intTypePromotion=1

22 Đề thi Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Chia sẻ: LÊ TẤN LỰC | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
416
lượt xem
89
download

22 Đề thi Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là tổng hợp 22 đề thi môn "Kết cấu tính toán động cơ đốt trong". Mỗi đề thi gồm 3 câu hỏi lý thuyết, mời các bạn cùng tham khảo và thử sức mình giải các đề thi này nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 22 Đề thi Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

  1. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 01 C©u 1: Xaïc âënh qui luáût chuyãøn vë cuía piston bàòng phæång phaïp giaíi têch, ruït ra cäng thæïc xaïc âënh váûn täúc vaì gia täúc. C©u 2: Nhiãûm vuû, âiãöu kiãûn laìm viãûc, yãu cáöu váût liãûu chãú taûo piston. C©u 3: Tr×nh bµy ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, nguyªn lý c¸c d¹ng bÇu läc ly t©m. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 02 1. C©u 1: Xaïc âënh qui luáût chuyãøn vë cuía piston bàòng phæång phaïp âäö thë cho biãút täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía âènh vaì âáöu piston. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía báöu loüc tinh. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè:03 C©u 1: Xaïc âënh váûn täúc chuyãøn dëch cuía pis ton bàòng phæång phaïp âäö thë cho biãút: täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu pháön thán piston, caïc giaíi phaïp chäúng boï keût piston ? C©u 3: Tr×nh bµy s¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng b«i tr¬n cìng bøc carte ít
  2. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 04 C©u 1: Xaïc âënh gia täúc chuyãøn dëch cuía piston bàòng phæång phaïp âäö thë Täle cho biãút: täúc âäü âäüng cå n = 3000 v/ph, S = 120mm, Ltt = 240 mm. C©u 2: Phæång phaïp quy dáùn khäúi læåüng caïc chi tiãút chuyãøn âäüng trong cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía báöu loüc thä. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè:05 C©u 1: Phæång phaïp quy dáùn khäúi læåüng caïc chi tiãút chuyãøn âäüng trong cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön. C©u 2: Phán biãût goïc lãûch cäng taïc vaì goïc lãûch khuyíu cuía âäüng cå nhiãöu xi lanh bäú trê mäüt haìng. Láûp baíng xaïc âënh håüp læûc ΣT træåìng håüp âäüng cå 4 kyì 4 xi lanh, thæï tæû laìm viãûc 1-3-4-2. C©u 3: Âàûc âiãøím kãút cáúu hãû thäúng bäi trån tuáön hoaìn cæîång bæïc carte khä Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 06 C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Phán têch æu nhæåüc âiãøm caïc phæång phaïp làõp gheïp chäút piston. C©u 3: Caïc phæång phaïp bäi trån trong âäüng cå âäút trong. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n
  3. Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 07 C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå chæî V 2 xi lanh. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn ly ïlaìm viãûc cuía hãû thäúng khäng taíi cuía bäü chãú hoìa khê. C©u 3: Phán têch cäng duûng cuía baïnh âaì, phæång phaïp xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc cuía baïnh âaì. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 08 C©u 1: Phán biãût goïc lãûch cäng taïc vaì goïc lãûch khuyíu cuía âäüng cå nhiãöu xi lanh bäú trê mäüt haìng. Láûp baíng xaïc âënh håüp læûc ΣT træåìng håüp âäüng cå 4 kyì 4 xi lanh, thæï tæû laìm viãûc 1-3-4-2 C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía seïc màng khê ?. C©u 3: Ph¬ng ph¸p qui dÉn khèi lîng cña c¸c chi tiÕt trong hÖ thèng phèi khÝ dïng xu p¸p treo. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 09 C©u 1: Muûc âêch vaì phæång phaïp xáy dæûng âäö thë phuû taíi taïc duûng chäút khuyíu? C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía seïc màng dáöu ? C©u 3: C¬ së chän c¸c d¹ng biªn d¹ng cam. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n
  4. Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 10 C©u 1: Muûc âêch vaì phæång phaïp xáy dæûng âäö thë maìi moìn chäút khuyíu? C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu cuía thanh truyãön ? C©u 3: X¸c ®Þnh tiÕt diÖn thêi gian cña c¬ cÊu phèi khÝ. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè:11 C©u 1: Thãú naìo laì âäüng cå âæåüc cán bàòng, phæång phaïp cán bàòng âäüng cå 1 xilanh ? C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía âáöu to thanh truyãön, taûi sao cáön thiãút phaíi tàng âäü cæïng væîng cuía nàõp âáöu to ? C©u 3: C¸c ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh lîng nhiªn liÖu cung cÊp chu tr×nh cña b¬m Bosch. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 12 C©u 1: Phæång phaïp cán bàòng âäüng cå bàòng cå cáúu Langreïtche. C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu vaì âàûc âiãøm kãút cáúu bu läng thanh truyãön. C©u 3: Nguyªn lý lµm viÖc cña con ®éi thuû lùc. Cho biÕt u ®iÓm cña lo¹i con ®éi nµy so víi c¸c lo¹i kh¸c.
  5. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 14 C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: S¬ ®å hÖ thèng lµm m¸t b»ng kh«ng khÝ, (Ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu, nguyªn lý, u nhîc ®iÓm cña ph¬ng ph¸p lµm m¸t nµy). C©u 3: Ph©n tÝch kÕt cÊu cña c¸c lo¹i con ®éi h×nh nÊm, h×nh trô, con l¨n. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 15 C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: Nhiãûm vuû, yãu cáöu váût liãûu cuía truûc khuyíu. Cho biãút caïc loaûi truûc khuyíu vaì phaûm vi sæí duûng. C©u 3: Ph©n tÝch c¸c ph¬ng ¸n dÉn ®éng trôc cam? Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong m«n §Ò thi sè: 16 C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu caïc pháön cuía truûc khuyíu, cho biãút caïc giaíi phaïp tàng bãön cho truûc khuyíu ? C©u 3: CÊu t¹o trôc cam phèi khÝ, c¸ch x¸c ®Þnh gãc lÖch ®Ønh cam cïng tªn vµ cam kh¸c tªn. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong
  6. §Ò thi sè: 17 C©u 1: Så âäö caïc læûc vaì mä men taïc duûng lãn khuyíu truûc khi tênh toaïn sæïc bãön truûc khuyíu theo phæång phaïp phán âoaûn. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía äúng loït xi lanh. 2. C©u 3: VÏ mét xup¸p vµ ph©n tÝch ®Æc ®iÓm kÕt cÊu cña c¸c phÇn. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 18 C©u 1: Cho baíng säú liãûu α 20 140 260 380 500 620 T(MN/m2) Biãút âäüng cå coï 6 xi lanh thæï tæû laìm viãûc âäüng cå laì 1-4-2-6-3-5, α Zmax = 20o, xaïc âënh khuyíu nguy hiãøm træåìng håüp læûc phaïp tuyãún cæûc âaûi. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía bäü âäi båm cao aïp (BOSCH). C©u 3: VÏ s¬ ®å vµ ph©n tÝch nguyªn lý lµm viÖc, u nhîc ®iÓm cña ph¬ng ¸n phèi khÝ dïng xu p¸p treo vµ xu p¸p ®Æt. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong m«n §Ò thi sè: 19 C©u 1: Cho baíng säú liãûu: α 35 15 27 39 51 63 5 5 5 5 5 T(MN/m2) Biãút âäüng cå coï 6 xi lanh thæï tæû laìm viãûc âäüng cå laì 1-4-2-6-3-5, α Tmax = 35o, xaïc âënh khuyíu nguy hiãøm træåìng håüp læûc tiãúp tuyãún cæûc âaûi. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn ly ïlaìm viãûc cuía hãû thäúng tàng täúc trong bäü chãú hoìa khê. C©u 3: Ph©n tÝch nhiÖm vô, yªu cÇu cña hÖ thèng phèi khÝ. Ph¹m vi sö dông c¸c ph¬ng ¸n phèi khÝ. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 20
  7. C©u 1: Phán têch cäng duûng cuía baïnh âaì, phæång phaïp xaïc âënh khäúi læåüng vaì kêch thæåïc cuía baïnh âaì. C©u 2: S¬ ®å nguyªn lý lµm viÖc cña hÖ thèng lµm m¸t b»ng níc tuÇn hoµn cìng bøc 2 vßng kÝn? kÕt cÊu, nguyªn lý lµm viÖc cña qu¹t giã. C©u 3: Phán têch âàûc âiãøm kãút cáúu cuía caïc loaûi båm dáöu (daûng båm baïnh ràng). Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé m«n Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong §Ò thi sè: 21 C©u 1: Khaío saït tênh cán bàòng âäüng cå 2 xi lanh 4 kyì thàóng haìng trong hai træåìng håüp goïc lãûch khuyíu 180 vaì 360. C©u 2: Âàûc âiãøm kãút cáúu, nguyãn lyï laìm viãûc cuía voìi phun kên. C©u 3: Âàûc âiãøm kãút cáúu cuía äúng loït xi lanh. Khoa C¬ KhÝ §Ò thi m«n häc: Tæ trëng Bé Bé m«n §éng Lùc KÕt cÊu tÝnh to¸n ®éng c¬ ®èt trong m«n §Ò thi sè: 22 C©u 1: Xaïc âënh hãû læûc vaì mä men taïc duûng lãn cå cáúu khuyíu truûc thanh truyãön âäüng cå 1 xi lanh C©u 2: Caïc yãu cáöu âäúi våïi hãû thäüng cung cáúp nhiãn liãûu âäüng cå Âiezel. C©u 3: CÊu t¹o trôc cam phèi khÝ, c¸ch x¸c ®Þnh gãc lÖch ®Ønh cam cïng tªn vµ cam kh¸c tªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2