intTypePromotion=3

Bài giảng môn nhân giống cây rừng

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:191

0
197
lượt xem
69
download

Bài giảng môn nhân giống cây rừng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khái niệm chọn giống (Forest tree breeding). + Theo nghĩa hẹp: Là sự chọn lọc những cá thể tốt nhất trong quần thể rồi lấy sản phẩm giống từ chúng đem ra sản xuất ở vụ sau hay ở lứa sau. + Theo nghĩa rộng: Chọn giống là một quá trình có được những giống tốt với số lượng lớn để đưa vào sản xuất cho vụ sau, lứa sau. + Chọn giống cây rừng: Là lĩnh vực nghiên cứu và áp dụng các phương pháp tạo giống cây rừng có định hướng như tăng năng xuất, tính chống chịu và nhân các giống này phát triển vào sản xuất. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn nhân giống cây rừng

 1. Bμi gi¶ng m«n Gièng c©y rõng Chuyªn ngμnh: L©m häc vμ CNSH Ng−êi biªn so¹n: ThS. Hå H¶i Ninh Email: honinhvfu@gmail.com 6/2008 1
 2. Tài liệu tham khảo Giáo trình Giống cây rừng (tài liệu chính) sử dụng tại - trường ĐHLN do GS.TS Lê Đình Khả và PGS.TS Dương Mộng Hùng biên soạn năm 2003. - Giáo trình Lai giống cây rừng do GS.TS Lê Đình Khả biên soạn (tham khảo thêm). - Giáo trình Kỹ thuật nhân giống cây rừng do PGS.TS Dương Mộng Hùng biên soạn (tham khảo thêm). - Tài liệu chuyên sâu: tài liệu quản lí, pháp lệnh giống cây trồng, tiêu chuẩn ngành, qui phạm về xây dựng và quản lí vườn giống rừng giống,… do Bộ NN & PTNT phát hành. (website: http://www.agroviet.gov.vn/) 2
 3. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng I. Kh¸i niÖm vÒ c¶i thiÖn gièng c©y rõng. §Ó n¾m v÷ng ®−îc kh¸i niÖm c¶i thiÖn gièng c©y rõng cÇn hiÓu 3 thuËt ng÷ : 1. Di truyÒn häc gièng c©y rõng (Forest tree genetics): 2. Kh¸i niÖm chän gièng (Forest tree breeding): - Theo nghÜa hÑp - Theo nghÜa réng - Chän gièng c©y rõng gièng c©y rõng 3. C¶i thiÖn gièng c©y rõng (Forest tree improvement): 3
 4. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng thiÖn gièng c©y rõng 1. …………. 2. Kh¸i niÖm chän gièng (Forest tree breeding). + Theo nghÜa hÑp: Lμ sù chän läc nh÷ng c¸ thÓ tèt nhÊt trong quÇn thÓ råi lÊy s¶n phÈm gièng tõ chóng ®em ra s¶n xuÊt ë vô sau hay ë løa sau. + Theo nghÜa réng: Chän gièng lμ mét qu¸ tr×nh cã ®−îc nh÷ng gièng tèt víi sè l−îng lín ®Ó ®−a vμo s¶n xuÊt cho vô sau, løa sau. + Chän gièng c©y rõng: Lμ lÜnh vùc nghiªn cøu vμ ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p t¹o gièng c©y rõng cã ®Þnh h−íng nh− t¨ng n¨ng xuÊt, tÝnh chèng chÞu vμ nh©n c¸c gièng nμy ph¸t triÓn vμo s¶n xuÊt. 4
 5. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng thiÖn gièng c©y rõng 1. ………….. 2. ………….. 3. C¶i thiÖn gièng c©y rõng (Forest tree improvement): Lμ ¸p dông c¸c nguyªn lý di truyÒn häc vμ ph−¬ng ph¸p chän gièng ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt vμ chÊt l−îng c©y rõng theo môc tiªu kinh tÕ cïng víi viÖc ¸p dông c¸c biÖn ph¸p kü thuËt trång rõng th©m canh. biÖn ph¸p kü thuËt trång rõng th©m canh. 5
 6. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng II. VÞ trÝ cña c«ng t¸c gièng trong s¶n xuÊt L©m nghiÖp. Nh− chóng ta ®· biÕt : P = G + E +A Phenotype = Gennotype + Environment + Age (KiÓu h×nh = KiÓu gen + M«i tr−êng sèng + Tuæi) - B¶n chÊt cña c«ng t¸c sx LN lμ lμm t¨ng kh¶ n¨ng thay ®æi vÒ cña c« t¸c ®æ vÒ kiÓu h×nh (P) : Cã 3 c¸ch. - Kh¸c víi sx NN ë chç: - NÕu t¸c ®éng vμo m«i tr−êng sèng trong c¸c giai ®o¹n: 6
 7. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng III. Môc tiªu cña c¶i thiÖn gièng c©y rõng. N©ng cao s¶n l−îng vμ chÊt l−îng gç (lÊy gç lμ l©m s¶n chÝnh) LÊy qu¶, h¹t, nhùa, tinh dÇu, … (LS ngoμi gç). => MT lμ trång rõng kinh tÕ T¹o m«i tr−êng (phñ xanh) => môc tiªu c¶i t¹o m«i tr−êng. => MT kh¸c th× chØ tiªu chän läc còng kh¸c . ChØ tiªu chän läc: - S¶n l−îng gç + chÊt l−îng gç (®é c¬ lý + h×nh d¹ng th©n) => môc tiªu sè mét tiªu sè mét. - S¶n l−îng + chÊt l−îng c¸c s¶n phÈm ngoμi gç => môc tiªu sè hai. - TÝnh chèng chÞu : Kh« h¹n , nãng , rÐt, kiÒm, mÆn, s©u bÖnh => môc tiªu m«i tr−êng (cho n¨ng suÊt cao). Chän gièng ®a môc tiªu (multipurpose): Chän gièng ®a môc tiªu chØ cã kÕt qu¶ ®èi víi tÝnh tr¹ng cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau vμ cã t−¬ng quan thuËn. 7
 8. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng IV. LÞch sö ph¸t triÓn cña c¶i thiÖn gièng c©y rõng. VÒ ho¹t ®éng nghiªn cøu: ë ViÖt Nam vμ trªn thÕ giíi VÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt: 3 giai ®o¹n chÝnh ®é + Giai ®o¹n 1: Thu h¸i h¹t gièng 1 c¸ch s« bå (Kh«ng qua tuyÓn chän, kiÓm nghiÖm) + Giai ®o¹n 2: Chän l©m phÇn vμ chuyÓn ho¸ rõng => môc ®Ých : h¹t gièng gåm: ph«i => ph−¬ng ph¸p di truyÒn => l¸ mÇm; néi nhò => ph−¬ng ph¸p gieo ph¸p gieo −¬m => h¹t gièng tèt th× ph«i vμ néi nhò ®Òu tèt trong tr−êng hîp nμy n©ng cao => h¹t gièng tèt th néi nhò ®Òu tèt trong tr hîp n©ng cao phÈm chÊt di truyÒn b»ng c¸ch tØa th−a vμ c¸ch ly, cßn nghiªn cøu phÈm chÊt gieo −¬m b»ng th©m canh vμ thu h¸i qu¶ h¹t ®óng thêi ®iÓm, cßn t¹o t¸n vμ kÝch thÝch sai hoa, lμm t¨ng s¶n l−îng h¹t vμ dÔ dμng thu h¸i. + Giai ®o¹n ba: Chän c©y tréi ®Ó x©y dung v−ên gièng vμ rõng gièng Chän läc nh÷ng c©y tèt nhÊt theo KH trong quÇn thÓ (c©y tréi) KiÓm tra di truyÒn cña nh÷ng c©y tréi nh»m chän ra nh÷ng c©y tréi nμo theo KH cã KG tèt, (c©y −u viÖt) sau ®ã tiÕn hμnh x©y dùng v−ên gièng: – C©y tréi C©y −u viÖt H÷u tÝnh tÝnh H÷u tÝnh(gia ®×nh) tÝnh(gia Sinh d−ìng Sinh d−ìng(dßng) Rõng gièng V−ên gièng Trång kh«ng theo s¬ ®å kh«ng theo s¬ ®å Trång theo s¬ ®å chÆt chÏ theo s¬ ®å chÆt chÏ + Giai ®o¹n bèn: Chän gièng tæng hîp: => §èi víi VN chóng ta ®ang ë giai ®o¹n 2 lμ chÝnh vμ ®ang b¾t ®Çu tiÕn hμnh giai ®o¹n 3. 8
 9. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. Quy tr c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å 9
 10. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. 2. C¸c b−íc chÝnh : 2.1. Chän loμi: Nguyªn t¾c chÝnh trong chän loμi: t¾c chÝnh trong chän lo - Phï hîp víi môc tiªu kinh tÕ hoÆc phßng hé. - Cã thÞ tr−êng tiªu thô ë trong n−íc vμ n−íc ngoμi. - Phï hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu vμ ®Êt ®ai mçi vïng. hîp víi ®iÒu kiÖn khÝ hËu ®Êt ®ai mçi vïng - Mau ®−a l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ hoÆc phßng hé. - DÔ g©y trång hoÆc cã hiÓu biÕt kü thuËt g©y trång. 10
 11. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. 2. C¸c b−íc chÝnh : 2.1. Chän loμi: 2.2. Chän xuÊt xø: Chän xuÊt xø: - Ph©n bè, sinh tr−ëng trªn ®iÒu kiÖn t−¬ng øng vÞ trÝ sinh th¸i kh¸c nhau => ph©n ly tÝnh chÊt (biÕn dÞ ®Þa lÝ) t¹o ra c¸c d¹ng kh¸c nhau => gäi lμ xuÊt xø => XuÊt xø chÝnh lμ tªn ®Þa ph−¬ng mμ ng−êi ta tiÕn hμnh lÊy gièng Vd: tªn mét gièng ®−îc viÕt Mì, xuÊt xø L¹ng S¬n Mì, xuÊt xø Yªn B¸i. - XuÊt xø bao gåm 2 lo¹i: xuÊt xø nguyªn sinh vμ xuÊt xø ph¸i sinh. + XuÊt xø nguyªn sinh: Lμ gièng tån t¹i trong rõng tù nhiªn + XuÊt xø ph¸i sinh: Lμ xuÊt xø tån t¹i trong rõng trång Vd : Keo l¸ trμm, xuÊt xø Tr¶ng Bom Keo l¸ tr xuÊt xø Tr¶ng Bom - KiÓm tra, ®¸nh gi¸ xuÊt xø th«ng qua kh¶o nghiÖm => kh¶o nghiÖm xuÊt xø 11
 12. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh Quy tr c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. 2. C¸c b−íc chÝnh : 2.1. ... 2.3. Chän läc c©y tréi vμ g©y t¹o gièng míi: Chän läc c©y tréi g©y t¹o gièng míi: - Do hiÖn t−îng ph©n ly h÷u tÝnh trong mét quÇn thÓ (mét xuÊt xø) c¸c c¸ thÓ cã ®Æc ®iÓm di truyÒn rÊt kh¸c nhau v× thÕ ph¶i tiÕn hμnh chän läc ®Ó cã ®−îc c¸ thÓ tèt nhÊt. - VÒ c©y tréi : C©y tréi lμ c©y cã sinh tr−ëng nhanh nhÊt trong rõng, cã chÊt l−îng gç còng nh− c¸c s¶n phÈm kh¸c theo môc ®Ých kinh tÕ ®¹t yªu cÇu cao nhÊt cña nhμ chän gièng. + C©y tréi dù tuyÓn : c©y tréi chän b»ng m¾t + C©y tréi ®−îc chän läc dùa vμo kÕt qu¶ ®iÒu tra thùc ®Þa + C©y −u viÖt: Lμ c©y tréi cã KG tèt ®−îc chän th«ng qua kh¶o nghiÖm hËu thÕ => toμn bé viÖc chän läc nh− trªn gäi lμ viÖc chän läc theo nghÜa hÑp vμ rÊt phô thuéc vμo tù nhiªn. hiª - §Ó t¨ng nguån nguyªn liÖu dïng cho chän läc con ng−êi tiÕn hμnh c«ng t¸c lai gièng nh»m t¹o biÕn dÞ tæ hîp mét c¸ch cã ®Þnh h−íng theo môc tiªu chän gièng. - Ngoμi lai gièng ®èi víi c©y rõng cßn ¸p dông ph−¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn cÊu tróc NST hay ®ét biÕn gen gäi chung ph biÕn gen gäi chung lμ ph−¬ng ph¸p g©y ®ét biÕn ®Æc biÖt lμ ®ét biÕn sè l−îng NST (gäi lμ ph¸p g©y ®ét biÕn ®Æc biÖt ®ét biÕn sè NST (gäi ph−¬ng ph¸p ®a béi thÓ). 12
 13. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. 2. C¸c b−íc chÝnh : 2.1. ... ... 2.4. Kh¶o nghiÖm gièng: Lμ so s¸nh gièng t¹o ra víi gièng ®¹i trμ cã s½n trong s¶n xuÊt chØ cã nh÷ng gièng nμo cã n¨ng suÊt cao, phÈm chÊt tèt hay chèng chÞu cao míi ®−îc nh©n gièng ®−a vμo s¶n xuÊt. 13
 14. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng V. C¸c b−íc chÝnh cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng. 1. Quy tr×nh c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å. Quy tr c¶i thiÖn gièng c©y rõng b»ng s¬ ®å 2. C¸c b−íc chÝnh : 2.1. ... 2.5. Nh©n gièng: Lμ b−íc cuèi cïng cña mét ch−¬ng tr×nh c¶i thiÖn gièng. cuèi cïng cña mét ch tr c¶i thiÖn gièng §Ó gi÷ ®−îc c¸c ®Æc tÝnh tèt cña c©y gièng ng−êi ta th−êng dïng c¸c ph−¬ng thøc nh©n gièng kh¸c nhau. Cã 3 h×nh thøc nh©n gièng: - Nh©n gièng b»ng h¹t: LÊy h¹t tõ xuÊt xø tèt (tõ gièng tèt) trång vμo rõng gièng hay v−ên gièng sau ®ã lÊy h¹t ®−a vμo s¶n xuÊt. - Nh©n gièng sinh d−ìng: §©y lμ ph−¬ng thøc ph©n bμo vÒ c¬ b¶n kh«ng cã sù t¸i tæ hîp cña chÊt liÖu di truyÒn cho nªn c¸c c©y míi ®−îc t¹o ra vÉn gi÷ nguyªn c¸c ®Æc tÝnh vèn cã cña c©y mÑ lÊy vËt liÖu gièng. VËt liÖu lÊy gièng sinh d−ìng (hom, cμnh ghÐp, m«,…) t¹o c©y gièng sau ®ã ®em trång vμo rõng gièng hay v−ên gièng sau ®ã lÊy vËt liÖu sinh sinh d−ìng tõ rõng vμ v−ên gièng nμy ®−a vμo s¶n xuÊt. tõ rõng gièng s¶n xuÊt. - KÕt hîp gi÷a nh©n gièng sinh d−ìng vμ b»ng h¹t: LÊy vËt liÖu sinh d−ìng ®em trång vμo v−ên gièng theo s¬ ®å chÆt chÏ (cña nhiÒu dßng v« tÝnh) sao cho 2 c©y gièng trong cïng mét dßng trong v−ên gièng kh«ng cã c¬ héi giao phÊn víi nhau, nh− vËy h¹t gièng thu ®−îc lμ kÕt qu¶ cña lai kh¸c dßng => t¹o ra −u thÕ lai vμ ®−a vμo s¶n xuÊt. 14
 15. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng VI. B¶o tån nguån gen c©y rõng. - Kh¸i niÖm nguån gen: Lμ nh÷ng vËt thÓ mang th«ng tin di truyÒn sinh häc ®−îc ding lμm ®èi t−îng ®Ó t¹o ra hay tham ra t¹o ra nh÷ng gièng míi ë §V, TV hay VSV. (c©y, h¹t gièng, h¹t phÊn, m« ph«i, …) - Kh¸i niÖm b¶o tån nguån gen c©y rõng: ChÝnh lμ b¶o tån c¸c vËt thÓ mang th«ng tin di truyÒn sinh häc mang th«ng tin di truyÒn sinh häc mμ ®èi t−îng cã thÓ tham gia hoÆc t¹o ®èi cã thÓ tham gia hoÆc t¹o ra gièng míi ë c©y rõng. - Sù cÇn thiÕt cña b¶o tån c©y rõng: C©y rõng rÊt ®a d¹ng vμ phong phó trong ®ã cã rÊt nhiÒu loμi c©y quÝ hiÕm vμ cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao. Ngμy nay con ng con ng−êi míi khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ mét sè loμi trong sè hμng míi khai th¸c sö dông cã hiÖu qu¶ mét sè lo trong sè ngh×n loμi cã s½n trong tù nhiªn lý do ch−a biÕt gi¸ trÞ kinh tÕ hoÆc biÕt nh−ng ch−a cã ®iÒu kiÖn sö dông. Do khai th¸c kh«ng hîp lý, bõa b·i mμ tÝnh ®a d¹ng sinh häc hiÕm dÇ dÇn lμm cho nguån gen mÊt dÇn v× thÕ mμ khi biÕt ®−îc gi¸ trÞ kinh tÕ dÇ khi biÕt ki tÕ hoÆc gi¸ trÞ khoa häc cña chóng hay ®iÒu kiÖn sö dông th× l¹i kh«ng cßn n÷a. ChÝnh v× vËy cÇn ph¶i b¶o tån nguån gen c©y rõng. 15
 16. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng VII. Quan hÖ gi÷a c¶i thiÖn gièng c©y rõng víi di truyÒn häc vμ chän gièng c©y n«ng nghiÖp . - Chän gièng nãi riªng vμ c¶i thiÖn gièng c©y rõng nãi chung lμ mét lÜnh vùc häc thuËt dùa trªn nguyªn lý c¬ b¶n cña di truyÒn häc còng nh− c¸c ph−¬ng ph¸p chän gièng c©y NN phæ biÕn, xong chän gièng hay c¶i thiÖn gièng c©y rõng vÉn cã mét sè nÐt ®Æc tr−ng riªng: + C©y rõng cã ph©n bè tù nhiªn réng cho nªn nã th−êng bao gåm nhiÒu bè d¹ng biÕn dÞ ®Þa lý (nhiÒu xuÊt xø) nªn viÖc chän xuÊt xø lμ rÊt cã hiÖu qu¶. + C¸c loμi c©y rõng chñ yÕu lμ giao phÊn trong khi c¸c c©y n«ng nghiÖp chñ yÕu lμ tù thô phÊn. KÕt qu¶ giao phÊn kh¸c víi tù thô phÊn ë 2 ®iÓm: • Giao phÊn trong quÇn thÓ lu«n tån t¹i 3 kiÓu gen : AA, Aa vμ aa trong khi AA vμ Aa l¹i cã cïng KH nªn ng−êi ta ph¶i chän nhiÒu lÇn míi cho gièng tèt. • Nhê hiÖn t−îng giao phÊn mμ tÝnh ®a d¹ng cña quÇn thÓ giao phÊn lμ cao rÊt so víi quÇn thÓ tù thô phÊn. hÊ thÓ tù th => V× vËy nguån biÕn dÞ tù nhiªn cña c©y rõng lμ rÊt phong phó, v× thÕ ®èi víi chän gièng c©y rõng th× chän lμ chÝnh cßn t¹o lμ cÇn thiÕt. 16
 17. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng VII. Quan hÖ gi÷a c¶i thiÖn gièng c©y rõng víi di truyÒn häc vμ chän gièng c©y n«ng nghiÖp . Cây lâm nghiệp Di truyền học Cây nông nghiệp + C©y rõng cã ®êi sèng dμi ngμy => mÊt nhiÒu thêi gian v× thÕ ®èi víi c©y rõng ng−êi ta th−êng cã ph−¬ng ph¸ chän läc sím. íi © h¸p + NhiÒu loμi c©y rõng cã kh¶ n¨ng sinh s¶n sinh d−ìng => b¶o tån nh÷ng ®Æc ®iÓm quý cña c©y tèt ë thÕ hÖ sau. + S¶n phÈm thu ho¹ch tõ c©y rõng phÇn lín kh«ng liªn quan nhiÒu S¶n phÈm thu ho¹ch tõ c©y rõng phÇn lín kh«ng liªn quan nhiÒu ®Õn søc khoÎ cña ng−êi tiªu dïng. Sö dông nh÷ng kü thuËt c«ng nghÖ sinh häc tiªn tiÕn (chuyÓn gen) kh«ng bÞ c¶n trë, lªn ¸n. + C©y rõng ®−îc ph©n bè trong hÖ sinh th¸i quÇn x· sinh vËt cã th thμnh phÇn loμi rÊt phøc t¹p. V× vËy c«ng t¸c b¶o tån nguån gen g¾n liÒn phÇn lo rÊt phøc t¹p c«ng t¸c b¶o tån nguån gen g¾n liÒn víi viÖc b¶o tån c¶ hÖ sinh th¸i. 17
 18. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng VIII. Qu¶n lÝ gièng. - ……………. - Do c©y rõng cã chu kú kinh doanh dμi nªn chÊt l−îng gièng ban ®Çu ®em trång cã ¶nh h−ëng rÊt lín tíi kÕt qu¶ cña s¶n xuÊt kinh doanh kinh doanh v× thÕ mμ vÊn ®Ò qu¶n lÝ gièng ®Æc biÖt ®−îc quan vÊn ®Ò qu¶n lÝ gièng ®Æc biÖt quan t©m. - HiÖn nay ë n−íc ta ®ang l−u tr÷ c¸c gièng cã nguån gèc rÊt kh¸c nhau do: + C¸c c¬ së s¶n xuÊt gièng cung cÊp ë ®Þa ph−¬ng. + §−îc mua b¸n tù do trªn thÞ tr−êng lμ nguån gièng hçn t¹p. + Do c¸c c«ng ty liªn hiÖp tù nhËp vÒ tõ n−íc ngoμi hoÆc do Do c¸c c«ng ty liªn hiÖp tù nhËp vÒ tõ ngo hoÆc do mét sè c¸n bé mang tõ n−íc ngoμi vÒ. + Do c¸c c¬ së nghiªn cøu, c¸c viÖn khoa häc trao ®æi víi n−íc ngoμi lμ nguån gièng gèc theo c¸c xuÊt xø ®−îc x¸c ®Þnh. 18
 19. Ch−¬ng I. Nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh trong c¶i thiÖn gièng c©y rõng gièng c©y rõng VIII. Qu¶n lÝ gièng. + Nguån gièng cña c¸c dù ¸n trång rõng do c¸c tæ chøc quèc Nguån gièng cña c¸c dù ¸n trång rõng do c¸c tæ chøc quèc tÕ cung cÊp. + Nguèn gièng do c¸c c¬ quan nghiªn cøu chän t¹o trong thêi gian gÇn ®©y lμ gièng ®· ®−îc chän läc, lai gièng vμ kh¶o nghiªm gièng. iè =>Nh− vËy, nguån gèc gièng lμ rÊt kh¸c nhau nªn chÊt l−îng còng rÊt kh¸c nhau. Do ®ã ®Ó ®¶m b¶o chÊt l−îng gièng cho trång rõng ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c qu¶n lÝ gièng. + Kh¸c víi s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ¶nh h−ëng cña gièng tèt ®−îc thÓ hiÖn rÊt nhanh nªn khuyÕn khÝch ®−îc ng−êi d©n sö dông gièng tèt. Trong khi ®ã ¶nh h−ëng cña gièng tèt trong kinh doanh rõng lμ rÊt l©u dμi. V× thÕ bªn c¹nh viÖc tuyªn truyÒn ®éng viªn khuyÕn kÝch, cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch hç trî ng−êi d©n sö dông gièng tèt. 19
 20. Ch−¬ng II. Kh¶o nghiÖm loμi vμ xuÊt xø 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản