intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Lập trình C# 2010: Chương 2 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:46

87
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Lập trình C# 2010: Chương 2 trình bày các kiến thức về Windows Forms and Windows Forms Controls trình bày cách tạo form, các thuộc tính phổ biến, các thao tác cơ bản và một số nội dung khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Lập trình C# 2010: Chương 2 - ĐH Công nghệ Đồng Nai

 1. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 2. Object MarshalByRefObj ect Component Control Label Textbox Button … ScrollableCont rol LinkLabel ContainerContr ol Form
 3. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Windows Form Represents a window or dialog box that makes up an application’s user interface Create Form Popular Properties Popular Events Tab order
 4. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Create Form 1. Right Click on Project Name 2. Choose Add Item 3. Choose Windows Form…
 5. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 1.Choose Windows Form 2. Enter name frmLogin.cs 3.Click “Add” button to create
 6. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
 7. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Popular Properties
 8. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description Text Gets or sets the text associated with this control Name Gets or sets the Name Size Gets or sets the size of the form. WindowStat Gets or sets the form's window e state. Normal; Minimized; Maximized Font Gets or sets the font of the text displayed by the control
 9. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description StartPositio Gets or sets the starting n position of the form at run time. Manual CenterScreen WindowsDefaultLocation WindowsDefaultBounds CenterParent TopMost Gets or sets a value indicating whether the form should be displayed as a topmost form.
 10. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description FormBorderStyle Gets or sets the border style of the form None FixedSingle Fixed3D FixedDialog Sizable FixedToolWindow SizableToolWindow
 11. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description BackColor Gets or sets the background color for the control BackGroundImag Gets or sets the e background image displayed in the control MainMenuStrip Gets or sets the primary menu container for the form ForceColor Gets or sets the foreground color of the control
 12. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description Cursor Gets or sets the cursor that is displayed when the mouse pointer is over the control Location Gets or sets the Point that represents the upper-left corner of the Form in screen coordinates Icon Gets or sets the icon for the form. Opacity Gets or sets the opacity level of the form
 13. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description AcceptButto Gets or sets the button on the n form that is clicked when the user presses the ENTER key. CancelButto Gets or sets the button n control that is clicked when the user presses the ESC key
 14. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DEMO Windows Forms
 15. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Popular Events For Windows Forms & Another Controls
 16. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description Click Occurs when the control is clicked. (Inherited from Control.) DoubleClic Occurs when the control is k double -clicked. (Inherited from Control.) Load Occurs before a form is displayed for the first time. FormClosin Occurs before the form is g closed. FormClose Occurs after the form is closed.
 17. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description KeyDown Occurs when a key is pressed while the control has focus. (Inherited from Control.) KeyPress Occurs when a key is pressed while the control has focus. (Inherited from Control.) KeyUp Occurs when a key is released while the control has focus. (Inherited from Control.)
 18. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description MouseClick Occurs when the control is clicked by the mouse. (Inherited from Control.) MouseDoubl Occurs when the control is eClick double clicked by the mouse. (Inherited from Control.) MouseDown Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is pressed.(Control)
 19. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description MouseEnte Occurs when the mouse pointer r enters the control.(Control) MouseHov Occurs when the mouse pointer er rests on the control(Control) MouseLeav Occurs when the mouse pointer e leaves the control. (Control) MouseMov Occurs when the mouse pointer e is moved over the control. (Control)
 20. DONG NAI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Name Description MouseUp Occurs when the mouse pointer is over the control and a mouse button is released. (Control) MouseWhe Occurs when the mouse el wheel moves while the control has focus.(Control)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2