Bài 5: Sao lưu, quản lý người dùng, boot loader_Âu Bửu Long

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
122
lượt xem
28
download

Bài 5: Sao lưu, quản lý người dùng, boot loader_Âu Bửu Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khâu tối cần thiết đối với người quản trị. Nên được thực hiện tự động hóa (scripting+scheduler) Các dạng backup thông dụng: Full backup; Incremental backup; Network backup; Dump backup. Các tiêu chí backup & restore: Tính quan trọng của dữ liệu. Lượng dữ liệu. Chi phí dành cho sao lưu. Thời gian dành cho sao lưu. Dữ liệu nên được backup nhiều lần và đặt ở nhiều nơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài 5: Sao lưu, quản lý người dùng, boot loader_Âu Bửu Long

 1. Âu Bửu Long
 2. Sao lưu & phục hồi Khâu tối cần thiết đối với người quản trị. Nên được thực hiện tự động hóa (scripting+scheduler) Các dạng backup thông dụng: Full backup Incremental backup Network backup Dump backup
 3. Sao lưu & phục hồi Các tiêu chí backup & restore: Tính quan trọng của dữ liệu. Lượng dữ liệu. Chi phí dành cho sao lưu. Thời gian dành cho sao lưu. Dữ liệu nên được backup nhiều lần và đặt ở nhiều nơi.
 4. Sao lưu… Công cụ sao lưu tông dụng trong linux: Text User Interface(tui):  tar  cpio  ls | cpio -ov > directory.cpio  find . -print -depth | cpio -ov > tree.cpio  cpio -iv < directory.cpio  cpio -idv < tree.cpio
 5. Sao lưu...  dd  dd if=/dev/hdx of=/path/to/image  dd if=/dev/zero of=/path/to/image bs=blocksize count=numberofblock  dd if=/path/to/image of=/dev/hdx  rsync  rsync [options] sources dest  source&desc: user@host:port/filename  rsync -r /home backup@192.168.1.12:/home/backup/bkupdata
 6. #!/bin/bash # # creates backups of essential files # DATA="/home /root /usr/local/httpd" CONFIG="/etc /var/lib /var/named" LIST="/tmp/backlist_$$.txt" # set $(date) # if test "$1" = "Sun" ; then # weekly a full backup of all data and config. settings: # tar cfz "/mnt/backup/data/data_full_$6-$2-$3.tgz" $DATA rm -f /mnt/backup/data/data_diff* # tar cfz "/mnt/backup/config/config_full_$6-$2-$3.tgz" $CONFIG rm -f /mnt/backup/config/config_diff*
 7. else  # incremental backup:  #  find $DATA -depth -type f \( -ctime -1 -o -mtime -1 \) -print > $LIST  tar cfzT "/mnt/backup/data/data_diff_$6-$2-$3.tgz" "$LIST"  rm -f "$LIST"  #  find $CONFIG -depth -type f \( -ctime -1 -o -mtime -1 \) -print > $LIST  tar cfzT "/mnt/backup/config/config_diff_$6-$2-$3.tgz" "$LIST"  rm -f "$LIST" fi #
 8. Sao lưu... Graphical User Interface(GUI):  Keep  sbackup  fwbackup  ...
 9. Bài tập Sửa file script trên để có thể thực hiện công việc backup tất cả các file trong thư mục /var/www vào thư mục ~/backup Yêu cầu: thực hiện công việc incremental backup mỗi ngày, riêng ngày thứ 5 thực hiệc công việc full backup lúc 24h:00 Script sẽ đọc file cấu hình ~/backup/bkup.conf, là file text với các tùy chọn có dạng key value sau: full: true or false: luôn thực hiện full backup clear: true or false: khi thực hiện full bkup, xóa các file incr bakup trước disabled: true or false: vô hiệu hóa script backup
 10. Quản lý người dùng Người dùng có thể thuộc về nhiều nhóm, trong đó có 1 nhóm chính. Mỗi người dùng và nhóm có 1 ID. Các file lưu trữ thông tin người dùng: /etc/passwd /etc/shadow /etc/group /etc/gshadow
 11. Quản lý người dùng Các lệnh quản lý user: useradd usermod userdel passwd Các lệnh quản lý nhóm: groupadd groupmod groupdel
 12. Bài tập Viết script giả lập lệnh useradd và groupadd
 13. Bootloader Làm nhiệm vụ chuyển tiếp giữa quá trình POST và OS Các bootloader thông dụng trong linux: LILO GRUB
 14. GRUB bootloader Được cài đặt trong /boot/grub File cấu hình: /boot/grub/menu.lst với các tham số chính  default  timeout  title  root  makeactive  chainloader  kernel  initrd  password
 15. GRUB Cài đặt lại grub: sudo grub find /boot/grub/stage1 root (hd?,?) setup (hd?) quit
Đồng bộ tài khoản