intTypePromotion=1

Bài thảo luận: Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:9

0
172
lượt xem
40
download

Bài thảo luận: Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội: Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội: + khái niệm tồn tại xã hội: Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội bao gồm các yếu tố chính là: phương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý, dân số, trong đó phương thức sản xuất là cơ bản nhất. +...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thảo luận: Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mac lê nin

  1. Giáo viên hướng dẫn: ĐINH THỊ CẨM NHUNG Chủ đề Bài tập thảo luận môn : Nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác Sinh viên thực hiện: Nhóm 7
  2. Danh sách các thành viên nhóm 7: Họ và tên Xếp loại Năm sinh 1,Phạm Minh Tâm 28/3/93 2, Vũ Văn Tân 8/10/93 3, Phạm Đức Tân 4/7/92 4, Vương Quốc Thái 19/08/93 5, Hồ Như Thắng 10/4/92 6, Nguyễn Tiến Thuận 20/6/93 7, Mai Huy Tiến 25/11/93 8, Lê Xuân Toàn 9/5/93 9,Phạm Minh Trí 8/10/93 10, Nguyễn Xuân Trường 21/8/93 2/3/93 11, Nguyễn Sĩ Trường
  3. Tồn tại xã hội và ý thức xã hội là gì? Dạ xin a cho e xin sự trợ giúp từ khán giả!
  4. Câu hỏi: Trình bày mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hôi . Tại sao ý thức xã hội lại có sức mạnh cải tạo xã hội.Liên hệ với th ực t ế ở Bài làm: Việ Nam. ** Sơ đồ mtối quan hệ giữa ý thức xã hội và tồn tại xã hội Tồn tại xã hội Ý thức xã hội DS và Ý thức ĐKTN Ý thức Ý thức PTSX Mật độ Pháp quyền Đạo đức Chính trị
  5. **Mối quan hệ biện chứng giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội : •Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội: + khái niệm tồn tại xã hội: Tồn tại xã hội là sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội bao gồm các yếu tố chính là: ph ương thức sản xuất vật chất, điều kiện tự nhiên, hoàn cảnh địa lý, dân số, trong đó ph ương thức sản xuất là cơ bản nhất. + khái niệm ý thức xã hội: Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống tinh xã hội bao gồm tình cảm, tập quán, truyền thống, quan điểm t ư tưởng lý luận…. là sự phản ánh của tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nh ất định. •Kết cấu của ý thức: + Ý thức xã hội thông thường: Là những trí thức, những quan niệm của con người hình thành một cách trực tiếp trong hoạt động th ực tiến hàng ngày, ch ưa được hệ thống hóa, khái quát hóa.Nhưng ý thức đời thường gần với hiện thực trực tiếp.Những kinh nghiệm của ý thức đời thường đôi khi là vô giá, cung cấp nhiều thông tin cho các nhà khoa học cụ thể, triết học và ngh ệ thuật.
  6. -Ý thức thông thường hình thành tâm lý xã hội và phản ánh trực tiếp đời sống h ằng ngày, phản ánh bề mặt của xã hội,không có khả năng vạch ra được bản chất của sự vật, hiện tượng.Những quan niệm của con người ở trình độ tâm lý còn mang tính ch ất kinh nghiệm như là tình cảm, ước muốn,thói quen tập quán. -Ý thức lý luận: Là toàn bộ những tư tưởng , quan điểm của xã hội,được hệ thống hóa hợp lý, thành chỉnh thể các mối liên hệ bản chất tất yếu, được trình bày d ươi các khái niệm, phạm trù, quy luật. -Ý thức hình thành hệ tư tưởng: bao gồm sự đánh giá một cách có hệ thống về hiện thực xã hội trên lập trường của một giai cấp nhất định , xây dựng hệ th ống nh ững quan điểm về uy quyền của một giai cấp. •Sự tác động qua lại giữa tâm lý xã hội và hệ tư tưởng xã hội: cả 2 đều có nguồn gốc là tồn tại xã hội, phản ánh tồn tại xã hội.So với tâm lý xã h ội, h ệ tư tưởng phản ánh sâu sắc hơn tồn tại xã hội, làm gia tăng yếu tố trí tu ệ cho tâm lý xã hội, thúc đẩy tâm lý xã hội phát triển theo chiều hướng đúng đắn lành m ạnh có l ợi cho sự tiến bộ xã hội.Ngược lại, tâm lý, tình cảm giai cấp tạo điều kiện thu ận lợi cho vi ệc tiếp thu hệ tư tưởng của giai cấp.Với tâm lý xã hội, với thực tiễn cuộc sống sinh động, và phong phú sẽ giúp cho hệ tư tưởng xã hội bớt sơ cứng, bớt sai lầm. -Tính giai cấp của ý thức xã hôi : + tính giai cấp của ý thức xã hội ở tâm lý xã hội, cũng như ở hệ tư tưởng xã h ội.Về mặt tâm lý xã hội mỗi giai cấp đều có tình cảm, tâm trạng,thói quen riêng,có thi ện c ảm hay ác cảm với tập đoàn xã hội này hay tập đoàn với xã hội khác.Trong xã hội có đối kháng giai cấp thì tư tưởng thống trị bao giờ cũng là tư tưởng của giai cấp thống trị.
  7. **Ý thức xã hội có sức mạnh cải tạo tồn tại xã hội vì: +Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội. Do sức mạnh của thói quen, tập quán truyền thống, do những lực lượng xã hội, đẩng phái giai cấp lỗi th ời tìm m ọi cách duy trì chế độ cũ VD: Có một số bộ phận người dân mê tín luôn tin vào thần thánh có thể thay đ ổi v ận mệnh của con người. + Tính vượt trước của tư tưởng tiến bộ khoa học.Tư tưởng của con người, nhất là tư tưởng triết học, khoa học, nghệ thuật có thể đóng vai trò dự báo trong tương lai, tìm ra được khuynh hướng phát triển chỉ đạo hoạt động thực tiễn của con người + Tính kế thừa trong sự phát triển của ý thức xã hội.Những quan điểm và lý lu ận m ỗi thời đại không xuất hiện trên mảnh đất trống không mà được tạo nên trên cơ sở nh ững tài liệu của các thời đại trước,tức là có quan hệ kế thừa với ý thức tư tưởng của thời đại trước. VD: Việt Nam kế thừa tư tưởng mác_lênin để từ đó phát triển thành tư tưởng Hồ Chí Minh. +Sự tác động qua lại giữa các hình thức xã hội trong sự phát triển c ủa chúng: Ý thức xã hội được thể hiện dưới nhiều hình thái cụ thể như chính tr ị, pháp quy ền, đạo đức, triết học, nghệ thuật, tôn giáo.Mỗi hình thái ý th ức xã h ội ph ản ánh m ột đ ối t ượng nhất định, 1 phạm vi nhất định của tồn tại xã hội, nhưng giữa chúng có quan h ệ v ới nhau +Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội: đây là một trong nh ững bi ểu hiện quan trọng nhất của tính độc lập tương đối của ý thức xã hội, biểu hiên tập trung vai trò của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội.
  8. Liên hệ với thực tế ở Việt Nam: ngày xưa ông cha ta thường cò quan niệm là gia đình có con đàn cháu đống thì mới hạnh phúc.thưc sự đâyi là một quan niệm cũ,lạc hậu.quan niệm đó đã đươc áp dụng ở đât nước ta rất nhiều năm,sau đó một số người có tư tưởng tiên tiến hơn họ đã nhận ra đó là quan niệm lạc hậu ,khi sinh nhiều con cái chỉ làm cho họ thêm vất vả trong công vi ệc,đồng thời không đ ảm bảo được điều kiện về vât chất cũng như tinh thần cho con của họ.khi quan ni ệm đó không còn phổ biến như trước nữa thì các phương diền sinh hoạt vật chất và các điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội ngày cang được cải thiện tốt hơn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2