intTypePromotion=1

Bài giảng Trái phiếu - Nguyễn Ngọc Huy

Chia sẻ: Sdfv Sdfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:98

0
85
lượt xem
14
download

Bài giảng Trái phiếu - Nguyễn Ngọc Huy

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của trái phiếu là chứng khoán nợ, không có quyền sở hữu công ty, không có quyền bầu cử, không chia sẻ lợi nhuận của công ty, nhận những khoản chi trả cố định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trái phiếu - Nguyễn Ngọc Huy

 1. LOGO MÔN HỌC THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1
 2. LOGO TRÁI PHIẾU 2
 3. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Là chứng khoán nợ Không có quyền sở hữu công ty, không có quyền bầu cử, không chia sẻ lợi nhuận của công ty Nhận những khoản chi trả cố định: lãi suất (interest payment) và vốn gốc (principal) Nhận tiền chi trả trước cổ đông: • Lĩnh tiền lãi trước cổ tức • Nhận lại phần chi trả trước cổ đông khi công ty bị thanh lý 3
 4. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Lãi suất  Tiền chi trả lãi suất trái phiếu trả theo định kỳ: 6 tháng/lần, 1 năm/lần  Interest payment = lợi suất danh nghĩa (coupon rate) x Mệnh giá (Par value, face value) Mệnh giá: là khoản tiền nhà phát hành hoàn trả cho nhà đầu tư vào ngày đáo hạn (vốn gốc) 4
 5. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Thời gian đáo hạn Ngày đáo hạn là ngày nhà phát hành hoàn lại cho người nắm giữ trái phiếu phần vốn gốc Vốn gốc có thể đựơc hoàn trả ngay một lúc vào ngày đáo hạn (trong phần lớn trường hợp): term maturity Vốn gốc có thể đựơc chi trả từng phần vào từng thời điểm nhất định cho đến khi hết (serial maturities) 5
 6. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Thời hạn của trái phiếu có thể lên tới 30-40 năm (thường là trái phiếu chính phủ, G-Bond) Trái phiếu có thời gian đáo hạn < 5 năm đựơc coi là trái phiếu ngắn hạn (G-Notes) Những công cụ nợ có thời gian đáo hạn < 1 năm gọi là công cụ của thị trường tiền tệ (money market instrument) 6
 7. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Nhà phát hành trái phiếu  Công ty: phát hành để đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư hay vốn lưu động  Chính quyền địa phương: huy động vốn cho các dự án công cộng  Chính phủ 7
 8. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Chứng chỉ trái phiếu (bond certificate)  Chứng chỉ trái phiếu thường chứa đựng những thông tin: • Tên công ty (tổ chức) phát hành • Loại trái phiếu • Lượng tiền vốn (principal, face value, par value) • Ngày phát hành 8
 9. LOGO Đặc điểm của trái phiếu • Ngày đáo hạn • Các tính chất thu hồi (nếu có): call features • Lãi suất và ngày chi trả • Nơi chi trả • Uỷ thác trái phiếu (trust indentures) 9
 10. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Đăng ký trái phiếu (các hình thức)  Không đăng ký: người nắm giữ chứng chỉ trái phiếu là người sở hữu trái phiếu  Thông tin về người sở hữu trái phiếu được lưu giữ tại nhà phát hành hay đại lý đăng ký (registrar, transfer agent)  Lưu sổ: người sở hữu không nắm giữ chứng chỉ, thông tin về người sở hữu được lưu giữ hoàn toàn trong sổ (máy tính) của nhà phát hành và đại lý chuyển nhượng 10
 11. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Giá trái phiếu  Trước khi và sau khi trái phiếu đựơc giao dịch trên thị trường thứ cấp, trái phiếu có thể đựơc mua bán với giá thấp hơn, bằng hoặc cao hơn mệnh giá  Giá trái phiếu cao hay thấp hơn mệnh giá phụ thuộc vào mối quan hệ của lãi suất thị trường và lợi suất danh nghĩa của trái phiếu 11
 12. LOGO Đặc điểm của trái phiếu  Lãi suất thị trường của một loại trái phiếu phụ thuộc vào: • Thời gian đáo hạn của trái phiếu: lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn • Rủi ro phá sản của trái phiếu, thường được đánh giá qua xếp hạng trái phiếu (bond Rating, credit rating) 12
 13. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Xếp hạng trái phiếu (bond credit rating) Các tổ chức xếp hạng nổi tiếng: Standard & Poor, Moody, Fitch Cơ sở đưa ra đánh giá xếp hạng: khả năng hoàn trả lãi suất và nợ vay của nhà phát hành trái phiếu (uy tín tín dụng, creditworthiness) 13
 14. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Thường được đánh giá qua một số tiêu chí cụ thể: •Khối lượng và cơ cấu nợ hiện tại •Mức độ ổn định của dòng tiền của công ty •Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ chi trả lãi và vốn gốc theo lịch trình •Sự an toàn của các tài sản thế chấp •Năng lực của ban lãnh đạo 14
 15. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Người thụ uỷ trái phiếu (bond’s trustee)  Là người đại diện quyền lợi cho người sở hữu trái phiếu (nhà đầu tư), thường là một ngân hàng hay một công ty thụ uỷ chuyên nghiệp  Người thụ uỷ độc lập với nhà phát hành 15
 16. LOGO Đặc điểm của trái phiếu  Tại Hoa kỳ, trái phiếu của các công ty thường được phát hành dưới những điều kiện quy định trong hợp đồng uỷ thác trái phiếu (trust indenture) giữa nhà phát hành và Trustee  Trustee bảo đảm sự tuân thủ các điều kiện trong hợp đồng của nhà phát hành 16
 17. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Hoàn trả trái phiếu (redemption)  Hoàn trả trái phiếu là hành động hoàn trả lại vốn gốc cho người nắm giữ trái phiếu  Việc hoàn trả có thể diễn ra trước thời gian đáo hạn của trái phiếu 17
 18. LOGO Đặc điểm của trái phiếu  Quỹ chìm (sinking fund): là quỹ dùng cho mục đích hoàn trả lãi suất và trái phiếu. Nhà phát hành sẽ phải nộp tiền hay tài sản an toàn khác (thường là trái phiếu chính phủ) vào quỹ này để đảm bảo cho việc hoàn trả đúng thời hạn hay trước thời hạn  Quỹ chìm thường do nhà thụ uỷ trái phiếu (bond trustee) quản lý 18
 19. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Trái phiếu thu hồi (callable bonds)  Đặc điểm thu hồi của trái phiếu cho phép nhà phát hành mua lại trái phiếu trước ngày đáo hạn với giá xác định trước và thời gian xác định trước  Được quy định trước khi phát hành  Giá mua lại thường cao hơn mệnh giá. Khoản chênh lệch gọi là phí thu hồi (call premium)  Thường đựơc phát hành trong thời gian lãi suất cao trên thị trường 19
 20. LOGO Đặc điểm của trái phiếu Trái phiếu thu hồi (tiếp)  Ưu điểm của TP thu hồi: •Thay TP có lãi suất cao bằng TP có lãi suất thấp hơn khi lãi suất thị trường giảm •Tạo tính linh hoạt của cơ cấu vốn: ngắn hạn- dài hạn và ngược lại •Công cụ để “buộc” chuyển đổi TP ra cổ phiếu 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2