intTypePromotion=1

Bài giảng Sản xuất sạch hơn - Ths.Trần Thị Nguyệt Ánh

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

0
524
lượt xem
153
download

Bài giảng Sản xuất sạch hơn - Ths.Trần Thị Nguyệt Ánh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.sản xuất sạch hơn được biết đến như một tiếp cận giảm thiểu ô nhiễm tại nguồn thông qua việc sử dụng nguyên nhiên liệu có hiệu quả hơn. Việc áp dụng sản xuất sạch hơn không chỉ......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sản xuất sạch hơn - Ths.Trần Thị Nguyệt Ánh

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC TOÂN ÑÖÙC THAÉNG KHOA MOÂI TRÖÔØNG VAØ BAÛO HOÄ LAO ÑOÄNG ----- ----- MOÂN HOÏC SAÛN XUAÁT SAÏCH HÔN CLEANER PRODUCTION GIAÛNG VIEÂN: ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÄT SÖÔNG
 2. TRƢỜNG ĐH TÔN ĐỨC THẮNG KHOA MÔI TRƢỜNG VÀ BẢO HỘ LAO ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN CLEANER PRODUCTION (CP) GV. ThS Trần Thị Nguyệt Sƣơng
 3. MỤC TIÊU MÔN HỌC • Cung cấp cho sinh viên kiến thức về một trong những giải pháp ngăn ngừa ô nhiễm đang đƣợc khuyến khích áp dụng tại các doanh nghiệp. • Sinh viên có khả năng xác định các cơ hội CP cho doanh nghiệp và lên kế hoạch tổ chức dự án CP
 4. NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 1. GIỚI THIỆU VỀ SẢN XUẤT SẠCH HƠN • Khái niệm về phát triển bền vững • Khái niệm về Sản xuất sạch hơn • Lợi ích của Sản xuất sạch hơn • Các rào cản Sản xuất sạch hơn • Kỹ thuật Sản xuất sạch hơn • Hiện trạng áp dụng Sản xuất sạch hơn trên thế giới và Việt Nam
 5. NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 2. PHƢƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ CP • Giới thiệu về phƣơng pháp luận đánh giá Sản xuất sạch hơn • Bƣớc 1 : Bắt đầu • Bƣớc 2 : Phân tích các bƣớc công nghệ • Bƣớc 3 : Đề xuất ra các cơ hội Sản xuất sạch hơn • Bƣớc 4 : Lựa chọn các cơ hội Sản xuất sạch hơn • Bƣớc 5 : Thực hiện • Bƣớc 6 : Duy trì sản xuất sạch hơn
 6. NỘI DUNG MÔN HỌC Chƣơng 3 : PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƢ TÀI CHÍNH TRONG CP • Phân tích đầu tƣ cho các giải pháp Sản xuất sạch hơn • Các khái niệm cơ bản về dự án đầu tƣ, dòng tiền, giá trị thời gian của tiều, … • Xác định và đánh giá các chi phí • Các phƣơng pháp đánh giá dự án đầu tƣ • Lập hồ sơ vay vốn cho các dự án Sản xuất sạch hơn • Quy trình thủ tục xin vay vốn • Lập hồ sơ vay vốn • Các nguồn cấp vốn cho các dự án SXSH
 7. NỘI DUNG MÔN HỌC • Chƣơng 4. CÂN BẰNG VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƢỢNG • Cân bằng vật chất • Cân bằng năng lƣợng • Bài tập Chƣơng 5. XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CP • Giới thiệu • Tổng quan về sản xuất • Đánh giá • Phân tích nguyên nhân và các giải pháp Sản xuất sạch hơn • Lựa chọn các giải pháp Sản xuất sạch hơn • Thực hiện • Duy trì Sản xuất sạch hơn
 8. NỘI DUNG MÔN HỌC • Chƣơng 6. HIỆN TRẠNG ÁP DỤNG CP TẠI VIỆT NAM • Chƣơng 7. GIỚI THIỆU MỘT SỐ MÔ HÌNH CP ĐƢỢC ÁP DỤNG TẠI DOANH NGHIỆP
 9. BÀI 1 GIỚI THIỆU VÀ KHÁI NIỆM  KHÁI NIỆM  MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA  NỘI DUNG THỰC HIỆN CP
 10. KHAÙI NIEÄM „ SXSH laø vieäc aùp duïng moät caùch coù heä thoáng caùc bieän phaùp phoøng ngöøa trong caùc quy trình saûn phaåm hoaëc dòch vuï nhaèm muïc tieâu taêng hieäu quaû toång theå. „ Giuùp caûi thieän tình traïng moâi tröôøng, tieát kieäm chi phí, giaûm ruûi ro cho con ngöôøi vaø cho moâi tröôøng.
 11. Treân thöïc teá SXSH coù nghóa laø: Traùnh hoaëc giaûm bôùt löôïng chaát thaûi ñöôïc saûn xuaát ra; Söû duïng coù hieäu quaû caùc nguoàn naêng löôïng vaø ngyeân vaät lieäu; Saûn xuaát ra caùc saûn phaåm vaø dòch vuï coù ích cho moâi tröôøng; Giaûm bôùt löôïng chaát thaûi xaû vaøo moâi tröôøng, giaûm chi phí vaø taêng lôïi nhuaän.
 12. CAÙC NGUYEÂN TAÉC THÖÏC HIEÄN CP 1. Nguyeân taéc caûnh giaùc 2. Nguyeân taéc phoøng choáng 3. Nguyeân taéc tích hôïp
 13. Nguyeân taéc caûnh giaùc: Nguyeân taéc phoøng ngöøa khoâng chæ ñôn giaûn laø laøm theá naøo ñeå khoâng vi phaïm phaùp luaät, maø coøn coù nghóa laø baûo ñaûm ñeå ngöôøi lao ñoäng ñöôïc baûo veä, khoâng bò maéc caùc chöùng beänh nghề nghiệp, hoaëc nhaø maùy traùnh ñöôïc nhöõng toån haïi khoâng ñaùng coù.
 14. „ Nguyeân taéc phoøng choáng: coù taàm quan troïng khoâng keùm, ñaêc bieät trong caùc tröôøng hôïp moät saûn phaåm hay moät quy trình coâng ngheä ñöôïc söû duïng laïi chính laø nguyeân nhaân gaây ra nhöõng toån haïi veà maët moâi tröôøng. „ Nguyeân taéc phoøng choáng ñöôïc söû duïng nhaèm taïo ra nhöõng thay ñoåi ngay töø nhöõng khaâu ñaàu tieân cuûa heä thoáng saûn xuaát hoaëc tieâu duøng.Baûn chaát “phoøng choáng “ cuûa SXSH ñoøi hoûi phaûi coù caùch tieáp caän môùi trong khi caân nhaéc caùc maãu saûn phaåm, nhu caàu tieâu duøng, caùc moâ hình tieâu thuï nguyeân vaät lieäu, vaø thöïc teá laø ñoøi hoûi phaûi coù caùch tieáp caän hoaøn toaøn môùi ñoái vôùi toaøn boä cô sôû vaät chaát cuûa hoaït ñoäng kinh teá
 15. „ Nguyeân taéc tích hôïp: Tích hôïp laø vieäc aùp duïng moät caùch nhìn toång hôïp cho toaøn boä chu trình saûn xuaát vaø phöông phaùp cho vieäc thöïc hieän yù töôûng naøy thoâng qua vieäc phaân tích chu trình soáng cuûa saûn phaåm. „ Moät trong những khoù khaên khi thöïc hieän caùch tieáp caän phoøng choáng laø vieäc tích hôïp cuøng moät luùc nhieàu bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng, qua nhieàu ranh giôùi khaùc nhau cuûa heä thoáng.
 16. §¸nh gi¸ s¶n xuÊt s¹ch h¬n lµ mét c«ng cô cã hÖ thèng ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái sau: • Ở ®©u sinh ra c¸c chÊt th¶i vµ ph¸t th¶i? • T¹i sao c¸c chÊt th¶i vµ ph¸t th¶i ®îc ph¸t sinh? • Lµm thÕ nµo ®Ó gi¶m thiÓu c¸c chÊt th¶i vµ ph¸t th¶i trong doanh nghiÖp.
 17. TẠI SAO PHẢI CÓ SXSH? giảm ô nhiễm MT sd hiệu quả NVLiệu đảm bảo AT -VSLĐ Áp dụng CP tối ƣu hóa QTSX chi phí SX giảm SXSH coù vai troø ñaëc bieät quan troïng taïi caùc nöôùc ñang phaùt trieån vaø caùc nöôùc coù neàn kinh teá chuyeån ñoåi vì taïi caùc nöôùc naøy, vieäc tieâu thuï nguyeân vaät lieäu vaø naêng löôïng taïi caùc xí nghieäp coøn ôû möùc töông ñoái cao.
 18. NHỮNG LỢI ÍCH CP MANG LẠI về mặt quản lí Giảm bớt Độ tin cậy cao hơn Nghĩa vụ pháp lý Thời gian biểu Kế hoạch ngân sách QUẢN LÝ Điều kiện làm việc Nhân tài – Vật lực Cải tiến Sử dụng hiệu quả hơn
 19. Lôïi ích cuûa SXSH laø gì? 1. Caûi thieän tình traïng moâi tröôøng 2. Giaûm chi phí toång theå 3. Taêng naêng suaát 4. Taêng lôïi theá so saùnh 5. Moâi tröôøng lieân tuïc ñöôïc caûi thieän
 20. Caûi thieän tình traïng moâi tröôøng SXSH coù theå taïo ra ñeán nhöõng caûi thieän veà moâi tröôøng maø caùc vaên baûn phaùp quy khoâng bao truøm heát, ví duï: Laøm taêng tính hieäu quaû cuûa vieäc söû duïng nöôùc hoaëc naêng löôïng, giaûm thieåu chaát thaûi, giaûm löôïng nguyeân vaät lieäu ñoäc haïi ñöôïc ñöa vaøo söû duïng, giaûm möùc söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân, duy trì chaát löôïng ñaát troàng, giaûm möùc oâ nhieãm do hieäu öùng nhaø kính. SXSH coøn giuùp caûi thieän ñieàu kieän laøm vieäc vaø baûo veä toát hôn chaát löôïng nöôùc vaø khoâng khí.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2