intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

Chia sẻ: Lê Hoa Trà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
29
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau khi học xong chương "Thực hiện và kiểm tra marketing" này người học có thể hiểu về: Hệ thống tổ chức quản trị marketing, thực hiện kế hoạch và các biện pháp marketing, đánh giá và kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 10 - Ths. Huỳnh Hạnh Phúc

8/9/2016<br /> <br /> NHỮNG VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG TRONG CHƯƠNG 10:<br /> <br /> Hệ thống tổ chức quản trị marketing<br /> Thực hiện kế hoạch và các biện pháp<br /> marketing<br /> Đánh giá và kiểm tra<br /> Prepared by: Huỳnh Hạnh Phúc<br /> <br /> TỔ CHỨC BỘ PHẬN MARKETING<br /> Tổ chức bộ phận<br /> marketing<br /> <br /> HỆ THỐNG TỔ CHỨC QUẢN TRỊ MARKETING<br /> Theo<br /> chức<br /> năng<br /> <br /> Theo khu<br /> vực địa lý<br /> <br /> Theo sản<br /> phẩm<br /> <br /> Theo thị<br /> trường<br /> <br /> Theo sản<br /> phẩm-thị<br /> trường<br /> <br /> Theo mô<br /> hình CtyChi nhánh<br /> <br /> 1<br /> <br /> 8/9/2016<br /> <br /> THEO KHU VỰC ĐỊA LÝ<br /> <br /> TỔ CHỨC THEO CHỨC NĂNG<br /> <br /> Giám đốc<br /> Marketing<br /> <br /> Giám đốc<br /> Marketing<br /> <br /> Chuyên viên<br /> lập kế hoạch<br /> <br /> Chuyên<br /> viên lập kế<br /> hoạch<br /> <br /> Chuyên<br /> viên<br /> quảng cáo<br /> <br /> Chuyên<br /> viên tiêu<br /> thụ<br /> <br /> Chuyên viên<br /> nghiên cứu<br /> marketing<br /> <br /> Chuyên viên<br /> phát triển sản<br /> phẩm mới<br /> <br /> Chuyên viên<br /> quảng cáo<br /> <br /> Chuyên viên<br /> quản trị danh<br /> mục sản phẩm<br /> <br /> Chuyên viên phát<br /> triển sản phẩm<br /> mới<br /> <br /> khu vực<br /> -Chuyên viên quản lý bán tỉnh, thành phố<br /> - Chuyên viên quản lý bán quận, huyện<br /> <br /> TỔ CHỨC QUẢN LÝ THEO THỊ TRƯỜNG<br /> Giám đốc<br /> Marketing<br /> <br /> Giám đốc<br /> Marketing<br /> <br /> Chuyên viên<br /> quảng cáo<br /> <br /> Chuyên viên<br /> nghiên cứu<br /> marketing<br /> <br /> - Chuyên viên quản lý bán<br /> <br /> THEO SẢN PHẨM<br /> <br /> Chuyên viên<br /> lập kế hoạch<br /> <br /> Chuyên quản<br /> lý bán hàng<br /> toàn quốc<br /> <br /> Chuyên viên<br /> nghiên cứu<br /> marketing<br /> <br /> Chuyên viên<br /> phát triển sản<br /> phẩm mới<br /> <br /> Chuyên viên<br /> lập kế hoạch<br /> <br /> Chuyên viên<br /> quảng cáo<br /> <br /> Chuyên viên<br /> phát triển thị<br /> trường<br /> <br /> Chuyên viên<br /> nghiên cứu<br /> marketing<br /> <br /> Chuyên viên quản trị<br /> nhóm sản phẩm<br /> <br /> Chuyên viên quản trị thị<br /> trường tiêu dùng cá nhân<br /> <br /> Chuyên viên quản trị<br /> sản phẩm<br /> <br /> Chuyên viên<br /> phát triển sản<br /> phẩm mới<br /> <br /> Chuyên viên quản trị thị trường<br /> khách hàng tổ chức<br /> <br /> 2<br /> <br /> 8/9/2016<br /> <br /> TỔ CHỨC THEO SẢN PHẨM – THỊ TRƯỜNG<br /> <br /> TỔ CHỨC THEO CÔNG TY – CHI NHÁNH<br /> Sản phẩm và thị trường phát triển với qui mô lớn<br /> <br /> DN có nhiều sản phẩm và thị trường khác nhau<br /> <br /> 1. Hoạt động MKT được thực hiện MẠNH MẼ ở cấp công ty<br /> <br /> Phối hợp 2 hình thức tổ chức theo sản phẩm và<br /> theo thị trường<br /> 2. Hoạt động MKT được thực hiện VỪA PHẢI ở cấp công ty<br /> <br /> Chi phí tốn kém<br /> Nhiệm vụ có thể bị chồng chéo<br /> <br /> 3. Hoạt động MKT được thực hiện MẠNH MẼ ở cấp chi nhánh<br /> <br /> NHỮNG QUAN HỆ QUA LẠI CỦA NGƯỜI<br /> QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ NHÃN HIỆU<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ SẢN PHẨM VÀ NHÃN HIỆU<br /> <br /> Hoạch<br /> định<br /> chiến<br /> lược<br /> kinh<br /> doanh<br /> và cạnh<br /> tranh<br /> <br /> Lên kế<br /> hoạch<br /> MKT<br /> hằng<br /> năm<br /> <br /> Làm<br /> việc với<br /> các đối<br /> tác<br /> khác<br /> <br /> Thu<br /> thập<br /> thông<br /> tin và<br /> nghiên<br /> cứu thị<br /> trường<br /> <br /> Cải tiến<br /> sản<br /> phẩm<br /> và đưa<br /> ra sản<br /> phẩm<br /> mới<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Công ty quảng cáo<br /> Các phương tiện quảng cáo<br /> Dịch vụ khuyến mãi<br /> Bao bì<br /> Mua sắm<br /> Tuyên truyền<br /> <br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> •<br /> <br /> Lực lượng bán hàng<br /> Nghiên cứu thị trường<br /> Tài chính<br /> Pháp lý<br /> Nghiên cứu và phát triển<br /> Sản xuất và phân phối<br /> <br /> 3<br /> <br /> 8/9/2016<br /> <br /> QUAN HỆ CỦA PHÒNG MARKETING VỚI CÁC PHÒNG KHÁC<br /> <br /> Phòng nghiên • Nhận thức được chất lượng và tính năng sản phẩm<br /> cứu phát triển • Tìm hiểu và đề xuất các tính năng được khách hàng<br /> R&D<br /> yêu cầu<br /> Phòng kỹ<br /> thuật<br /> <br /> • Bao bì, thông tin về các thành phần, cách sử dụng<br /> • Mẫu mã, hình ảnh, thương hiệu<br /> <br /> Phòng cung<br /> ứng<br /> <br /> • Vật tư, vận chuyển, quản lý chủng loại sản phẩm<br /> • Chi phí tồn kho, vận chuyển, cung ứng…<br /> <br /> QUAN HỆ CỦA PHÒNG MARKETING VỚI CÁC PHÒNG KHÁC<br /> <br /> Phòng sản<br /> xuất<br /> <br /> •Quản lý, kiểm tra chất lượng<br /> •Thời gian sản xuất ra sản phẩm mới, thay đổi bao bì…<br /> <br /> Phòng tài • Hoạch định ngân sách<br /> chính<br /> • Định giá sản phẩm mới<br /> Phòng kế • Chiết khấu<br /> toán<br /> • Báo cáo<br /> Phòng tín • Quản lý công nợ, tín dụng<br /> dụng<br /> • Quản lý quá trình thu tiền<br /> <br /> NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG<br /> TY ĐỊNH HƯỚNG MARKETING<br /> <br /> THỰC HIỆN KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁP MARKETING<br /> <br /> Thực hiện marketing là một quá trình biến các kế<br /> hoạch marketing thành những nhiệm vụ hành<br /> động và chắc chắn rằng những nhiệm vụ đó được<br /> thực hiện một cách chính xác nhằm đạt được<br /> những mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 8/9/2016<br /> <br /> NHỮNG CHIẾN LƯỢC ĐỂ XÂY DỰNG CÔNG<br /> TY ĐỊNH HƯỚNG MARKETING<br /> <br /> Lập bảng kế hoạch chi tiết<br /> Phân bổ nguồn lực hợp lý<br /> Phối hợp với các phòng ban và<br /> đối tác bên ngoài<br /> Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá<br /> trình thực hiện<br /> <br /> BỐN KỸ NĂNG CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HIỆN HIỆU QUẢ<br /> CHƯƠNG TRÌNH MARKETING<br /> <br /> Kỹ năng nhận thức và chẩn đoán vấn đề<br /> Kỹ năng đánh giá mức độ tồn tại của vấn đề công ty<br /> Kỹ năng thực hiện kế hoạch<br /> Kỹ năng đánh giá các kết quả thực hiện<br /> <br /> CÁC KIỂU KIỂM TRA MARKETING<br /> <br /> Kiểm tra kế hoạch<br /> năm<br /> <br /> Kiểm tra khả năng<br /> sinh lời<br /> <br /> Kiểm tra hiệu quả<br /> <br /> Kiểm tra chiến lược<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ & KIỂM TRA MARKETING<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2