intTypePromotion=1

Bài giảng Bệnh phổi nhiễm khuẩn

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
83
lượt xem
6
download

Bài giảng Bệnh phổi nhiễm khuẩn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Bệnh phổi nhiễm khuẩn cung cấp cho người đọc các kiến thức đại cương về bệnh phổi nhiễm khuẩn, viêm phế quản phổi, viêm phổi - áp xe phổi, nấm trong hang lao phổi, nấm phổi, viêm phổi thùy, Áp xe phổi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Bệnh phổi nhiễm khuẩn

 1. BÖnh phæi nhiÔm khuÈn NhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh ë phæi, phÕ cÇu gÆp nhiÒu. H×nh ¶nh tæn th- ¬ng kh«ng cho phÐp chÈn ®o¸n ch¾c ch¾n ®- îc lo¹i vi khuÈn g©y bÖnh. H×nh ¶nh Xquang phô thuéc vµo ®- êng nhiÔm khuÈn, tÝnh chÊt cña vi khuÈn, ®¸p øng miÔn dÞch cña c¬ thÓ. Hai ®- êng l©y: ®- êng khÝ vµ ®- êng m¸u
 2. BÖnh phæi nhiÔm khuÈn Hai ®- êng l©y: (khÝ vµ m¸u). a.Viªm phæi di bÖnh theo ®- êng khÝ: l D¹ng tæn th- ¬ng PN: DÞch viªm lÊp ®Çy PN => dÞch lan theo lç Cohn vµ èng Lambert => chiÕm c¶ thuú, ph©n thuú phæi. l D¹ng tæn th- ¬ng PQ – PN: NhiÒu æ tæn.th ë tiÓu ph.qu¶n tËn => dÞch lan ®Õn chïm PN x.quanh => Lín dÇn, hîp l- u.=> H×nh ¶nh lµ nèt mê PN. b. Viªm phæi di bÖnh theo ®- êng m¸u: lµ di bÖnh tõ xa. V.khuÈn g©y t¾c mao m¹ch, huyÕt khèi vµ ph.triÓn nhanh => æ tæn th- ¬ng. H×nh ¶nh tæn th- ¬ng PQ – PN. Viªm phæi tiÕn triÓn tèt; ¸p xe; dÞch MP; h¹ch to; m¹n tÝnh
 3. BÖnh phæi nhiÔm khuÈn l H×nh viªm PQ – Phæi: gÆp ë trÎ em, do phÕ cÇu g©y ra, tæn th- ¬ng tiÓu PQ vµ PN => H×nh ¶nh tæn th- ¬ng lµ nèt mê PN c¹nh tim hai bªn. l Viªm phæi thuú cÊp (phÕ cÇu trïng): H×nh mê PN cã hÖ thèng, chiÕm c¶ thuú hay ph©n thuú (H×nh tam gi¸c), bê râ, dùa vµo r·nh liªn thuú. l AbcÌs phæi: Ch- a tho¸t mñ lµ h×nh mê ®Ëm, k.th- íc thay ®æi, bê kh«ng râ. Sau th¸o mñ cã møc n- íc h¬i (chôp ®øng), thµnh máng, bê trong ®Òu. Néi soi ± t×m ®- îc nguyªn nh©n. CT cã gÝa trÞ chÈn ®o¸n
 4. BÖnh phæi nhiÔm khuÈn l Viªm phæi vius: (hay gÆp) H×nh ¶nh lµ nhiÒu h×nh mê PN kh«ng hÖ thèng ë vïng ®¸y phæi. ± ph¶n øng mµng phæi. ± phï phæi lan to¶. l Viªm phæi do tô cÇu: ± tiÕn triÓn thµnh abcÌs c¶ mét thuú, r¶i r¸c hai tr- êng phæi ( theo ®- êng m¸u) l BÖnh phæi do vi trïng Klebsiella: gÆp ë BN suy yÕu, gi¶m miÔn dÞch. H×nh mê cã hÖ thèng => ± ho¹i tö, trµn mñ mµng phæi. l BÖnh phæi do siªu vi trïng tÕ bµo khæng lå (cytomÐgalo - vius, Herpes): gÆp BN yÕu, gi¶m miÔn dÞch. H×nh mê lan to¶, hîp l- u hoÆc cã d¹ng h¹t kª
 5. BÖnh phæi nhiÔm khuÈn l BÖnh nÊm phæi (aspergilos): (thø ph¸t) ph¸t triÓn trong hang cã s½n. H×nh mê nh- nh¹c ngùa (grelot) n»m trong hang chøa khÝ vµ di chuyÓn xuèng chç thÊp theo t- thÕ BN. l BÖnh Êu trïng s¸n chã (Hydatidose): (ch©u phi, ch©u mü), H×nh mê trßn, bÇu dôc, nhiÒu hay ®¬n ®éc, kh«ng thÊy v«i ho¸, cã møc n- íc h¬i, mµng s¸n læi trªn mÆt n- íc h×nh l¸ sóng. l BÖnh phæi ë BN SIDA: nhiÔm khuÈn (nÊm, vi khuÈn, lao, vius) => g©y tö vong. H.¶nh ®a d¹ng. §iÓu trÞ néi kÐo dµi tuæi thä BN
 6. Viªm phÕ qu¶n phæi (n÷ (n÷ -11t)
 7. Viªm phæi - ¸p xe phæi
 8. ¸p xe phæi
 9. Kysts hydatique
 10. NÊm trong hang lao phæi
 11. NÊm trong hang lao phæi
 12. NÊm trong hang lao phæi
 13. NÊm phæi
 14. NÊm phæi
 15. Viªm phæi thuú
 16. AbcÌs pumonaire
 17. AbcÌs pumonaire 1
 18. AbcÌs pumonaire 1
 19. Viªm phæi thuú
 20. AbcÌs pumonaire
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2