intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

Chia sẻ: Minh Nguyệt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

32
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Marketing tới khách hàng tổ chức - Chương 7: Quyết định truyền thông marketing" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức, các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng học phần Marketing tới khách hàng tổ chức: Chương 7 - TS. Phạm Văn Tuấn

 1. CHƯƠNG 7: QUYẾT ĐỊNH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 2. MỤC TIÊU CHƯƠNG Một chiến lược truyền thông tích hợp hướng tới thị trường khách hàng tổ chức là như thế nào? Đồng thời, vai trò của bán hàng cá nhân sẽ được thể hiện như thế nào trên thị trường này? Chương 7 sẽ giúp trả lời câu hỏi trên.
 3. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 7.1. Khái quát về truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức 7.1.1. Vai trò của truyền thông marketing tới khách hàng tổ chức 7.1.2. Những khác biệt căn bản trong truyền thông giữa B2B marketing và B2C markeing 7.2. Các công cụ cơ bản của truyền thông trong marketing tới khách hàng tổ chức 7.2.1. Bán hàng cá nhân 7.2.2. Quảng cáo 7.2.3. Xúc tiến bán hàng 7.2.4. Marketing trực tiếp 7.2.5. Quan hệ công chúng (PR)
 4. 1.Khái quát về chính sách xúc tiến hỗn hợp trong marketing B2B Khái niệm về xúc tiến hỗn hợp trong B2B ? Các bộ phận cấu thành trong P4 của B2B Tầm quan trọng của xúc tiến trong B2B?
 5. Marketing Communications Mix Advertising Sales Promotion Public Relations and Publicity Personal Selling Direct and Interactive Marketing
 6. Hỗn hợp truyền thông Marketing Quảng cáo Xúc tiến bán Quan hệ công chúng & Báo chí Bán hàng cá nhân Marketing trực tiếp và Marketing tương tác
 7. Common Communication Platforms Advertising Sales Promotion Public Relations Personal Selling Direct Marketing Print and Contests, Press kits Sales Catalogs broadcast ads games, presentation sweepstakes, lotteries Packaging- Premiums and Speeches Sales meetings Mailings outer gifts Packaging Sampling Seminars Incentive Telemarketing inserts programs Motion pictures Fairs and trade Annual reports Samples Electronic shows shopping
 8. Những hoạt động truyền thông chính Quảng cáo Xúc tiến bán Quan hệ công Bán hàng Marketing trực chúng cá nhân tiếp Quảng cáo in Cuộc thi, trò Thông cáo báo Trình bày Gửi catalog và truyền chơi, xổ số chí bán hàng thanh/hình Vỏ bao bì Phần thưởng Bài nói Gặp gỡ bán Gửi thư quà tặng hàng Hỗ trợ bao bì Hàng mẫu Hội thảo Chương trình Telemarketing khuyến mãi Phim điện ảnh Hội chợ Báo cáo Hàng mẫu Mua sắm điện thương mại thường niên tử
 9. 2.So sánh những nhân tố của chính sách P 4 giữa B2B & B2C Promotion Yếu tố so sánh B2C B2B Rất Quan trong; người mua Rất Quan trọng; Người Sự quan trọng chuyên nghiệp và ảnh hưởng tiêu dùng mua Tivi, báo, tạp chí, quảng Tạp chí thương mại, thư trực Quảng cáo cáo ngoài trời tiếp và các danh bạ CN Các cuộc thi, sách giới Xúc tiến bán Cataog, triển lãm thương mại thiệu, dùng thử Nhắm tới người mua chuyên Quảng cáo và phạm Nhắm vào khách hàng cuối nghiệp và ảnh hưởng mua, nhấn trù xúc tiến bán cùng và nhấn mạnh tâm lý mạnh tính ly chí
 10. 2.So sánh những nhân tố của chính sách P 4 giữa B2B & B2C Promotion Yếu tố so sánh B2C B2B Đóng gói Rất Quan trọng Quan trong Ngân sách 10% 5% Được thực hiện chủ Các nỗ lực bán Nhân viên bán hàng của nhà yếu bởi nhân viên của hàng sản xuất nhà phân phối
 11. Møc ®é quan träng cña c¸c c«ng cô khuÕch tr¬ng Møc ®é thêng xuyªn sö dông Hµng tiªu dïng Hµng c«ng nghiÖp Qu¶ng c¸o B¸n hµng Xóc tiÕn Quan hÖ trùc tiÕp b¸n hµng c«ng chóng C¸c c«ng cô khuyÕch tr¬ng s¶n phÈm
 12. Sö dông c¸c c«ng cô khuÕch tr¬ng Qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o Qu¶ng c¸o B¸n hµng trùc tiÕp B¸n hµng trùc tiÕp B¸n hµng trùc tiÕp S¶n phÈm Hµng tiªu dïng Hµng tiªu dïng c«ng nghiÖp l©u bÒn kh«ng l©u bÒn
 13. 3. Bán hàng cá nhân trong B2B Xu hướng trong bán hàng B2B Các kiểu loại bán hàng Công nghiệp Channel Chân dung về người bán hàng Công nghiệp
 14. b¸n hµng c¸ nh©n Suy cho cïng mäi ngêi ®Òu sèng b»ng c¸ch b¸n mét c¸i g× ®ã
 15. B¸n hµng lµ mét nghÒ ph¶i häc? T¹i sao?
 16. Tam gi¸c yªu cÇu ASK ABC KiÕn thøc (K) N¨ng lùc (C) Tam giác không tồn tại, nếu thiếu một cạnh Sẽ là chưa chuyên nghiệp, nếu thiếu một yếu tố!!!
 17. Phẩm chất và kỹ năng Sellers Kỹ năng Kỹ năng Kiến thức Tố chất marketing mềm Tổng quát ?????? ??????????? ???? ??????
 18. Con đường nghÒ nghiệp Phã TG§ phô tr¸ch b¸n hµng - marketing (CMO) Gi¸m ®èc b¸n hµng (vïng, miÒn, khu vùc) Trëng phßng marketing - b¸n hµng ……… Nhân viªn b¸n hµng K ỹ sư bán hàng Người bán hàng …. Cung cấp
 19. CÁC GIAI ĐOẠN GHÉ THĂM KHÁCH HÀNG 4. Sau khi 1. Trước khi thăm (Precall) thăm (Precall) 3. Trao đổi/bán hàng 2. Phục vụ khách hàng (Negotiation/sale) (Customer service)
 20. What? When? How? Qui tr×nh b¸n hµng t vÊn kh¸ch hµng hÑn gÆp kh¸ch hµng pháng vÊn môc tiªu qua ®iÖn tho¹i b¸n hµng
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=32

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2