Bệnh cây chuyên khoa - Chương 5

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
156
lượt xem
81
download

Bệnh cây chuyên khoa - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHƯƠNG 5. BỆNH NẤM HẠI CÂY HOA. BỆNH ĐÓM XÁM ĐEN LÁ HOA CÚC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bệnh cây chuyên khoa - Chương 5

  1. Chương V B NH N M H I CÂY HOA 1. B NH ð M XÁM ðEN LÁ HOA CÚC [Septoria chrysanthemi Halst; S. chrysanthemella Sacc.] B nh phá h i r t ph bi n trên nhi u cây tr ng h cúc, làm nh hư ng l n ñ n năng su t và ph m ch t hoa. B nh h i su t quá trình sinh trư ng c a cây hoa cúc làm cây ch t khô. 1.1. Tri u ch ng b nh: B nh h i ch y u trên lá, lúc ñ u là m t ñi m nh như mũi kim màu nâu xám, sau ñó mô b nh lan r ng có d ng hình tròn ho c hình b u d c gi a màu tr ng xám, ñư ng kính v t b nh t 0,5-1cm. B nh n ng các v t b nh có th liên k t nhau t o thành ñ m l n, trên mô b nh giai ño n. V sau, thư ng hình thành các ch m nh màu ñen (ñó là qu cành c a n m gây b nh) g p ñi u ki n m t, mưa nhi u mô b nh d b th i nhũn chuy n sang màu xám ñen, trong ñi u ki n khô hanh mô b nh d b rách n t. 1.2. Nguyên nhân gây b nh: N m Septoria chrysanthemi Halst thu c h Sphaeropsidaceae, b Sphaeropsidales, L p Coelomycetes. S i n m ña bào, không màu, phân nhi u nhánh. Sinh s n vô tính hình thành các qu cành hình c u thư ng n m chìm trong mô b nh ñ l ñ nh có l h ra ngoài. ðư ng kính qu cành t 70 -130 µm, màu nâu ho c nâu ñen. Cành bào t phân sinh ng n, ñơn bào, ph n g c cành phình r ng. Bào t phân sinh hình g y dài và m nh, hai ñ u thon nh n, ña bào, không màu, thư ng có t 3 - 5 ngăn. Bào t n m n y m m xâm nhi m thu n l i trong ñi u ki n có m ñ cao (gi t nư- c, gi t sương) và nhi t ñ thích h p t 23 - 280C. trong ñi u ki n có nhi t m ñ thu n l i, th i kỳ ti m d c c a b nh ch t 6 - 7 ngày. M c ñ lây nhi m và th i kỳ ti m d c c a b nh dài hay ng n còn ph thu c vào các gi ng cúc và có v t thương sây sát trên lá hay không. Ngu n b nh ch y u là d ng s i n m và qu cành c a n m gây b nh t n t i trên tàn dư thân lá c a cây hoa cúc trên ñ ng ru ng. 1.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh ñ m xám lá hoa cúc thư ng phát sinh phá h i m nh trong ñi u ki n m ư t, mưa gió nhi u và nhi t ñ m nóng. B nh thư ng phát sinh phá h i m nh t ñ u tháng 4 ñ n cu i tháng 7 trong năm trên v hoa xuân hè. Các gi ng hoa cúc vàng ðài Loan, vàng ðà L t, và cúc tr ng Nh t thư ng h i n ng hơn các gi ng cúc c a Singapore. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 126
  2. B nh cũng thư ng phá h i n ng trên các ru ng tr ng hoa cúc trũng th p, nư c thư ng ñ ng, và m t ñ tr ng d y (600 nghìn cây/ha). B nh h i n ng trên các ru ng hoa cúc tr ng ñ c canh. S phát tri n c a b nh còn liên quan m t thi t v i s phá h i c a các lo i côn trùng mi ng nhai và t o v t thương sây sát trong quá trình c t t a, chăm sóc vun x i. B nh cũng gây thi t h i n ng trên nh ng ru ng hoa cúc bón NPK không cân ñ i, thi u Kali. 1.4. Bi n pháp phòng tr : ð phòng tr b nh ñ m xám ñen hoa cúc c n ph i k t h p áp d ng ñ y ñ các bi n pháp qu n lý d ch h i t ng h p: - Ch n và s d ng các gi ng ch ng ch u b nh - Ch n ñ t tr ng cao ráo, có h th ng tiêu thóat nư c t t và lên lu ng cao - Th c hi n bi n pháp luân canh v i cây tr ng khác h , không tr ng ñ c canh hoa cúc nhi u năm. - M t ñ tr ng v a ph i không tr ng quá d y - Bón phân NPK ñ y ñ , cân ñ i và h p lý, nên bón lót phân chuông hoai m c trư c khi tr ng, bón ñ y ñ phân kaly. - Trư ng h p b nh xu t hi n có th s d ng m t trong các lo i thu c hóa h c sau ñ phòng tr : Score 300 ND n ng ñ 0,1% ho c Daconil 75WP n ng ñ 0,2%, Rowral 50 WP (0,1%), Bavistin 50 WP (0,1%). 2. B NH THÁN THƯ HOA CÚC [Colletotrichum chrysanthemi Saw.] Cây hoa cúc có ngu n g c t Trung Qu c, Nh t B n. Vi t Nam, cây hoa cúc cũng ñã có t lâu ñ i. B nh thán thư là m t trong nh ng b nh h i ph bi n trên hoa cúc và nhi u lo i hoa cây c nh khác. 2.1.Tri u ch ng b nh: B nh thư ng h i ch y u trên lá. Lúc ñ u là m t ñi m nh hình tròn màu nâu vàng ho c màu nâu nh t. Sau ñó, v t b nh to d n, kích thư c trung bình 2 - 5 mm, có vi n g l i lên màu nâu, gi a màu tr ng xám. B nh n ng nhi u v t có th liên k t nhau thành ñ m l n d ng hình b t ñ nh, màu nâu ho c nâu ñen, b nh thư ng lan d n t các lá già dư i g c lên ng n. Trên mô b nh ñã già thư ng hình thành nhi u ch m nh màu ñen, ñó là ñĩa cành c a n m gây b nh. 2.2. Nguyên nhân gây b nh: N m Colletotrichum chrysanthemi Saw thu c h Melanconiaceae, b Melanconiales, l p Coelomycetes. S i n m ña bào, không màu, phân nhi u nhánh. Sinh s n vô tính hình thành các ñĩa cành hình ñĩa vũm hơi lõm trên các mô b nh ñã già. Trên ñĩa cành hình thành nhi u cành bào t phân sinh ng n không phân nhánh, xen k các lông gai c ng có t 1 - 2 vách ngăn, kích thư c 47- 48 x 5 - 7 µm. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 127
  3. Bào t phân sinh hình tr ng n ho c hơi cong lư i li m, gi a bào t thư ng th y có m t gi t d u ph n quang, kích thư c bào t t 16-20 x 4-5µm. Bào t thư ng hình thành t p trung gi a t n n m trong quá trình nuôi c y nhân t o, t o thành nh ng ñám bào t n m m u h ng. Nhi t ñ thích h p cho s n y m m c a bào t là 25-280C . Trong ñi u ki n có nhi t và m ñ thích h p (gi t nư c, gi t sương) sau 48 gi bào t ñã n y m m hình thành giác bám hình qu ñ m màu nâu s m. Bào t n m d dàng lan truy n nh gió, nư c mưa, qua các v t thương cơ gi i và các l h t nhiên (khí kh ng, th y kh ng ) ho c xâm nh p tr c ti p qua l p bi u bì c a lá. Th i kỳ ti m d c c a b nh t 6-8 ngày. Ngu n b nh ch y u trong t nhiên là s i n m và ñĩa cành c a n m gây b nh t n t i trên tàn dư thân lá hoa cúc b nhi m b nh. 2.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh thán thư thư ng phát sinh phá ho i m nh trong ñi u ki n có nhi t ñ m áp (24 - 280C), m ñ cao (mưa nh , gi t nư c, gi t sương). Vì v y, b nh thư ng xu t hi n gây h i t tháng 2 ñ n tháng 5 nhưng h i m nh nh t vào các tháng 3, 4. Các gi ng Cúc tr ng nư c ta ñ u b nhi m b nh: Cúc vàng chanh ðà L t, Cúc vàng ðài Loan và các gi ng Cúc vàng xanh Singapore... B nh cũng phá h i n ng trên các gi ng hoa cúc tr ng dày, ñ a th ñ t th p trũng th p, ñ ng nư c và phân bón NPK không cân ñ i ho c nh ng ru ng nhi u c , chăm sóc kém. S phát tri n c a b nh còn liên quan ñ n các lo i côn trùng mi ng nhai, k thu t vun x i, c t t a và ch ñ luân canh. 2.4. Bi n pháp phòng tr : ð phòng tr b nh thán thư hoa cúc c n chú ý áp d ng k t h p các bi n pháp sau: + Ch n gi ng và s d ng các gi ng cúc ch ng ch u b nh. + Ch n ñ a th ñ t tr ng cao ráo, tiêu thoát nư c t t. + M t ñ tr ng v a ph i, h p ly, không tr ng quá dày + C n chú ý chăm sóc bón NPK ñ y ñ , k t h p phân chu ng và phân Kali + Trong quá trình chăm sóc c n di t s ch c d i và tránh t o ra các v t thương cơ gi i trên thân cành lá trong quá trình vun x i, c t t a. + Nên luân canh v i cây tr ng khác h . Di t tr côn trùng môi gi i và phun thu c hóa h c khi c n thi t: Score 300 ND (0,1%), Manage 5 WP (0,1%), Daconil 75 WP (0,2%) ho c Bavistine 50 FL (0,1%). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 128
  4. 3. B NH ðEN THÂN CÂY HOA LAN [Fusarium oxysporum Schlecht.] ðây là b nh n m h i ph bi n trên các vư n tr ng lan c a nư c ta và nhi u nư c trên th gi i. 3.1. Tri u ch ng b nh: B nh thư ng bi u hi n tri u ch ng ph n r và g c thân sát m t ñ t làm r và g c thân hoa lan có màu ñen s m, r th i ch t ho c khô tóp l i. Lá trên cây b b nh chuy n sang màu vàng và héo cong queo d n t phía g c lên trên. Khi c t ngang g c thân cây b b nh th y bó m ch chuy n sang màu nâu s m. N m gây b nh thư ng phá h i các cây con gi ng. Cây con b ch t s m sau 2-3 tu n l b nhi m b nh. Trên mô b nh ch g c thân và r thư ng th y m t l p n m màu tr ng h ng 3.2. Nguyên nhân gây b nh: N m Fusarium oxysporum Schlecht. thu c h Tuberculiriaceae, b Tuberculariales, l p Hyphomycetes. ðây là loài n m ña th c có ngu n g c trong ñ t và ph m vi ký ch r ng. S i n m ña bào, không màu phân nhi u nhánh. Sinh s n vô tính hình thành cành và bào t phân sinh, có hai lo i bào t nh và bào t l n. Bào t nh ñơn bào, hình b u d c, không màu, thư ng hình thành trong các b c gi trên các cành bào t phân sinh ng n, kích thư c t 5 - 12 x 2,2 - 3,5 µm. Bào t l n hình cong lư i li m ho c hình trăng khuy t, m t ñ u thon nh n, m t ñ u cong gãy khúc d ng hình bàn chân nh thư ng hình thành trên cành bào t phân sinh phân nhánh, x p nhi u t ng. Bào t l n ña bào, không màu, vách m ng, thư ng có t 3-5 màng ngăn ngang. Kích thư c t 35 - 60 x 3 - 5µm. N m có kh năng hình thành bào t h u (Chlamydospore) t s i n m ho c t bào t l n. Bào t h u hình c u màu nâu, v d y, hình thành riêng r ho c thành chu i. ði u ki n thích h p nh t cho bào t n m n y m m xâm nhi m là nhi t ñ t 25- 300C và m ñ cao (> 80%), có gi t sương; pH môi trư ng thích h p 6 - 7. Trong ñi u ki n có nhi t m ñ thu n l i, th i kỳ ti m d c c a b nh ch t 5 - 6 ngày. Ngu n b nh ch y u trong t nhiên là s i n m, bào t h u và bào t l n t n t i trên tàn dư g c r và thân cây hoa lan b nhi m b nh. 3.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh ñen thân cây hoa lan thư ng phá h i m nh các vư n lan vào các tháng nóng có nhi t và m ñ cao. B nh gây h i n ng vào các tháng 7, 8, 9 trong năm trên các gi ng hoa lan ñ c bi t như m t s gi ng Phalaenopsis, Oncidium. - ði u ki n mưa nhi u, n ng mưa xen k th t thư ng r t thu n l i cho b nh phát tri n. - ði u ki n vư n lan thi u ánh sáng, quá m ư t b nh gây h i n ng. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 129
  5. - N m thư ng xâm nh p d dàng khi g c r b thương t n, n m cũng d dàng lan truy n qua cây gi ng, h t gi ng và ngu n nư c tư i. 3.4. Bi n pháp phòng tr : ð phòng tr b nh ñen thân hoa lan c n chú ý áp d ng các bi n pháp phòng tr thích h p: ch n gi ng ch ng ch u, x lý giá th và ch u tư i trư c khi tr ng. - C n chú ý giàn che ph i ñ m b o ñ ánh sáng v a ph i, che mưa, tránh gió và thông thoáng có th ñi u ch nh ñư c ánh sáng phù h p. - Th n tr ng khi tư i nư c, tư i nh nhàng b ng vòi phun sương ñ m b o gi m cho cây hoa lan nhưng quá ư t tùy thu c vào mùa mưa hay mùa khô - Bón phân cân ñ i b ng cách tư i nư c phân khóang NPK hòa loãng m i tu n t 1- 2 l n. T l N:P:K cân ñ i tùy thu c vào giai ño n sinh trư ng c a cây. Khi b nh ñã xu t hi n có th dùng m t trong các lo i thu c hóa h c sau ñ phun: Thu c Rovral 750WG n ng ñ 0,2% ho c thu c Benlate 50 WP (0,1%). Dùng n m ñ i kháng Trichoderma viride (ch ph m T.v) bón vào g c r s m có hi u qu cao trong vi c phòng tr b nh ñen thân. 4. B NH V T TR NG LÁ LAY ƠN [Septoria gladioli] ðây là m t trong nh ng b nh h i ph bi n trên cây hoa lay ơn. B nh thư ng h i lá làm lá vàng d r ng, nh hư ng l n ñ n sinh trư ng c a cây năng su t và ph m ch t hoa kém. 4.1. Tri u ch ng b nh: B nh thư ng xu t hi n trên các lá già và lá bánh t . Trên lá lúc ñ u là nh ng ñi m nh như mũi kim, v sau to d n có d ng hình tròn ho c hình b u d c, kích thư c t 0,2- 0,5 mm, gi a màu tr ng xám, bên ngoài có vi n nh màu nâu s m, xung quanh mô b nh thư ng có m t qu ng vàng nh . Trên mô b nh ñã già, n m thư ng hình thành nh ng ch m nh màu ñen, ñó là qu cành c a n m gây b nh. 4.2. Nguyên nhân gây b nh: N m gây b nh Septoria gladioli thu c h Sphaeropsidaceae, b Sphaeropsidales, l p Coelomycetes. S i n m không màu, ña bào và phân nhi u nhánh. N m sinh s n vô tính hình thành qu cành hình c u, ñ nh có l h hình tròn, qu cành thư ng n m n a chìm, n a n i trong mô b nh, ph n ñ nh l ra ngoài. ðư ng kính qu cành t 60 - 120 µm, màu ñen. Cành bào t phân sinh r t ng n, ñơn bào, x p thành hàng ñáy qu cành. Bào t phân sinh hình s i ch ho c hình g y m nh, hai ñ u thon, th ng ho c hơi cong, không màu, ña bào, thư ng có t 2 - 7 ngăn. Bào t n y m m thu n l i trong ñi u ki n có ñ m cao (gi t nư c, gi t sương) và nhi t ñ thích h p t 22 - 270C. Trong ñi u ki n thu n l i v ôn m ñ , th i kỳ ti m d c c a b nh ch t 5 - 6 ngày. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 130
  6. M c ñ nhi m b nh và th i kỳ ti m d c c a b nh ngoài y u t th i ti t còn ph thu c nhi u vào các gi ng lay ơn, côn trùng và ñi u ki n có v t thương sây sát trên lá cây hay không. Ngu n b nh ch y u là s i n m và qu cành c a n m gây b nh t n t i trên tàn dư thân lá cây hoa lay ơn trên ñ ng ru ng. 4.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh v t tr ng lá lay ơn thư ng phát sinh phá h i n ng trong ñi u ki n có nhi u gió, mưa, m ư t và nhi t ñ m áp (22 - 270C). B nh thư ng xu t hi n phá ho i t tháng 3 ñ n tháng 4 trong năm. Các gi ng lay ơn ñ u b nhi m b nh các m c ñ khác nhau. B nh thư ng h i n ng trên gi ng lay ơn ð ng H i, H i Phòng. S phát tri n c a b nh còn liên quan ñ n s phá ho i c a côn trùng mi ng nhai. B nh cũng thư ng phá h i n ng trên nh ng ru ng lay ơn trũng th p, ñ ng nư c, m t ñ tr ng d y ho c nh ng ru ng bón phân NPK không cân ñ i ho c thi u kali. 4.4. Bi n pháp phòng tr : ð phòng tr b nh v t tr ng lá lay ơn c n chú y ch n gi ng và s d ng các gi ng lay ơn ch ng ch u b nh. - Ch n ñ t tr ng cao ráo, có h th ng tiêu thoát nư c t t. - M t ñ tr ng lay ơn v a ph i, không tr ng quá dày - Chú ý bón phân NPK cân ñ i và tăng cư ng phân Kali. - Khi b nh xu t hi n có th dùng m t trong nh ng lo i thu c sau ñ phòng tr : Rovral 50 WP (0,1 - 0,2%), Score 300 ND (0,1%) ho c Bavistin 50 FL (0,1%). 5. B NH ð M ðEN HOA H NG [Marssonina rosae (Lib.) Died.] 5.1. Tri u ch ng b nh: B nh gây h i ph bi n nh t trên lá, thân cành, ñài hoa, tràng hoa. Tri u ch ng ñi n hình là các v t ñ m ñen hình tròn to, ñư ng kính có khi t i 12mm, có vi n nâu ñ m, mép ñâm tia, gi a v t b nh có màu nâu xám và nhi u ch m ñen nh li ti là nh ng bào t c a n m gây b nh. Lá b nh úa vàng, r ng hàng lo t. 5.2. Nguyên nhân gây b nh: N m Marssonina rosae (Lib.) Died. thu c h Dermateaceae, b Helotiales, l p Ascomycetes. N m gây b nh có s i n m ña bào, khi già có màu nâu sinh ra các vòi hút n m trong t bào cây ñ ký sinh. bào t n m trên b m t mô b nh trông như nh ng ch m ñen nh . Bào t hình b u d c, 2 t bào, không màu, kích thư c 18 - 25 x 5 – 6 µm. N m có th sinh trư ng ph m vi nhi t ñ 15 - 270C. Bào t n y m m xâm nhi m thu n l i nh t nhi t ñ Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 131
  7. 18 - 200C, không n y m m nhi t ñ cao 330C. Bào t n m truy n lan nh gió, nư c mưa ho c bám dính trên côn trùng ñ truy n ñi xa, xâm nhi m d dàng qua v t thương cơ gi i. 5.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh phát sinh phát tri n thu n l i nhi t ñ m áp 15 - 170C, m ñ cao 85%, lá m ư t có v t sây sát nh . B nh phát tri n m nh trên nh ng vư n tr ng trũng th p, ñ ng nư c, nhi u c d i m ư t, kém thông thoáng ho c ru ng tr ng không t a cành lá, tư i nư c ng p rãnh, v.v.... B nh phá h i n ng trên các gi ng hoa h ng ð sen ðà L t, Thái Lan, hoa h ng ñ Pháp và m t s gi ng khác. B nh h i nh hơn trên gi ng h ng vàng Hà Lan. B nh h i quanh năm nhưng phát tri n gây h i m nh nh t t tháng 9 ñ n tháng 12. Cây già 3 năm tu i b nh n ng hơn cây 1 - 2 tu i. 5.4. Bi n pháp phòng tr : - Ch n l c tr ng m t s gi ng h ng có tính ch ng ch u b nh. - V sinh và chăm sóc t t vư n tr ng: K p th i t a cành, không ñ cành quá dài, ng t lá b nh và d n s ch ñ tiêu hu , t o cho vư n cây thông thoáng. - Di t tr c d i, khơi rãnh thoát nư c t t tránh ñ ñ ng nư c sau mưa. - H n ch bón quá nhi u ñ m, tăng cư ng bón phân h u cơ, phân lân và Kali. - Khi b nh ñã phát sinh có th phun phòng tr b nh b ng m t trong các lo i thu c sau: Score 250ND n ng ñ 0,1% ho c Manage 5WP n ng ñ 0,05%; Anvil 5SC (30 - 50g ai/ha). Cũng có th s d ng Zineb, Daconil, Topsin M nhưng hi u qu phòng tr th p hơn. 6. B NH PH N TR NG HOA H NG [Sphaerotheca pannosa] Tên khác: [Podosphaera pannosa (Wallr. & Fr.) de Bary] 6.1. Tri u ch ng b nh: B nh h i trên lá, thân, cành non, n hoa. Trên các b ph n b b nh có m t l p n m màu tr ng bao ph trên b m t trông như b t ph n tr ng m n r c lên trên. Lá b nh thư ng bi n d ng, mép lá cong cu n, thô, dày, lá nh , ch i ng n bé, n hoa và lá vàng, d r ng. 6.2. Nguyên nhân gây b nh: N m Sphaerotheca pannosa thu c b Erysiphales, l p Cleistomycetes. N m ph n tr ng là lo i n m ký sinh chuyên tính (ngo i ký sinh) có s i lan r ng che ph kín b m t mô b nh t o vòi hút trong các t bào cây. Cành bào t phân sinh m c th ng t s i n m, trên ñ nh cành sinh ra t ng chu i bào t . Bào t phân sinh hình tr ng, ñơn bào, không màu, truy n lan nh gió và mưa. 6.3. ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: B nh phát sinh phát tri n thu n l i nhi t ñ 17 - 250C, trong ñi u ki n có m ñ cao ho c khô h n b nh ñ u phát tri n. B nh thư ng phát sinh vào cu i mùa ñông t tháng 1 ñ n tháng 5 và phát tri n gây h i m nh nh t vào tháng 3 - 4 các t nh phía b c nư c ta. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 132
  8. B nh phá h i n ng trên các gi ng hoa h ng ñ Pháp, hoa h ng ðà L t nh ng chân ru ng tr ng ñ c canh, bón nhi u phân ñ m vô cơ. 6.4. Bi n pháp phòng tr : - Chăm sóc t t, phân bón h p lý, tránh bón nhi u ñ m vô cơ, chú ý t a cành và lá b nh, t o vư n thông thoáng nhi u ánh sáng. - Có th phun thu c s m, ñ phòng tr b nh b ng m t s lo i thu c như: Score 250ND (0,1%); Anvil 5SC (30-50gai/ha); nư c lưu huỳnh vôi 0,3; ñ Bome ho c Tilt super 300ND (0,1%). 7. B NH G S T HOA H NG [Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht.] 7.1. Tri u ch ng b nh: B nh h i trên lá, cành non, hoa qu . Ban ñ u v t b nh nh như mũi kim, hơi vàng, sau t o thành n i như nh ng ch m nh màu vàng da cam ho c màu nâu ñ g s t, phi n lá vàng úa, d r ng. Các ch m nh n i ph n l n m t dư i lá, còn m t trên lá tương ng là các ñ m nh hơi vàng. Vào th i kỳ cu i ñông, trên các màu g s t có th th y nh ng ch m nh màu nâu ñen s m ñó là các bào t ñông c a n m gây b nh. 7.2. Nguyên nhân gây b nh - ð c ñi m phát sinh phát tri n b nh: N m gây b nh là n m g s t Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht., thu c b Uredinales, l p N m ð m ña bào Hemibasidcomycetes. bào t màu vàng nâu g s t là giai ño n hình thành bào t h . Bào t h (Uredospore) hình hơi tròn, màu vàng da cam, có gai nh . bào t màu ñen là giai ño n bào t ñông. Bào t ñông (Teleutosprore) hình thành vào cu i giai ño n sinh trư ng trên lá già. Bào t ñông có hình tr thon dài, trên ñ nh có núm l i, có nhi u ngăn ngang (5 - 6 ngăn) màu nâu ñ m, có cu ng dài phình r ng g c cu ng. Bào t h s n sinh nhi u ñ t trong giai ño n sinh trư ng c a cây, truy n lan nh gió và nư c mưa ñ ti n hành tái xâm nhi m nhi u ñ t trên cây. Bào t ñông ñư c sinh ra ch cu i th i kỳ sinh trư ng c a cây, ch y u ñ b o t n ngu n b nh lâu dài t năm này sang năm khác. Khi bào t ñông n y m m sinh ra ñ m và bào t ñ m. N m sinh trư ng phát tri n t t ñi u ki n nhi t ñ 19 - 270C. Th i ti t m áp, mưa nhi u r t thu n l i cho b nh g s t gây h i. B nh thư ng phát tri n t tháng 3 ñ n tháng 6 song b nh h i n ng nh t vào tháng 4 ñ n tháng 5. B nh phá h i n ng trên các gi ng h ng tr ng M , gi ng h ng ñ Hà Lan, v.v… 7.3. Bi n pháp phòng tr : - Thư ng xuyên c t t a cành, lá b nh, d n v sinh vư n tr ng, chú ý bón thêm phân kali, canxi, lân. Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 133
  9. - Trong trư ng h p c n thi t có th phun phòng tr b nh b ng m t s lo i thu c sau: Tilt supper 300ND (0,2%); Score 300ND (0,1%); Bavistin 50FL (0,1%); Avil 5SC (30- 50g ai/ha); Bayleton 25WP (0,1%). Trư ng ñ i h c Nông nghi p 1 – Giáo trình B nh cây chuyên khoa------------------------------------------------ 134
Đồng bộ tài khoản