intTypePromotion=3

Báo cáo chuyên đề độc tố học môi trường

Chia sẻ: Phan Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
73
lượt xem
6
download

Báo cáo chuyên đề độc tố học môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'báo cáo chuyên đề độc tố học môi trường', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo chuyên đề độc tố học môi trường

 1. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO BAÙO CAÙO CHUYEÂN ÑEÀ BA ÑOÄC TOÁ HOÏC MOÂI TRÖÔØNG NG FO Ñeà taøi: .IN DichlorodiphenyltrichlorethaneH N A (DDT) X G N O UN THÒ MAI PHÖÔNG R GVHD: TRAÀ I:TNGUYEÃN NGOÏC HOAØNG TRUNG O SVTH M NGUYEÃN VAÊN THAÉNG TRAÀN QUANG PHUÙC TRAÀN VUÕ THAÙI VY NGUYEÃN THÒ HAÏNH
 2. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO TEÂN THÖÔØNG GOÏI: TEÂ NG FO I: .IN H N A Dichlorodiphenyltrichlorethane X G N (DDT) O U R IT O M
 3. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO COÂNG THÖÙC HOÙAFO ÏC: HO C: COÂ IN . H N A X G Cl C14H9 5 N O U R IT O M
 4. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO FO N .I H N A X G N O U R IT O M
 5. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO TROÏNG LÖÔÏNG PHAÂN TÖÛ TRO NG NG M = 354,51 ñvC FO .IN H N DDT laø moät thuoác BVTV A át beàn vöõng do noù X ra coù khaû naêng trô vôùi caùcNG ûn öùng quang phaân, pha ng vôùi oxy trong khoângUO í. Trong moâi tröôøng kieàm kh ng R hoùa hoaëc bò polime hoùa noù deã bò dehydroclorua IT O ng thaønh saûn phaåm daïng nhöïa coù maøu nh M
 6. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO TÍNH CHAÁT VAÄT LYÙ : DDT tinh khieát coù maøu traéng, muOthôm dòu ng F ø i . N ng Saûn phaåm thöông maïi coù maøuItöø traéng ñeán H N xaùm saãm A X Tan raát ít trong nöôùcNG öng khi hoøa tan DDT , nh O trong nöôùc thì chuùng taïo thaønh huyeàn phuø ng nh U Rcaùc dung moâi höõu cô IT Tan nhieàu trong O Mng Nhieät ñoä noùng chaûy laø 108.5oC -109oC, aùp suaát hôi ôû 20oC laø 1,5.10-7 mmHg Tyû troïng: 1,55 ng
 7. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO NGUOÀN GOÁC PHAÙT SINH : NGUO DDT ñaõ thoaùt ra töø caùc nhaø maùyFOûn xuaát töø sa hôn 30 naêm tröôùc, theo doøng .INôùc vaø traàm ng nö H tích döôùi ñaùy bieån saâu N A ôX Chaát DDT sau naøy ñöGïc tìm thaáy trong nguoàn N ñoàng baèng soâng Cöûu nöôùc sinh hoaït ôû vuøng ng ng Og n U l R ng Long vôùi haøm Töôïng laø 0,11mg/l I Trong noânMOg nghieäp duøng ñeå baûo veä caây ng troàng, trong y teá ñeå dieät muoãi vaø saâu boï ng Noàng ñoä giôùi haïn cho pheùp :0,1mg/m3 ng
 8. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO TAÙC HAÏI ÑOÁI VÔÙI TA MOÂI TRÖÔØNG TÖÏ NHIEÂN : MOÂ NG FO N .ìInh söû duïng hoùa Caùc chaát thaûi sinh ra töø quaù H tr ng N chaát trong noâng nghieäp nhö phaân boùn, thuoác A tröø saâu ,thuoác dieät coû laX cho moâi tröôøng ñaát G øm ûa chuùng tronggñaát n bò oâ nhieãm do söï toànN ö cu d ng O quaù cao, vaø tích luõy trong caây troàng ng U R IT ng Do thuoác toàn ñoïng laâu khoâng phaân huûy, neân Do O noù coù theå theo nöôùc vaø gioù phaùt taùn tôùi caùc M vuøng khaùc, theo caùc loøai sinh vaät ñi khaép moïi ng ai nôi
 9. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Khi bò phaùt thaûi ra khí quyeån, DDT seõ coù khaû Khi naêng di chuyeån haøng nghìn daëm trong khí ng quyeån ñeán caùc khu vöïc laïnh hôn thì bò keát tuûa nh ïO vaø laïi rôi trôû laïi xuoáng ñaát, tích tuFtrong môõ ng .IN nguôøi vaø caùc loaïi ñoäng vaät ng H DDT coù thôøi gian baùn phaân N ûy laø 20 naêm.Khi A hu X ng ñi vaøo cô theå thöïc vaät, chuùng ñöôïc tích luõy vaø ít G ñöôïc ñaøo thaûi ra ngoaN O øi U àn töông ñoái oån ñònh neân Do DDT coù thaønh pha R nh T Iûi trong moâi tröôøng töï nhieân vaø khoù bò phaân gia ng O M thaâm nhaäp vaøo cô theå caùc loaøi chim theo heä thoáng nöôùc, thöïc vaät phuø du, ñoäng vaät phuø du, ng ng toâm caù nhoû,…
 10. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Thuoác DDT trong khoâng khí phaûi sau 10 naêm môùi Thuo giaûm noàng ñoä xuoáng tæ leä ban ñaàu laø 1/10, DDT tan ng ng trong bieån coøn phaûi maát thôøi gian laâu hôn nöõa môùi FO phaân huûy heát DDT laø hôïp chaát chöùa chlor gaây haN quaû raát ñoäc ñoái .I äu H moâi tröôøng. DDT vôùi sinh vaät khi ñöôïc thaûi ra trong N ng Ag, khoâng phaân huûy Xn toàn taïi laâu daøi trong moâi tröôøng G ch sinh hoïc vaø khaû naêng khuyeách ñaïi sinh hoïc cao. N Hieän nay vaãn coøn tìUO áy DDT ôû Baéc cöïc, trong m tha nhöõng taûng baêngTR ëc trong moät soá loøai chim di I , hoa ng ai O cö… M DDT laøm giaûm söï phaùt trieån cuûa taûo nöôùc ngoït chlorella, giaûm khaû naêng quang hôïp cuûa caùc loaøi taûo bieån
 11. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO TAÙC HAÏI ÑOÁI VÔÙI TA CON NGÖÔØI VAØ ÑOÄNG VAÄT : CON NG FO N .I Tröôùc heát, ñöùng veà phöông dieän caáp tính, neáu aên ng nhaèm thöïc phaåm chöùa vaøi gram H ùa chaát trong moät N ho thôøi gian ngaén, coù theå bò aûnhA öôûng tröïc tieáp leân heä nh h ng X thaàn kinh : Kích thích, vaGvaõ, run, thôû gaáp, co giaät. N ät O Coù theå daãn tôùi töû vong U R seõ bò run raåy, co giöït maïnh keùo T Ngöôøi bò nhieãmIñoäc nh nO theo tình traMg oùi möûa, ñoå moà hoâi, nhöùc ñaàu, vaø ïng choùng maët ng
 12. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Veà phöông dieän maõn tính, khi bò nhieãm ñoäc vôùi lieàu Ve löôïng nhoû trong moät thôøi gian daøi , chöùc naêng cuûa ng gan bò thay ñoåi : to gan, vieâm gan, löôïng ñoäc toá ng (enzyme) cuûa gan trong maùu coù theå bòO ng leân vaø F taê DDT tích tuï trong caùc moâ môõ, söõa meï vaN ù khaû naêng gaây voâ Iø co . sinh cho ñoäng vaät coù vuù, chim ng H Gaây toån thöông thaän vì thieáuAN ùu ma Gaâ Xûng 20-50mg/ngaøy/kg cô G Neáu bò nhieãm ñoäc vaøo khoa ng Ne y/kg nN theå, ñieàu naøy coù theå aOh höôûng ñeán vieäc sinh saûn, ûnh ng ñeán caùc tuyeán noäiRUát nhö tuyeán giaùp traïng, nang tie ng IT thöôïng thaän. Neáu bò nhieãm laâu hôn nöõa coù theå ñöa ng ñeán ung thöMO Noàng ñoä LC50 cuûa caùc loaøi caù cöûa soâng bò ngoä ñoäc ng DDT : 0.4 – 89 mg/l
 13. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Noàng ñoä toång DDT ( mg/kg ) treân troïng löôïng öôùt vaø môõ Nong ng ng ng öôùt trong 6 cô quan khaùc nhau cuûa cô theå caù heo töø caûng ng bieån Scotland ,UK 1967 OLaù laùch Caùc chæ Môõ caù voi Gan Oùc Cô baép Thaän F N tieâu .I H Toång DDT 3.8 0.58 0.02 0.56 0.12 0.04 N ( troïng A löôïng öôùt ) X G N % môõ 67 13.2 8.3 6.1 5.1 1.4 O 0.27 Toång DDT 5.6 4.8 9.2 2.4 2.9 U R (troïng IT löôïng môõ) O M Töø keát quaû ñoù ta nhaän thaáy raèng, möùc ñoä bò nhieãm DDT ng phuï thuoäc vaøo löôïng môõ, rieâng möùc ñoä bò nhieãm DDT trong ng oùc laø thaáp nhaát maëc duø löôïng môõ cuûa oùc khoâng thaáp ng
 14. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO CAÙC CON ÑÖÔØNG LAÂY NHIEÃM: CA NG Nhöõng ngöôøi soáng trong vuøng noâng nghieäp chuyeân ng ng O Fqua ñöôøng canh veà luùa thöôøng hay bò nhieãm ñoäc ng ng .IN nöôùc H veà thöïc phaåm N Ngöôøi soáng trong vuøng chuyeân canh ng ng xanh nhö caùc loaïi hoa maøuXA bò nhieãm qua ñöôøng seõ ng G hoâ haáp N O Vaø sau cuøng, daân vuøng ñoâ thò bò nhieãm khi tieâu thuï ng ng caùc thöïc phaåm ñaõ RU bò nhieãm ñoäc. Nôi ñaây thieát nghó IT cuõng caàn phaûi lieät keâ theâm moät soá gia suùc vaø thuù O röøng ñaõ bò nhieãm, do ñoù, ngöôøi tieâu thuï khi aên seõ bò ng M aây laø tröôøng hôïp chieám ñaïi ña soá caùc nhieãm theo. Ñ ng vuï nhieãm ñoäc ôû Vieät Nam
 15. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO DDT coù theå xaâm nhaäp vaøo thai nhi qua nuôùc oái vaø DDT nhau cuûa baø meï cuõng nhö qua ñöôøng cuoáng roán. ng ng 15Khi ñaõ ñöôïc sinh ra, treû sô sinh seõ bò tieáp nhieãm FO qua ñöôøng söõa meï. Nghieân cöùu cho thaáy neáu baø meï ng .IN ñaõ bò nhieãm ñoäc thì thai nhi seõ bò chaäm phaùt trieån vaø H heä thoáng sinh duïc cuûa thai nhi N ù theå bò bieán daïng A co ng ng X G N O U R IT O M
 16. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO CAÙCH PHOØNG NGÖØA VAØ CA CH NG NGAÊN CHAËN : Thöïc hieän caùc quy ñònh veà an toaøn laoO oäng trong F ñ ng baûo quaûn, pha troän, phun raéc thuo.IN öø saâu ác tr Söû duïng caùc trang bò phoøng hoNHù nhaân: AÙo choáng, ng ä ca ng ng A muõ, gaêng, uûng, kính, khaåu trang (hoaëc maët naï) vaø ng phaûi ñeå rieâng ôû nôi quy ñGX, phaûi coï röûa, giaët giuõ ònh N thöôøng xuyeân ng O U Taém röûa saïch seõ sau moãi ca laøm vieäc tieáp xuùc vôùi ch R IT thuoác O Toå chöùc khaùm söùc khoûe ñònh kyø ñeå sôùm phaùt hieän M nhöõng ngöôøi bò nhieãm ñoäc cho ñieàu trò kòp thôøi Khoâng ñeå nhöõng ngöôøi bò maéc beänh thaàn kinh, gan, nh thaän vaø maùu laøm vieäc tieáp xuùc vôùi thuoác
 17. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO *Sô cöùu ban ñaàu : Duøng xaø phoøng vaø nuôùc röûa saïch nôi bò nhieãm baån ng ng ch Neáu bò nhieãm qua ñöôøng tieâu hoùa phaûi nhanh choùng ng ng FO röûa daï daøy .INgiaät nhö Phaûi duøng thuoác thaàn kinh choáng co ng ngH N Pentobacbitan vaø TribrommoethanolA X *Chuù yù : G Nùi DDT caàn aên kieâng môõ, Nhöõng ngöôøi tieáp xuùcO vô U R neân aên thöùc aên giaøu Protein, ñöôøng vaø Canxi ñeå ng ITông gan phoøng caùc toånO ö th ng M Neân haïn cheá toái ña vieäc tieáp xuùc hay aên uoáng nhöõng ng thöùc aên coù nguy cô bò nhieãm ñoäc
 18. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO Caàn phaûi naáu chín toâm, caù ñeå giaûm thieåu löôïng Ca ng DDT vaø ñöøng neân aên caùc moâ môõ ng Röûa rau traùi kyõ löôõng ñeå laøm troâi löôïng thuoác baùm ng FO vaøo laù hay voû traùi caây. Reã vaø cuû cuõng laø hai ñòa .IN ñieåm tích tuï DDT quan troïng H ng N A X G N O U R IT O M
 19. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO KEÁT LUAÄN : KE Ngaøy nay khi maø khoa hoïc kyõ thuaät caøng phaùt trieån,con ng O ngöôøi ngaøy caøng tieán boä ñaõ phaùt minh ra NF àu loaïi hoaù chaát nhie ng I ñeå phuïc vuï cho muïc ñích phaùt trieån noân.g nghieäp,tuy nhieân H laïi thì vaãn coøn toàn beân caïnh nhöõng maët tích cöïc maø noN ù mang nh A át ñoù laø vaán naïn oâ nhieãm X taïi nhöõng vaán ñeà caàn phaûi giaûi quye moâi tröôøng cuûa thuoác tröø saâNG ùi chung vaø chaát ñoäc DDT noùi u no ng O rieâng, vaø nhöõng taùc haïi cuûa noù leân cô theå con ngöôøi. Do ñoù U chuùng ta caàn phaûi coù R öõng bieän phaùp kòp thôøi ñeå ngaên chaën nh ng IT nhöõng taùc haïi ñoù vaø nghieân cöùu phaùt minh ra caùc loaïi hoaù Oùi moâi tröôøng M chaát thaân thieän vô ng
 20. TAØI LIEÄU CHÆ MANG TÍNH CHAÁT THAM KHAÛO FO N .I H N A X G N O U R IT O M

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản