ng−êi ®Çu t− nªn: - Mua cæ phiÕu REE C©u 178: Nh÷ng nghiªn cøu ®· chøng tá r»ng, nÕu ®Çu t− vµo nh÷ng CP cã P/E thÊp lµ ph−¬ng ph¸p tèt ®Ó th¾ng lîi trªn thÞ tr−êng: §óng/Sai C©u 179: Khi gi¸ thÞ tr−êng t¨ng th× gi¸ TP gi¶m. §Ó tÝnh gi¸ trÞ gi¶m, ng−êi ta trõ khái gi¸ trÞ ban ®Çu ¶nh h−ëng theo thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n ®iÒu chØnh (MD) vµ theo ®é låi (convexio): §óng C©u 180: Ng−êi ®Çu t− hay dïng th«ng sè sau ®Ó so s¸nh víi l·i suÊt NH khi ®Çu t− vµo cæ phiÕu: ChØ sè DIV/P C©u 181: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 C«ng ty 10% vµ cã thÓ duy tr× nh− vËy trong t−¬ng lai; tû lÖ chiÕt khÊu dßng thu nhËp lµ 15%. P/E cña C«ng ty ®ang lµ 5,5%. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: 75% {C«ng thøc: P/E = (1-b) (1+g) / (r + g)
 18. C©u 182: RSI gi¶m vµ c¾t ®−êng 0 tõ trªn xuèng, ®©y lµ t×n hiÖu ®Ó: Mua/B¸n/Kh«ng g× c¶. C©u 183: Ng−êi X cã møc ng¹i rñi ro lµ A = 3 vµ Y cã møc ng¹i rñi ro A = 5. Th× X cã møc bï rñi ro cao h¬n/ Y cao h¬n/ Kh«ng thÓ so s¸nh. C©u 184: NH c«n bè LS göi tiÕt kiÖm tr¶ tr−íc lµ 10%, l·i suÊt nµy t−¬ng ®−¬ng víi LS tr¶ sau lµ 11% C«ng thøc: rs = rt (1 + rt)n C©u 185: Mét ®iÓm A cña mét CK n»m phÝa trªn ®−êng SMLth× ®iÓm nµy biÓu thÞ: - ThÞ tr−êng ®¸nh gi¸ thÊp C©u 186: B¹n ®ang së h÷u mét l−îng tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi cña VCB, TP nµy ®ang ®−îc giao dÞch ë gi¸ 200.000® (mÖnh gi¸ 100.000®). Ng−êi së h÷u TP nµy ®−îc dïng mÖnh gi¸ ®Ó mua CP cña VCP khi CPH víi gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n. Gi¶ sö khi ®Êu gi¸ ®Ó CPH VCB cã gi¸ ®Êu thÇu b×nh qu©n lµ 200.000®/1 CP. Theo b¹n: B¹n tr¸i phiÕu sÏ lîi h¬n C©u 187: ViÖc t¨ng l·i suÊt theo yªu cÇu sÏ lµm cho gi¶m hÖ sè P/E cña c«ng ty: §óng/sai C©u 188: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAA, Y lµ BBB: Møc rñi ro cña X < Y C©u 189: Khi ph©n tÝch CP cña c«ng ty, nhµ ph©n tÝch kü thuËt Ýt ®Ò cËp ®Õn: Tû lÖ vèn/nî. C©u 190: Mét sè nhµ ph©n tÝch kü thuËt, nhËn thÊy khi c¸c chøng kho¸n ®−îc å ¹t mua vµo lµ dÊu hiÖu cña thÞ tr−êng: KÕt thóc thÞ tr−êng xuèng gi¸ C©u 191: M« h×nh ®Çu vµo vµ 2 vai ®¶o ng−îc lµ dÊu hiÖu: Gi¸ t¨ng
 19. C©u 192: H×nh th¸i d¹ng trung b×nh cña lý thuyÕt thÞ tr−êng hiÖu qu¶ cho chóng ta biÕt r»ng gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng: Ph¶n ¸nh tÊt c¶ tin tøc biÕt ®−îc trªn th«ng tin mµ nh÷ng tin tøc nµy ®· ®−îc c«ng bè ra c«ng chóng (b×nh th−êng). C©u 193: Nh÷ng tuyªn bè nµo sau ®©y trong tr−êng hîp lý thuyÕt vÒ thÞ tr−êng hiÖu qu¶ tån t¹i: Gi¸ c¶ cña chøng kho¸n ph¶n ¸nh hoµn toµn nh÷ng th«ng tin ®· nhËn ®−îc C©u 194: C¸c nhµ ph©n tÝch c¬ b¶n th−êng kh«ng quan t©m ®Õn hai trong c¸c yÕu tè sau: - L·i suÊt ng¾n h¹n - Khèi l−îng giao dÞch C©u 195: NÕu mét nhµ ph©n tÝch muèn ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng thanh to¸n nî ng¾n h¹n (®¸o h¹n trong vßng 30 ngµy) cña C«ng ty, trong c¸c hÖ sè sau ®©y, hÖ sè nµo ®−îc nhµ ph©n tÝch ®ã quan t©m nhÊt: HÖ sè thanh to¸n nhanh (quick ratio) C©u 196: Kh¸i niÖm "Sù c©n b»ng th«ng tin hiÖu qu¶ trong c¸c thÞ tr−êng tµi chÝnh lµ: Lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− ®−îc trang bÞ th«ng tin thu ®−îc b»ng víi lîi nhuËn rßng cña c¸c nhµ ®Çu t− kh«ng ®−îc trang bÞ th«ng tin C©u 197: Mét C«ng ty cã tû lÖ nî so víi tæng tµi s¶n lµ 0,4. Tæng nî lµ 200tr. L·i rßng sau thuÕ lµ 30tr. ROE cña doanh nghiÖp lµ: 10% C«ng thøc: ROE = thu nhËp rßng/vèn chñ së h÷u Tæng nî/ tæng tµi s¶n = 0,4 ⇒ TTS - tæng nî/0,4 = 200/0,4 = 500 Vèn chñ së h÷u = tæng TS - tæng nî = 500 - 3000 = 200 ⇒ ROE = 30/300 = 0,1 = 10% C©u 198: Tr¸i phiÕu coupon d−¬ng, thêi gian ®¸o h¹n b×nh qu©n cña tr¸i
 20. phiÕu nµy: Nhá h¬n thêi gian ®¸o h¹n C©u 199: §é tÝn nhiÖm cña C«ng ty X lµ AAB, c«ng ty Y lµ AAA: Møc bï rñi ro cña c«ng ty X lín h¬n c«ng ty Y. C©u 200: HÖ sè β cña mét cæ phiÕu trong m« h×nh CAPM lín h¬n 1, nghÜa lµ: Cæ phiÕu ®ang xem xÐt cã møc rñi ro lín h¬n b×nh qu©n thÞ tr−êng C©u 201: Göi tiÕt kiÖm 8000 trong 15 n¨m, víi l·i suÊt 15%, sau 15 n¨m ®ã ta cã: 65096 C«ng thøc: FV = PV (1 + r) C©u 202: Tû lÖ t¨ng tr−ëng cæ tøc cña 1 c«ng ty lµ 11,25%, hÖ sè hoµn vèn chñ së h÷u lµ 15%. Ta cã thÓ dù b¸o kh¶ n¨ng tr¶ cæ tøc cña C«ng ty nµy tõ c¸c th«ng tin trªn lµ: 25%. C«ng thøc: g = ROE.b => b = g/ROE => 1 - b = C©u 203: Cæ phiÕu cã lîi suÊt mong ®îi lµ 16%. L·i suÊt TP kho b¹c lµ 7%, hÖ sè rñi ro β cña CP nµy lµ 2; møc bï rñi ro cña CP th−êng lµ 4%. Cã thÓ ®Çu t− vµo CP nµy kh«ng: Cã. C«ng thøc: E (ri) = ff + β (rm - rf) C©u 204: Mét sè rñi ro mµ kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®−îc lµ: Rñi ro vÒ l·i suÊt Rñi vo vÒ søc mua C©u 205: Mét sè rñi ro cã thÓ kiÓm so¸t ®−îc ë møc ®é t−¬ng ®èi lµ: Rñi ro kinh doanh Rñi ro tµi chÝnh C©u 206: TÝnh gi¸ cæ phiÕu hiÖn nay cña 1 c«ng ty biÕt c«ng ty cã tû lÖ thu nhËp trªn vèn së h÷u lµ 12,5%. C«ng ty chia cæ tøc hµng n¨m lµ 40%. ¦íc tÝnh thu nhËp cña 1 CP trong n¨m tíi lµ 3$. L·i suÊt chiÕt khÊu theo yªu cÇu lµ 10%. ROE = 12,5% D = 40% DIVo = 3$ r = 10%
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2