intTypePromotion=3

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 4 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
147
lượt xem
51
download

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 4 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 4 Phân tích chi phí hoạt động kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ thuộc bài giảng phân tích hoạt động kinh doanh, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chí phí hoạt động kinh doanh, giá thành sản phẩm dịch vụ và yêu cầu phân tích; phân tích chung tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ; phân tích chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu; phân tích biến động giá thành theo khoản mục chi phí.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh: Chương 4 - GS.TS. Bùi Xuân Phong

 1. CHƯƠNG 4 PHÂN TÍCH CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ
 2. 4.1. CHÍ PHÍ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH, GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ VÀ YÊU CẦU PHÂN TÍCH Để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, trong cơ chế thị trường các đơn vị, doanh nghiệp hàng quý, năm cần tiến hành phân tích chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ, từ đó tìm ra các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý chi phí và giảm giá thành. Đồng thời thông qua việc phân tích chi phí kinh doanh sẽ có những quyết định quản lý tối ưu hơn.
 3. Yêu cầu phân tích : - Đánh giá được tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ có hợp lý và tương xứng với kết quả kinh doanh đã đạt được hay không? - Xác định các nhân tố và mức độ ảnh hưởng của chúng đến chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ - Đề xuất biện pháp nhằm giảm chi phí kinh doanh, hạ giá thành sản phẩm dịch vụ (biện pháp về kỹ thuật công nghệ, biện pháp về tổ chức và biện pháp về kinh tế)
 4. 4.2 PHÂN TÍCH CHUNG TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI PHÍ KINH DOANH VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ 1. Phân tích khái quát Đánh giá khái quát tình hình thực hiện chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ nhằm cung cấp những thông tin khái quát về tình hình chi phí kinh doanh và giá thành sản phẩm dịch vụ.
 5. Để đánh giá chung, cần phải tính chỉ tiêu: - Tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí kinh doanh C1 qi1zi1 = x 100 = Ckh qikhzikh Trong đó: C1, Ckh - Chi phí kinh doanh kỳ phân tích (thực hiện) và kỳ kế hoạch qi1 , qikh – Sản lượng dịch vụ i kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch zi1 , zikh - Giá thành sản phẩm dịch vụ i kỳ thực hiện và kỳ kế hoạch
 6. • Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp giảm chi phí kinh doanh so với kế hoạch. Khi đó chênh lệch chi phí (C1 - Ckh) hoặc (qi1zi1 - qikhzikh) mang đấu âm, phản ánh mức tiết kiệm chi phí kinh doanh. • Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp thực hiện chi phí kinh doanh lớn hơn kế hoạch đặt ra. Khi đó chênh lệch mang dấu dương, phản ánh vượt chi.
 7. - Tỷ lệ thực hiện kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ qi1zi1 = x 100 qikhzikh Nếu tỷ lệ này nhỏ hơn 100% thì đơn vị, doanh nghiệp giảm được giá thành thực tế so với kế hoạch đặt ra. Khi đó chênh lệch giá thành theo số tuyệt đối mang dấu âm, phản ánh mức chi phí tiết kiệm được nhờ giảm giá thành. Nếu tỷ lệ này lớn hơn 100%, thì đơn vị, doanh nghiệp không hoàn thành kế hoạch giá thành sản phẩm dịch vụ. Khi đó chênh lệch giá thành theo số tuyệt đối mang dấu dương, phản ánh vượt chi.
 8. - Mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ thực hiện + Mức giảm giá thành sản phẩm dịch vụ Mz1 = qi1 (zi1 - zi0) + Tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ qi1 (zi1 - zi0) %z1 = x 100 qi1zi0
 9. Mức và tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ kỳ kế hoạch + Mức giảm giá thành sản phẩm dịch vụ Mzkh = qikh (zikh - zi0) + Tỷ lệ giảm giá thành sản phẩm dịch vụ qikh (zikh - zi0) %zkh = x 100 qikhzi0
 10. 2 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng Sản lượng sản phẩm dịch vụ: Trước hết cần xác định mức biến động giá thành do sản lượng sản phẩm dịch vụ Mzkh = qikh (zikh - zi0) x Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch sản lượng Sau đó xác định ảnh hướng của sản lượng sản phẩm dịch vụ đến mức tăng giảm giá thành Mz(q) = Mz(q) - Mzkh
 11. Nhân tố kết cấu sản phẩm dịch vụ: Do mỗi loại sản phẩm dịch vụ khác nhau có giá thành đơn vị khác nhau, cho nên khi kết cấu thay đổi sẽ ảnh hưởng đến sự biến động giá thành. Để xác định trước hết cần phải xác định mức biến động giá thành do ảnh hưởng của cả nhân tố sản lượng và kết cấu sản lượng Mz(q,k/c) = qi1zikh - qi1zi0
 12. Sau đó xác định mức biến động giá thành do ảnh hưởng của nhân tố kết cấu bằng cách lấy tổng ảnh hưởng của cả sản lượng và kết cấu trừ đi ảnh hưởng của sản lượng. Mz(k/c) = Mz(q,k/c) - Mz(q) Nhân tố giá thành đơn vị sản phẩm dịch vụ Mz(z) = Mz1 - Mz(q,k/c) Tổng hợp ảnh hưởng của các nhân tố Mz = Mz(q) + Mz(k/c) + Mz(z)
 13. 4.3 PHÂN TÍCH CHỈ TIÊU CHI PHÍ TÍNH CHO 1000 ĐỒNG DOANH THU Xác định như sau qizi F = x 1000 qipi Trong đó: qizi - Chi phí kinh doanh qipi - Doanh thu kinh doanh
 14. Chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu càng thấp chứng tỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh càng lớn. Phân tích chỉ tiêu này được tiến hành bằng việc phân tích chung (sử dụng phương pháp so sánh đối chiếu) So sánh bằng số tuyệt đối: F = F1 - Fkh So sánh bằng số tương đối: F1 IF = . 100 Fkh Sau khi phân tích chung, tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng.
 15. Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố này đến chỉ tiêu chi phí tính cho 1000 đồng doanh thu, cần sử dụng phương pháp loại trừ. - Ảnh hưởng của nhân tố sản lượng và kết cấu sản lượng: qi1zikh qikhzikh F(q,k/c) =    x 1000 qi1 pikh qikh pikh
 16. 4.4 PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG GIÁ THÀNH THEO KHOẢN MỤC CHI PHÍ 1 Phân tích khoản mục chi phí nhân công trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp là các khoản tiền lương và các khoản trích theo tỷ lệ tiền lương cho các loại quỹ BHXH, BHYT và kinh phí công đoàn. Khi phân tích có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.
 17. - Đánh giá chung + Mức biến động tuyệt đối TL = TL1 - TL0 TL1 Tỷ lệ % thực hiện TL = x 100 TL0
 18. + Mức biến động tương đối TL = TL1 - TL0 IDt TL1 Tỷ lệ % thực hiện TL = x 100 TL0 IDt
 19. - Xác định ảnh hưởng của các nhân tố + Số lượng lao động: TL(T) = ( T1 - T0 ) x L0 + Mức lương bình quân TL(L) = T1 (L1 - L0 )
 20. Mức lương bình quân chịu ảnh hưởng của các nhân tố nhu kết cấu lao động của từng bộ phận hoặc từng loại lao động trong bộ phận và mức lương bình quân của lao động từng bộ phận hoặc từng loại Mối quan hệ đó có thể biểu diễn như sau L =  i Li Bằng các phương pháp loại trừ có thể xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến mức lương bình quân và chi phí tiền lương của đơn vị, doanh nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản