intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Nguyễn Khánh Trung

Chia sẻ: Sdgvfcxg Sdgvfcxg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

104
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguồn gốc, khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược, vai trò vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác, ý nghĩa, vai trò và ứng dụng được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu, hiểu và thực hiện được việc phân tích về môi trường kinh doanh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh, hiểu và biết cách tổ chức triển khai thực hiện chiến lược.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - ThS. Nguyễn Khánh Trung

 1. • Nguồn gốc, khái niệm về chiến lược và quản trị chiến lược, vai trò vị trí và mối quan hệ của quản trị chiến lược với các lĩnh vực khác. • Ý nghĩa, vai trò và ứng dụng được tầm nhìn, sứ mạng và mục tiêu • Hiểu và thực hiện được việc phân tích về môi trường kinh doanh, phân tích nội bộ doanh nghiệp, lợi thế cạnh tranh. • Hiểu và biết cách tổ chức triển khai thực hiện chiến lược • Vận dụng được các vấn đề liên quan đến hoạt động kiểm tra trong quản trị, những nội dung cần được kiểm tra và các hoạt động điều chỉnh sau kiểm tra. • Khám phá năng lực bản thân để sẵn sàng trở thành nhà chiến lược thành công trong tương lai. 07/04/2014 2/18
 2. Phân bổ Nội dung Tài liệu tham khảo thời lượng Phần I: TỔNG QUAN 6 GIỚI THIỆU MÔN HỌC, CÁCH ĐÁNH GIÁ 3 Chương 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1.1 Khái niệm chiến lược Chương 1, tài liệu 1 1.2 Khái niệm quản trị chiến lược 3 Chương 1, tài liệu 5 1.3 Quy trình quản trị chiến lược 1.4 Nhà quản trị chiến lược Phần II: HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC 24 Chương 2: TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ MỤC TIÊU CỦA DOANH NGHIỆP 2.1 Tầm nhìn 3 Chương 2, tài liệu 1 2.2 Sứ mệnh 2.3 Mục tiêu Chương 3: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP Chương 3, tài liệu 1 3.1 Khái niệm về môi trường kinh doanh Chương 1,3 và 4, tài 3 3.2 Môi trường vĩ mô liệu 2 3.3 Môi trường cạnh tranh Chương 4, tài liệu 5 3.4 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài đối với doanh nghiệp 07/04/2014 3/18
 3. Chương 4: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG DOANH NGHIỆP Chương 4, tài liệu 1 4.1 Khái niệm môi trường bên trong 3 Chương 5, tài liệu 5 4.2 Các yếu tố môi trường bên trong 4.3 Ảnh hưởng của môi trường bên trong đối với doanh nghiệp Chương 5: XÂY DỰNG LỢI THẾ CẠNH TRANH Chương 5, tài liệu 1 5.1 Khái niệm lợi thế cạnh tranh 3 Chương 2, 3, 4, 5 và 6, 5.2 Xây dựng lợi thế cạnh tranh tài liệu 3 5.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh (CPM) Chương 6, tài liệu 1 Chương 6: CÁC PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC CẤP DOANH Chương 2, 6, 9, 10 và NGHIỆP 12, tài liệu 2 6.1 Khái niệm chiến lược cấp doanh nghiệp Chương 1, 9, 10, 11, 14 3 6.2 Phân loại chiến lược cấp doanh nghiệp và 15, tài liệu 3 6.3 Tổng hợp chiến lược Chương 1 và 2, tài liệu 4 6.4 Thay đổi chiến lược Chương 2, tài liệu 8 Chương 6, tài liệu 5 Chương 7: PHÂN TÍCH VÀ LỰA CHỌN CHIẾN LƯỢC CẤP Chương 9, tài liệu 1 DOANH NGHIỆP Chương 14, 15 và 16, tài 7.1 Quy trình phân tích và lựa chọn chiến lược cấp doanh nghiệp 6 liệu 2 7.2 Mô tả và đánh giá chiến lược hiện tại Chương 7, tài liệu 5 7.3 Phân tích và lựa chọn chiến lược cấp doanh nghiệp 07/04/2014 4/18
 4. Chương 8: CHIẾN LƯỢC CẤP CHỨC NĂNG 8.1 Khái niệm chiến lược cấp chức năng Chương 8, tài liệu 1 3 8.2 Nguyên tắc thực hiện Chương 8, tài liệu 5 8.3 Các chiến lược chức năng cơ bản Phần III: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 6 Chương 9: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC 9.1 Khái niệm, vị trí và vai trò của thực hiện chiến lược Chương 10, tài liệu 1 9.2 Thiết lập mục tiêu, chính sách và nguồn lực thực hiện chiến lược Chương 3, tài liệu 4 6 9.3 Xây dựng cơ cấu tổ chức Chương 9 và 10, tài liệu 5 9.4 Quản trị thay đổi 9.5 Đánh giá chiến lược trong quá trình thực hiện Phần IV: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN 3 LƯỢC Chương 10: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH CHIẾN LƯỢC Chương 11, 12 và 13, tài 10.1 Mục đích và yêu cầu 3 liệu 1 10.2 Xác định nội dung kiểm tra Chương 11, tài liệu 5 10.3 Xác định tiêu chuẩn kiểm tra 10.4 Đánh giá kết quả kiểm tra 07/04/2014 5/18
 5. Phần V: CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG KINH 3 DOANH QUỐC TẾ Chương 11: CHIẾN LƯỢC TRONG MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ 3 Chương 14, tài liệu 1 11.1 Môi trường kinh doanh quốc tế 11.2 Doanh nghiệp trong môi trường kinh doanh quốc tế Phần VI: ÔN TẬP VÀ THI CUỐI HỌC KỲ 3 07/04/2014 6/18
 6. 1. PGS.TS Ngô Kim Thanh (2011), Giáo trình Quản trị chiến lược, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 2. Michael E. Porter, (2010), Chiến lược cạnh tranh, NXB Trẻ. 3. Michael E. Porter, (2009), Lợi thế cạnh tranh, NXB Trẻ. 4. W. Chan Kim – Renee Mauborgne (2008), Chiến lược đại dương xanh, NXB Tri thức. 5. Thomas L. Wheelen and J. David Hunger (2010), Concepts in Strategic Management and Business policy, PEARSON. 6. Jeffery S. Harrison and Caron H. St. John (2001), Foundations in Strategic Management, South-Western College Pulishing. 7. Masaaki Imai - Kaizen (1994), Chìa khoá thành công về quản lý của Nhật Bản, NXB TP. Hồ Chí Minh. 8. Peter F. Drucker (2003), Những thách thức của quản lý trong thế kỷ XXI, NXB Trẻ. 07/04/2014 7/18
 7. • Sinh viên học theo nhóm: ? nhóm • Hình thức học: Lý thuyết và thực hành – Giảng viên hướng dẫn theo từng chương – Các thành viên trong lớp đọc trước tài liệu để đặt câu hỏi và trả lời các câu hỏi theo từng chương – Mỗi nhóm chọn một tổ chức kinh doanh để thâm nhập thực tế, hình thành tiểu luận nhóm 07/04/2014 8/18
 8. • Đề tài: Phân tích các yếu tố tác động đến ……………… của công ty X hoặc ngành X  Chương 1: Tổng quan – Lý do chọn đề tài? – Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu là gì? – Phương pháp nghiên cứu: định lượng hay định tính hay kết hợp. Giải thích vì sao? – Ý nghĩa thực tiễn của đề tài 07/04/2014 9/18
 9.  Chương 2: Cơ sở lý thuyết – Cơ sở lý thuyết nào được vận dụng cho đề tài? Tác giả nào? Trích nguồn, trích dẫn? – Trình bày tổng quát các đề tài đã được các tác giả khác nghiên cứu trước đây có liên quan  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu – Thiết kế nghiên cứu: phương pháp nghiên cứu, nguồn thông tin và qui trình nghiên cứu – Đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng mô hình và điều chỉnh thang đo – Kiểm định thang đo – Phân tích hồi qui – Thiết kế mẫu 07/04/2014 10/18
 10.  Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu – Phân tích kết quả khảo sát thực tế – Kiểm định kết quả Cronbach alpha và EFA của các thang đo – Phân tích mô hình hồi qui tuyến tính  Chương 5: Kết luận – Kết luận lại việc tìm ra các yếu tố này có ý nghĩa như thế nào đối với hoạt động của doanh nghiệp. – Đề nghị các giải pháp 07/04/2014 11/18
 11. • Trong nội dung bài viết mà nhóm thực hiện có sử dụng các nguồn tham khảo thì phải NGHIÊM TÚC thực hiện việc trích dẫn nguồn tham khảo như sau: • (1) Nếu sử dụng NGUYÊN SI câu chữ của người khác thì PHẢI dùng “” để trích dẫn và cuối đoạn này PHẢI dùng [Số thứ tự tài liệu tham khảo, Số trang tham khảo]. • (2) Nếu chỉ sử dụng Ý của người khác thì cuối đoạn này PHẢI dùng [Số thứ tự tài liệu tham khảo, Số trang tham khảo] • (3) Nếu sử dụng thông tin trên Website mà trích dẫn nguyên NGUYÊN SI câu chữ thì PHẢI dùng “” để trích dẫn và cuối đoạn này PHẢI dùng [Số thứ tự tài liệu tham khảo]. • (4) Nếu sử dụng thông tin trên Website mà chỉ sử dụng Ý của người khác thì cuối đoạn này PHẢI dùng [Số thứ tự tài liệu tham khảo]. 07/04/2014 12/18
 12. • Cuối mỗi chương sẽ có trang liệt kê tài liệu tham khảo như sau:  Nếu trích dẫn là SÁCH: Tên tác giả (năm xuất bản), tên sách IN NGHIÊNG, lần xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản.  Nếu trích dẫn là BÀI BÁO KHOA HỌC: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên tạp chí IN NGHIÊNG, số xuất bản, số trang bài báo bắt đầu và kết thúc.  Nếu trích dẫn là SÁCH gồm NHIỀU TÁC GIẢ: Tên tác giả CHỦ BIÊN (năm xuất bản), tên sách IN NGHIÊNG, tên các tác giả, lần xuất bản, nơi xuất bản, nhà xuất bản.  Nếu trích dẫn là TẠP CHÍ: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên tạp chí IN NGHIÊNG, số xuất bản, ngày xuất bản. 07/04/2014 13/18
 13. • Cuối mỗi chương sẽ có trang liệt kê tài liệu tham khảo như sau:  Nếu trích dẫn là KỶ YẾU HỘI THẢO: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo, tên hội thảo IN NGHIÊNG, cơ quan tổ chức, địa điểm tổ chức, thời gian tổ chức.  Nếu trích dẫn là LUẬN VĂN, LUẬN ÁN: Tên tác giả (năm thực hiện), tên luận văn hoặc luận án IN NGHIÊNG, Luận văn thạc sĩ hay luận án tiến sĩ, nơi thực hiện.  Nếu trích dẫn từ INTERNET: Tên tác giả (năm xuất bản), đường dẫn và ngày truy cập. • Lưu ý: Số thứ tự tài liệu tham khảo trong phần trích dẫn của bài viết [Số thứ tự tài liệu tham khảo, Số trang tham khảo] là số thứ tự các tài liệu tham khảo được liệt kê trong tài liệu tham khảo ở cuối mỗi chương. 07/04/2014 14/18
 14. • Quá trình và giữa kỳ: 30% - 50% (30 - 50 điểm) • Chuyên cần (không vắng, vắng 1 lần có lý do): 10 điểm. • Đặt câu hỏi: Tốt: 2 điểm, Khá: 1 điểm • Trả lời, phản biện: Tốt: 2 điểm, Khá: 1 điểm • Làm tiểu luận có chất lượng, trình bày đẹp và đúng hình thức, trích dẫn, trích nguồn đúng, nộp bài đúng thời gian (tuần học cuối cùng ): Tối đa 25 điểm • Thi cuối kỳ: 50% - 70% • Làm bài cá nhân • Hình thức thi: Tự luận hoặc Trắc nghiệm 07/04/2014 15/18
 15. • Phiếu đánh giá này do nhóm trưởng giữ và phải đem theo suốt thời gian môn học diễn ra. Phải đảm bảo sạch sẽ, không làm mất hoặc tẩy xóa. • Dùng khổ giấy A4 nằm ngang, đánh máy Chia cột Chia cột Điểm Tổng theo từng Họ và tên (Đánh theo dõi tiểu Số Mã số điểm tuần số thứ tự trong từng luận TT sinh viên (GV (Nhóm danh sách thi) tuần (GV (GV ghi) trưởng ghi) ghi) ghi) 1 Đầu Duy Cường (5) K084071155 2 Bùi Việt Hải (15) K084071176 … 07/04/2014 16/18
 16. Phiếu đánh giá này được lập để đánh giá đóng góp của mỗi thành viên trong nhóm trong viêc làm tiểu luận. Nhóm trưởng ký và đính kèm vào trang trước trang mục lục trong cuốn tiểu luận. Họ và tên (Đánh số Tổng Số thứ tự trong danh Mã số sinh viên 1 2 3 4 5 cộng TT sách thi) (%) 1 Đầu Duy Cường (5) K084071155 2 Bùi Việt Hải (15) K084071176 … 07/04/2014 17/18
 17. Trọng số Số TT Tiêu chuẩn đánh giá tiểu luận (%) 1 Tham gia đầy đủ các buổi họp của nhóm 15 2 Đóng góp có hiệu quả vào nội dung bài tiểu luận 15 3 Hoàn thành tốt các nội dung được phân công 40 4 Nộp báo cáo phân công đúng hạn 15 5 Hỗ trợ tích cực cùng cả nhóm trong công việc 15 07/04/2014 18/18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2