intTypePromotion=1

Bài giảng 13: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh

Chia sẻ: Hera_02 Hera_02 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
59
lượt xem
1
download

Bài giảng 13: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tìm hiểu đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo; đường cầu, tổng doanh thu và doanh thu biên; tối đa hóa lợi nhuận và tối thiểu hóa lỗ; đường cung ngắn hạn của doanh nghiệp;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng 13: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh (2011)".

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng 13: Tối đa hóa lợi nhuận và cung cạnh tranh (2011) - Đặng Văn Thanh

 1. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø cung caïnh tranh 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 1 NOÄI DUNG  Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo  Ñöôøng caàu, toång doanh thu vaø doanh thu bieân  Toái ña hoùa lôïi nhuaän vaø toái thieåu hoaù loã  Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa doanh nghieäp  Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa ngaønh (thò tröôøng)  Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn  Ñöôøng cung daøi haïn cuûa ngaønh 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 2 Ñaëng Vaên Thanh 1 1.11.2011
 2. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Ñaëc ñieåm cuûa thò tröôøng caïnh tranh hoaøn haûo 1) Saûn phaåm ñoàng nhaát 2) Raát nhieàu ngöôøi tham gia (caû beân mua vaø baùn) 3) Thoâng tin hoaøn haûo 4) Töï do gia nhaäp vaø rôøi khoûi ngaønh 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 3 Ñöôøng caàu tröôùc doanh nghieäp Doanh nghieäp Toaøn ngaønh (Thò tröôøng) P P S d, MR, AR P P t , P : const ? q, P : const ? D q Q Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 4 Ñaëng Vaên Thanh 2 1.11.2011
 3. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Ñöôøng toång doanh thu TR = P. q TR maø q, P : const neân ñöôøng bieåu dieãn TR TR laø moät ñöôøng thaúng vaø ñoä doác chính laø P P = MR q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 5 Doanh thu bieân  Doanh thu bieân laø cheânh leäch trong toång doanh thu khi doanh nghieäp baùn theâm moät ñôn vò saûn phaåm.  MR = DTR/DQ = dTR/dQ  Doanh nghieäp caïnh tranh hoaøn haûo:MR = P  Ñöôøng MR, d vaø AR truøng nhau 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 6 Ñaëng Vaên Thanh 3 1.11.2011
 4. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Toái ña hoùa lôïi nhuaän q : TR  TC  Daáu hieäu: hay P  ACmin  Nguyeân taéc: SX taïi q*: MC = MR = P 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 7 Toái ña hoùa lôïi nhuaän (tt) MC 60 P 50 D A 40 AR=MR=P AC C B 30 AVC Taïi q*: MC = MR=P 20 vaø P > AC   (P - AC) x q* 10 hay ABCD o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 q q0 q* 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 8 Ñaëng Vaên Thanh 4 1.11.2011
 5. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Toái thieåu hoaù loã q : TR  TC  Daáu hieäu: hay P  ACmin  Löïa choïn:  1) Tieáp tuïc saûn xuaát  2) Ñoùng cöûa (ngöøng saûn xuaát) 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 9 Toái thieåu hoaù loã (tt) 1) Tieáp tuïc saûn xuaát  Daáu hieäu: q : TR  TVC hay P  AVC min  Nguyeân taéc: SX taïi q*: MC = MR = P  Loã ≤ TFC 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 10 Ñaëng Vaên Thanh 5 1.11.2011
 6. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Toái thieåu hoaù loã (tt) MC AC P B C D P = MR A AVC F Taïi q*: MC = MR =P E vaø P < AC Loã= (P -AC) x q* hay ABCD o q* q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 11 Toái thieåu hoaù loã (tt) 2) Ñoùng cöûa doanh nghieäp  Daáu hieäu: q : TR  TVC hay P  AVC min  Loã = TFC 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 12 Ñaëng Vaên Thanh 6 1.11.2011
 7. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Tröôøng hôïp hoaø voán  Daáu hieäu: q  q0 : TR  TC hay P  ACmin  Nguyeân taéc: SX taïi q* = q0 : MC = MR = P 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 13 Tröôøng hôïp hoaø voán (tt) MC AC P B P = MR Taïi q*= q0 : MC = MR=P vaø P = AC Lôïi nhuaän = 0 AVC o q* = q 0 q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 14 Ñaëng Vaên Thanh 7 1.11.2011
 8. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Löïa choïn saûn löôïng trong ngaén haïn  Toùm taét caùc quyeát ñònh saûn xuaát  Lôïi nhuaän ñaït toái ña (loã toái thieåu) khi MC = MR = P  Neáu P > ACmin doanh nghieäp hoaït ñoäng coù laõi.  Neáu P = ACmin doanh nghieäp hoaït ñoäng hoaø voán.  Neáu AVCmin < P < ACmin doanh nghieäp tieáp tuïc hoaït ñoäng duø bò loã.  Neáu P < AVCmin < AC doanh nghieäp ñoùng cöûa. 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 15 Ñöôøng cung ngaén haïn cuûa doanh nghieäp Giaù s = MC naèm treân AVC ($/saûn phaåm) MC P1 AC P2 AVC P3=ACmin P4 P5=AVCmin P6 q1 Saûn löôïng q5 q4 q3 q2 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 16 Ñaëng Vaên Thanh 8 1.11.2011
 9. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Phaûn öùng cuûa doanh nghieäp khi giaù yeáu toá ñaàu vaøo thay ñoåi P MC2 Tieát kieäm roøng cuûa doanh  Khi giaù yeáu toá nghieäp khi giaûm saûn löôïng MC1 ñaàu vaøo thay ñoåi, doanh P nghieäp seõ thay ñoåi möùc saûn löôïng sao cho chi phí bieân baèng giaù baùn q2 q1 q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 17 Ñöôøng cung thò tröôøng trong ngaén haïn Ñöôøng cung thò tröôøng ngaén haïn cho bieát toång saûn löôïng maø caùc doanh nghieäp trong ngaønh saün loøng cung öùng trong ngaén haïn vôùi moïi möùc giaù coù theå coù. 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 18 Ñaëng Vaên Thanh 9 1.11.2011
 10. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Ñöôøng cung thò tröôøng trong ngaén haïn s1 s2 s3 P S P3 P2 Ñöôøng cung cuûa ngaønh trong P1 ngaén haïn laø ñöôøng toång hôïp theo chieàu ngang cuûa nhöõng ñöôøng cung cuûa töøng doanh nghieäp. 0 2 6 10 11 15 19 31 Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 19 Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn LMC P LAC SMC SAC D A E P = MR C B G F q1 q0 q3 q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 20 Ñaëng Vaên Thanh 10 1.11.2011
 11. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn LMC P LAC D E P P = MR G F P= LAC min q0 q3 q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 21 Toái ña hoaù lôïi nhuaän trong daøi haïn Söï caân baèng coù tính caïnh tranh trong daøi haïn  Lôïi nhuaän kinh teá =0  Neáu TR > wL + rk, coù lôïi nhuaän kinh teá, doanh nghieäp môùi seõ gia nhaäp ngaønh  Neáu TR = wL + rk, lôïi nhuaän kinh teá =0, tuy nhieân caùc doanh nghieäp vaãn thu ñöôïc suaát sinh lôïi thoâng thöôøng; cho bieát ngaønh saûn xuaát coù tính caïnh tranh  Neáu TR < wl + rk, doanh nghieäp seõ xem xeùt rôøi khoûi ngaønh 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 22 Ñaëng Vaên Thanh 11 1.11.2011
 12. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Caân baèng daøi haïn Doanh nghieäp Toaøn ngaønh P P S1 LMC P1 P1 LAC S2 P2 P2 D q2 = q 0 q1 q Q1 Q2 Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 23 Caân baèng daøi haïn trong thò tröôøng caïnh tranh hoøan haûo 1) MC = MR = P 2) P = LAC  Khoâng coù ñoäng löïc ñeå rôøi boû hoaëc gia nhaäp ngaønh  Lôïi nhuaän kinh teá = 0 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 24 Ñaëng Vaên Thanh 12 1.11.2011
 13. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Ñöôøng cung daøi haïn cuûa ngaønh  Ñeå xaùc ñònh cung daøi haïn, chuùng ta giaû ñònh:  Taát caû caùc doanh nghieäp ñeàu coù khaû naêng tieáp caän vôùi coâng ngheä saûn xuaát hieän haønh.  Saûn löôïng gia taêng do söû duïng nhieàu yeáu toá ñaàu vaøo hôn, chöù khoâng phaûi do tieán boä kyõ thuaät 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 25 Ñöôøng cung daøi haïn cuûa ngaønh coù chi phí khoâng ñoåi P P MC AC S1 S2 P2 P2 C A B P1 P1 SL D1 D2 q1 q2 q Q1 Q2 Q3 Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 26 Ñaëng Vaên Thanh 13 1.11.2011
 14. Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Kinh teá Vi moâ Baøi giaûng 13 Cung daøi haïn cuûa ngaønh coù chi phí taêng daàn Do giaù caùc yeáu toá ñaàu vaøo taêng, caân baèng daøi haïn xaûy ra P P ôû ñieåm coù möùc giaù cao hôn. LAC2 S1 S2 SMC2 SL SMC1 P2 LAC1 P2 P3 P3 B P1 P1 A D1 D2 q1 q2 q Q1 Q2 Q3 Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 27 Cung daøi haïn cuûa ngaønh coù chi phí giaûm daàn Do giaù yeáu toá ñaàu vaøo giaûm, caân baèng daøi haïn xaûy ra ôû P P ñieåm coù möùc giaù thaáp hôn. S1 S2 SMC1 SMC2 LAC1 P2 P2 LAC2 P1 A P1 P3 B P3 SL D1 D2 q1 q2 q Q1 Q2 Q3 Q 1.11.2011 Ñaëng Vaên Thanh 28 Ñaëng Vaên Thanh 14 1.11.2011
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2