intTypePromotion=3

Báo cáo thí nghiệm chuyên môn đường bộ

Chia sẻ: Duong Hao Quang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:37

0
152
lượt xem
43
download

Báo cáo thí nghiệm chuyên môn đường bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, phần dưới mặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Chính vì vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào chất lượng vật liệu xây dựng. Để đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, cần tiến hành các thí nghiệm kiểm tra và giám sát chất lượng chúng trước...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thí nghiệm chuyên môn đường bộ

 1. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Danh sách nhóm II – Đường bộ K50 1. Vũ Trung Hiếu 2. Đỗ Văn Hiếu 3. Bùi Lê Hoàng 4. Nguyễn Văn Hoàng 5. Đỗ Mạnh Huấn 6. Nguyễn Bá Khải 7. Phan Hữu Khéo 8. Nguyễn Văn Khoa 9. Nguyễn Trung Kiên 10.Trần Mạnh Kiên 11.Đoàn Thế Linh 12.Đoàn Văn Luân 13.Hà Văn Luân 14.Nguyễn Tiến Mạnh 15.Phùng Tuấn Minh Nhóm II-Đường bộ 50 1
 2. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN A-PHẦN LÝ THUYẾT CHƯƠNG I : VAI TRÒ VÀ NHIỆM VỤ CỦA CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH Công trình xây dựng là sản phẩm được tạo thành bởi sức lao động của con người, vật liệu xây dựng, thiết bị lắp đặt vào công trình, được liên kết định vị với đất, có thể bao gồm phần dưới mặt đất, phần trên mặt đất, ph ần d ưới m ặt nước và phần trên mặt nước, được xây dựng theo thiết kế. Chính vì vậy, chất lượng công trình xây dựng phụ thuộc nhiều vào chất lượng vật liệu xây dựng. Để đảm bảo được chất lượng công trình xây dựng, cần tiến hành các thí nghiệm kiểm tra và giám sát chất lượng chúng trước khi đưa vào sử dụng. Quản lý chất lượng công trình xây dựng công trình bao gồm các hoạt động quản lý chất lượng của nhà thầu thi công thông qua việc ti ến hành công tác thí nghiệm, giám sát thi công xây dựng công trình và nghiệm thu công trình xây dựng của chủ đầu tư, giám sát tác giả của nhà th ầu thi ết k ế xây d ựng công trình. Do đó, công tác thí nghiệm vật liệu là một trong những công tác chính của công tác quản lý chất lượng vật liệu nói riêng và công tác quản lý ch ất lượng công trình nói chung. 1.1. Các căn cứ pháp lý khẳng định vai trò của thí nghi ệm trong th ực tiễn sản xuất. - Theo Luật xây dựng, Điều 76: Quyền và nghĩa vụ của nhà thầ thi công xây dựng công trình quy định: Nhà thầu xây dựng phải có nghĩa vụ: d. Kiểm định vật liệu, sản phẩm xây dựng. - Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình yêu cầu năng lực của tố chức cá nhân tham gia hoạt động xây dựng như sau: Tổ chức, cá nhân khi tham gia các lĩnh vực sau đây phải có đủ đi ều ki ện v ề năng lực: Nhóm II-Đường bộ 50 2
 3. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN a. Lập dự án đầu tư xây dựng công trình; b. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; c. Thiết kế quy hoạch xây dựng; d. Thiết kế xây dựng công trình; đ. Khảo sát xây dựng công trình; e. Thi công xây dựng công trình; g. Giám sát thi công xây dựng công trình; h. Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; i. Kiểm định chất lượng công trình xây dựng; k. Chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm an toàn chịu lực công trình xây dựng và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng. - Quyết định 22/2008/QĐ-BGTVT: Quy chế giám sát trong ngành giao thông vận tải. Yêu cầu tư vấn giám sát phải kiểm tra năng lực thí nghi ệm trước khi kh ởi công, thi công công trình. - Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT: Ban hành Quy định công nh ận và qu ản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông. - Quyết định 11/2008/QĐ-BXD: Ban hành Quy định công nh ận và qu ản lý ho ạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng. - Thông tư 03/2011/TT-BXD: Hướng dẫn hoạt động ki ểm đ ịnh, giám đ ịnh và chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực, chứng nh ận sự phù h ợp v ề chất lượng công trình xây dựng. 1.2. Vai trò của thí nghiệm đối với công tác nghiên cứu a. Nghiên cứu tính chất cơ lý của vật liệu. - Thông qua thí nghiệm, người ta có thể đánh giá được tính ch ất c ơ lý c ủa vật liệu từ đó đề xuất ứng dụng làm các cấu kiện phù hợp. - Là thống số đầu vào quan trọng cho việc tính toán kết cấu. Nhóm II-Đường bộ 50 3
 4. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN - Kiểm chứng các loại vật liệu mới và đề xuất hình dạng, kết cấu mới, kết cấu đặc biệt. b. Thí nghiệm đo đạc đánh giá cấu kiện, kết cấu mới. - Bổ trợ cho việc tính toán lý thuyết (tính toán cần gi ả thi ết m ột s ố tham số đầu vào, có nhiều sai số) - Thực hiện đo đạc trên mô hình kết hợp với tính toán lý thuy ết giúp cho việc ứng dụng kết cấu đảm bảo an toàn tiết kiệm. c. Thí nghiệm đo đạc lập trạng thái ban đầu, đánh giá tuổi thọ còn lại của công trình. - Việc đo đạc lấy các thông tin trạng thái ban đ ầu đ ể kh ẳng đ ịnh ch ất lượng theo yêu cầu của thiết kế và là cơ sở để theo dõi ch ất l ượng công trình theo thời gian. - Thông qua đo đạc kiểm tra hiện trạng dự báo tuổi th ọ còn l ại c ủa công trình. d. Nghiên cứu điều chỉnh giả thiết lý thuyết. - Trong khoa học kỹ thuật chuyên ngành, trong cơ học vật rắn bi ến d ạng và cơ học công trình, việc nghiên cứu lý thuyết chưa giải quy ết được đầy đủ mà phải có kết quả nghiên cứu thực nghiệm để làm cơ sở cho việc đánh giá sự phù hợp của các giả thiết đưa ra và xác nh ận giá tr ị đúng đ ắn của kết quả nhận được từ nghiên cứu lý thuyết. CHƯƠNG II : CÁC PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 2.1. §Æt vÊn ®Ò YÕu tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Çu tiªn ®Õn chÊt lîng, kh¶ n¨ng lµm viÖc vµ tuæi thä cña c«ng tr×nh lµ chÊt lîng cña vËt liÖu sö dông. ChÊt lîng ®ã ®îc thÓ hiÖn qua gi¸ trÞ cña c¸c lo¹i cêng ®é giíi h¹n, biÕn d¹ng giíi h¹n, Nhóm II-Đường bộ 50 4
 5. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN m«®un ®µn håi, tÝnh chÊt vµ sè lîng c¸c khuyÕt tËt ®· tån t¹i hoÆc xuÊt hÖn míi trªn c«ng tr×nh trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ khai th¸c. C¸c ®Æc trng vÒ cêng ®é biÕn d¹ng còng nh c¸c khuyÕt tÊt cña vËt liÖu lµ nh÷ng sè liÖu vµ th«ng tin cÇn thiÕt cho c¶ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, chÕ t¹o thi c«ng vµ khai th¸c sö dông c«ng tr×nh. §Ó cã kh¶ n¨ng thÊu hiÓu sù lµm viÖc cña c«ng tr×nh, tríc tiªn ph¶i tiÕn hµnh x¸c ®Þnh vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña vËt liÖu. HiÖn nay trong kü thuËt x©y dùng, viÖc kh¶o s¸t vµ x¸c ®Þnh c¸c ®Æc trng c¬ b¶n cña vËt liÖu b»ng thÝ nghiÖm thêng ®îc thùc hiÖn theo hai ph¬ng ph¸p c¬ b¶n lµ ph¬ng ph¸p ph¸ ho¹i mÉu vµ ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i. 2.2. Phương phap thí nghiệm ph¸ hoại mẫu ́ VËt liÖu kh¶o s¸t ®· cã s½n hoÆc lÊy ra tõ c«ng tr×nh ®îc chÕ t¹o thµnh c¸c mÉu thö. H×nh d¹ng vµ kÝch thíc cña mÉu thö ®îc x¸c ®Þnh tuú theo: - CÊu t¹o vËt liÖu - Môc ®Ých thÝ nghiÖm - C¸c quy ®Þnh trong tiªu chuÈn C¸c mÉu vËt liÖu ®îc ®a vµo m¸y thÝ nghiÖm t¬ng øng víi tr¹ng th¸i lµm viÖc cña vËt liÖu (kÐo, nÐn, uèn, xo¾n), cho chÞu t¸c dông cña lùc ngoµi cã gi¸ trÞ t¨ng dÇn theo tõng cÊp cho ®Õn lóc mÉu bÞ ph¸ ho¹i hoµn toµn. Díi t¸c dông cña lùc ngoµi, vËt liÖu trong mÉu thö sÏ bÞ biÕn d¹ng t¬ng øng víi trÞ sè cña øng suÊt do c¸c cÊp lùc t¸c dông g©y ra trong mÉu. T- ¬ng øng víi mçi gi¸ trÞ cña øng suÊt, dïng c¸c dông cô ®o ®Ó ®o trÞ sè biÕn d¹ng t¬ng ®èi trong vËt liÖu cña mÉu thö. C¸c cÆp trÞ sè cña øng suÊt vµ biÕn d¹ng t¬ng ®èi nhËn ®îc trong qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm ph¸ ho¹i mÉu cho phÐp x©y dùng mét ®êng cong biÓu diÔn quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng cña vËt liÖu kh¶o s¸t vµ ®îc gäi lµ biÓu ®å ®Æc trng Nhóm II-Đường bộ 50 5
 6. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN cña vËt liÖu, bëi v× qua ®å thÞ nµy cã thÓ x¸c ®Þnh ®îc c¸c ®Æc trng c¬ - lý cña vËt liÖu kh¶o s¸t. BiÓu ®å vËt liÖu (σ - ε) nhËn ®îc qua qu¸ tr×nh thÝ nghiÖm ph¸ ho¹i mÉu thö thêng lµ biÓu diÔn quan hÖ gi÷a øng suÊt kÐp hoÆc nÐn víi biÕn d¹ng t¬ng ®èi theo mét trôc díi t¸c dông cña t¶i träg cã tèc ®é chËm r¶i, ë m«i trêng nhiÖt ®é phßng thÝ nghiÖm. Víi ®iÒu kiÖn thÝ nghiÖm ®ã sÏ t¹o ra trong mÉu sù kÐo hoÆc nÐn tù do díi ¶nh hëng cña trêng øng suÊt kh«ng ®æi trªn suèt chiÒu dµi lµm viÖc cña mÉu thö. Tuy nhiªn, sù lµm viÖc thùc tÕ cña vËt liÖu trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh thêng chÞu c¸c tr¹ng th¸i øng suÊt phøc t¹p h¬n, kh«ng gièng hoµn toµn sù lµm viÖc cña vËt liÖu trong c¸c mÉu thö. §Ó cã ®îc mét biÓu ®å vËt liÖu ph¶n ¸nh ®óng ®¾n tr¹ng th¸i lµm viÖc thùc tÕ cña vËt liÖu trong mÉu lµ rÊt phøc t¹p trong c¸c kh©u: ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm, kü thuËt ®o vµ biÖn ph¸p xö lý kÕt qu¶. Ch¼ng h¹n, khi thÝ nghiÖm vµ xö lý kÕt qu¶ thÝ nghiÖm kÐo ph¸ ho¹i mÉu thö ®Ó x¸c ®Þnh quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng cña vËt liÖu sÏ x¶y ra ba trêng hîp sau: a/ BiÓu ®å x©y dùng trªn quan hÖ σ = f(ε) chÞu kÐo víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n vÒ øng suÊt σ vµ biÕn d¹ng t¬ng ®èi ε xuÊt ph¸t tõ tiÕt diÖn ban ®Çu F o vµ chiÒu dµi chuÈn ®o ban ®Çu Lo cña mÉu thö. σ = P/Fo vµ ε = ∆l/Lo X©y dùng biÓu ®å (σ - ε) theo ph¬ng ph¸p nµy thêng rÊt ®¬n gi¶n cho viÖc thÝ nghiÖm, nhng thùc ra cha ph¶i lµ biÓu ®å ph¶n ¸nh ®óng ®¾n sù lµm viÖc cña vËt liÖu (®êng a trªn h×nh 2.18). b/ BiÓu ®å (σ - ε) x©y dùng víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n øng suÊt σ xuÊt ph¸t tõ tiÕt diÖn bÞ thu hÑp cña mÉu thö. Nhóm II-Đường bộ 50 6
 7. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Thùc ra trong qu¸ tr×nh chÞu kÐo, tiÕt diÖn cña mÉu sÏ kh«ng cßn gi÷ nguyªn h×nh d¹ng ban ®Çu mµ ®· bÞ thu hÑp l¹i theo sù ph¸t triÓn cña t¶i träng (®Æc biÖt trong vïng cã eo ch¶y). NÕu tÝnh to¸n gi¸ trÞ cña øng suÊt theo tiÕt diÖn co th¾t ë eo th× sÏ nhËn ®îc ®êng quan hÖ (σ - ε) kh¸c víi ®êng (a) §êng quan hÖ (σ - ε) ®îc x©y dùng víi σ = P/Feo vµ ε = ∆l/Lo sÏ cho d¹ng gÇn ®óng víi sù lµm viÖc cña vËt liÖu h¬n (®êng b trªn h×nh 2.18) H×nh 2.21. BiÓu ®å quan hÖ gi÷a øng suÊt - biÕn d¹ng parabol ®èi víi kÕt cÊu bª t«ng chÞu nÐn kh«ng cã kiÒm chÕ c/ BiÓu ®å (σ - ε) x©y dùng víi gi¸ trÞ tÝnh to¸n øng suÊt σ vµ biÕn d¹ng t- ¬ng ®èi ε xuÊt ph¸t tõ tiÕt diÖn bÞ thu hÑp vµ chiÒu dµi cuèi cïng cña mÉu thö. §êng biÓu diÔn quan hÖ (σ - ε) ë trêng hîp (b) còng cha ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ mèi quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng trong mÉu chÞu kÐo. ThËt vËy, khi gi¸ trÞ øng suÊt trong mÉu t¨ng (σ = P/Feo) th× ®é gi·n dµi ∆l cña mÉu cóng sÏ t¨ng nhanh nhng kh«ng r¶i ®Çu trªn toµn bé chiÒu dµi L o ban ®Çu, mµ chØ t¨ng nhanh t¹i vïng xuÊt hiÖn eo ch¶y. Nhóm II-Đường bộ 50 7
 8. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN NÕu x©y dùng quan hÖ (σ - ε) víi øng suÊt σ = P/Feo vµ biÕn d¹ng t¬ng ®èi ε=∆leo/Leo th× sÏ nhËn ®îc ®êng c trªn h×nh 2.1. §êng biÓu diÔn nµy thÓ hiÖn ®óng ®¾n mèi quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng cña vËt liÖu kh¶o s¸t. Qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu c¸c vËt liÖu x©y dùng cho thÊy, biÓu ®å ®Æc trng vËt liÖu (σ - ε) nhËn ®îc b»ng ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ph¸ ho¹i mÉu sÏ chÞu ¶nh hëng trùc tiÕp c¸c yÕu tè sau: a/ Tèc ®é gia t¶i. §Ó nhËn ®îc quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng s¸t víi thùc tÕ lµm viÖc cña vËt liÖu, khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kÐo ph¸ ho¹i mÉu b×nh thêng, cÇn khèng chÕ tèc ®é gia t¶i lªn mÉu quanh giíi h¹n 100kG/cm2/s. Khi tèc ®é gia t¶i vît qu¸ giíi h¹n ®ã, biÓu ®å biÕn d¹ng cña vËt liÖu nhËn ®îc sÏ cho gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y cao h¬n. Ngîc l¹i, khi thÝ nghiÖm víi tèc ®é thÊp h¬n 100kG/cm 2/s, sÏ ®îc biÓu ®å cã gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y thÊp h¬n b×nh thêng. Tuy nhiªn gi¸ trÞ m« ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu vÉn gi÷ nguyªn trÞ sè, kh«ng chÞu ¶nh hëng cña tèc ®é gia t¶i thÝ nghiÖm. Bëi vËy, t¬ng øng víi c¸c tèc ®é gia t¶i ta sÏ ®îc mét hä ®êng cong biÕn d¹ng n»m trong mét vïng x¸c ®Þnh. b/ NhiÖt ®é m«i trêng. Thùc tÕ kh¶o s¸t cho thÊy, khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm kÐo ph¸ ho¹i mÉu trong m«i trêng nhiÖt ®é kh¸c nhau th× c¸c biÓu ®å vËt liÖu nhËn ®îc sÏ kh¸c nhau. Ngoµi viÖc t¨ng hoÆc gi¶m gi¸ trÞ giíi h¹n ch¶y, khi tiÕn hµnh thÝ nghiÖm trong m«i trêng nhiÖt ®é kh¸c víi nhiÖt ®é b×nh thêng th× gi¸ trÞ cña m«®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu còng thay ®æi theo: m« ®un biÕn d¹ng cña vËt liÖu sÏ gi¶m khi nhiÖt ®é m«i trêng t¨ng vµ ngîc l¹i. c/ Tr¹ng th¸i øng suÊt t¸c dông. BiÓu ®å quan hÖ gi÷a øng suÊt vµ biÕn d¹ng sÏ kh«ng gièng nhau khi c¸c mÉu vËt liÖu chÞu t¸c dông cña trêng øng suÊt theo hai trôc vµ theo ba trôc. Ph¬ng ph¸p ph¸ ho¹i mÉu vËt liÖu thêng ®îc tiÕn hµnh trong c¸c phßng thÝ nghiÖm, ë ®©y c¸c ®iÒu kiÖn thö nghiÖm nh: thiÕt bÞ m¸y mãc, m«i trêng vµ thêi gian ®Òu ®îc khèng chÕ chuÈn; c¸c sè liÖu nhËn ®îc cña ph- Nhóm II-Đường bộ 50 8
 9. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN ¬ng ph¸p thÝ nghiÖm nµy thêng Ýt chÞu ¶nh hëng cña c¸c yÕu tè kh¸c, v× vËy kÕt qu¶ nhËn ®îc sÏ ph¶n ¸nh tèt tÝnh chÊt vèn cã cña vËt liÖu. Khi vËt liÖu lµm viÖc trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh thùc tÕ sÏ chÞu nhiÒu yÕu tè ¶nh hëng kh¸c lµm thay ®æi kh¶ n¨ng chÞu lùc so víi c¸c ®iÒu kiÖn chuÈn. C¸c ph¬ng ph¸p ph¸ ho¹i mÉu thö thêng Ýt cã kh¶ n¨ng xÐt ®Õn sù thay ®æi ®ã. Trªn thùc tÕ, ®Ó cã thÓ kÓ ®Õn tÊt c¶ nh÷ng yÕu tè ¶nh hëng ®Õn sù lµm viÖc cña vËt liÖu trªn c«ng tr×nh thêng dïng c¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu b»ng c¸ch kh¶o s¸t gi¸n tiÕp, kh«ng ph¸ ho¹i vËt liÖu. 2.3. Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ hñy mÉu. Ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i cã u ®iÓm lµ trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu vËt liÖu kh«ng bÞ h háng vµ kh«ng ®ßi hái ph¶i gi¶i phãng vËt liÖu khái tr¹ng th¸i lµm viÖc thùc tÕ. Ngoµi ra, mét sè c¸c ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i cßn cã kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ chÊt lîng vµ ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt n»m s©u bªn trong vËt liÖu vµ kÕt cÊu c«ng tr×nh. V× vËy c¸c ph¬ng ph¸p kh¶o s¸t vËt liÖu kh«ng ph¸ ho¹i ®îc sö dông réng r·i vµo viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng ngay trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh thùc tÕ. Ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i thêng gi¶i quyÕt hai nhiÖm vô c¬ b¶n sau: - NhiÖm vô thø nhÊt, x¸c ®Þnh cêng ®é t¹i nhiÒu vÞ trÝ kh¸c nhau, qua ®ã ®¸nh gi¸ ®îc møc ®é ®ång nhÊt cña vËt liÖu. Trong ph¬ng ph¸p kh«ng ph¸ ho¹i, c¸c tham sè ®o ®îc thùc hiÖn b»ng nh÷ng dông cô ®o thêng lµ: + C¸c ®¹i lîng liªn quan ®Õn ®é cøng H cña vËt liÖu nh kÝch thíc cña vÕt h»n trªn bÒ mÆt vËt liÖu, ®é nÈy ®µn håi cña mét vËt thÓ cã khèi lîng x¸c ®Þnh khi va ch¹m víi mÆt ngoµi cña vËt liÖu kh¶o s¸t ... + C¸c ®¹i lîng liªn quan ®Õn ®é ®Æc ch¾c cña vËt liÖu nh thêi gian truyÒn sãng siªu ©m, tèc ®é truyÒn c¸c sãng dao ®éng ®µn håi còng nh c¸c sãng dao ®éng ®iÖn tõ xuyªn qua m«i trêng vËt liÖu nghiªn cøu. §Ó x¸c ®Þnh ®é cøng mÆt ngoµi cña vËt liÖu, thêng dïng c¸c dông cô c¬ häc nh bóa bi, bóa cã thanh chuÈn, sóng bi ... nh»m môc ®Ých t¹o nªn Nhóm II-Đường bộ 50 9
 10. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN nh÷ng vÕt lâm trªn vÒ mÆt vËt liÖu mµ kÝch thíc cña nã ®Æc trng cho ®é cøng cña vËt liÖu; hoÆc c¸c thiÕt bÞ bËt nÈy ®µn håi mµ trÞ sè cña kho¶ng nÈy ®µn håi ®ã ph¶n ¸nh ®é cøng cña bÒ mÆt vËt liÖu. §Ó x¸c ®Þnh ®é ®Æc ch¾c cña m«i trêng vËt liÖu thêng dïng c¸c lo¹i m¸y thö b»ng ©m thanh, siªu ©m, c¸c m¸y räi tia r¬ngen, gamma ®Ó truyÒn c¸c sãng dao ®éng ®µn håi, c¸c sãng dao ®éng ®iÖn tõ xuyªn qua m«i trêng vËt liÖu ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian truyÒn sãng (hay tèc ®é truyÒn sãng), gi¸ trÞ cña c¸c tham sè nµy phô thuéc vµo ®é ®Æc ch¾c còng nh c- êng ®é cña vËt liÖu. Trong ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i, ®Ó x¸c ®Þnh ®îc cêng ®é cña vËt liÖu cÇn ph¶i dïng nguyªn lý so s¸nh chuÈn, tøc lµ tõ c¸c sè ®o nhËn ®îc khi thö vËt liÖu trªn kÕt cÊu c«ng tr×nh ®a vµo ®å thÞ chuyÓn ®æi chuÈn ®Ó suy ra gi¸ trÞ cña cêng ®é vËt liÖu thùc. ChuÈn ë ®©y lµ mèi quan hÖ gi÷a cêng ®é vËt liÖu víi tham sè ®o trªn dông cô ®o ®îc tiÕn hµnh thö trùc tiÕp trªn mÉu vËt liÖu trong c¸c ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. V× thÕ trong ph¬ng ph¸p nghiªn cøu nµy, ®å thÞ chuyÓn ®æi chuÈn cña mçi m¸y ®o gi÷ mét vai trß quan träng trong viÖc x¸c ®Þnh chÝnh x¸c gi¸ trÞ cêng ®é vËt liÖu kh¶o s¸t. Khi cã ®å thÞ chuyÓn ®æi ®óng th× møc ®é sai lÖch cña thiÕt bÞ ®o sÏ gi¶m vµ ®é chÝnh x¸c cña kÕt qu¶ ®o sÏ t¨ng. ViÖc x©y dùng biÓu ®å chuyÓn ®æi chuÈn cho mçi mét thiÕt bÞ ®o lµ kh«ng thÓ thiÕu ®îc vµ thêng mÊt rÊt nhiÒu c«ng søc. Liªn quan ®Õn viÖc x©y dùng biÓu ®å chuÈn nµy cÇn ph¶i chÕ täc mét sè lîng lín c¸c mÉu thö vËt liÖu; ch¼ng h¹n, ®Ó cã ®îc m¸c cña bª t«ng th× chØ cÇn cã kÕt qu¶ nÐn ph¸ ho¹i cña 3 ®Õn 9 mÉu thö, nhng ®Ó nhËn ®îc mét ®iÓm trung b×nh ®Æc trng cho cêng ®é cña bª t«ng trªn ®å thÞ chuÈn cÇn ph¶i tiÕn hµnh tõ 70 ®Õn 100 thÝ nghiÖm. V× vËy, ®Ó x©y dùng mét biÓu ®å chuÈn cho sóng bi hay sóng bËt nÈy th× cÇn ph¶i tiÕn hµnh thö tõ 700 ®Õn 1000 thÝ nghiÖm ph¸ ho¹i mÉu. + NhiÖm vô thø hai vµ còng lµ nhiÖm vô chñ chèt cña ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i vËt liÖu lµ ph¸t hiÖn c¸c khuyÕt tËt tån t¹i bªn trong Nhóm II-Đường bộ 50 10
 11. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN m«i trêng vËt liÖu do qu¸ tr×nh chÕ t¹o, do ¶nh hëng cña c¸c t¸c ®éng kh¸c bªn ngoµi hoÆc t¶i träng t¸c dông. C¸c khuyÕt tËt ®ã thêng lµ lç rçng, bät khÝ, vÕt nøt, søt mÎ, líp vËt liÖu bªn ngoµi bÞ biÕn chÊt ... C¸c khuyÕt tËt nµy cã thÓ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp dÉn ®Õn lµm gi¶m tuæi thä hoÆc ph¸ ho¹i kÕt cÊu c«ng tr×nh. Cho nªn, viÖc th¨m dß, ph¸t hiÖn vµ ®o ®¹c x¸c ®Þnh kÝch thíc c¸c khuyÕt tËt tån t¹i trong m«i trêng vËt liÖu lµ vÊn ®Ò quan träng trong viÖc ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña kÕt cÊu c«ng tr×nh. Tõ nhu cÇu ®ã cña thùc tÕ s¶n xuÊt, trong lÜnh vùc ®o lêng ®o h×nh thµnh mét hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ th¨m dß vµ ph¸t hiÖn hoµn chØnh c¸c khuyÕt tÊt trong vËt liÖu, ®Æc biÖt lµ trong kÕt cÊu kim lo¹i vµ ®êng hµn. C¸c lo¹i thiÕt bÞ th¨m dß khuyÕt tËt nµy ®îc nghiªn cøu vµ chÕ t¹o theo nhiÒu c¬ së vËt lý kh¸c nhau nh kü thuËt v« tuyÕn ®iÖn tö, kü thuËt ®iÖn tõ, ©m thanh, tõ trêng vµ c¸c tia vËt lý phãng x¹ ... HiÖn nay trong s¶n suÊt, khi kh¶o s¸t c¸c ®Æc trng c¬ - lý cña vËt liÖu x©y dùng thêng ®îc tiÕn hµnh ®ång thêi cïng mét lóc c¶ hai ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm ph¸ ho¹i vµ thÝ nghiÖm kh«ng ph¸ ho¹i vËt liÖu. KÕt qu¶ nhËn ®îc tõ hai ph¬ng ph¸p nµy sÏ båi bæ cho nhau ®Ó cã ®îc nh÷ng kÕt luËn ®¸nh gi¸ chÊt lîng cña vËt liÖu trªn c«ng tr×nh víi ®é tin cËy vµ chÝnh x¸c cao. Nhóm II-Đường bộ 50 11
 12. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN CHƯƠNG III : MỘT SỐ DỤNG CỤ VÀ THIẾT BỊ ĐO DÙNG TRONG THÍ NGHIỆM VÀ KIỂM ĐỊNH CÔNG TRÌNH 3.1. Súng bật nảy (TCXDVN 162:2004 Bê tông nặng- phương pháp xác đ ịnh cường độ nén bằng súng bật nảy) Trong phương pháp khảo sát không phá hủy cường độ vật liệu, các tham số đo được xác định thông qua một tham số nào đó của vật li ệu có liên quan đ ến đ ặc trưng cường độ như độ cứng bề mặt, độ đặc chắc của vật liệu. Khi đo các đ ại lượng liên quan đến độ cứng của vật liệu như kích thước vết hằng trên b ề m ặt v ật liệu, độ nảy đàn hồi của một vật thể có khối lượng xác đ ịnh khi va ch ạm v ới m ặt ngoài của vật liệu khảo sát…, ta thường dùng các dụng cụ cơ học như búa bi, búa có thanh chuẩn, súng bi…nhằm mục đích tạo nên những vết lõm trên về m ặt vật liệu mà kích thước của nó đặc trưng cho độ cứng của vật li ệu ho ặc các thi ết b ị b ật nảy đàn hồi mà trị số của khoảng nẩy đàn hồi đó phản ánh độ cứng của bề mặt vật liệu. 3.1.1. Phạm vi áp dụng Tiªu chuÈn nµy dïng ®Ó x¸c ®Þnh cêng ®é nÐn vµ ®é ®ång nhÊt cña bª t«ng nÆng trong kÕt cÊu b»ng sóng bËt nÈy.Sóng bËt nÈy lµ ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm gi¸n tiÕp: cêng ®é nÐn cña bª t«ng ®îc x¸c ®Þnh th«ng qua viÖc x¸c ®Þnh ®é cøng (trÞ bËt nÈy) cña líp bª t«ng bÒ mÆt cña kÕt cÊu. Lùa chän ph¬ng ph¸p thÝ nghiÖm theo tiªu chuÈn TCXD 239:2000. Kh«ng ¸p dông tiªu chuÈn nµy trong c¸c trêng hîp sau: - §èi víi bª t«ng cã m¸c díi 100 vµ trªn 500; - §èi víi bª t«ng dïng c¸c lo¹i cèt liÖu lín cã kÝch thíc trªn 40 mm (Dmax>40mm); - §èi víi vïng bª t«ng bÞ nøt, rç hoÆc cã c¸c khuyÕt tËt; - §èi víi bª t«ng bÞ ph©n tÇng hoÆc lµ hçn hîp cña nhiÒu lo¹i bªt«ng kh¸c nhau; Nhóm II-Đường bộ 50 12
 13. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN - §èi víi bª t«ng bÞ ho¸ chÊt ¨n mßn vµ bª t«ng bÞ ho¶ ho¹n; - Kh«ng ®îc dïng tiªu chuÈn nµy thay thÕ yªu cÇu ®óc mÉu vµ thö mÉu nÐn. 3.1.2. Các yêu cầu súng bật nảy và quy định khi thí nghiệm a. Để tiến hành thí nghiệm, sử dụng các súng bật nảy Schimdt hoặc các thi ết bị có cấu tạo và tính năng tương tự. b. Các súng bật nảy được dùng để thí nghiệm xác định cường độ bê tông phải được kiểm định 6 tháng một lần. Sau mỗi lần hiệu chỉnh hoặc thay chi tiết của súng bật nảy, ph ải kiểm định lại. c. Việc kiểm định súng bật nảy được tiến hành trên đe thép thuẩn hình tr ụ có khối lượng không nhỏ hơn 10kg. Độ cứng của đe thép không nhỏ hơn HB500. Chỉ số bật nẩy trên đe chuẩn N09 Proceq Thụy Sỹ có giá trị bằng 80±2 vạch chia trên thang chỉ th ị của súng bật nảy. d. Khi kiểm định súng bật nảy trên đe chuẩn, độ chênh lệch của t ừng k ết quả thí nghiệm riêng biệt so với giá trị trung bình của 10 phép th ử, không đ ược vượt quá ±5%. Nếu quá ±5% thì cần phải hiệu chỉnh lại súng bật nẩy. Giá trị trung bình n’ của 10 lần bắn trên đe thép chuẩn khi kiểm tra súng đ ể thí nghiệm trên kết cấu không chênh lệch quá ±2,5%, so v ới giá tr ị trung bình n c ủa 10 lần bắn trên đe chuẩn khi xây dựng đường chuẩn. Nếu chênh l ệch trong kho ảng 2,6-5% thì kết quả thí nghiệm phải được hiệu chỉnh bằng hệ số Kn n Kn = (1) n, Trong đó: n là giá trị bật nẩy trên đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, để thí nghi ệm mẫu xây dựng đường chuẩn) Nhóm II-Đường bộ 50 13
 14. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN n’ là giá trị bật nẩy trên đe thép chuẩn (khi kiểm tra súng, đ ể thí nghi ệm trên kết cấu) e. Sau mỗi lần thí nghiệm, súng bật nẩy cần được lau sạch bụi bẩn, cất giữ trong hộp, để ở nơi khô ráo. Việc bảo dưỡng và kiểm định do cơ quan chuyên môn có thẩm quyền thực hiện. f. Thí nghiệm xác định cường độ trên các kết cấu có chiều dày theo ph ương thí nghiệm không nhỏ hơn 100mm. g. Khi tiến hành thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép kết cấu ít nh ất 50mm. Đối với mẫu thí nghiệm, các điểm thí nghiệm cách mép mẫu ít nh ất 30mm. Khoảng cách giữa các điểm thí nghiệm trên kết cấu hoặc trên m ẫu không nhỏ hơn 30mm. h. Độ ẩm của vùng bê tông thí nghiệm trên kết cấu không chênh l ệch quá 30% so với độ ẩm của mẫu bê tông khi xây dựng biểu đồ quan h ệ R-n. N ếu vượt quá giới hạn này, có thể sử dụng hệ số ảnh hưởng của độ ẩm khi đánh giá cường độ bê tông. i. Tuổi bê tông của kết cấy được kiểm tra từ 14 đến 56 ngày. N ếu v ượt quá thời gian này, có thể sử dụng hệ số ảnh hưởng của tuổi khi đánh giá c ường độ bê tông. k. Bề mặt bê tông của vùng thí nghiệm phải được đánh nhẵn và sạch bụi, diện tích của mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu không nhỏ hơn 400 cm 2. Nếu bề mặt của kết cấu có lớp trát hoặc trang trí phải bóc bỏ những lớp đó đi cho lộ bề mặt bê tông. l. Khi thí nghiệm, trục của súng phải luôn đảm bảo vuông góc với b ề m ặt của bê tông. Phương thí nghiệm trên kết cấu và trên mẫu để xây d ựng quan hệ R-n phải như nhau. m. Đối với mỗi vùng thí nghiệm trên kết cấu (hoặc trên mẫu) ph ải ti ến hành thí nghiệm không ít hơn 16 điểm, có thể loại bỏ 3 giá tr ị d ị th ường l ớn nh ất Nhóm II-Đường bộ 50 14
 15. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN và 3 giá trị dị thường nhỏ nhất còn lại 10 giá trị lấy trung bình. Giá tr ị b ật nẩy xác định chính xác đến 1 vạch chia trên thang chỉ thi của súng bật nảy. n. Giá trị bật nẩy trung bình n của mỗi vùng trên kết cấu được tính theo công thức: n=nb.Kn Trong đó: nb là giá trị bật nẩy trung bình của vùng; Kn là hệ số được xác định theo công thức (1) khi tính các giá trị bật n ẩy trung bình của từng vùng thí nghiệm. 3.2. Máy đo siêu âm (TCXD 225:1998 Bê tông nặng-Đánh giá chất l ượng bê tông-Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm) Khi sóng siêu âm truyền qua môi trường vật liệu bê tông được tạo thành từ nhiều vật liệu thành phần như cát, sỏi, đá, xi măng,…các hiện tượng phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, khuyếch tán xảy ra đồng thời và được đặc trưng bởi sự khuyếch tán năng lượng và tốc độ truyền sóng trong trường hợp này phụ thuộc ch ủ y ếu vào độ đồng nhất, mật độ,…của vật liệu bê tông hay gọi chung là chất lượng vật liệu bê tông. Vì vậy, khi tiến hành thu nhận sóng siêu âm sau khi đã được truyền qua một phạm vi nghiên cứu có thể đánh giá được chất lượng của vật li ệu bê tông trong phạm vi truyền sóng âm đó. Chất lượng của vật liệu bê tông được phản ánh trực tiếp bởi cường độ chịu nén của loại bê tông đó. Vì vậy, vận tốc truy ền sóng siêu âm trong cấu kiện có quan hệ với cường độ chịu nén của bê tông trong cấu kiện. Thông qua mối quan hệ này, chúng ta có thể xác định được cường đ ộ ch ịu nén c ủa bê tông khi biết được vận tốc truyền sóng siêu âm qua cấu kiện. 3.2.1. Phạm vi áp dụng và ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm (không phá hủy) để đánh giá chất lượng bê tông, bê tông cốt thép và bê tông ứng su ất trước. Nhóm II-Đường bộ 50 15
 16. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Phương pháp đo vận tốc xung siêu âm của sóng dọc lan truyền trong bê tông được ứng dụng để: a. Xác định độ đồng nhất của bê tông trong 1 cấu kiện hoặc giữa nhiều cấu kiện. b. Xác định sự hiện diện và dự đoán sự phát triển của vết nứt, xác định các lỗ rỗng và các khuyết tật khác. c. Đo sự thay đổi đặc tính của bê tông theo thời gian. d. Kiểm tra chất lượng bê tông dựa trên mối quan hệ giữa vận tốc xung siêu âm và cường độ. e. Xác định mô đun đàn hồi tĩnh và hệ số Poisson động của bê tông. 3.2.2. Thiết bị đo 3.2.2.1. Quy định chung Các bộ phận chủ yếu của thiết bị bao gồm: bộ phận tạo xung điện, 1 đôi đầu dò, bộ phận khuyếch đại và bộ phận thiết bị điện đếm thời gian giữa 2 đi ểm: th ời điểm lúc xung bắt đầu phát ra từ đầu dò phát và thời điểm xung bắt đầu đ ến đ ầu dò thu. Có 2 loại thiết bị điện đếm thời gian và hiển thị kết quả đếm, một loại dùng màn hiện sóng và hiển thị xung nhận được trên một thang đo th ời gian thích h ợp, loại kia dùng bộ đếm thời gian và hiển thị bằng số đo đọc trực tiếp. 3.2.2.2. Các đặc trưng kỹ thuật a. Có khả năng đo thời gian truy ền qua đ ộ dàu trong ph ạm vi t ừ 100mm đ ến 3m với độ chính xác là ±1%. b. Xung kích thích có độ dốc không lớn hơn ¼ chu kỳ dao động của đầu phát. c. Khoảng ngắt giữa các xung phải đủ lớn để đảm bảo rằng với các m ẫu bê tông kiểm tra có kích thước nhỏ thì mặt trước của tín hiệu xung nh ận được không bị ảnh hưởng do sự dội lại của xung đã được tạo ra trong chu kỳ phát trước đó. Nhóm II-Đường bộ 50 16
 17. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN d. Quá phạm vi giới hạn về nhiệt độ, độ ẩm của môi trường xung quanh và điện áp của nguồn điện mà người chế tạo máy yêu cầu, thiết bị vẫn giữ được các đặc tính của mình. 3.2.2.3. Đầu dò Thông thường các loại đầu dò có tần số nằm trong phạm vi 20KHz đến 150KHz, khi quãng đường truyền rất dài có thể dùng loại đầu dò có tần số th ấp đến 10KHz và ngược lại có thể dùng loại đầu dò có tần số đến 1MHz cho vữa và hồ xi măng. Thông dụng nhất là 50-60KHz. 3.2.2.4. Xác định thời điểm đến mặt trước của xung a. Quy định chung Mục đích của việc xác định này là đo thời gian c ần thi ết cho m ặt tr ước xung truyền xuyên qua bê tông. Các thiết bị đo phải có kh ả năng xác đ ịnh đ ược th ời đi ểm đến của phần xung đến sớm nhất. Về mặt kỹ thuật, có thể phân bi ệt đ ược tín hi ệu xung với nhiễu khi tỉ số tín hiệu xung/nhiễu nhỏ hơn 1, song độ chính xác yêu c ầu 1% của thời gian truyền lại chỉ đạt được khi tỉ số này lớn hơn. b. Máy hiển thị dào động bằng màn hiện sóng Trong trường hợp đo thời gian bằng màn hiện sóng thì xung cần được khuyếch đại cho đến khi thấy xuất hiện xung răng c ưa trên tr ục th ời gian. Giao điểm của tiếp tuyến đường cong tín hiệu với trục thời gian được coi là th ời đi ểm đến mặt trước xung. Chọn 1 trong những giao điểm này làm gốc để đếm thời gian. c. Thiết bị hiển thị số Khi dùng thiết bị hiển thị số, xung nhận được phải được khuyếch đại và định hình theo độ dốc tương ứng của xung kích thích để bộ đếm bắt đầu làm việc. Bộ đếm phải đếm từ mặt trước xung và đếm trong khoảng thời gian phù h ợp với độ chính xác đã nêu ở điểm 3.2.2.2. Tuy nhiên, độ chính xác tuy ệt đ ối c ủa thi ết bị luôn luôn bị hạn chế bởi tỉ số tín hiệu xung/nhiễu. Nhóm II-Đường bộ 50 17
 18. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Khi dùng thiết bị hiển thị số có thể xảy ra trường hợp thiết bi hiển thị th ời gian đo sóng thứ hai chứ không phải do sóng đầu tiên của xung kh ởi động bộ đếm gây ra. Cần xem xét dạng tổng quát của kết quả đo để loại trừ sai s ố do nguyên nhân này. 3.2.2.5. Chỉnh 0 cho thiết bị đếm thời gian Cần chỉnh 0 cho thiết bị đo vì số đo ảnh hưởng bởi độ dốc của xung truyền qua vật liệu đầu dò và truyền trong cáp của đầu dò. Cần điều ch ỉnh độ dốc xung quanh một cách thích hợp cho thiết bị đo để không ảnh hưởng đến kết quả đo. Việc điều chỉnh độ dốc xung được thực hiện bằng cách đặt 2 đầu dò lên 2 đầu đối diện của thanh chuẩn đã biết trước thời gian truy ền trong nó. Trong mọi lần điều chỉnh, phải đặt đầu dò lên thanh chuẩn một cách nh ư nhau. Dùng m ột l ớp đệm truyền âm mỏng và ấn chặt đầu dò lên đầu mút của thanh chuẩn. Mỗi khi thay đổi loại đầu dò hay độ dài cáp, cần ch ỉnh 0 chuẩn xác cho máy bằng cách hoán vị 2 đầu dò. Tùy theo loại cáp và sự ổn định của ngu ồn đi ện mà chỉnh 0 thường xuyên hơn cho máy. 3.2.2.6. Kiểm tra độ chính xác của phép đo thời gian truyền Độ chính xác của phép đo thời gian truyền xung phụ thuộc vào thiết bị điện dùng để đo thời gian và độ nhạy của nó trong việc phát hiện mặt xung. Cần kiểm tra các đặc tính của thiết bị bằng cách đo trên 2 thanh chu ẩn đã biết trước thời gian truyền xung trong chúng với độ chính xác ±0,2µs. Chu kì ki ểm định máy là 5 năm/lần hoặc kiểm tra khi máy bị hư hỏng, hay bị cơ sở ch ế tạo nó đưa về sửa chữa. Việc kiểm tra máy phải được nơi chế tạo nó hoặc phòng kiểm chuẩn công nhận, căn cứ vào thanh chuẩn có thời gian truy ền theo đúng quy đ ịnh của tiêu chuẩn Quốc gia. Các phép đo trên thanh chuẩn được thực hiện như mô tả ở mục 3.2.2.4. Kết quả kiểm tra không được sai khác quá ±0,5% so với trị số đã biết của thanh chuẩn. 3.2.2.7. Độ chính xác của phép đo độ dài đường truyền Nhóm II-Đường bộ 50 18
 19. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN Sai số cho phép của phép đo độ dài là ±1%. Ở những chỗ không đo tr ực ti ếp được chiều dài đường truyền thì dùng kích thước danh nghĩa và dung sai c ủa nó theo thiết kế và phải ghi điều này vào báo cáo. Với những đường truyền có chiều dài nhỏ hơn 300mm, không cho phép lấy kích th ước theo thi ết k ế vì nh ư v ậy sai s ố sẽ lớn. CHƯƠNG IV : HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG ĐỀ CƯƠNG THÍ NGHIỆM Các tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu hiện hành sử dụng cho môn học: - TCXDVN 239:2006 “Bê tông nặng-Chỉ dẫn đánh giá cường độ trên kết cấu công trình”. - TCXDVN 162:2004 “Bê tông nặng- phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nảy”. - TCXD 225:1998 “Bê tông nặng-Đánh giá chất lượng bê tông-Phương pháp xác định vận tốc xung siêu âm”. - TCVN 171:1989 “Bê tông nặng-Phương pháp không phá hoại sử dụng kết hợp máy đo siêu âm và súng bật nẩy để xác định cường độ nén”. - TCVN 8861:2011 “Áo đường mềm-Xác định mô đun đàn hồi của nền đất và các lớp kết cấu áo đường bằng phương pháp sử dụng tấm ép cứng”. - TCVN 3015:1993 “Hỗn hợp bê tông nặng và bê tông nặng-Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu thử”. - TCVN 3118:1993 “Bê tông nặng-Phương pháp xác định cường độ nén”. - TCVN 8866:2011 “Mặt đường ô tô-Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát-Thử nghiệm”. Nhóm II-Đường bộ 50 19
 20. BÁO CÁO THÍ NGHIỆM CHUYÊN MÔN CHƯƠNG V : HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC BÀI THÍ NGHIỆM Nhóm II-Đường bộ 50 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản