intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trường Web - Internet

Chia sẻ: Quanghai Quanghai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

542
lượt xem
125
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vân tay là những đơường có dạng dòng chảy có trên ngón tay ngơười. Nó là một tham số sinh học bất biến theo tuổi tác đặc trương cho mỗi người. Ngoài đặc trưng về loại của vân tay (vân tay thường được chia thành 5 loại chính: Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch), các vân tay được phân biệt chủ yếu nhờ các điểm đặc biệt trên ảnh vân tay. Các điểm này gọi là các chi tiết điểm của ảnh vân tay. Có hai loại chi tiết điểm thường được sử dụng là kết thúc điểm......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài toán nhận dạng vân tay và ứng dụng trên môi trường Web - Internet

  1. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin Bµi to¸n nhËn d¹ng v©n tay vµ øng dông trªn m«i tr êng Web-Internet KS. Lª Xu©n Khoa, KS. TrÇn Cao Tïng Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin Tãm t¾t Bµi b¸o giíi thiÖu c«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay vµ viÖc ¸p dông trong b¶o mËt c¸c øng dông Web yªu cÇu møc b¶o mËt cao nh hÖ thèng tÝnh cíc, hÖ thèng giao dÞch ng©n hµng..qua ®ã chØ ra yªu cÇu cho phÇn mÒm b¶o mËt ®îc x©y dùng vµ c¸c khuyÕn nghÞ ¸p dông. 1. §Æt vÊn ®Ò Ngµy nay, cïng víi sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña ngµnh th ¬ng m¹i ®iÖn tö, ng©n hµng ®iÖn tö vµ c¸c yªu cÇu ngµy cµng t¨ng cña viÖc b¶o mËt c¸c th«ng tin c¸ nh©n, doanh nghiÖp th× viÖc ®Þnh danh tù ®éng ngêi sö dông (automatic personal identification) trë thµnh mét vÊn ®Ò quan träng. Mét hÖ thèng ®Þnh danh tù ®éng ngµy nay yªu cÇu ph¶i cã thµnh phÇn sinh tr¾c (biometrics) trong ®ã, tøc lµ hÖ thèng ph¶i sö dông nh÷ng g× lµ ®Æc tr ng sinh tr¾c cña ngêi sö dông nh v©n tay, giäng nãi, ch÷ ký, nÐt mÆt... HiÖn nay, c«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay th êng ®îc sö dông h¬n so víi c¸c c«ng nghÖ nhËn d¹ng c¸ nh©n kh¸c nh ch÷ ký hay giäng nãi bëi nã cã lÞch sö nghiªn cøu ph¸t triÓn h¬n 100 n¨m vµ c¸c hÖ thèng b¶o mËt dùa trªn v©n tay cã thÓ dÔ dµng ®îc khai triÓn víi chi phÝ thÊp. Trong khi ngµy cµng nhiÒu øng dông doanh nghiÖp ®îc triÓn khai trªn m«i tr êng Web nh hÖ thèng tÝnh cíc, hÖ thèng qu¶n lý m¹ng viÔn th«ng vµ thiÕt bÞ trªn m¹ng viÔn th«ng, hÖ thèng giao dÞch ng©n hµng...th× yªu cÇu ®Æt ra lµ nghiªn cøu vµ x©y dùng mét phÇn mÒm b¶o mËt v©n tay nh»m n©ng cao vµ ®¶m b¶o tÝnh b¶o mËt cho c¸c øng dông nµy. ViÖc sö dông v©n tay trong b¶o mËt øng dông Web võa ®¶m b¶o tÝnh tin cËy vÒ c«ng nghÖ võa t¹o sù thuËn tiÖn cho ngêi dïng v× ®©y lµ gi¶i ph¸p thay thÕ hoµn toµn cho b¶o mËt b»ng password hay token. C¸c phÇn tiÕp theo sÏ tr×nh bµy c«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay vµ m« h×nh ¸p dông cho b¶o mËt øng dông Web. PhÇn IV sÏ tr×nh bµy kÕt qu¶ x©y dùng phÇn mÒm b¶o Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  2. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 mËt c¸c øng dông Web cña Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin CDiT. Mét sè khuyÕn nghÞ vµ híng ph¸t triÓn tiÕp theo sÏ ®îc tr×nh bµy trong phÇn V. 2. V©n tay vµ c«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay tù ®éng 2.1.V©n tay vµ c¸c ®Æc tr ng cña ¶nh v©n tay V©n tay lµ nh÷ng ®êng cã d¹ng dßng ch¶y cã trªn ngãn tay ngêi. Nã lµ mét tham sè sinh häc bÊt biÕn theo tuæi t¸c ®Æc tr ng cho mçi ngêi. Ngoµi ®Æc tr ng vÒ lo¹i cña v©n tay (v©n tay th êng ®îc chia thµnh 5 lo¹i chÝnh: Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch), c¸c v©n tay ®îc ph©n biÖt chñ yÕu nhê c¸c ®iÓm ®Æc biÖt trªn ¶nh v©n tay. C¸c ®iÓm nµy gäi lµ c¸c chi tiÕt ®iÓm cña ¶nh v©n tay. Cã hai lo¹i chi tiÕt ®iÓm th êng ®îc sö dông lµ kÕt thóc ®iÓm (ending) vµ ®iÓm rÏ nh¸nh (bifucation) KÕt thóc ®iÓm vµ ®iÓm rÏ nh¸nh 2.2. KiÕn tróc cña hÖ nhËn d¹ng v©n tay tù ®éng (AFIS) T hu nhËn T ¨ng c-êng v©n tay ¶ nh T r Ých ®Æc ®iÓm Ph©n lo¹i §èi s¸nh Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  3. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin S¬ ®å chøc n¨ng cña hÖ nhËn d¹ng v©n tay tù ®éng T¨ng cêng ¶nh v©n tay §©y lµ giai ®o¹n quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn ®é chÝnh x¸c nhËn d¹ng sau nµy cña hÖ thèng. §èi víi nh÷ng hÖ thèng mµ ¶nh thu nhËn tõ scanner cã chÊt l îng kh«ng tèt, giai ®o¹n nµy lµ cÇn thiÕt, ¶nh v©n tay khi ®ã ®îc n©ng cÊp, kh«i phôc do mét sè nguyªn nh©n nh bÞ mê, ®êng v©n bÞ ®øt, dÝnh chËp... TrÝch ®Æc ®iÓm v©n tay Giai ®o¹n nµy sÏ ph¸t hiÖn c¸c ®Æc ®iÓm cña ¶nh v©n tay ®Ó phôc vô cho c¸c b- íc xö lý sau. ¶nh v©n tay cã c¸c ®Æc ®iÓm tæng thÓ vµ ®Æc ®iÓm côc bé. §Æc ®iÓm tæng thÓ nh híng cña c¸c ®êng v©n t¹i c¸c vïng, ®îc sö dông cho bíc ph©n lo¹i v©n tay. §Æc ®iÓm côc bé lµ ®Æc tÝnh cña ®êng v©n t¹i c¸c ®iÓm côc bé cña nã. §ã lµ kÕt thóc ®iÓm (ending) vµ ®iÓm rÏ nh¸nh (bifucation). C¸c ®iÓm nµy th êng ®îc sö dông cho qu¸ tr×nh ®èi s¸nh v©n tay. Gi¶i thuËt trÝch chi tiÕt ®iÓm cã 3 bíc chÝnh: + íc lîng híng cña c¸c vïng. + TrÝch ra c¸c ®êng v©n. + TrÝch ra c¸c chi tiÕt ®iÓm vµ bíc xö lý sau. §Çu tiªn, ¶nh vµo ®îc sö dông ®Ó íc lîng híng côc bé t¹i c¸c vïng. Sau ®ã, c¸c ®êng v©n ®îc trÝch ra sau khi thùc hiÖn mét sè thao t¸c ®Ó lo¹i bá c¸c ®iÓm ®èm trong ¶nh v©n tay vµ tiÕp ®ã ®îc lµm máng (thinned) ®Ó nhËn ®îc c¸c ®- êng v©n cã ®é réng mét ®iÓm ¶nh. Cuèi cïng, c¸c chi tiÕt ®iÓm ®îc trÝch ra tõ nh÷ng ®êng v©n ®îc lµm máng vµ c¸c chi tiÕt ®iÓm sau ®ã cÇn ®îc hiÖu chØnh qua bíc sau xö lý. NÕu c¸c ®êng v©n ®îc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c th× qu¸ tr×nh trÝch ra c¸c chi tiÕt ®iÓm chØ ®¬n gi¶n lµ ph¸t hiÖn ra nh÷ng ®iÓm ®¬n (singular) trong ¶nh víi c¸c ®êng v©n ®îc lµm máng. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ ta kh«ng thÓ cã ®îc c¸c ®êng v©n mét c¸ch hoµn h¶o vµ nh vËy hiÖu n¨ng cña c¸c gi¶i thuËt trÝch chi tiÕt ®iÓm phô thuéc chñ yÕu vµo chÊt lîng cña ¶nh v©n tay thu ®îc. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  4. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 S¬ ®å khèi cña gi¶i thuËt trÝch c¸c chi tiÕt ®iÓm. Ph©n lo¹i v©n tay HÖ thèng x¸c thùc ngêi dïng v©n tay yªu cÇu ph¶i so s¸nh mÉu v©n tay cÇn nhËn d¹ng víi mét sè l îng rÊt lín c¸c mÉu v©n tay ®îc lu trong c¬ së d÷ liÖu. §Ó t¨ng tèc ®é t×m kiÕm vµ gi¶m ®é phøc t¹p tÝnh to¸n, cÇn ph¶i ph©n lo¹i v©n tay. ViÖc ®èi s¸nh, kiÓm tra sau ®ã chØ cÇn ®îc thùc hiÖn trªn mét tËp con c¸c v©n tay trong c¬ së d÷ liÖu. Ph©n lo¹i v©n tay chÝnh lµ ph©n c¸c mÉu v©n tay vµo trong mét sè kiÓu ®· ®îc x¸c ®Þnh tr íc. HiÖn nay, c¸c hÖ thèng ph©n lo¹i th êng sö dông 5 kiÓu v©n tay lµ Whorl, Left Loop, Right Loop, Arch, Tented Arch. §èi s¸nh v©n tay §©y lµ giai ®o¹n quyÕt ®Þnh xem hai mÉu v©n tay cã hoµn toµn gièng nhau hay kh«ng vµ ®a ra kÕt qu¶ nhËn d¹ng. Qu¸ tr×nh nµy yªu cÇu mét gi¶i thuËt cho phÐp x¸c ®Þnh ®é gièng nhau gi÷a hai mÉu v©n tay (cßn gäi lµ ‘score’). NÕu score vît qua mét ngìng nµo ®ã (ngìng nµy ®îc x¸c ®Þnh ®ång thêi víi qu¸ tr×nh x©y dùng c¬ së d÷ liÖu), th× ®· cã mét ‘match’ x¶y ra gi÷a hai mÉu. T¬ng øng víi gi¶i thuËt trÝch chi tiÕt ®iÓm lµ gi¶i thuËt ®èi s¸nh x©u cho hai mÉu v©n tay. Gi¶i thuËt ®èi s¸nh x©u lµ gi¶i thuËt dùa trªn viÖc dãng cña hai tËp chi tiÕt ®iÓm cña hai ¶nh v©n tay cÇn ®èi s¸nh. Gi¶i thuËt nµy gåm cã hai bíc chÝnh: (i) bíc dãng (alignment) vµ (ii) bíc ®èi s¸nh. Trong bíc dãng, mét gi¶ thuyÕt dãng ®îc t¹o ra vµ tËp chi tiÕt ®iÓm vµo (input) vµ tËp chi tiÕt ®iÓm mÉu (template) sÏ ®îc dãng theo gi¶ thuyÕt ®ã. B¶n chÊt cña bíc dãng chÝnh Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  5. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin lµ íc lîng sù dÞch, sù quay, tû lÖ vµ biÕn d¹ng phi tuyÕn cña c¸c ¶nh v©n tay vµ do ®ã cßn ®îc gäi lµ bíc íc lîng sù chuyÓn ®æi (transformation). Trong bíc ®èi s¸nh, c¸c chi tiÕt ®iÓm vµo vµ c¸c chi tiÕt ®iÓm mÉu ®Çu tiªn sÏ ®îc chuyÓn ®æi sang mét d¹ng biÓu diÔn x©u (string) trong hÖ to¹ ®é cùc (polar coordinate system) vµ sau ®ã mét gi¶i thuËt ®èi s¸nh x©u mÒm dÎo sÏ ®îc sö dông ®Ó x¸c ®Þnh ®é t ¬ng tù (similarity) gi÷a hai biÓu diÔn x©u ®ã. Gi¶ thuyÕt dãng t ¬ng øng víi gi¸ trÞ ®é t ¬ng tù lín nhÊt chÝnh lµ gi¶ thuyÕt dãng tèi u. Nh÷ng cÆp chi tiÕt ®iÓm t ¬ng øng cña hai tËp chi tiÕt ®iÓm ®îc x¸c ®Þnh tõ sù dãng tèi u ®ã.Nh vËy, nh÷ng bíc chÝnh cña gi¶i thuËt nh sau: o Víi mçi cÆp chi tiÕt ®iÓm trong c¸c tËp chi tiÕt ®iÓm P vµ Q, tÝnh c¸c tham sè cña sù dÞch, sù quay b»ng c¸ch sö dông c¸c ®o¹n ®êng v©n t ¬ng øng víi chi tiÕt ®iÓm vµo vµ chi tiÕt ®iÓm mÉu. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ sù quay, sù dÞch ®îc íc lîng b»ng viÖc so s¸nh c¸c ®o¹n ®êng v©n cña cÆp chi tiÕt ®iÓm ®ang xÐt. C¸c tËp chi tiÕt ®iÓm sau ®ã ®îc dãng víi nhau sö dông c¸c tham sè ®îc íc lîng ë trªn. o ChuyÓn tËp chi tiÕt ®iÓm vµo vµ tËp chi tiÕt ®iÓm mÉu sang hÖ to¹ ®é cùc, khi ®ã cÆp chi tiÕt ®iÓm ®ang xÐt ®îc xem nh cÆp chi tiÕt ®iÓm tham chiÕu cho c¸c hÖ to¹ ®é cùc. C¸c tËp chi tiÕt ®iÓm sau ®ã ®îc chuyÓn thµnh c¸c x©u chi tiÕt ®iÓm dùa vµo thiÕt lËp mét thø tù t¨ng tuyÕn tÝnh cña c¸c gãc b¸n kÝnh. Gãc b¸n kÝnh lµ gãc gi÷a ®êng nèi mét chi tiÕt ®iÓm víi chi tiÕt ®iÓm tham chiÕu vµ mét trôc to¹ ®é (vÝ dô nh trôc x): trong ®ã r i , ei , θ i lµ b¸n kÝnh, gãc b¸n kÝnh vµ híng ®îc chuÈn ho¸ cña chi tiÕt ®iÓm trong hÖ to¹ ®é cùc víi gèc lµ chi tiÕt ®iÓm tham chiÕu. o So s¸nh nh÷ng x©u kÕt qu¶ Pp vµ Qp víi mét gi¶i thuËt quy ho¹ch ®éng (sÏ ®îc m« t¶ trong c¸c phÇn sau) ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm ®èi s¸nh (edit distance) gi÷a Pp vµ Qp . o T×m ra ®iÓm ®èi s¸nh cùc tiÓu gi÷a Pp vµ Qp . Tõ ®iÓm ®èi s¸nh cùc tiÓu ®ã, x¸c ®Þnh sù t ¬ng øng cña c¸c chi tiÕt ®iÓm trong Pp vµ Qp vµ tÝnh sè c¸c chi tiÕt ®iÓm t ¬ng øng ®ã, M PQ. §iÓm ®èi s¸nh S cuèi cïng gi÷a hai v©n tay ®îc x¸c ®Þnh nh sau: Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  6. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 §èi s¸nh x©u cña hai tËp chi tiÕt ®iÓm 3. C«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay vµ vÊn ®Ò b¶o mËt c¸c øng dông Web HÇu hÕt c¸c hÖ thèng b¶o mËt v©n tay ngµy nay ®Òu sö dông kü thuËt chi tiÕt ®iÓm cho trÝch ®Æc ®iÓm vµ ®èi s¸nh v©n tay. M« h×nh th«ng tin cña hÖ thèng b¶o mËt c¸c øng dông Web (c¸c Website) øng dông c«ng nghÖ ®Þnh danh v©n tay ®îc tr×nh bµy sau ®©y hoµn toµn cã thÓ ¸p dông cho c¸c bµi to¸n yªu cÇu møc b¶o mËt cao trªn m¹ng nh c¸c giao dÞch ng©n hµng, thÞ tr êng chøng kho¸n ¶o... §Þnh danh v©n tay trong b¶o mËt c¸c øng dông Web. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  7. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin HÖ thèng gåm 3 thµnh phÇn chÝnh: - Web browser trªn m¸y workstation : C¸c thiÕt bÞ thu nhËn v©n tay kh¸c nhau (®îc g¾n trªn m¸y workstation) cho phÐp chuyÓn th«ng tin sinh tr¾c v©n tay sang th«ng tin sè. Th«ng tin nµy sÏ gióp ®Þnh danh ngêi dïng ®Ó ®iÒu khiÓn truy nhËp vµo c¸c øng dông Web. C«ng nghÖ ActiveX th êng ®îc sö dông ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t îng cho phÐp thu nhËn ®Þnh danh cña ngêi sö dông. §Þnh danh ngêi dïng cã thÓ lµ username, password hay v©n tay. C¸c ®èi t îng nµy cã thÓ ®îc triÖu gäi tõ Browser th«ng qua VBScript hay Javascript. Th«ng tin ®Þnh danh nhËn ®îc sÏ ®îc göi tíi Web server ®Ó thùc hiÖn x¸c thùc ngêi dïng. - Web server: Sö dông c«ng nghÖ COM ®Ó nhËn th«ng tin ®Þnh danh tõ browser vµ truyÒn th«ng tin nµy tíi Authenteon server ®Ó thùc hiÖn ®Þnh danh ngêi dïng. - Authenteon server (server ®èi s¸nh v©n tay): Thùc hiÖn c¸c gi¶i thuËt to¸n häc cho ®èi s¸nh v©n tay vµ tr¶ vÒ kÕt qu¶ chøng thùc cho Web server. Qu¸ tr×nh ®iÒu khiÓn truy nhËp c¸c Website cã thÓ tãm t¾t nh sau: Khi Login tíi mét WebSite ®îc b¶o mËt, mét ngêi sö dông ®· ®¨ng ký sÏ më mét trang Web cã chøa client Script. Script sÏ t¹o ra mét thÓ hiÖn cña ®èi t îng ActiveX cho phÐp thu nhËn ®Þnh danh ngêi dïng. §Þnh danh thu ®îc sÏ ®îc truyÒn tíi Web Server sö dông mét giao thøc b¶o mËt nh»m t¨ng tÝnh b¶o mËt cho th«ng tin ®Þnh danh. Trªn Web Server, c¸c ch¬ng tr×nh phÝa server cho phÐp nhËn ®Þnh danh ngêi dïng tõ phÝa client vµ sau ®ã sö dông ®èi t îng COM ®Ó truyÒn ®Þnh danh nµy tíi Authenteon Server. NÕu ngêi dïng ®îc chøng thùc, c¸c th«ng tin vÒ quyÒn truy nhËp cña ngêi dïng sÏ ®îc tr¶ vÒ cho ®èi t îng COM trªn Web Server. C¸c ch¬ng tr×nh phÝa server sÏ sö dông c¸c kÕt qu¶ chøa trong ®èi t ¬ng COM ®Ó ®iÒu khiÓn truy nhËp ®Õn c¸c site kh¸c nhau cña øng dông. 4. PhÇn mÒm b¶o mËt v©n tay CDIT WebFp PhÇn mÒm b¶o mËt ®îc x©y dùng cã c¸c tÝnh n¨ng sau: - §iÒu khiÓn truy nhËp c¸c øng dông Web b»ng c«ng nghÖ b¶o mËt v©n tay - Qu¶n lý tËp trung hÖ thèng ngêi dïng v©n tay, hÖ thèng ph©n quyÒn truy nhËp trªn giao diÖn Web, hç trî nhiÒu ngêi dïng v©n tay Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  8. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 - Cung cÊp thµnh phÇn ActiveX cho phÐp nhóng vµo IE ®Ó ®iÒu khiÓn truy nhËp c¸c øng dông Web, thµnh phÇn nµy ®îc thiÕt kÕ theo m« h×nh automation server cho phÐp lÊy mÉu v©n tay tõ thiÕt bÞ thu nhËn ¶nh v©n tay cña mét sè h·ng kh¸c nhau - HÖ thèng cã tÝnh më cao, cho phÐp tÝch hîp víi nhiÒu hÖ thèng kh¸c mµ kh«ng phô thuéc vµo nghiÖp vô cña c¸c hÖ thèng nµy nh BCSS, OMC, 119... Mét sè chØ tiªu kü thuËt cña phÇn mÒm: - Thêi gian nhËn d¹ng: 0.2s (< 200 ngêi dïng) 1s – 2s (< 5000 ngêi dïng) - §é chÝnh x¸c nhËn d¹ng: FAR:10-7 FRR: 10-2 - C¬ së d÷ liÖu :Oracle 8i: Sè lîng lu tr÷ v©n tay ngêi dïng rÊt lín M « h×nh v©n Automation Ser ver SD K SDK SDK Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ ThiÕt bÞ nhËn d¹ng 1 nhËn d¹ng 2 nhËn d¹ng 3
  9. LÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin S¬ ®å thiÕt kÕ cho thµnh phÇn thu nhËn m« h×nh v©n tay cña hÖ thèng WebFp Giao diÖn automation server cho ®¨ng ký ngêi dïng v©n tay víi hÖ thèng 5. KÕt luËn XuÊt ph¸t tõ yªu cÇu ngµy cµng t¨ng trong b¶o mËt c¸c øng dông Web, nhãm thùc hiÖn ®Ò tµi nhËn thÊy cÇn ph¶i x©y dùng phÇn mÒm b¶o mËt theo c¸c tiªu chÝ nªu ë trªn. Bµi b¸o ®· tãm t¾t qu¸ tr×nh tõ nghiªn cøu c«ng nghÖ cho ®Õn thiÕt kÕ x©y dùng phÇn mÒm b¶o mËt v©n tay cho c¸c øng dông Web. PhÇn mÒm ®îc khuyÕn nghÞ ¸p dông cho c¸c øng dông Web yªu cÇu møc b¶o mËt cao nh hÖ thèng tÝnh cíc, hÖ thèng giao dÞch ng©n hµng... PhÇn mÒm cã thÓ ®îc triÓn khai theo tÊt c¶ c¸c module hay tõng module ®éc lËp (vÝ dô nh module Automation Server cho phÐp thu nhËn m« h×nh v©n tay hay module FpM¹tcher cho phÐp thùc hiÖn gi¶i thuËt to¸n häc cho ®èi s¸nh v©n Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
  10. Héi nghÞ Khoa häc lÇn thø 5 tay). Nhãm thùc hiÖn ®Ò tµi sÏ tiÕp tôc hoµn thiÖn s¶n phÈm ®Ó ¸p dông trªn nhiÒu øng dông thùc tÕ. TµI liÖu tham kh¶o 1. §Ò tµi , ' ¦ng dông c«ng nghÖ nhËn d¹ng v©n tay trong b¶o mËt m¹ng doanh nghiÖp'', Trung t©m C«ng nghÖ th«ng tin- Häc viÖn c«ng nghÖ bu chÝnh viÔn th«ng. 2. Biolink Technologies International Inc , 'WebSDK Developer’s Guide 2.0'', 2001-2002. 3. Lin Hong , ''Automatic Personal Indentification Using Fingerprints'', departement of Computer Science, Michigan State University, 1998. 4. Salil Prabhakar , ''Fingerprint Classification and Matching Using A FilterBank'' , departement of Computer Science & Engineering, Michigan State University, 2001. 5. A. K. Jain, A. Ross, and S. Prabhakar , "Fingerprint Matching Using Minutiae and Texture Features", Proc. International Conference on Image Processing (ICIP), pp. 282-285, Greece, October 7-10, 2001. Häc viÖn C«ng nghÖ BCVT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2