intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Tập huấn sốt xuất huyết

Chia sẻ: Ro Ong Kloi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
176
lượt xem
22
download

Bài giảng Tập huấn sốt xuất huyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về những triệu chứng lâm sàng của bệnh sốt xuất huyết Dengue, chẩn đoán các phân độ của bệnh sốt xuất huyết Dengue, điều trị tích cực và đúng phác đồ, theo dõi sát các biến đổi lâm sàng và cận lâm sàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập huấn sốt xuất huyết

Mục tiêu<br /> Phát hiện đúng những triệu chứng lâm sàng của<br /> bệnh SXHD<br /> <br /> Chẩn đoán đúng và đầy đủ các phân độ của bệnh<br /> SXHD<br /> Điều trị tích cực và đúng phác đồ<br /> <br /> - Theo dõi sát các biến đổi lâm sàng và cận lâm<br /> sàng<br /> <br /> Dengue virus- 4 serotypes<br /> (DEN-1,DEN-2,DEN-3,DEN-4)<br /> <br /> •Truyeàn beänh bôûi muoãi vaèn<br /> <br /> • Aedes- aegypti<br /> <br /> 1. Muoãi ñoát ngöôøi laønh<br /> truyeàn virus töø tuyeán<br /> nöôùc boït muoãi sang<br /> 2. Virus nhaân leân trong<br /> cô quan ñích<br /> 3. Virus gaây nhieãm<br /> teá baøo baïch caàu vaø<br /> heä baïch huyeát<br /> 4. Virus ñöôïc phoùng<br /> thích vaø löu haønh<br /> trong maùu<br /> <br /> Epidemic Dengue Hemorrhagic Fever in Asia<br /> 1950-1969<br /> <br /> 1970-1979<br /> <br /> 1980-2005<br /> <br /> Gubler, 2005<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản