ACCESS 2007 - TẠO FORM 3

Chia sẻ: Bùi Trọng Quốc Viễn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

0
675
lượt xem
347
download

ACCESS 2007 - TẠO FORM 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

HIỆN NAY TRÊN MẠNG VÀ TRONG CÁC NHÀ SÁCH CÓ RẤT NHIỀU CHUYÊN ĐỀ VỀ ACCESS 2007 . NHƯNG LÀM SAO “CHỘP” ĐƯỢC 1 QUYỂN SÁCH HAY, 1 EBOOK HAY ( HAY CÓ NGHĨA LÀ ĐỌC SẼ HIỂU VÀ THỰC HÀNH ĐƯỢC ) ĐÓ LÀ 1 ĐIỀU KHÓ. ÚT BỈNH VỪA TỰ HỌC VỪA BIÊN SOẠN LẠI ĐỂ GIÚP CÁC BẠN “DỞ NHƯ ÚT BỈNH” CÙNG NHAU HỌC BỘ MÔN MÀ MÌNH ƯA THÍCH . CÓ LẺ SÁCH CỦA THẦY NGUYỄN VĂN HUÂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIÊN TRÊN ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ACCESS 2007 - TẠO FORM 3

 1. 1 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ BÀI 25 NGÀY 14.8.2010 SOẠN THEO THẦY HUÂN HIỆN NAY TRÊN MẠNG VÀ  TRONG CÁC NHÀ  SÁCH CÓ  RẤT NHIỀU CHUYÊN  ĐỀ  VỀ   ACCESS 2007 . NHƯNG LÀM SAO “CHỘP”  ĐƯỢC 1 QUYỂN SÁCH HAY, 1 E­BOOK   HAY ( HAY CÓ NGHĨA LÀ  ĐỌC SẼ HIỂU VÀ THỰC HÀNH  ĐƯỢC )  ĐÓ LÀ 1  ĐIỀU KHÓ.   ÚT BỈNH VỪA TỰ  HỌC VỪA BIÊN SOẠN LẠI  ĐỂ  GIÚP CÁC BẠN “DỞ  NHƯ   ÚT BỈNH”   CÙNG NHAU HỌC BỘ  MÔN MÀ   MÌNH  ƯA THÍCH . CÓ  LẺ  SÁCH CỦA THẦY NGUYỄN  VĂN HUÂN ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỀU KIÊN TRÊN . 3.THIÊT KẾ MỘT SỐ FORM CU THỂ ́ ̣ 1.VI DU 1 : ́ ̣ 1. Tao 1 Cơ Sở Dữ Liêu tên : BANHANG.accdb gôm 2 bang Dữ Liêu tên la ̀ : HANGHOA va ̀ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ HOADON như sau : • ̉ Bang HANGHOA: ́ ́ o Câu Truc : ̣ o Nhâp Thông tin :     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 2. 2 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • ̉ Bang HOADON: ́ ́ o Câu Truc : ̣ o Nhâp Thông tin : 2. Tao quan hệ với nhau giữa 2 Bang theo Kiêu 1 – N ( One To Many ) thông qua Tr ường ̣ ̉ ̉ mahang. Nhâp Menu Database Tools > Vao nhom Show/Hide > Nhâp công cu ̣ Relationships.> ́ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ ̣ Hiên ra HT Show Table, nhâp chon 2 Bang > Nhâp Nut Add > Nhâp Nut Close. > Hiên ra 2 Bang nay trong Khung Thiêt Kế , rê Trường mahang cua Bang nay đè lên Trường mahang cua ̉ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ Bang kia > Hiên ra HT Edit Relationships, nhâp chon 2 Muc trên ( Enforce Referential Integrity và Cascade Update Related Fields ) và nhâp nut Create > Hiên ra môt liên kêt gi ữa 2 ́ ́ ̣ ̣ ́ Trường cua 2 Bang , môt đâu là 1 và đâu kia là vô cực. Đây là quan hệ 1-N ( One To Many ) ̉ ̉ ̣̀ ̀     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 3. 3 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ 3. Yêu câu thiêt kế 1 Form “Thông tin khach hang” gôm mahd, tenkh, mahang, tenhang, ̀ ́ ́ ̀ ̀ ngaymua, soluong, dongia, thanhtien. Bên canh dong đâu đề là Logo cua công ty. Phân gi ữa ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ bên Trai là nôi dung thông tin, bên Phai là anh. Bên dưới là cac nut điêu khiên : Tr ở vê ̀ ban ́ ̣ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̉ ̉ Ghi đâu tiên |< , trở về ban Ghi đang sau < , tới Ban Ghi kê ́ tiêp > , chuyên đên Ban Ghi cuôi cung ̀ ̉ ̀ ̉ ́ ̉ ́ ̉ ́̀ >| . Bên goc dưới là Nut thoat Form. ́ ́ ́ THƯC  HIÊN : ̣ ̣ 1. Mở Cơ Sở Dữ Liêu tên BANHANG có 2 Bang Dữ Liêu là HANGHOA và HOADON > ̣ ̉ ̣ Kich vao Form Design trong nhom công cụ Forms cua Menu Create > Giao diên Form Design ́ ̀ ́ ̉ ̣ ́ ̣ xuât hiên . 2. Tao Tiêu Đề Form : Kich vao biêu tượng Label trong nhom công cụ Controls cua Menu ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ DesigN > Rê vach lên Form tao Khung chứa Tiêu Đề và go ̉ : THÔNG TIN KHACH HANG . ̣ ̣ ́ ̀ Đinh dang Tiêu Đề : Nhâp con trỏ lên Khung chứa Tiêu Đề , khung biên thanh mau vang > ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̀ ̀ Nhâp Nut Center để Tiêu Đề năm giữa khung . Tom lai ban đinh dang Văn ban băng cach sử ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ ̀ ́ dung công cụ giông như trong Word, chon Font : Arial – Size 18 – Bold – Color: Xanh d ương ̣ ́ ̣ - Center > Nhâp bên ngoai để biên mât khung. ́ ̀ ́ ́     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 4. 4 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ 3. Tao Logo : Nhâp biêu tượng Logo để chen Logo công ty bên Trai dong THÔNG TIN ̣ ́ ̉ ̀ ́ ̀ KHACH HANG > Ban đên nơi đang chứa Logo ban muôn chen vao và chon nó xong nhâp ́ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̣ ́ Open > Măc đinh Form sẽ đăt Logo tai phân Header cua Trang > Ban dung chuôt keo xuông ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ́ vao vị trí thich hợp, sau đó ân phân Header/Footer băng cach nhâp Phai lên Trang > Chon ̀ ́ ̉ ̀ ̀ ́ ́ ̉ ̣ Page Header/Footer. 4. Chen tên cac Trường vao Form: Kich vao Add Existing Fields trong nhom công cụ Controls ̀ ́ ̀ ́ ̀ ́ cua Menu Design để hiên thị Danh Muc cac Bang Biêu > Kich đup lên tên Bang đê ̉ hiên thi ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̉ cac Trường cua 2 Bang cân tao Form, đã hiên ra cac Trường > Lân l ượt kich đup ( Hoăc kich ́ ̉ ̉ ̣̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̣́     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 5. 5 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ Phai chon Add Field To View ) cac Trường : mahd, tenkh, cua Bang HOADON , mahang, ̉ ̣ ́ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ ̉ tenhang, ngaymua cua Bang HANGHOA , soluong, dongia va tongtien cua Bang HOADON. Sau đó ban rê chung săp xêp chung vao vị trí thich hợp. ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ́     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 6. 6 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ 5. Chen Hinh : Kich biêu tượng Image trong nhom công cụ Controls cua menu Design > Rê tao ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̉ ̣ Vung chon trên Form đông thời hiên ra HT để ban đên nơi lưu Hinh cân chen > Chon 1 Hinh ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ > Ok > Đã hiên ra Hinh, ban có thể thu nhỏ hay phong lớn Hinh và di chuyên no ́ đên vi ̣ tri ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ̉ ́ thich hợp. ́ 6. Tao Nut Điêu Khiên: Kich nut Button trong nhom công cụ Controls cua menu Design, rê ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̉ chuôt lên Form tao Vung chứa cac Nut > Hiên ra HT Commnad Button Witzard, muc ̣ ̣ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ ́ ́ Categories chon Record navigation – muc Actions chon Go To First Record > Nhâp Nut Next.     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 7. 7 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • Ra HT kế tiêp , nhâp Next : ́ ́ • Ra HT kế tiêp, nhâp Finish. ́ ́ • Đã hiên ra Nut vừa chen. Ban có thể phong to hay thu nho ̉ nut va ̀ d ời vao vi ̣ tri ́ thich ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ hợp.     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 8. 8 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • Lân lượt chon 3 Nut: Go To Previous Record – Go To Next Record – Go To Last ̀ ̣ ́ Record: • Close và mở lai: Ban có thể Close lai Trang Tao Form dở dang nay, sau đó m ở lai . ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ Ban nhâp Phai lên Form1 ( Tên Access tự đăt ) > Chon Open > Hiên ra Trang Form. ̣ ́ ̉ ̣ ̣ ̣ Trang nay ban không thể hiêu chinh được mà chỉ để xem. Muôn tiêp tuc thiêt kê ́ Trang ̀ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ̣ ́ Form con đang dở dang, ban nhâp ohai3 lên Khung Thiêt Kế Form > Chon Design ̀ ̣ ́ ́ ̣ View. 7. Tạo màu nền: Kich chon nut Rectangle trong nhom công cụ Controls cua menu Design, ke ̉ ́ ̣ ́ ́ ̉ hinh chữ nhât bao quanh nôi dung Form vừa tao > Hiên ra vung chon mau vang, kich nut xô ̉ ̀ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ xuông cua biêu tượng Special Eddect > Chon Specila Effect Etched đê ̉ chon kiêu đường ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ̀ chim .     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 9. 9 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • Kich Phai vao chổ trông bât kỳ trong Khung thiêt kế Form > Chon Fill/Back Color > ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀́ ̣ Hôp mau xuât hiên, ban chon mau nên tim nhat.     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 10. 10 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • Nhâp xổ xuông cua công cụ View cua menu Design > Chon Form View đê ̉ chay Form ́ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ > Sau khi chay Form có Thanh mau xanh và có nut mui tên. Đó là nut Record Selectors ̣ ̀ ́ ̉ ́ ̣ ̉ ( Chon Ban Ghi ). 8. Chọn Thuộc Tính: Trở về chế độ Design View bằng cách nhấp Phải > Ch ọn Design View > Kích Phải chọn Properties hoặc kích nút Properties Sheet trong nhóm công c ụ Tools c ủa Menu Design > Kích chọn Form > Hiện ra Bảng Property Sheet, kích chọn Form > Ch ọn Tab Format và chọn No trong thuộc tính Record Selectors > Trong thu ộc tính Navigation Caption nhập No.     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 11. 11 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ • Save và Rename: Nhấp Nút Save và Close Form vừa tạo > Nhấp Phải ch ọn Rename đặt tên : Vidi1_Form > Nhấp Phải chọn Open > Bạn đã t ạo xong Form.B ạn nh ấp thử các nút điều khiển xem vận hành chính xác chưa bằng cách th ể hi ện các thông tin mà bạn đã nhập.     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 12. 12 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________ NGÀY 15.8.2010: 25.ACCESS 2007: FORM DESIGN 3. [img]http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.png [/img] http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.png http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.pdf http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.doc http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.htm http://utbinh.com/AA8/15082010/FormDesign3.rar 25 Bài Viết Access 2007 Út Bỉnh soạn (25,5MB) : http://tinyurl.com/utbinh381 NGÀY 9.8.2010 : 24.ACCESS 2007 : TẠO FORM 1. [img]http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.png[/img] http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.png http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.doc http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.pdf http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.htm http://utbinh.com/AA8/09082010/FORM1.rar Kết quả thực tập : FORM.accdb (888KB) http://www.mediafire.com/? qs2m5m2zimz74gk     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
 13. 13 Bài 20 : ACCESS 2007 : Form 3 _________________________________________________________________________________________________     FORM                                                                                                                                                      http://utbinh.com 
Đồng bộ tài khoản