intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 7 - ThS. Trần Thị Thu Hương

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

196
lượt xem
54
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản trị chuỗi cung ứng - Chương 7: Ứng dụng công nghệ thông tin trong SCM" cung cấp cho người học các kiến thức: Hệ thống thông tin trong chuỗi cung ứng, thương mại điện tử và chuỗi cung ứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chuỗi cung ứng: Chương 7 - ThS. Trần Thị Thu Hương

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI<br /> <br /> QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG<br /> Supply Chain Management<br /> <br /> ThS. Trần Thị Thu Hương<br /> BM Logistics KD - Khoa KDTM<br /> <br /> CHƯƠNG 5: ỨNG DỤNG CNTT TRONG SCM<br /> <br /> Néi dung chÝnh<br /> <br /> 1. HÖ thèng th«ng tin trong chuçi cung øng<br /> • Vai trß vµ gi¸ trÞ cña th«ng tin<br /> <br /> • Chøc n¨ng cña hÖ thèng th«ng tin<br /> • CÊu tróc h¹ tÇng cña hÖ thèng th«ng tin<br /> • øng dông RFID trong chuçi cung øng<br /> <br /> 2. Th-¬ng m¹i ®iÖn tö vµ chuçi cung øng<br /> • Qu¸ tr×nh øng dông TM§T trong chuçi cung øng<br /> <br /> • Nghiªn cøu kh¶ n¨ng øng dông e-SCM<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CỦA THÔNG TIN<br /> <br /> Đúng<br /> <br /> Ko đúng<br /> <br /> Qu¶n trÞ tèt chuçi cung øng<br /> phô thuéc rÊt nhiÒu vµo<br /> kh¶ n¨ng sö dông hiÖu qu¶ CNTT<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CỦA THÔNG TIN<br /> <br /> ChiÕn l-îc c¹nh tranh<br /> <br /> ChiÕn l-îc chuçi cung øng<br /> <br /> CÊu tróc chuçi cung øng<br /> <br /> Chi phÝ<br /> <br /> HiÖu suÊt<br /> <br /> HiÖu qu¶<br /> <br /> Dù tr÷<br /> <br /> §Þa ®iÓm<br /> Th«ng<br /> tin<br /> <br /> S¶n xuÊt<br /> <br /> §¸p øng<br /> <br /> VËn chuyÓn<br /> <br /> YÕu tè duy nhÊt<br /> cã tiÒm n¨ng ®ång thêi<br /> t¨ng hiÖu qu¶ & t¨ng hiÖu suÊt<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> VAI TRÒ VÀ GIÁ TRỊ CỦA THÔNG TIN<br /> <br />  Hç trî c¸c ho¹t ®éng trong néi bé<br />  Hç trî tÝch hîp gi÷a c¸c TV chuçi<br /> <br /> Hoạch định<br /> chiến lược<br /> <br /> Lập kế hoạch<br /> <br /> Triển khai quy<br /> trình tác nghiệp<br /> NCC vật liệu<br /> <br /> Nhà s.xuất<br /> <br /> Nhà p.phối<br /> <br /> Nhà bán lẻ<br /> <br /> Khách hàng<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2