intTypePromotion=3

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 8

Chia sẻ: Vu Thanh Hai Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
306
lượt xem
123
download

Bài tập thực hành MicroSoft Excel 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Bài tập thực hành MicroSoft Excel 8

 1. MICROSOFT EXCEL 12/26/2006 1
 2. N ội d u n g ch ín h G iớ i th iệu ch u n g n C ác th ao tác cơ b ản trên W o rkS h eeet n C ác to án tử tro n g E x cel n Các hàm trong Excel n Đ ịn h d ạng b ản g tính n Đ ồ th ị v à in ấn n 12/26/2006 2
 3. G iớ i th iệu ch u n g 12/26/2006 3
 4. G iớ i th iệu L à p h ần m ềm n ằm tro ng bộ M icro so ft O ffice n L à cô n g cụ đ ể tín h to án , x ử lý d ữ liệu rất ch u yên n n g hiệp 12/26/2006 4
 5. C ác k h ái n iệm cơ b ản WorkBooks n L à m ột tập tin tro ng E x cel q G ồ m tối đa 255 W orkS heet q WorkSheet n L à cử a sổ bảng tín h q C ó thể thêm , xóa, sử a, đổi tên W ork S heet q C ộ t(C o lu m n ) n Đ ư ợ c đánh số thứ tự th eo chữ cái A ,B ,C ...từ trái sang q p hải T ối đa 256 cộ t q 12/26/2006 5
 6. C ác k h ái n iệm cơ b ản Hàng(Row) n Đ ư ợ c đánh số thứ tự th eo thứ tự 1,2,3 … 65536 từ trên q x uống dư ớ i Ô(Cell) n G iao của 1 cột và 1 hàn g q Đ ịa chỉ ô là tên của cột và hàng (ví du : B 3) q Vùng(Range) n L à nhiều ô đứ ng liền n hau q T ên vùng là tên ô góc trái trên và tên ô g óc ph ải dư ớ i, q p hân cách dấu hai chấm .(vd: A 1 :B 5) 12/26/2006 6
 7. K h ở i đ ộn g E xcel C1: Kích đúp ch uột vào biểu tư ợ n g trên n ền màn n hình (Destop). C2: Menu Start\Programs\Microsoft Excel n … n 12/26/2006 7
 8. C ử a sổ làm việc củ a E xcel 12/26/2006 8
 9. M ở m ột tập tin m ớ i (N ew ) C1: Kích ch u ộ t vào b iểu tư ợ n g New trên Toolbar. n C 2 : Ấ n tổ h ợ p p h ím Ctrl+N n C3: Vào menu File\N ew … \Workbook n 12/26/2006 9
 10. M ở tập tin đ ã lư u (O p en ) C1: Kích chu ột vào biểu tư ợ n g Open trên Toolbar. n C 2: Ấ n tổ h ợ p phím Ctrl+O n C3: Vào menu File\Open… n 12/26/2006 10
 11. L ư u tập tin (S ave) C1: Kích chu ột vào biểu tư ợ n g Save trên Toolbar. n C 2: Ấ n tổ h ợ p phím Ctrl+S. n C3: Vào menu File\Save. n 12/26/2006 11
 12. L ư u tập tin vớ i tên k h ác (S ave A s) Khi lư u tập tin vớ i 1 tên khác thì tập tin cũ vẫn tồn tại, tập n tin m ớ i đư ợ c tạo ra có cùng nội dung vớ i tập tin cũ Vào menu File\Save As... n C họ n ổ đ ĩa G õ tên m ớ i tệp N út S ave đ ể Nút Cancel g hi tệp đ ể hủ y lện h g hi tệp 12/26/2006 12
 13. T h oát k h ỏi E xcel (E xit) C 1: Ấ n tổ h ợ p phím Alt+F4 n C2: Kích ch uột vào nút Close ở góc trên cùng bên n p hải cử a sổ làm v iệc . C3: Vào menu File\Exit n 12/26/2006 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản