Bài giảng Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông là công tác huấn luyện

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
12
lượt xem
2
download

Bài giảng Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông là công tác huấn luyện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng cung cấp một số kiến thức và thực hành về tập huấn cho nông dân, cung cấp một số phương pháp huấn luyện nông dân, phương pháp xây dựng và thiết kế một chương trình huấn luyện với sự tham gia của nông dân, xác định nhu cầu huấn luyện của nông dân, phương pháp theo dõi, đánh giá và hoàn thiện một chương trình huấn luyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp tập huấn cho cán bộ khuyến nông là công tác huấn luyện

CChæångtrçnh huáúnnluyãûnnkhuyãúnnnnäng<br /> hæång trçnh huáú luyãû khuyãú äng<br /> cho dæû aï Häù tråü quaín lyï taì nguyãn næåï taû ènh Daklak<br /> cho dæû aïnnHäù tråü quaín lyï taìi inguyãn næåïcctaûi iTTènh Daklak<br /> <br /> Phæång phaïp táûp huáún<br /> Phæång phaïp táûp huáún<br /> cho caïn bäü khuyãún näng laìm<br /> cho caïn bäü khuyãún näng laìm<br /> cäng taïc huáún luyãûn<br /> cäng taïc huáún luyãûn<br /> (Training for trainer)<br /> (Training for trainer)<br /> TS. Phạm Văn Hiền<br /> TS. Phạm Văn Hiền<br /> Daklak 10 2000<br /> Daklak 10 --2000<br /> <br /> MUÛC TIÃU CHUNG<br /> Náng cao nàng læûc laìm viãûc cho caïc khuyãún näng viãn<br /> trong caïc chæång trçnh khuyãún nängü trãn quan âiãøm tiãúp<br /> cáûn “Hãû thäúng tæì dæåïi”.<br /> Phaït huy täút nháút nguäön læûc taûi chäù, âaím baío sæû tham gia<br /> täúi æu cuía näng dán trong caïc chæång trçnh phaït triãøn näng<br /> thän;<br /> Náng cao kyî nàng huáún luyãûn cho caïc khuyãún näng<br /> viãn<br /> <br /> MUÛC TIÃU CUÛ THÃØ<br /> Cung cáúp mäüt säú kiãún thæïc vaì thæûc haình vãö táûp huáún cho<br /> näng dán; âàûc âiãøm tám lyï cuía ngæåìi âi hoüc, laì ngæåìi dán<br /> täüc thiãøu säú; kiãún thæïc vãö nhæîng nguyãn tàõc cuía quaï trçnh<br /> daûy vaì hoüc.<br /> Cung cáúp mäüt säú phæång phaïp huáún luyãûn näng dán<br /> Cung cáúp phæång phaïp xáy dæûng vaì thiãút kãú mäüt<br /> chæång trçnh huáún luyãûn våïi sæû tham gia cuía näng dán<br /> Xaïc âënh nhu cáöu huáún luyãûn cuía näng dán vaì læûa choün<br /> âuïng caïc cäng cuû, thiãút bë cáön thiãút vaì phæång phaïp phuì<br /> håüp cho cäng taïc huáún luyãûn.<br /> Nàõm âæåüc phæång phaïp theo doîi, âaïnh giaï vaì hoìan thiãûn<br /> mäüt chæång trçnh huáún luyãûn.<br /> <br /> PHÆÅNG PHAÏP<br /> Rao giaíng hoaìn toaìn ?<br /> <br /> KHÄNG<br /> <br /> PHÆÅNG PHAÏP<br /> Hoüc våïi sæû tham gia cuía quyï baûn<br /> <br /> ?<br /> <br /> NÃN NHÆ<br /> VÁÛY<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản