intTypePromotion=1
ADSENSE

Atlas giải phẫu người - Phần nội tạng (Phần 7)

Chia sẻ: Tu Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

434
lượt xem
151
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tác phẩm Atlas giải phẫu người - Phần nội tạng được xuất bản bằng tiếng anh và là công trình đầu tiên thuộc thể loại này của ngành giải phẫu học Rumani. "Atlas giải phẫu người" trước hết là sự thừa kế và phát triển tư tưởng của nhà giải phẫu học vĩ đại Francisc Josef Rainer, cha đẻ của ngành giải phẫu học Rumani. Nền tảng tư tưởng khoa học của Rainer bắt nguồn từ cách nhìn nhận cấu trúc theo chức năng. Nọi cấu trúc giải phẫu đều được nghiên cứu và giải thích dựa trên cơ sở...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Atlas giải phẫu người - Phần nội tạng (Phần 7)

  1. P he qulm g oe trai - Ben r on p h6i t rai, t hi a 9ng m{lch pho'i a t rai n s uperior d exter), p he q uan t huy e u6i c ung c on n Am t rong m b d~m e lla p h6i, phi'ii ( bronchus l obaris m edius g iua v a c6 mQt k hung s~n k hong l ien t vc. T u d exter), v a ph&' q uan t huy d udi p hai n hung p he' q uan p han t huy n ay t ach r a ( bronchus lobari:> i nferior d exter). n hung t ilu p he' q uan tie'u t huy ( bronchioli: M ai p he' q uan t huy l
  2. , - - - - - - SIJn Ihanh th(~1 (nap thanh Quan) Sun glap '\ ~~~~~--- Sun nhim P hi quim gOt phal Pne quan goc troll Ph~ quan pMn thuy
  3. P~An thuy sau (h.mg) Phan thuy IruOc (b~ng) (eua Ihuy tren) ~"7:::,~~(eu,a thuy tn~n) PhAn thuy ~ PhAn thuy dinh dinh Phan Ihuy dinh (eua thuy tren) (eua (eua thuy tren) thuy dlli» - ---'' '
  4. Phan thuy tnroc , ....... Phan IhUy dinh (\huy Iran) (bung) (thuy IrM), / /P."r' --"~:>r Phan thuy sau (h.mg) Phan thuy day tNOc (Ihuy IrM) Phan Ihuy . - - / -- -\ luiJilren (Ihuy giOa) • PMn thuy dinh (thuy duln) _~...,I-- PMn thuy day trong (canh tim) • PMn thuy Phtm Ihuy day sau day sau (thuy dum) Phan thuy day ngoai PMn Ihuy day ngoai (thuy durn) Ph~m thuy day truOc (thuy dum) Hinh 78. Cae phan thuy phili Phan thuy lucri dum (thuy gili'a) (nhin mat duOi , haae mat day ella phili phai) Hinh 79. Cae phan thuy phili (nhin m~t ngaai ella phoi trail PMn thuy sau (ILIng) (thuy trem) PMn thuy dinh (thuy dum) --\'o.~ Phan thuy dinh (thuy tr~n) PMn thuy day tNOc Phan Ihuy trude (byng thuy tr~~n) Phan Ihuy day ogoal PMn \huy 'urn tr~n (\huy gili'a) PMn Ihuy lucri dum (thuy gili'a) Phan thuy day sau Phan thuy day Irong (canh tim) Phan thuy day sau (thuy duOi) Hinh 81 . Cae phan thuy phili Hinh 80. Cae phan thuy phili (nhin mat duoi haae m~t day ella phDi trail (nhin m~t trang ella phDi trail 1 11
  5. Hi nh 82 . Ph 6i va ciiy khi. phe qu an (nhi n long qu al) ::-~""'- PMn thuy dinh (thuy Ir!!n) - - ". -- PMn thuy dinh (thuy Iren) PhAn thuy sau (lung) (!huy Ir6n) , - - - - '\"-- PMn Ihuy wOe (bung) (Ihuy "6n) PhAn thuy dinh (Ihuy durn) r-~::;;::;:T- PMn thOy day ngoal - -+-- PMn thuy day lrong 10 PMn thllY day tnroc PMn Ihuy day sau (thuy duOi) Hi nh 83 . Cae ph;;n thoy ph 6i Hinh 84 . Cae ph;;n thoy ph6i (nhin m~1 sau eua phDi pha i) (nhin phia InIac eua ph oi phai ) !I~
  6. - ---'f-- Phan Ihuy dmh (thuy tr~n) Phtm thuy lruac (b!:mg) (Ihuy Iran) ; +- I'Mr thuy luOi tr~n (thuy giua) •-~""".f- Phan thuy dinh (Ihuy duOi) PMn thuy hJOi duO! (lhuy giaa) , ,--+ PIhuj dthuy day sau Ph~m Ihuy day lruac han (lhuj duOi) ( urn) ' - - - - - Phan thuy day ngoai (thuy dlJ(Jj) Hinh 86. Cae phan thuy ph6i Hinh 85 . Cae phan thuy ph 6i (nhin phia sau cua phoi trail (nhin phia tnlac cua phoi trail Vach g ian p hdn t huy t hudng ngo~n n gheo, t rong d o c hua d ic m~ch b
  7. L Khiquan -3 DOng mach pMi phai - DOng mach phOi trng m~ch phbi (sa do) l ,~O n en b bi mQt biii'u m 6 l eil dUll ( chi co mQt (3) m elllg d ay e lla b itfu rna phe n ang, (4) eho'l ruin ( subslantia f Ulldamentalis) n 5m b l op t e b ao). gQi l a bic'u m o p h{{ n ang. C ae p hc n ang ng;1n e{lch vi:li n hau b di v ach g ian- g iua m ang d ay e lla bit£u m o p he' n ang v a m ang d ay e ua I ltji m o m ao m{lch mciu, (5) ph{;" l iang ( thill1h p he n ang). (} n gvdi Idll m allg d ay e ua miji rna m ao m (lch, v a ( 6) bew moi phi!' n ang co dUdng k inh t it 1 00-300 L ltdng e lla t l bila 1ttji lila c u a c ae m ao m (lch m icron. k ich thVdC n ay t hay d oi t uy t hea (ph6'ij g ion v ach p he' n ang. t hl t hd v ao ho(lc t hd r a ( hinh 8 7). V! P hue h qp d iu t rue " phe n an g-mao h inh t hai·chlie n ang e lla D dn p h6i 1.\ e ae c hum p he n ang . M oi e hllm 1ll •.L Ch": C ae plu!' ! lang du'
  8. C ae l inh m gch p hit q uan m 6i b en c6 h ai: '" D ¢ng mr;.ch phi/i: T han d (mg m ?eh pl16i x uiit p h:it W t am tha't p hdi e ua t im, t 'inh m ?ch t rude v a s au. T lnh mq.ch p hit q uan :;au d i a m:)i.t s au p hit q uan g6C, n hung s a u 1119t dOQ.n t hi e hia t hanh h ai n hanh c ling la n luinh p hdi v a n hanh t rai, d i t di k hong d i k ern d t)ng m ?ch p he q uan, r ai d 6 v ao l inh m gch d dn d b en p hai, v a v ao U nh (':1C ! '()n ph{)'i t u:dng l ing ( xem e hu t hieh 1 2). m (Ich b an d dn t ren 0 b en t rai; n hung t lnh C,,'tc dQng mr;rch p hdi p hdi v a t rai d eu bAt c hea d m:~t t rude c ua p ht' q uan g oc, b 5t c heo m(1ch p hi q uan t rudc c ua m 6i bEm d eu dO' v ao l inh m(}ch p hdi e ung b en ho~e v ao l inh n ay ('j p hia d uoi c h6 t ach r a p hi q uan t huy t ren n eu Ja p h6i p hii, v a 0 t n2n c ho t ach r a mc;zch d dn a b en p hai v a b an d an t ren 0 p hil q Ulin thu,), t ren n eu l a p h6i t ra.i, s au d o b en t rai. ( !6ng m (lch p hdi, n 6i c hung. d i t iep k ern • C ae m(}ch bt;Lch h uyet e-ua p h6i x uftt t heo v6i c ac phi!' q udn t huy v a p he' q uan p hat W n hung l ttdi mr;tch b gch h uyet q uanh p han thu,Y. tte"u t huy ph6'i v a h tdi d udi m ang p hdi, t il d ay, c ae m~ch b ?eh hUYE{t d:1n b ?ch h uyet D!}ng mr;tch p hdi p hdi t ach r a mOt nh{ll1h c ho t huy t n'n, n hanh n ay l ?i e hia r a d6' v ao n hung h qch br;tch h uyet q uanh k hi- th~ll1h 5 n h5.nh p hdn l huy; mQt n hanh c ho pht q uan, r ai t iep tl,le dO' v ao n hung h gch thu,}! Uiiio. n h{mh n ay l~i c hi a t hanh h ai t rung t hfit t rude v a s au. n hftnh p h6n l huy, v a h ai n hfmh e ho t huy o m 6i p h6i d eu p han bi~t dUQe b a v ung dll'eli. t nmg d6 m t)t n himh l a c ho p htln t huy b ?ch h uyet: d inh c ua t huy d udi va n hanh k ia t hi c hia r a - d ph6'i p hai: b ?eh h uyet t il v ung t ren t h,\nh b on n hanh e ho c ae p hdn t huy d ay. d uqe dftn v e c ae h (lch c qnh-khE q uan p hai, D(jng m(1ch ph6'i t rai c hin t hanh b a b ?eh h uyet e-ua v ung d udi dUQe d ftn v e nh:.'tnh c hinh: mQt n hanh e ho t huy t ren, n hung hq,ch g ian k hE-pht q uan, v a b ?eh nh{ll1h nily l ?i c hia t hanh n am n hanh p hon h uyet c ua v ung g iua dUQe dftn v e e ac hfLCh t huy: m t)t n hanh e ho p htln t huy d inh e-ua c gnh khE q uan p hdi v a hr;tch g ian k hi- th u,Y d udi v,) n hanh e uoi e ung t hi e hia pht q udn. t hanh brin n himh e ho c ae p hon t huy d ay - d p h6i t rai, b
  9. a k hoimg n ay nAm b g iUa c ac T rung t hat nAm gilla x udng tiC p hia t ruoe S OU . H.ldllg ! lC. v a cc}t s ong ngl./c ap hia s au. gioi h~n a p hia m iwg pho'i t hanh etoi x ung d h ai b en, v a co t rcn In fo t ren c lia Mng ng{/c, va gidi h~n h inh g i6ng n hu c hiec d ong h o c at, hQp b bi p hia dUdi til c d h ocwh. T rung t hat dUQc b aa h al t nm g iac. n 6i voi n hau d d inh: t am g iac q uanh b di f n{lC r ieng c ua i rung t ha'i, m~c ( ren dUQc gQi l a di~n l uyitn lIc, t am g wc n ay l a mQt c au t ruc rna l ien ke't, v a l a mQt dUdi dUQc gQi l a di~n t im ( ho(tc di~n l im- mallg nguai t im). Ve p hia s au, t l'ung t hat b¢ ph~n c ua n t{lC 1tQi-ngl./c. T l'ung t hat c hua c ac t~ng, m:;tch m au, t im, v a m ang n g oai t im ke~ clai t heo cQi s011g n gl/c v a dQc h ai b en (nga~i t am m~c), T rung lha't dl1t;jc c hia l'a l am C tln cQt s 6ng co c {lC l ui c ung m ang ph6'i (llii h ai p han. l a t rung l ha'[ i n/de va t rung l ha'l Cilllj.{ p he' m gc s lldll-cQi sO'Tlg). 0 b en p hiii s au, bbi m ¢t m(lt ph~ng d vng n gang t heo q uy L on c6 l lli c Ulig g ian t inh nUJ.ch d dn-thI/c uCe n flm d s at m
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2