intTypePromotion=1

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Chia sẻ: Sao Cũng được | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
57
lượt xem
6
download

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin trình bày 3 nội dung chính, đó là: Lý do của việc khởi tạo hệ thống thông tin, nghiên cứu tính khả thi của hệ thống thông tin, phương pháp lựa chọn hệ thống thông tin. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Hệ thống thông tin quản trị: Khởi tạo việc phát triển hệ thống thông tin - ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ

9/11/2012<br /> <br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ<br /> <br /> KHỞI TẠO VIỆC PHÁT TRIỂN<br /> HỆ THỐNG THÔNG TIN<br /> ThS. Nguyễn Huỳnh Anh Vũ<br /> <br /> Mục tiêu<br /> 2<br /> <br /> Sau khi học xong chương này,<br /> người học có thể:<br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> v<br /> <br /> Giải thích tầm quan trọng của việc viện dẫn một<br /> giai đoạn khởi tạo có cấu trúc cho một dự án hệ<br /> thống thông tin.<br /> Nhận diện các đặc trưng về chi phí và lợi ích vô<br /> hình cũng như hữu hình kết hợp với giai đoạn đầu<br /> của một hệ thống thông tin.<br /> Áp dụng các kỹ thuật khác nhau để lựu chọn giải<br /> pháp thích hợp nhất từ các nguồn phần cứng,<br /> phần mềm và nhà cung cấp.<br /> Mô tả tầm quan trọng của việc ký kết hợp đồng<br /> để đạt được kết quả thành công cho các dự án hệ<br /> thống thông tin.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Các vấn đề quản trị<br /> 3<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Làm thế nào để đánh giá được tính<br /> khả thi của một dự án?<br /> Các giai đoạn và kỹ thuật nào có<br /> thể được áp dụng để đánh giá tính<br /> khả thi?<br /> Làm thế nào để đánh giá được lợi<br /> ích đầu tư (ROI - Return On<br /> Investment) của một dự án hệ<br /> thống thông tin?<br /> Làm thế nào để quản lý các rủi ro<br /> lên quan đến các dự án hệ thống<br /> thông tin?<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 1<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Nội dung chính<br /> 4<br /> <br /> 1. Lý do của việc khởi tạo<br /> hệ thống thông tin<br /> 2. Nghiên cứu tính khả thi<br /> của hệ thống thông tin<br /> 3. Phương pháp lựa chọn<br /> hệ thống thông tin<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 1<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Lý do của việc khởi tạo<br /> hệ thống thông tin<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Khởi tạo và tính khả thi<br /> 6<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Bước khởi tạo (Initiation phase):<br /> Là bước đầu tiên trong qui trình phát triển dự án<br /> hệ thống thông tin, mục tiêu của nó là để đánh<br /> giá tính khả thi của dự án và đảm bảo cho dự án<br /> được thành công.<br /> Nghiên cứu khả thi (Feasibility study):<br /> Là bước đầu tiên khi khởi đầu dự án đảm bảo<br /> cho dự án có thể thực hiện được. Qui trình này<br /> bao gồm việc phân tích các nhu cầu và ảnh<br /> hưởng của hệ thống mới đồng thời xem xét các<br /> phương pháp khác nhau trong việc triển khai<br /> phần mềm.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 2<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Các hoạt động khởi tạo<br /> 7<br /> <br /> 1.<br /> <br /> Đánh giá tính khả thi: Đây là bước quan trọng<br /> nhất của qui trình khởi tạo. Bao gồm việc phân tích<br /> chi phí-lợi nhuận và dự đoán các khía cạnh khác.<br /> <br /> 2.<br /> <br /> Xác định các mục tiêu và yêu cầu khái quát của<br /> hệ thống: Kiểm tra hệ thống có đáp ứng được yêu<br /> cầu của doanh nghiệp không ?<br /> <br /> 3.<br /> <br /> Đánh giá các phương án triển khai: Đánh giá chi<br /> phí, tính thích hợp, hiệu suất của hệ thống từ các<br /> nhà cung cấp khác nhau.<br /> <br /> 4.<br /> <br /> Xác định phạm vi: Xác định các đơn vị nào của tổ<br /> chức chịu ảnh hưởng của hệ thống, liệu hệ thống có<br /> tương tác với môi trường ngoài hay không ?<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Các hoạt động khởi tạo (tt)<br /> 8<br /> <br /> 5.<br /> <br /> 6.<br /> <br /> 7.<br /> <br /> Xác định trách nhiệm: Xác định thời gian và trách<br /> nhiệm của những người có liên quan trong hệ thống<br /> (kiểm tra, viết yêu cầu, viết chương trình)<br /> Phân tích rủi ro: Xác định các vấn đề có thể dẫn<br /> đến sự thất bại của dự án, chẳng hạn thiếu kỹ năng<br /> hay sự thay đổi của môi trường… Các công việc cần<br /> tiến hành để hạn chế hay loại trừ rủi ro<br /> Xác định các ràng buộc và kế hoạch dự án: Ước<br /> lượng và phác thảo sơ lược dự án. Bao gồm việc xem<br /> xét kích cỡ và độ phức tạp của dự án để xác định<br /> ngân sách và thời gian<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Lý do của việc khởi tạo hệ thống<br /> thông tin<br /> 9<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Mở rộng khả năng<br /> Tiết kiệm chi phí<br /> Tăng cường luồng thông tin nội bộ<br /> Tăng cường luồng thông tin bên ngoài<br /> Tăng cường dịch vụ khách hàng<br /> Môi trường pháp lý thay đổi<br /> Năng lực phản ứng<br /> Tiếp nhận<br /> Điều khiển<br /> Lợi thế cạnh tranh<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 3<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Nghiên cứu tính khả thi<br /> của hệ thống thông tin<br /> <br /> 2<br /> <br /> a.<br /> b.<br /> c.<br /> d.<br /> <br /> Khả<br /> Khả<br /> Khả<br /> Khả<br /> <br /> thi<br /> thi<br /> thi<br /> thi<br /> <br /> về<br /> về<br /> về<br /> về<br /> <br /> tổ chức<br /> kinh tế<br /> kỹ thuật<br /> vận hành<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> a. Khả thi về tổ chức<br /> 11<br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Định nghĩa: Đánh giá giải pháp có đáp ứng các nhu cầu<br /> của doanh nghiệp và giải quyết được các vấn đề trước đó<br /> hay không (ví dụ như sự chống đối đối với hệ thống mới<br /> nếu huấn luyện không kỹ, xem xét ảnh hưởng của sự thay<br /> đổi lên văn hóa và các chính sách của công ty như thế<br /> nào)<br /> Trả lời các câu hỏi:<br /> ¤<br /> Liệu hệ thống có đáp ứng được các nhu cầu của doanh<br /> nghiệp và giúp nâng cao hiệu suất ?<br /> Các kỹ thuật dùng để điều khiển:<br /> ¤<br /> Các hệ số đánh giá thành công then chốt<br /> (CSF - Critical success factors)<br /> ¤<br /> Các chỉ dẫn đánh giá thực hiện chủ chốt<br /> (KPI - Key performance indicators)<br /> ¤<br /> Quản lý sự thay đổi (Change management).<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> b. Khả thi về kinh tế<br /> 12<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Định nghĩa: Đánh giá chi phí và lợi nhuận của các<br /> giải pháp khác nhau để lựa chọn phương án mang<br /> lại giá trị tốt nhất (Chi phí của hệ thống mới có<br /> vượt qua giá trị lợi nhuận hay không ?)<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Trả lời các câu hỏi:<br /> <br /> ¨<br /> <br /> Các kỹ thuật dùng để điều khiển:<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> Chi phí có cao hơn lợi nhuận ?<br /> Phân tích chi phí, lợi nhuận.<br /> Lợi nhuận đầu tư (ROI) và tính toán thời gian<br /> hoàn vốn (Payback Period).<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 4<br /> <br /> 9/11/2012<br /> <br /> Chi phí và lợi nhuận<br /> 13<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí hữu hình.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí vô hình.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Lợi nhuận hữu hình.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Lợi nhuận vô hình.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Các chi phí của hệ thống thông tin<br /> 14<br /> <br /> ¤<br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí mua phần mềm và phần cứng.<br /> Chi phí cho nhân viên khi tự phát triển<br /> hay hiệu chỉnh phần mềm.<br /> Chi phí cài đặt bao gồm chi phí kéo dây,<br /> vận chuyển thiết bị, mua sắm bàn ghế.<br /> Chí phí chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ<br /> sang hệ thống mới hay chi phí vận hành<br /> song song 2 hệ thống cho cũ và mới cho<br /> đến khi hệ thống mới hoạt động ổn định.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> Các chi phí của hệ thống thông tin (tt)<br /> 15<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí hoạt động.<br /> n<br /> <br /> Chi phí bảo dưỡng phần cứng hay nâng<br /> cấp lên phiên bản mới của phần mềm.<br /> <br /> n<br /> <br /> Chi phí cho nhân viên trong việc bảo<br /> dưỡng phần cứng và phần mềm cũng như<br /> giải quyết các sự cố.<br /> <br /> n<br /> <br /> Chi phí điện và các chi phí tiêu thụ khác.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí huấn luyện.<br /> <br /> ¤<br /> <br /> Chi phí mở rộng tổ chức.<br /> <br /> Hệ thống thông tin quản trị - Khởi tạo việc phát triển HTTT<br /> <br /> 11/09/2012<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2