intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 15: Miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:92

0
56
lượt xem
6
download

Bài giảng Chương 15: Miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Chương 15: Miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm miễn, giảm trách nhiệm hình sự; các biện pháp miễn, giảm trách nhiệm hình sự; xoá án tích và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 15: Miễn, giảm trách nhiệm hình sự và xóa án tích

 1. CHƯƠNG XV MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN TÍCH
 2. CHƯƠNG XV: MIỄN; GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH Nội dung của bài học này gồm : A. MiỄN, GiẢM TNHS I.  KHÁI NiỆM MIỄN, GIẢM TNHS 1. Khái niệm và các đặc điểm của miễn, giảm TNHS 2. Cơ sở của việc quy định các chế định miễn, giảm TNHS  3. Giới thiệu hệ thống các biện pháp miễn, giảm TNHS II. CÁC BIỆN PHÁP MIỄN, GIẢM TNHS 1. Miễn TNHS 2. Miễn HP 3. Án treo 4. Miễn CHHP 5. Giảm mức hình phạt đã tuyên 6. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. B. XOÁ ÁN TÍCH
 3. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  A. MiỄN, GiẢM TNHS I. KHÁI NiỆM MIỄN, GIẢM TNHS 1. Khái niệm và đặc điểm của miễn, giảm  TNHS 2. Cơ sở của việc quy định chế định miễn,  giảm TNHS  3. Giới thiệu hệ thống các biện pháp  miễn, giảm TNHS
 4. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH   I. KHÁI NiỆM MIỄN, GIẢM TNHS 1. Khái niệm và đặc điểm của miễn, giảm TNHS ­ KN: Miễn, giảm TNHS là các biện pháp có  tính khoan hồng được quy định trong BLHS  thể hiện bằng việc miễn, giảm sự tác động  cưỡng chế thuộc nội dung của TNHS đối với  người phạm tội do các cơ quan Nhà nước có  thẩm quyền áp dụng trong quá trình truy cứu  TNHS và thực hiện TNHS của người phạm  tội.
 5. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH   I. KHÁI NiỆM MIỄN, GIẢM TNHS ­ Đặc điểm của miễn, giảm TNHS: + Miễn, giảm TNHS là các biện pháp được quy định trong  BLHS. + Miễn, giảm TNHS là các biện pháp có tính khoan hồng  của NN đối với người phạm tội. + Miễn, giảm TNHS được áp dụng đối với người phạm  tội khi hội đủ những căn cứ và điều kiện luật định. + Miễn, giảm TNHS được áp dụng bởi các cơ quan nhà  nước có thẩm quyền trong quá trình truy cứu TNHS và  thực hiện TNHS của người phạm tội.
 6. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái niệm miễn, giảm TNHS 2. CƠ SỞ CỦA VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỊNH  MIỄN, GIẢM TNHS  Nguyên tắc nhân đạo; quan điểm chủ đạo của  Đảng & NN: không tuyệt đối hoá vai trò của cưỡng  chế HS  trong đấu tranh phòng ngừa và chống TP.  Nhà nước chủ trương đường lối tiết kiệm cưỡng  chế HS trong xử lý TP, nghĩa là dùng cưỡng chế HS  chỉ trong liều lượng đủ cần thiết để đấu tranh có  hiệu quả với TP. Tính biện chứng trong thực tiễn xử lý TP:
 7. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái niệm miễn, giảm TNHS 3.  Giới thiệu hệ thống các biện pháp miễn,  giảm TNHS 1. Mieãn TNHS AÙp duïng trong quaù 2. Mieãn HP trình giaûi quyeát 3. AÙn Treo TNHS ñoái vôùi ngöôøi phaïm toäi 4. Mieãn chaáp haønh HP AÙp duïng trong quaù 5. Giaûm mức HP đã tuyên trình ngöôøi phaïm toäi chaáp haønh 6. Hoaõn, taïm ñình chæ baûn aùn. chaáp haønh HP tuø.
 8. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA  ÁN TÍCH  I. Khái niệm miễn, giảm TNHS II – CÁC BIỆN PHÁP MIỄN, GIẢM TNHS 1. Miễn TNHS 2. Miễn HP 3. Án treo 4. Miễn CHHP 5. Giảm mức hình phạt đã tuyên 6. Hoãn, tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù
 9. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA  ÁN TÍCH  I.Khái niệm miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn, giảm TNHS 1.  MIỄN TNHS 1.1. Khái niệm 1.2. Các trường hợp miễn TNHS ở Phần  Chung BLHS 1.3. Các trường hợp miễn TNHS ở Phần  các tội phạm BLHS
 10. CHƯƠNG XV:  MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS 1.1. KHÁI NIỆM   Định nghĩa  Thẩm quyền miễn TNHS  Phân loại  Hậu quả pháp lý
 11. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS ĐỊNH NGHĨA: Miễn TNHS là không buộc người phạm tội  phải chịu TNHS về tội phạm mà người đĩ đã  thực hiện. ­ Phân biệt trường hợp được miễn TNHS với  trường hợp không có tội.
 12. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS THẨM QUYỀN MIỄN TNHS  Trong giai đoạn khởi tố, điều tra:  Cơ quan điều tra Trong giai đoạn truy tố: Viện kiểm sát Trong giai đoạn xét xử : Tòa án Quốc hội: quyết định đại xá.
 13. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS PHÂN LOẠI  + Các trường hợp miễn TNHS có tính tuỳ nghi: + Các trường hợp miễn TNHS có tính bắt buộc:
 14. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS HẬU QUẢ PHÁP LÝ Không cịn án tích Không loại trừ các trách nhiệm pháp lý khác  (Dân sự – Hành chính – Kỷ luật).
 15. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS 1.2.  CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN TNHS Ở PHẦN CHUNG BLHS a. Miễn TNHS trong trường hợp tự ý nửa chừng chấm dứt việc PT  (Điều 19 BLHS). b. Miễn TNHS do hết thời hiệu truy cứu TNHS (Điều 23 BLHS). c. Miễn TNHS do chuyển biến của tình hình mà hành vi phạm tội  không nguy hiểm cho xã hội nữa (Khoản 1 Điều 25 BLHS). d. Miễn TNHS do chuyển biến của tình hình mà người PT không còn  nguy hiểm cho XH nữa (Khoản 1 Điều 25 BLHS). e. Miễn TNHS trong trường hợp người PT tự thú, khai rõ sự việc, góp  phần có hiệu quả vào việc phát hiện và điều tra TP, hạn chế hậu  quả của TP(K2 Đ 25 BLHS). f. Miễn TNHS khi có quyết định đại xá (K3 Điều 25 BLHS). g. Miễn TNHS đối với người chưa thành niên phạm tội (K2 Đ 69  BLHS).
 16. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS  a. Miễn TNHS trong trường hợp tự ý nửa  chừng chấm dứt việc PT (Điều 19  BLHS). ­ Định nghĩa: ­ Điều kiện: ­ Lý do:
 17. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS  b. Miễn TNHS do hết thời hiệu truy cứu  TNHS (Điều 23 BLHS). + Định nghĩa thời hiệu truy cứu TNHS. + Điều kiện để được miễn TNHS do hết  thời hiệu truy cứu TNHS.
 18. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS ĐỊNH NGHĨA THỜI HIỆU TRUY CỨU  TNHS. Khoản 1 Điều 23 BLHS: Thời hiệu truy cứu  TNHS là thời hạn do BLHS quy định mà khi  hết thời hạn đó thì người phạm tội không bị  truy cứu TNHS.
 19. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS THỜI HIỆU MIỄN TRUY CỨU TNHS (KHOẢN 2  ĐIỀU 23 BLHS): 5 năm đối với TP ít nghiêm trọng 10 năm đối với       TP  nghiêm trọng 15 năm đối với  TP rất nghiêm trọng 20 năm    đối với TP đặc biệt nghiêm  trọng
 20. CHƯƠNG XV: MIỄN, GIẢM TRÁCH NHIỆM HÌNH Ï SỰ VÀ XĨA ÁN  TÍCH  I. Khái quát chung về miễn, giảm TNHS II. Các biện pháp miễn giảm CHHP 1. Miễn TNHS ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC MIỄN TNHS (KHOẢN 3  ĐIỀU 23 BLHS): ­ Kể từ khi thực hiện tội phạm đã trơi qua một khoảng thời  gian nhất định (thời hiệu): Khoản 2 Điều 23 BLHS ­ Trong thời hạn nĩi trên, người PT không được PT mới mà  BLHS quy định mức cao nhất của KHP đối với TP ấy là  trên 1 năm tù. ­ Trong thời hạn nĩi trên, người PT không cố tình trốn tránh  và chưa cĩ lệnh truy nã.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản