Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

Chia sẻ: Võ đình Thiên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
4
lượt xem
1
download

Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài 1 trình bày đến người học những vấn đề liên quan đến "Giới thiệu chung các hệ thống số và sai số", cụ thể như: Sự cần thiết của môn học, khái niệm phương pháp số, các hệ thống số, số học số thực động, tổn thât đáng kể và sự lan truyền sai số,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp số: Bài 1 - ThS. Nguyễn Thị Vinh

PHƢƠNG PHÁP SỐ<br /> BÀI 1<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG<br /> CÁC HỆ THỐNG SỐ & SAI SỐ<br /> Giảng viên: ThS. Nguyễn Thị Vinh<br /> Email: vinhnt@wru.vn<br /> Website:<br /> https://sites.google.com/site/phphapso/home/bai-giang<br /> <br /> GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MÔN HỌC<br /> - Số tín chỉ: 4<br /> - Số giờ: 60 (45LT+15TH )<br /> - Chƣơng trình đào tạo ngành: CNTT<br /> - Đánh giá:<br /> Điểm chuyên cần, bài tập, lập trình 25%<br /> Kiểm tra giữa kỳ:<br /> <br /> 15%<br /> <br /> Điểm thi kết thúc môn học:<br /> <br /> 60%<br /> <br /> - Môn tiên quyết: Toán I, II, III, Tin Đại cƣơng;<br /> - Môn học trƣớc: Cấu trúc Dữ liệu và Giải thuật;<br /> Toán rời rạc.<br /> PHƢƠNG PHÁP SỐ-Bài 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> TÓM TẮT NỘI DUNG<br /> - Nội dung:<br />  Khảo sát các phƣơng pháp số cơ bản đƣợc sử<br /> dụng để giải các bài toán trong Toán học, Khoa học<br /> và Kỹ thuật.<br /> – Yêu cầu<br />  Biết tự giải các bài toán đó<br /> <br />  Biết giải trên máy tính bằng cách<br /> 1. Sử dụng phần mềm có sẵn<br /> 2. Lập trình<br /> PHƢƠNG PHÁP SỐ-Bài 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> CÁC CHỦ ĐỀ<br /> 1.<br /> 2.<br /> 3.<br /> 4.<br /> 5.<br /> 6.<br /> <br /> Các hệ thống số và sai số<br /> Nghiệm của các phƣơng trình phi tuyến<br /> Giải hệ phƣơng trình tuyến tính<br /> Nội suy và xấp xỉ hàm<br /> Tính đạo hàm và tích phân<br /> Giải các bài toán của phƣơng trình vi<br /> phân thƣờng<br /> <br /> PHƢƠNG PHÁP SỐ-Bài 1<br /> <br /> 5<br /> <br /> TÀI LIỆU<br /> - Giáo trình chính:<br /> Conte, S.D. & Boor, C. de. Cơ sở Giải Tích Số - Một<br /> cách tiếp cận Thuật toán. (Dịch từ cuốn Elementary<br /> numerical analysis. McGraw-Hill, 3rd Ed.)<br /> <br /> - Tài liệu tham khảo<br /> [1]. Shampine, L.F., Allen, R.C. Jr & Pruess, S. (1997).<br /> Fundamentals of numerical computing. Wiley.<br /> [2]. S.C. Chapra and R.P. Canale (2002). Numerical<br /> Methods for Engineers, Fourth Edition. McGraw-Hill<br /> [3]. Dƣơng Thủy Vỹ, Giáo trình phương pháp tính,<br /> NXBKH & KT, 2002<br /> PHƢƠNG PHÁP SỐ-Bài 1<br /> <br /> 6<br /> <br />
Đồng bộ tài khoản