intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 03: Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng

Chia sẻ: Van Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:2

112
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo Bài 03: Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng của Bài giảng Microsoft Word 2003 hướng dẫn người học cách chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng trong Word 2003.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Microsoft Word 2003 - Bài 03: Chia cột và tạo chữ lớn đầu dòng

  1. AØI 3: CHIA COÄT VAØ TAÏO CHÖÕ LÔÙN ÑAÀU DOØN  I./ Chia coät (Columns) goàm caùc böôùc nhö sau:  B1: Nhaäp vaên baûn  B2: Choïn khoái vaên baûn caàn thöïc hieän chia coät  B3: vaøo Menu Fomat/ Columns … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau: Muïc Number of Columns: Nhaäp soá coät caàn chia.  Muïc Line Between: Ñöôøng phaân caùch giöõa caùc coät.  Muïc Equal column width: Thay ñoåi ñoä roäng giöõa caùc coät.
  2.  II./ Taïo chöõ lôùn ñaàu doøng (Drop Cap) hay (chöõ rôi) goàm caùc böôùc nhö sau:  B1: Choïn chöõ caàn taïo lôùn (Toâ khoái)  B2: vaøo Menu Fomat/  Drop Cap … Xuaát hieän hoäp thoaïi sau:  Click choïn Dropped  Line to Drop: Nhaäp soá doøng caàn taïo chöõ lôùn.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2