intTypePromotion=1
ADSENSE

55 Câu hỏi trắc nghiệm Excel

Chia sẻ: Hoang Thuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

898
lượt xem
258
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tuyển tập các bài tập excel căn bản dành cho các bạn thi môn tin học văn phòng và nâng cao kỹ năng sử dụng tin học văn phòng. 55 câu trắc nghiệm Excel giúp các bạn hệ thống kiến thức tin học và áp dụng hiệu quả vào học tập và công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: 55 Câu hỏi trắc nghiệm Excel

 1. Câu h i tr c nghi m Excel Câu 1: M t b ng tính worksheet bao g m a. 265 c t và 65563 dòng c. 266 c t và 65365 dòng b. 256 c t và 65536 dòng d. 256 c t và 65365 dòng Câu 2: Excel ưa ra bao nhiêu lo i phép toán chính: a. 3 lo i c. 5 lo i b. 4 lo i d. Câu tr l i khác Câu 3: Các a ch sau ây là a ch gì: $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 a. a ch tương i c. a ch h n h p b. a ch tuy t i d. T t c u úng Câu 4: Phép toán : ngày S s cho k t qu là : a. Ngày c. C ngày và s b. S d. T t c u sai Câu 5:Khi gõ công th c xong, r i Enter, máy hi n ra #N/A có nghĩa là : a. Không tìm th y tên hàm
 2. c. Không tham chi u n ưc b. Giá tr tham chi u không t n t i d. T p h p r ng Câu 6: Khi gõ công th c xong, r i Enter, máy hi n ra #REF! có nghĩa là : a. Không tìm th y tên hàm c. Không tham chi u n ưc b. Giá tr tham chi u không t n t i d. T p h p r ng. Câu 7: có th cu n ch thà nh nhi u dò ng trong ô, ta dù ng a. Format Cells, ch n Wrap Text c. Format Cells, ch n Onentation b. Format Cells, Ch n Shrink to fit d. Alt + Enter Câu 8: k t qu c a công th c sau : = INT (SORT (-4)) là : a. 2 b. -2 c. -4 d. t t c u sai Câu 9: Công th c sau : = ROUND(136485.22m-3) s cho k t qu là : a. 136,000.22 c. 136000 b. 137,000.22 d. 137000
 3. Cho b ng s li u sau (dùng cho câu 10 – 12) ABCD 30 H và tên Ch c v Thâm niên Lương 31 NVA TP 8 100.000 32 NVB TP 5 50.000 33 TTC PP 4 55.000 34 LTD KT 6 45.000 35 NVE NV 2 30.000 Câu 10. Khi ta nh p công th c sau: = COUNT(C31:C35) và COUNTA (C31:c35) k t qu là : a. 4 và 5 c. 5 và 4 b. 5 và 5 d. Báo l i vì công th c sai Câu 11. Khi ta nh p công th c sau: = SUMF(D31: D35, > = 50000, C31:C35), k t qu là : a. 17 b. 25 c. 13 d. Báo l i vì công th c sai Câu 12. Khi ta nh p công th c sau : = SUMIF(A: D35, ">=50000”,D31.D35 k t qu là : a. 205000 b. 155000
 4. c. 0 d. báo l i vì công th c sai Câu 13. Khi ta nh p công th c sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF”)), k t qua s là a. 9 b. 7 c. 6 d. 0 Câu 14. ô B4 ta có công th c là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công th c nà y qua ô D6 thì công th c tr thà nh a. E$#C5 b. D$#$C5 c. E$2#$C3 d. D$2#$C5 Câu 15. Khi ta gõ công th c : =DAY(DATEVALUE(“12/03/98”) thì k t qu là : a. 12 b. 03 c. 98 d. Báo l i vì công th c sai Câu 16. tính tu i c a m t ngư i sinh ngà y 24/11/1983 bi t ngà y sinh name ô A2, ta s gõ công th c : a. = YEAR(TIMEVALUE(A2)) c. = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) b. = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) d. = YEAR(TODAY0) - YEAR(A2) +1
 5. Cho b ng tính sau (dùng cho câu 52 – 61) B ng 1 ABCDEF 40 H tên Mã CV Mã KV C V K v c H s 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP LD ? ? ? 44 PTK KT QD ? ? ? 45 DCL NV LD ? ? ? B ng 2 D E Mã CV Mã KV C V K v c H s 41 NVA TP QD ? ? ? 42 NTB PP TN ? ? ? 43 TTC PP F G 50 Mã K V c QD LD TN 51 K V c Qu c doanh Liên doanh Tư nhân B ng 3 AB 49 B ng tra 1 50 Mã CV C V 51 TP Trư ng phòng 52 PP Phó phòng 53 KT K toán 54 NV Nhân viên
 6. Câu 17. i n công th c cho c t KV c i n vào khu v c c a t ng ngư i: a. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,0) b. = Vlookup(C41, $E$50:$G$51,2,1) c. = Vlookup(C41, $E$50:$G$S n xu t d. = Vlookup(41, $E$50:$G$51,2,1) Câu 18. i n công th c cho c t Cv i n và o ch c v t ng ngư i: a. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) b. =Hlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) c. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,1) d. =Vlookup(C41,$A$51:$B$54,2,0) Câu 19. Khi ta nh p công th c : =MATCH(“TN”, c40:C45,0) thì k t qu s là : a. 2 b. 3 c. 4 d. Báo l i vì công th c sai Câu 20. Khi ta nh p công th c : = INDEX(A:F45,2,3) thì k t qu s là : a. Mã KV b. QD c. TN d. LD Câu 21. Khi ta nh p công th c 1: = LEFT(A1)&INDEX(A40:F45,3,2) thì k t qu s là :
 7. a. NPP b. NQD c. N&PP d. N&QD Câu 22. Khi ta nh p công th c : = MID(A40,2,5) thì k t qu là : a. O b. o t c. o te d. o tê Câu 23. Khi ta nh p công th c : =MID(PROPER(A40),2,4) thì k t qu là : a. o b. o T c. o Te d. o Tê Câu 24. Khi ta gõ công th c : = TRIM(A40) thì k t qu s là ? a. H ten b. H tên c. H tên d. H tên Câu 25. Khi ta nh p công th c : = MID(LOWE(UPPER(A40)),2,4) thì k t qu là : a. T b. te c. t
 8. d. Te Câu 26. Khi ta nh p công th c : =MID(B40,MATCH(“QD”,c40:C45,0),5) thì k t qu là : a. ã b. ã C c. ã CV d. Công th c sai Cho b ng s li u sau ây (dù ng cho câu 62 – 69) ABCD 56 QD LD TN 57 TP 75 80 90 58 PP 60 65 70 59 KT 45 50 55 60 NV 30 35 40 Câu 27. Khi ta nh p công th c : = MATCH(65,B57:B60) thì k t qu s là : a. 2 b. 3 c. 4 d. 5 Câu 28. Khi ta nh p công th c : = MATCH(50,C56:C60,0) + INDEX(A56: D60,3,4) thì k t qu s là : a. 73 b. 74
 9. c. 53 d. 54 Câu 29. Khi ta nh p công th c : = INT(-C57/9)&RIGHT(B58) thì k t qu s là : a. -90 b. -80 c. -960 d. -90 Câu 30. Khi ta nh p công th c : =COUNTA(2,INT(B60/15), (INDEX(A56: D60,2,3) thì k t qu s là : a. 2 b. 3 c. 80 d. 30 Câu 31. Khi ta nh p công th c : =ABS(INT(LEFT(B57)&RIGHT(D60))) thì k t qu s là : a. căn 70 b. –căn 70 c. 70 d. -70 Câu 32. Khi ta nh p công th c : = INDEX(D56: D60,LEN(A58),LEFT(C60) thì k t qu là : a. 80 b. 35
 10. c. 3 d. Báo l i vì công th c sai Câu 33. S 57.5 là s chính gi a c a dã y s c t C, ta ph i gõ công th c nà o có k t q u như v y: a. =MEDIAN(C56:C60,0) b. = MEDIAN(C57:C60,0) c. = MEDIAN(C56:C60) d. = MEDIAN(C57:C60) Câu 34. Cho bi t k t qu c a công th c sau: = COUNTIF(A56: D60”>62.9”) a. 60 b. 5 c. 62.9 d. 6 B ng s li u sau ây dù ng cho câu 70 – 83 ABCDEF 1 Tên B c lương C V Mã KT T m ng Lương 2 Thái 273 TP A 50000 300000 3 Hà 310 PP C 45000 160000 4 Vân 330 NV B 50000 200000 5 Ng c 450 CN D 35000 100000 6 Uyên 270 TK A 25000 300000 Câu 35. Khi ta nh p công th c : =MID(A3,1,2)&MID(A6,1,2) thì k t qu s là : a. HUy b. HaUy c. Hà Uy d. Hà U
 11. Câu 36. Khi ta nh p công th c : = VLOOKUP(310,A1:F6,2,0) thì k t qu s là : a. 310 b. pp c. 45000 d. Báo l i vì công th c sai Câu 37. Khi ta nh p công th c : = CHOOSE(“TP”,C2:C6,0) thì k t qu s là : a. 0 b. 1 c. TP d. Báo l i vì công th c sai Câu 38. Cho bi t k t qu c a công th c sau : = LEFT(F1,(LEN(D1)-3)) a. Lư b. Lưo c. Lươ d. Báo l i vì công th c sai Câu 39. Cho bi t k t qu khi nh p công th c sau: = PRODUCT(INDFX(A1:F6,5,6),3) a. 75000 b. 300000 c. 100000 d. 3 Câu 40. Khi ta nh p công th c : = “B n tên là
 12. ”&LEFT(A3)&MID(C1,3,1)&RIGHT(A6,1) thì k t qu là : a. B n tên là Hun b. B n tên là Hu c. B n tên là Hù n d. B n tên là Hù Câu 41. K t qu c a công th c: = HLOOKUP(B2,B2:F6,2,0) là gì: a. 273 b. 310 Câu 42. Cho m t công th c : = ROUND(E2,-3) s cho k t qu là : a. 50 b. 500 c. 5000 d. 50000 Câu 43. Khi ta nh p công th c sau: MATCH(15000,F2:F6,-1) s cho k t qu là : a. 3 b. 2 c. 1 d. 0 Câu 44. tính t ng ti n t m ng c a nh ng ngư i có Mã KT là “A” thì ta ph i gõ công th c : a. = SUMIF(D2D6,”A”,E2E6)
 13. c. = SUMIF(AF:F6,DI=”A”E2:E6) b. = SUMIF(D2D6,DI=”A”E2:E6) d. = SUMIF(A1:F6,”A”,E2:E6) Câu 45. Khi ta nh p công th c : = DSUM(A1:F6,5,B8:B9) thì k t qu là mây n u ô B8, B9 không có d ki n nào: a. 75000 b.95000 c. 100000 d.205000 Câu 46. Mu n bi t b n tên Thái gi ch c v gì, ta ph i gõ hà m như th nà o? a. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,1) b. = VLOOKUP(A2,A300:F6,3,1) c. = VLOOKUP(A2,A2:F6,3,0) d. = VLOOKUP(A2,A1:F6,3,) Câu 47. Cho bi t k t qu c a công th c sau: = SUMPRODUCT(B2:B6) là gì a. Là t ng c a tích t B2 n B6 b. Là tích t B2 n B6 c. Là t ng t B2 n B6 d. T t c u sai Câu 48. Khi gõ công th c : = EXP(F5) thì k t qu là : a. e100000 b. 1000000e
 14. c. Ln100000 d. T t c u sai Câu 49. N u ô B4 có d ki n là 28/02/96 và ô C4 có d ki n là 09/03/96 thì công th c : = INT((C4-B4/7) có k t qu là bao nhiêu? a. 0 b. 1 c. 2 d. 3 Câu 50. Trong hà m t i chính, thì Type có giá tr là bao nhiêu khi ta l i ho c không vi t trong công th c: a. -1 b. 0 c. 1 d. T t c u sai Câu 51. Khi ch n trong m c Edit/Paste Special ch m c Comments dù ng : a. Chép nh d ng c. Chép b r ng ô b. Chép giá tr trong ô d. Chép ghi chú Câu 52. Ch c năng Data/Consolidate thì Reference dù ng xác nh d li u dù ng
 15. th ng kê thông qua a ch c a nó. i u quan tr ng là field u tiên c a ph m vi nà y ph i là : a. Là field mà ta dù ng phân nhóm th ng kê. b. Là field mà ta c n tính c. Là field có ch a d li u k t h p d. Là field có ph m vi d li u Câu 53. Trư c khi t o b ng Pivot Table, ta ph i ki m tra l i xem b ng tính ã : a. ã sort theo th t chưa. b. ã có vù ng t ng h p chưa c. ã là tiêu chu n c a cơ s d li u chưa d. Không c n gì thêm Câu 54. Auto Filter không th c hi n ư c i u gì sau ây: a. Trích theo tên b t u b. Trích theo ki u And gi a các ki u logic c. Theo các m u tin c a cơ s d li u d. Theo m nh On gi a các fieldname Câu 55. Trong Excel m t hàm có th ch a t i a bao nhiêu is a. 15 b. 30 c. 45 d. 50
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2