intTypePromotion=1

ACCESS 2007 - TẠO FORM 1

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:15

0
385
lượt xem
167
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BAÌ NAỲ LIỆT KÊ PHÂǸ LÝ THUYẾT CÁC THUỘC TÍNH CUẢ FORM , CAĆ BAṆ CẦN THAM KHAỎ KỶ ĐỂ ƯŃ G DỤNG VAÒ BAÌ TẬP THỰC HÀNH . HIỆN NAY TRÊN MẠNG KHÔNG CO ́ CHI TIẾT CAĆ THUỘC TÍNH CUẢ FORM GIỐNG NHƯ PHẦN DƯỚI ĐÂY.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM 1

 1. 1 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ BAI 24 NGAY 14.8.2010 SOAN THEO THÂY HUÂN. ̀ ̀ ̣ ̀ BAI NAY LIỆT KÊ  PHÂN LY THUYẾT CAC THUỘC TINH CUA FORM , CAC BAN CẦN   ̀ ̀ ̀ ́ ́ ́ ̉ ́ ̣ THAM KHAO KY  ĐỂ   ƯNG DUNG VAO BAI TẬP THỰC HANH . HIỆN NAY TRÊN MANG  ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ KHÔNG CO CHI TIẾT  CAC THUỘC TINH CUA FORM GIỐNG NHƯ PHẦN  DƯỚI ĐÂY. ́ ́ ́ ̉ 5.FORM DESIGN ( BIỂU MẪU TỰ THIẾT KẾ ) 1. FORM DESIGN VÀ CÔNG CỤ ĐIỀU KHIỂN : Form Design lè kiểu mẫu thông dụng nhất vì nó là s ản ph ẩm do Ng ười S ử D ụng t ự thiết kế nên giao diện đẹp và phù hợp . Mặt khác, nếu bạn muốn t ạo Form có nhi ều chức năng sử dụng thì nên dùng Form Design. • Thiết Kế Form : Nhấp vào biểu tượng Form Design trong nhóm công cụ Forms c ủa menu Create, giao diện thiết kế Form xuất hiện.  Một Form Design thường có 5 phần : o Form Header : Tiêu Đề Trên của Form. o Detail : Phần chính của Form. o Form Footer : Tiêu Đề Dưới của Form. o Page Header : Tiêu Đề Trên của Trang. o Tiêu Đề Dưới của Trang. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 2. 2 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________  Khi chạy Form, Tiêu Đề Trang sẽ không xuất hiện. Mặc định c ủa Access 2007 thì Page Header/Footer và Form Header/Footer không hiển thị trong giao diện thiết kế. Bạn muốn hiển thị chúng thì nhấp Phải vào Khung Form > Chọn Page Header/Footer và Form Header/Footer. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 3. 3 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________  Để giao diện thiết kế Form được rộng rãi, Người S ử Dụng th ường không cho hiển thị Page Header/Footer và Form Header/Footer.  Sau khi Khung Thiết Kế Form hiện ra thì một Menu sử d ụng cho Form Design cũng đồng thời xuất hiện ( Menu này sẽ xuất hi ện khi Form ở dnag5 Design View ) . Đáng chú ý nhất là Bộ Công C ụ Fieu962 Khi ển ( Controls ) và những công cụ dữ liệu sử dụng cho Form. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 4. 4 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 5. 5 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ 2. THUÔC TINH CUA FORM VA THUÔC TINH DETAIL  : ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ́ Chon lựa thuôc tinh nhăm để hiêu chinh cach thể hiên cua dữ liêu trên Form, nh ững nut ̣ ̣́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̉ ̣ ́ điêu chinh hệ thông, mau săc, kich cở cung như cach hiên thị Form ( Chay Form ). ̀ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̃ ́ ̉ ̣ FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 6. 6 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ Để hiên thị Cửa Sổ Thuôc Tinh, ban kich vao biêu t ượng Property Sheet trong nhom ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ công cụ Tools cua Menu Design hoăc kich Phai vao Khung Thiêt Kế Form chon ̉ ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̣ Properties. A.THUÔC TINH CUA FORM : ̣ ́ ̉ Hiên ra Bang Property Sheet, nhâp xô ̉ xuông > Chon Form. Thuôc tinh cua Form gôm ̣ ̉ ́ ́ ̣ ̣́ ̉ ̀ có 5 Phân : Format, Data,Event,Other,All. All là thuôc tinh tông hợp cac phân con lai. ̀ ̣́ ̉ ́ ̀ ̣̀ ̣́ 1. Thuôc tinh Format : • Caption: Tiêu đề Form. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 7. 7 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ • Default View:Hiên thị măc đinh. ̉ ̣̣ • Allow Form View: Cho phep hiên thị Form ( Có 6 Kiêu hiên thi). ́ ̉ ̉ ̉ ̣ • Allow Datasheet View: Cho phep hiên thị dang Bang Dữ Liêu. ́ ̉ ̣ ̉ ̣ • Allow PivotTable View: Cho phep hiên thị dang Côt. ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̉ ̣ ̣ ̣ • Allow PivotChart View: Cho phep hiên thị dang Côt Biêu Đô. (Co2lựachonYesvaNo ). ́ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ ̣ ̀ • Allow Layout View: Cho phep hiên thị dang Layout. ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̉ ̣ ̣ • Picture: Đôi tượng Anh.(Kich vao nut bên canh để chen Anh). ́ ̉ ́ ̀ ́ ̣ ̀̉ • Picture Tiling: Anh xêp như lợp ngoi. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̉ ́ ́ ̣ • Picture Alignment: Anh xêp theo lê.(Có những lựa chon ). ̉ ́ ̀ ̣ • Pictute Type: Kiêu Anh ( Có 2 lựa chon là Embeded và Linked ). ̉̉ ̣ • Picture Size Mode: Cach thức thể hiên Anh. ( Có cac lựa chon). ́ ̣̉ ́ ̣ • ̀ ̣ Width: Chiêu rông. • Auto Center: Tự đông canh giữa.(Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ • Auto Resize: Tự đông chon kich cở. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ ́ ̣ • Fit To Screen: Khit với man hinh. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̀ ̀ ̣ • Border Style: Kiêu Khung viên.( Có cac lựa chon). ̉ ̀ ́ ̣ • Record Selection: Hiên thị Nut chon Ban Ghi. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̉ ́ ̣ ̉ ̣ • Navigation Button: Nut Điêu Hướng. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̀ ̣ • Navigation Caption: Đề muc điêu hướng. ̣ ̀ • Dividing Lines:Đường chia cach. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̣ • Scroll Bar: Thanh trượt. ( Có cac lựa chon). ́ ̣ • Control Box: Hôp điêu khiên. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̀ ̉ ̣ • Close Button : Nut đong. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ́ ̣ • Min Max Button: Nut Minimize và Maximize. ( Có cac lựa chon). ́ ́ ̣ • Moveable: Di chuyên. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̉ ̣ • Split Form Size: Kich cở khi tach Form. ́ ́ • Split Form Orientation: Đinh hướng văn ban khi tach Form. ̣ ̉ ́ • Split Form Spliter Bar : Dai phân chia khi tach Form. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̉ ́ ̣ • Split Form Datasheet: Dữ liêu khi tach Form. (Có 2 hcu71 năng là Allow Edits và Read ̣ ́ Only ). • Save Spliter Bar Position; Lưu vị trí dai phân chia. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̉ ̣ • Subdatasheet Expanded : Mở rông Bang Dữ Liêu phu. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̉ ̣ ̣ ̣ • Subdatasheet Height: Chiêu cao Bang Dữ Liêu Phụ trong Form. ̀ ̉ ̣ • Grid X : Lưới ngang. • Grid Y : Lưới doc. ̣ • Layout For Print : Tổ chức Trang In. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ • Orientation: Hướng văn ban. (Có 2 lựa chon là Left To Right và Right to Left ). ̉ ̣ • ̀ ̉ ̀ Palett Source: Nguôn Bang mau. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 8. 8 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ ̣́ 2. Thuôc tinh Data : • ̀́ ̉ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̉ ̀ RecordsSource: Nguôn lây ban Ghi ( Kich vao nut 3 châm tim Bang nguôn ). • RecordSet Style: Kiêu Ban Ghi.( Có cac lựa chon ). ̉ ̉ ́ ̣ • Fetch Default: Măc đinh dan rông. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣̣ ̃ ̣ ̣ • ̣ Filter : Loc. • Filter On Load : Loc khi load Form. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ • Order By: Săp xêp theo trinh tự. ́ ́ ̀ • Order By On Load: Săp xêp khi load Form. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ́ ̣ • Data Entry: Nhâp vao dữ liêu.( (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̀ ̣ ̣ • Allow Additions: Cho phep thêm Ban Ghi. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̉ ̣ • Allow Deletions: Cho phep xoa. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ́ ̣ • Allow Edits: Cho phep chinh sửa. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̉ ̣ • Allow Filter: Cho phep Loc. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̣ ̣ • Record Lock: Khoa Ban Ghi.(Có cac lựa chon). ́ ̉ ́ ̣ ̣́ 3. Thuôc tinh Event : Sự kiên là những chức năng tao thủ tuc để thực hiên môt cach tự đông, toan bô ̣ sự ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ kiên đêu có thể kich vao Nut (3 châm) để chen Builder. Có 3 dang Builder là : Macro- ̣ ̀ ́ ̀ ́ ́ ̀ ̣ Expression-Code. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 9. 9 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ • On Current : Sự kiên hiên hanh. ̣ ̣ ̀ • On Load: Khi Load Form. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 10. 10 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ • • ́ ̣ On Click: Khi kich chuôt. On Mouse Wheel : Khi lăn ̣ • chuôt. ̣ ̣ After Update: Sau khi câp nhât. • ̣ On Filter : Khi Loc. • Before Insert: Trước khi chen. ̀ • On Timer : Khi âm giờ. ́ • ̀ After Insert: Sau khi chen. • Timer Interval: Giữa cac ́ • Before Delete Confirm: Trươc Khoang thời gian. ̉ ́ khi xoa. • • On Selection Change: Khi thya ̣ ́ On Delete: tai khi xoa. đôi chon lựa. ̉ ̣ • After Delete Confirm: Sau khi • Before Render: ́ xao. Trước khi trả lai. ̣ • On Dirty: Tai khi lưu thay đôi. ̣ ̉ • After Layout: Sau khi bố trí • ̣ ̉ On Got Focus: Tai tiêu điêm. Trang. • ̣ ́ On Lost Focus: Tai khi mât tiêu • ́ ́ On Connect: Khi kêt nôi. ̉ điêm. • ́ On Disconnect: Khi không kêt • ́ On Bbl Click : Khi kich đup ́ nôi. ̣ chuôt. • Before Query: Trước khi Truy • On Mouse Down: Khi đưa ́ Vân. ̣ ́ chuôt xuông. • ́ On Query: Khi Truy Vân.. • On Mouse Up: Khi đưa chuôt ̣ • ̉ On Data Change: Khi thay đôi lên. dữ liêu. ̣ • ̉ On Mouse Move: Khi di chuyên • On Cmd Execute: Khi thực hiên ̣ ̣ chuôt. ̣ lênh. • ̉ On Key Down: Khi chuyên • On Cmd Before Execute : ́ ́ Phim xuông. Trước khi thực hiên Lênh. ̣ ̣ • ̉ ́ On Key Up: Khi chuyên Phim • ́ On Cmd Enavle: Khi cho phep lên. thực hiên Lênh. ̣ ̣ • ́ ́ On Press Key: Khi nhân Phim. • ̉ On Cmd Checker: Khi kiêm tra • ̉ ̀ ̣ On Undo : Khi huy hanh đông. ̣ Lênh. • On Open: Khi mở. • ̉ On View Change : Khi thay đôi • ́ On Close: Khi đong. ̉ ̣ hiên thi. • ̀ ̉ ́ On Resize : Khi điêu chin kich • On PivotTable Change:Khi thay cở. đôi hiên thị Bang Theo Côt. ̉ ̉ ̉ ̣ • ̣ ̣ On Active: Khi đang hoat đông. • Before Screen Tip: Trước Tip ́ • ̣ On Deactivate: Khi không hoat ̀ ̀ man hinh. ̣ đông. • Key View: Hiên thị Phim. ̉ ́ • On Unload : Khi không Load. ̣́ 4. Thuôc tinh Other : • On Erro: Khi có lôi. ̃ FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 11. 11 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ • Pop Up: Bât Form. ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ • Modal: Cach thức. . ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̣ • Display On SharePoint: Hiên thị khi chia sẻ dữ liêu. ( Có 2 ch ức năng là Do Not ̉ ̣ Display và Follow Table Setting ). • Cycle : Ban Ghi quay vong. (Có cac lựa chon5a). ̉ ̀ ́ • Ribbon Name: Tên dai. ̀ • Shortcut Menu: Menu nhanh. • Menu Bar: Thanh menu. . ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ • Shortcut menu bar: Thanh Menu nhanh. • Help File: File Trợ giup. ́ • Help Context ID: TRợ giup ngữ canh. ́ ̉ • Has Module: Có Module. . ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ • Use Default Paper Size: Sử dung kich cở Trang giây măc đinh. . ( Co ́ 2 l ựa chon ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̣ Yes và No ). • Fast Laser Print: In Laser nhanh. . ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ • Tag: Thẻ ghi. 5. Thuôc tinh All : Là tông hợp cua 4 Thuôc tinh Format, Data, Event, ̣́ ̉ ̉ ̣́ Other. FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 12. 12 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 13. 13 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ ̣́ 2. Thuôc tinh Detail : Thuôc tinh Detail là thuôc tinh chi tiêt cua Form nh ư mau săc, chiêu cao, hiêu ứng. . . ̣́ ̣́ ́ ̉ ̀ ́ ̀ ̣ Thuôc tinh Detail cung bao gôm nhiêu thanh phân : Format, Data, Event, Other, va ̀ All . ̣́ ̃ ̀ ̀ ̀ ̀ Tuy nhiên Muc Data không có Thuôc tinh Detail, cac thuôc tinh khac rât it nên tac gia ̉ ̣ ̣́ ́ ̣́ ́ ́́ ́ chỉ đưa ra Muc All là đây đủ những thuôc tinh con lai. ̣ ̀ ̣́ ̀ ̣ FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 14. 14 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ ̣́ ̉ Thuôc tinh All cua Detail : • Name: Tên. • Visible: Cai có thể nhin thây. ( Có 2 lựa chon Yes và No ). ́ ̀ ́ ̣ • Height: Chiêu cao. ̀ • Back Color: Mau nên ( Có hơn 50 kiêu mau nên ). ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ • Alternate Back Color: Mau nên thay đôi luân phiên. ( Tương tự như Back Color ). ̀ ̀ ̉ • Special Effect: Hiêu ứng đăc biêt ̣ ̣ ̣ • Auto Height: Tự đông chon chiêu cao. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ ̀ ̣ • Can Grow: Có thể cho lớn lên. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ • Can Shrink: Thu nhỏ lai. (Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ • Display When: Hiên thị khi. . . ̉ • Keep Together: Giữ lai với nhau(Có 2 lựa chon Yes và No ). ̣ ̣ • Force New Page; Đăt dâu Trang mới. ̣́ • New Row or Col: Côt hoăc dong mới. ̣ ̣ ̀ • On Click: Khi kich chuôt. ́ ̣ • On Dlb Click: Khi kich đup chuôt. ́ ́ ̣ • On Mouse Down: Khi đưa chout65 xuông. ́ • On Mouse Up: Khi đưa chuôt lên. ̣ • On Mouse Move: Khi di chuyên chuôt. ̉ ̣ • On Paint: Khi ve. ̃ 6 Muc trên là 6 sự kiên, ban có thể kich nut 3 châm để chen sự kiên và cung có 3 ̣ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̃ Builder . • Tag : Thẻ ghi kem. ̀ NGAY 14.8.2010 : ̀ 24.ACCESS 2007 : THUÔC TINH FORM. ̣ ́ [img]http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_2.png[/omg] http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_2.png http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_2.pdf http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_2.htm http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_2.rar Tuân Bao Tin Hoc 25 (4,52MB): ̀ ́ ̣ http://utbinh.com/AA8/14082010/TBTH25.doc http://utbinh.com/AA8/14082010/TBTH25.htm Đoc thêm Form (1MB): ̣ http://utbinh.com/AA8/14082010/FORM_DocThem.doc VÔ THƯỜNG 10.8.2010 http://www.youtube.com/watch?v=VpMJQu2BV3g LỖI HẸN 9 8 2010 FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 15. 15 Bài 24 : ACCESS 2007 : Form 2 _________________________________________________________________________________________________ http://www.youtube.com/watch?v=SSgxYYStQwA HÃY BIẾT ƠN ĐỜI http://www.youtube.com/watch?v=o­RAZ7Uyb5w LỞ HẸN HÒ 9 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=XeAOX6XmZGo NỔI BUỒN HOA PHƯỢNG A 6 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=jvyoQFE9Xz8 MỘNG LÀNH 5 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=V8O8eihEhEc AI NHỚ CHĂNG AI 5 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=SwI2TRr_gGE PHƯỢNG HỒNG 5 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=ohfxqmkOiVs THÁNG 8 TRỜI MƯA 4 8 2010 http://www.youtube.com/watch?v=CVCKpV5yWik FORM 2                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2