intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

ACCESS 2007 - TẠO FORM 2

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

1
511
lượt xem
221
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Form ( Biểu mẫu) trong cơ sở dữ liệu là đối tượng thiết lập để hiển thị thông tin một cách trức quan, dựa trên các công cụ đồ họa sinh động, tạo nên một giao diện xử lý thông tin thân thiện và mỹ quan. Form cũng cho phép bạn nhập, sửa chữa, hiển thị cũng như hủy bỏ thông tin từ Bảng biểu hoặc Query. Thông qua Form bạn cũng có thể điều khiển, xử lý dữ liệu . . .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM 2

 1. 1 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ BÀI 24 NGÀY 9.8.2010 SOẠN THEO THẦY HUÂN ĐỊNH NGHĨA FORM  Form ( Biểu Mẫu ) trong Cơ Sở Dữ Liệu là đối tượng thi ết lập đ ể hi ển th ị thông tin m ột cách trức quan, dựa trên các công cụ đồ họa sinh động, tạo nên một giao di ện xử lý thông tin thân thiện và mỹ quan. Form cũng cho phép bạn nh ập, s ửa ch ữa, hi ển th ị cũng nh ư h ủy b ỏ thông tin từ Bảng biểu hoặc Query. Thông qua Form b ạn cũng có th ể đi ều khi ển, x ử lý d ữ liệu . . . TẠO FORM 1.FORM ( Tạo Biểu Mẫu Nhanh ). 2.SPLIT FORM ( Tạo Biểu Mẫu kèm Bảng Biểu ). 3.MULTIPLE ITEMS ( Tạo Biểu Mẫu nNhiru62 Phương Diện ). 4.FORM WITZARD ( Tạo Biểu Mẫu Hướng Dẫn của Hệ Thống ). 5.FORM DESIGN ( Biểu Mẫu Tự Thiết Kế). • Form Design và Công Cụ Điều Khiển. • Thuộc Tính Form và Thuộc Tính Detail. o Thuộc Tính Form. o Thuộc Tính Detail. • Thiết Kế một số Form cụ thể. o Ví dụ 1. o Ví dụ 2. 1.FORM ( TẠO BIỂU MẪU NHANH ) : Tạo Form nhanh là tạo 1 Biểu Mẫu để cho bạn nh ập thông tin cho m ỗi B ản Ghi t ại 1 th ời điểm . Sau khi bạn View Form dữ liệu sẽ được lưu vào bảng Nguồn.Bản ch ất c ủa vi ệc t ạo Form này tương tự như việc tạo 1 Query cập nhật. • Thiết Kế Form : o Chọn Bảng Biểu cần tạo Form đơn ( Bãng Bi ểu này chỉ m ới khai báo c ấu trúc ch ưa có dữ liệu , chưa nhập thông tin vào).> Bạn nhấp vào bi ểu tượng Form trong nhóm công cụ Forms của Menu Create. FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 2. 2 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ o Bên Trái Bảng Biểu (FORM DON) là biểu tượng Logo của Form,b ạn có th ể kích chọn Logo trong nhóm công cụ Control của Menu Format để chèn Logo cho Form. o Để nhập dữ liệu bạn nhấp vào Nút Viewđể hiển thị Form > Mỗi lượt nhập đầy đủ một bản Ghi , tại dòng cuối bạn nhấp Phím Enter để nhập Bản Ghi th ứ 2 . Sau m ỗi lần Enter , dữ liệu sẽ tự động lưu vào bảng Nguồn. o Để xem Bản Ghi cuối cùng bạn nhấp >|. Để xem bản Ghi đầu tiên b ạn nh ấp |< . Đ ể xem Bản Ghi phái trước nhấp . • Ví Dụ Thiết Kế Form : o Bạn tạo 1 Database đặt tên FORM. Khi mở Chương trình Access 207 bạn nhớ nh ấp Nút Options trong Khung Security Warning và chọn Enable This Content > OK. o Bạn có Bảng Biểu tên TABLE_FORM như sau : (Văn bản kế tên Tr ường là Field Size). o Nhấp Phải vào Bảng TABLE_FORM > Chọn Datasheet View > Hi ện ra giao di ện Bảng này để bạn bắt đầu nhập thông tin vào > Nhấp Nút View > Thay vì gỏ nhập như các bài học trước , bạn dùng Form để nhập, nhấp vào Công c ụ Form c ủa nhóm công cụ Forms của Menu Create > Hiện ra giao di ện FORM có tên TABLE FORM. o Bạn nhập dữ liệu cho Form, nhập xong Bản Ghi thứ 1, tại dòng cu ối b ạn Enter để nhập bản Ghi thứ 2 > Sau khi nhập hoàn tất dữ li ệu bạn có th ể lưu ho ặc không lưu Form vì dữ liệu đã ghi đầy đủ vào Bảng Ngu ồn TABLE_FORM. Út Bỉnh kiểm chứng lại: Nhấp Table không thấy thông tin hiện ra . FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 3. 3 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ o Sau khi nhập hoàn tất thông tin vào FORM,bạn Save nó lại và Close .M ở Table, bạn đã thấy các thông tin vừa nhập trong FORM đã hiện diện đầy đủ trong Table. 2.SPLIT FORM (TẠO BIỂU MẪU KÈM BẢNG BIỂU): Biểu Mẫu kèm Bảng Biểu thực chất cũng là dạng Bi ểu M ẫu Đ ơn nh ưng khi nh ập d ữ li ệu bạn sẽ nhìn thấy dữ liệu cập nhật trực tiếp vào bảng Dữ Li ệu đính kèm bên d ưới Form nhập. Mở Bảng vừa nhập thông tin vào > Vào Menu Create > Vào Nhóm Forms, nh ấp công c ụ o Split Form > Đã thấy Table Form hiện ra. Bên dưới Form này là d ữ li ệu đã c ập nh ật tr ước đó trong Bảng dữ liệu > Bạn nhập thông tin trong Trường đầu tiên > Phím Enter > Đã có d ữ liệu vừa nhập trong Trường tương ứng c ủa Bảng > Khi hoàn t ất 1 Record, b ạn b ắt đ ầu nhập liệu mới vào Form Split để tiếp tục như trên. Mỗi lần nhập xong trong Form Split > Nhấp Phím Enter > Dữ li ệu đã nh ật tu tr ực ti ếp vào o Bảng bên dưới. Sau khi hoàn tất nhập liệu Form Slpit bạn nhấp Phím Enter > Form Slit gi ờ đây trống. Bạn Save nó lại > Hiện ra Bảng Save As > Đ ồng ý tên TABLE FORM1 > Nh ấp Nút OK > Bên Cột Trái đã có tên Bảng Table FORM1. FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 4. 4 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ Bạn có thể Rename 2 Form vừa tạo bằng cách đóng các Bảng và Form trong Khung o bên Phải > Nhấp Phải các Form bên Khung Trái > Chọn Renane và nh ập l ại tên m ới theo Dạng củ nó : FORM và SPLIT FORM cho dể nhớ . FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 5. 5 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ 3.MULTIPLE ITEMS (TẠO BIỂU MẪU NHIỀU PHƯƠNG DIỆN): Biểu Mẫu nhiều phương diện cho phép bạn nhìn dữ li ệu một cách t ổng quát và rõ nét nh ư đang nhìn Bảng Biểu. Bạn có thể nhìn một lúc được nhiều Dòng và C ột, b ạn cũng có th ể chèn thêm các đối tượng khác như hình ảnh,các nút, nút đi ều khi ển. . .(Đi ều ki ện đ ể chèn các đối tượng là Form phải ở dạng Design View). Bạn cũng có thể nhập dữ liệu cho Bảng từ Bi ểu M ẫu Multiple Items nh ư Form Đ ơn và Split Form. o Nhấp Nút công cụ Multiple Items > Hiện ra giao di ện c ủa công c ụ này trong đò các các thông tin mà bạn đã nhập vào Bảng Dữ liệu . o Nhập thêm thông tin vào : Nhấp xổ xuống của View > Chọn Form View > B ắt d ầu nhập thông tin vào > Khi xong 1 Ô nhấp Phím Tab để qua Ô k ế > Kéo Thanh Tr ượt đáy để thấy hết Dòng ngang > Khi hoàn tất Save lại. FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 6. 6 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ 4.FORM WITZARD (TẠO BIỂU MẪU BẰNG HƯỚNG DẪN CỦA HỆ THỐNG): Form Witzard là tạo Biểu Mẫu theo các bước h ướng dẫn của h ệ th ống nh ằm t ạo 1 giao diện hiển thị thông tin mềm dẻo và dể sử dụng. o Chọn Bảng cần tạo Form > Nhấp xổ xuống của More Forms > Ch ọn Form Witzard > HT Form Witzard hiện ra, Khung Select Form chứa các Tr ường có trong B ảng. B ạn ch ọn t ừng Trường xong nhấp Nút > để đưa sang Khung Select Fields. Nếu mu ốn đ ưa h ết các Tr ường qua 1 lần, bạn nhấp Nút >> o Sau khi chọn xong các Trường, nhấp Next để tiếp tục: o HT kế tiếp hiện ra, có 4 Kiểu thể hiện Form cho bạn chọn lựa  Columnar: Kiểu Form đặt các Trường theo Cột.  Tabular: Kiểu Form đặt các Trường theo Hàng (trên 1 dòng).  Datasheet: Kiểu Form có dạng Bảng Tính.  Justifies: Kiểu Form canh đều các Trường. Ở đây tôi chọn Columnar > Nhấp Next FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 7. 7 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ o HT kế tiếp hiện ra, trong Khung bên Phải chứa 24 Kiểu Trang Trí cho Form. Bạn ch ọn 1 Kiểu thích hợp ,bên Phải cho bạn Preview Kiểu vừa chọn, và nhấp Next > N ếu b ạn không chọn lựa, mặc định Access 2007 sẽ lấy giao diện Form theo Office. o Ở đây tôi chọn Kiểu Flow và nhấp Next. FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 8. 8 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ o HT cuối cùng hiện ra: Nếu muốn hoàn thiện để hiển thị Form hoặc nhập thông tin thì bạn kích  chọn :”Open the form to view or enter information” và kích nút Finish. Nếu muốn hoàn thiện và mở Form ở dạng thiết kế thì bạn kích ch ọn “ Modify the  Form” và kích Finish. o Kết quả tạo Form bằng Form Witzard : FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 9. 9 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ Kết quả thực tập : FORM.accdb (888KB) :  http://www.mediafire.com/?qs2m5m2zimz74gk NGÀY 9.8.2010 : 23.ACCESS 2007 : TẠO FORM 1. [img]http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.png[/img] http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.png http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.doc http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.pdf http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.htm http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.rar Kết quả thực tập : FORM.accdb (888KB) : http://www.mediafire.com/? qs2m5m2zimz74gk Blog của Đổ Trung Thành rất hay , có đủ tất cả kiến thức về Tin Học ,  dữ liệu sắp xếp rõ ràng , dễ tìm kiếm : http://dothanhyb.violet.vn/ Trang Chuyên về học ACCESS : http://tinyurl.com/26dnyqb Tham khảo tài Liệu Học Access 2007 (3,16MB) : http://utbinh.com/AA7/25072010/HOC_ACCESS.doc FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com
 10. 10 Bài 23 : ACCESS 2007 : Form 1 _________________________________________________________________________________________________ 6 Ấn Phẩm của GPE Chuyên về Excel :  http://utbinh.com/AA7/25072010/GP6ANPHAM.doc Các Bài Viết của Thầy TRẦN THANH PHONG :  http://www.mediafire.com/?naezqzjjdwa http://www.mediafire.com/?deimwhzlxjb 43 Bài Hướng dẫn thao tác trên Word 2007 : http://www.mediafire.com/?k6o5viub04ksjot E­Book Cẩm nang Word 2007 ( 12,85MB) : http://www.mediafire.com/?b6dmco56mi89ipz ACCESS 2007 18 Bài Út Bỉnh biên soạn (19,42MB) : http://www.mediafire.com/?v4yz2hv8hnt94m1 Hoặc : http://tinyurl.com/utbinh365 EXCEL 2007 35 Bài Út Bỉnh biên soạn (45,96MB) : http://www.mediafire.com/?737r7qp0frlc0zw Hoặc http://tinyurl.com/utbinh364 IDM 5.20 Full (cracked) : http://tinypaste.com/ce8031 Ultra Iso mới nhất : http://www.9down.com/search.php Flashget mới nhất : http://www.9down.com/search.php Total Commander mới nhất : http://www.9down.com/search.php Mozilla FireFox 3.6.6 Final  ( Bản Tiếng Việt ) : http://tinyurl.com/ff366vi ( Bản Tiếng Anh ) : http://tinyurl.com/ff366en Kỷ Sư Convert ( Chuyển Đổi Đơn Vị Kỷ Thuật ) : http://www.mediafire.com/?jm2eyggoez1 Vẽ Quyển sách bằng Photoshop : http://goo.gl/y6EC 84 Hình Dáng Xưa :  http://www.mediafire.com/?zdt41ooapq48yod Cài đặt Corel X3 và X4 (6,69MB) :  http://www.mediafire.com/?iohhn7bdbo79jjd 4 Dịch vụ miễn phí cho phép lưu trữ trực tuyến được xếp đứng đầu ( Út Bỉnh đã sử dụng  rất tốt  ) : http://www.4shared.com – http://skydrive.live.com –  http://www.mediafire.com – http://www.humyo.com Access 2007 20 Bài Viết của UtBinh ( 21,53MB) : http://www.mediafire.com/? rcwalm1iunfp64t SLIDEsHOWS_05082010 (123,84MB) : http://www.mediafire.com/?7wni7d49t8g44zt FORM                                                                                                                                                                       htpp://utbinh.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản