intTypePromotion=1

Bài tập mở rộng Excel

Chia sẻ: Pham Ngoc Nam | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:14

0
485
lượt xem
179
download

Bài tập mở rộng Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Số trong định mức = Số mới - Số cũ, nếu (số mới - Số cũ)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập mở rộng Excel

 1. BAÛNG THANH TOAÙN TIEÀN ÑIEÄN STT Ñieän Soá Trong Hoï Teân Chuû Hoä Maõ Hoä Soá Cuõ Soá Môùi Keá ÑM ÑK 01 Nguyeãn Vaên Thaønh NN-A 44 285 ÑK 02 Leâ Thò Dung NN-B 97 254 ÑK 03 Traàn Vaên Ñang CB-C 28 150 ÑK 04 Phan Ñình Phuøng CB-B 67 202 ÑK 05 Hoà Thò Caån CB-A 50 231 ÑK 06 Löu Vaên Lang ND-D 59 300 ÑK 07 Cao NguyeätQueá ND-C 10 283 ÑK 08 Döông Minh Chaâu ND-A 51 291 ÑK 09 Ñaøo Caåm Tuù KD-D 25 291 ÑK 10 Ngoâ Coâng Baèng KD-C 98 249 ÑK 11 Leâ Phöông Nam KD-A 12 279 ÑK 12 Traàn Haø Trung SX-A 60 212 BAÛNG ÑÔN GIAÙ ÑIEÄN A B C D 250 200 175 150 NN 350 300 275 250 CB 450 400 375 350 ND 650 600 575 550 KD 550 500 475 450 SX Maõ Hoä: Trong ñoù 2 kyù töï ñaàu môùi - Soá cuõ, neáu (soá môùi - Soá cuõ)kyùÑònh möùc, ngöô 1. Soá trong ñònh möùc = Soá chæ loaïi hoä, kyù töï cuoái chæ khu vöïc ñaêng < trong baûng ñònh möùc 2. Neáu khoâng vöôït ñònh möùc SOÁ NGOAØI ÑÒNH MÖÙC =0, ngöôïc laïi SOÁ NGOAØI ÑÒNH 3. Tieàn Trong Ñònh Möùc = Soá Trong Ñònh Möùc * Ñôn Giaù. Giaù Tra trong baûng Ñôn Giaù 4. Tieàn Ngoaøi Ñònh Möùc = Soá Ngoaøi Ñònh Möùc*Ñôn Giaù *1.5 . Giaù Tra trong baûng Ñ 5. Thaønh Tieàn = Tieàn Trong Ñònh Möùc + Tieàn Ngoaøi Ñònh Möùc 7. Trích ruùt döõ lieäu sang oâ khaùc nhöõng hoä Hoaëc laø NN hoaëc laø CB 8. Tính toaøn baûng thoâng keâ sau haøm SumIf(), CountIf() Baûng Thoáng Keâ Theo Loaïi Hoä Maõ Soá Loaïi Hoä Soá Löôïng Toång Thaønh Tieàn NHAØ NÖÔÙC NN CAÙN BOÄ CB NHAÂN DAÂN ND KINH DOANH KD SAÛN XUAÁT SX VEÕ ÑOÀ THÒ DAÏNG COLUMN MINH HOÏA BAÛNG THOÁNG KEÂ
 2. 10. Tính toaùn baûng thoáng keâ sau baéng haøm SUMIF(), COUNTIF() Baûng Thoáng Keâ Theo Khu Vöïc Maõ Soá Loaïi Hoä Soá Löôïng Toång Thaønh Tieàn VUØNG SAÂU A NGOAÏI THAØNH B NOÄI THAØNH C ÖU TIEÂN D 11. Duøng chöùc naêng Advanced Filter, haõy trích ruùt danh saùch maãu tin thoûa töøng tröôøng hôïp sau Nhöõng hoä coù Soá Cuõ=250 12. Keû khung vaø toâ maøu cho baûng
 3. ÑIEÄN Soá Ngoaøi Tieàn Tieàn Thaønh ÑM Trong ÑM Ngoaøi ÑM Tieàn BAÛNG ÑÒNH MÖÙC (Kwh) NN CB ND KD SX 150 100 80 80 120 A 160 120 120 90 140 B 180 150 150 100 180 C 200 175 175 120 220 D Ñònh möùc, ngöôïc laïi thì laáy ñònh möùc tra SOÁ NGOAØI ÑÒNH MÖÙC = (SOÁ MÔÙI -SOÁ CUÕ) - ÑÒNH MÖÙC ng baûng Ñôn Giaù (Haøm INDEX) Tra trong baûng Ñôn Giaù (Haøm INDEX)
 4. øng tröôøng hôïp sau
 5. BAÛNG THANH TOAÙN TIEÀN ÑIEÄN STT Ñieän Keá Hoï Chuû Hoä Teân Chuû Hoä Maõ Hoä Soá Cuõ Soá Môùi ÑK 01 Nguyeãn Vaênhaønh T NN-A 44 285 ÑK 02 Leâ Thò Dung NN-B 97 254 ÑK 03 Traàn Vaên Ñang CB-C 28 202 ÑK 04 Phan Ñình Phuøng CB-B 67 202 ÑK 05 Hoà Thò Caån CB-A 50 231 ÑK 06 Löu Vaên Lang ND-D 59 300 ÑK 07 Cao Nguyeät Queá ND-C 10 283 ÑK 08 Döông Minh Chaâu ND-A 51 291 ÑK 09 Ñaøo Caåm Tuù KD-D 25 291 ÑK 10 Ngoâ Coâng Baèng KD-C 98 249 ÑK 11 Leâ Phöông Nam KD-A 12 279 ÑK 12 Traàn Haø Trung SX-A 60 212 BAÛNG ÑÔN GIAÙ ÑIEÄN A B C D 250 200 175 150 NN 350 300 275 250 CB 450 400 375 350 ND 650 600 575 550 KD 550 500 475 450 SX Maõ Hoä: Trong ñoù 2 kyù töï ñaàu chæ loaïi hoä, kyù töï cuoái chæ khu vöïc ñaêng kyù 1. Soá trong ñònh möùc = Soá môùi - Soá cuõ, neáu (soá môùi - Soá cuõ) < Ñònh möùc, ngöô 2. Neáu khoâng vöôït ñònh möùc SOÁ NGOAØI ÑÒNH MÖÙC =0, ngöôïc laïi SOÁ NGOAØI ÑÒNH 3. Tieàn Trong Ñònh Möùc = Soá Trong Ñònh Möùc * Ñôn Giaù. Giaù Tra trong baûng Ñôn Giaù 4. Tieàn Ngoaøi Ñònh Möùc = Soá Ngoaøi Ñònh Möùc*Ñôn Giaù *1.5 . Giaù Tra trong baûng Ñ 5. Thaønh Tieàn = Tieàn Trong Ñònh Möùc + Tieàn Ngoaøi Ñònh Möùc 7. Trích ruùt döõ lieäu sang oâ khaùc nhöõng hoä Hoaëc laø NN hoaëc laø CB 8. Tính toaøn baûng thoâng keâ sau haøm SumIf(), CountIf() Baûng Thoáng Keâ Theo Loaïi Hoä Maõ Soá Loaïi Hoä Soá Löôïng Toång Thaønh Tieàn NHAØ NÖÔÙC 0 0 NN CAÙN BOÄ 0 0 CB NHAÂN DAÂN 0 0 ND KINH DOANH 0 0 KD SAÛN XUAÁT 0 0 SX VEÕ ÑOÀ THÒ DAÏNG COLUMN MINH HOÏA BAÛNG THOÁNG KEÂ
 6. 10. Tính toaùn baûng thoáng keâ sau baéng haøm SUMIF(), COUNTIF() Baûng Thoáng Keâ Theo Khu Vöïc Maõ Soá Loaïi Hoä Soá Löôïng Toång Thaønh Tieàn VUØNG SAÂU 0 0 A NGOAÏI THAØNH 0 0 B NOÄI THAØNH 0 0 C ÖU TIEÂN 0 0 D 11. Duøng chöùc naêng Advanced Filter, haõy trích ruùt danh saùch maãu tin thoûa töøng tröô a. Nhöõng hoä coù Soá Cuõ=250
 7. THANH TOAÙN TIEÀN ÑIEÄN Soá Trong ÑM Soá Ngoaøi ÑM Tieàn Trong ÑM Tieàn Ngoaøi ÑM Thaønh Tieàn 241 91 60250 34125 94375 160 0 32000 0 32000 174 24 47850 9900 57750 135 15 40500 6750 47250 181 81 63350 42525 105875 241 66 84350 34650 119000 273 123 102375 69187.5 171562.5 240 160 108000 108000 216000 266 146 146300 120450 266750 151 51 86825 43987.5 130812.5 267 187 173550 182325 355875 152 32 83600 26400 110000 BAÛNG ÑÒNH MÖÙC (Kwh) NN CB ND 150 100 80 A 160 120 120 B 180 150 150 C 200 175 175 D ïc ñaêng kyù oá cuõ) < Ñònh möùc, ngöôïc laïi thì laáy ñònh möùc tra trong baûng ñònh möùc göôïc laïi SOÁ NGOAØI ÑÒNH MÖÙC = (SOÁ MÔÙI -SOÁ CUÕ) - ÑÒNH MÖÙC iaù Tra trong baûng Ñôn Giaù (Haøm INDEX) .5 . Giaù Tra trong baûng Ñôn Giaù (Haøm INDEX) Maõ Hoä oaëc laø CB NN* CB* STT Ñieän Keá Hoï Chuû Hoä ÑK 01 Nguyeãn Vaên oä ÑK 02 Leâ Thò oång Thaønh Tieàn 0 ÑK 03 Traàn Vaên 0 ÑK 04 Phan Ñình 0 ÑK 05 Hoà Thò 0 0 THOÁNG KEÂ
 8. öïc oång Thaønh Tieàn 0 0 0 0 Teân Chuû STT Ñieän Keá Hoï Chuû Hoä ch maãu tin thoûa töøng tröôøng hôïp sau Hoä ÑK 01 Nguyeãn Vaên Thaønh ÑK 07 Cao Nguyeät Queá ÑK 09 Ñaøo Caåm Tuù ÑK 11 Leâ Phöông Nam
 9. ) KD SX 80 120 90 140 100 180 120 220 Teân Chuû Soá Trong Soá Ngoaøi Tieàn Tieàn Maõ Hoä Soá Cuõ Soá Môùi Hoä ÑM ÑM Trong ÑM Ngoaøi ÑM Thaønh NN-A 44 285 241 91 60250 34125 Dung NN-B 97 254 160 0 32000 0 Ñang CB-C 28 202 174 24 47850 9900 Phuøng CB-B 67 202 135 15 40500 6750 Caån CB-A 50 231 181 81 63350 42525
 10. Soá Trong Soá Ngoaøi Tieàn Tieàn Thaønh Maõ Hoä Soá Cuõ Soá Môùi ÑM ÑM Trong ÑM Ngoaøi ÑM Tieàn NN-A 44 285 241 91 60250 34125 94375 ND-C 10 283 273 123 102375 69187.5 171562.5 KD-D 25 291 266 146 146300 120450 266750 KD-A 12 279 267 187 173550 182325 355875
 11. Thaønh Tieàn 94375 32000 57750 47250 105875
 12. 1 0.9 0.8 0.7 0.6 Toång Thaønh Tieàn 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 VUØNG SAÂU NGOAÏI THAØNH NOÄI THAØNH ÖU TIEÂN
 13. Toång Thaønh Tieàn Column F Column G Ø NH ÖU TIEÂN
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản