Bộ đề lý bổ túc ôn thi tốt nghiệp đề 3

Chia sẻ: Trần Bá Trung4 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
129
lượt xem
46
download

Bộ đề lý bổ túc ôn thi tốt nghiệp đề 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Bộ đề lý bổ túc ôn thi tốt nghiệp đề 3" nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn vật lý và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bộ đề lý bổ túc ôn thi tốt nghiệp đề 3

  1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Bổ túc (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 738 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với A. li độ của dao động. B. biên độ dao động. C. bình phương biên độ dao động. D. chu kỳ dao động. Câu 2: Câu nào sau đây nói về máy biến thế là sai? A. Máy biến thế có vai trò lớn trong việc truyền tải điện năng đi xa. B. Máy biến thế có thể biến đổi hiệu điện thế đã cho thành hiệu điện thế thích hợp với nhu cầu sử dụng. C. Trong máy biến thế, cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. D. Máy biến thế có thể biến đổi cả các hiệu điện thế của dòng điện không đổi. Câu 3: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là Q I A. T = 2πQ0 I 0 . B. T = 2π 0 . C. T = 2π 0 . D. T = 2πLC . I0 Q0 Câu 4: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm thì A. tổng trở của đoạn mạch tính bằng công thức Z = R 2 + ( Lω ) 2 . B. dòng điện luôn nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. C. điện năng tiêu hao trên cả điện trở lẫn cuộn dây. D. dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau, còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau. Câu 5: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 0,5m/s. B. 3m/s. C. 2m/s. D. 1m/s. Câu 6: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi π A. lệch pha so với li độ. B. cùng pha với li độ. 2 π C. ngược pha với li độ. D. sớm pha so với li độ. 4 Câu 7: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 220 2 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 460W. B. 115W. C. 440W. D. 172.7W. Câu 8: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C r, L 1 R Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H . Đặt vào hai đầu đoạn A 10π M N mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 2.10 −3 2.10 −3 A. R = 50 Ω và C1 = F. B. R = 40 Ω và C1 = F. π π −3 10 10 − 3 C. R = 50 Ω và C1 = F. D. R = 40 Ω và C1 = F. π π Trang 1/4 - Mã đề thi 738
  2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM THPT Môn thi: Vật lí - Bổ túc (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút Số câu trắc nghiệm: 40 Mã đề thi 878 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................. Câu 1: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai? A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. C. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. D. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. Câu 2: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > ∆l). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là A. F = k(A - ∆l). B. F = 0. C. F = kA. D. F = k∆l. Câu 3: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = Uo sin ω t. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức Uo Uo A. I = . B. I = . 2 R +ω C 2 2 2 2 R + 2 2 2 1 ωC U Uo C. I = . D. I = . R 2 + ω 2C 2 2 R 2 + ω 2C 2 Câu 4: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. 160V. B. 40V. C. 80V. D. 60V. Câu 5: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, ± 1, ± 2,... có giá trị là λ A. d 2 − d1 = k λ . B. d 2 − d1 = k . 2 ⎛ 1⎞ C. d 2 − d1 = 2k λ . D. d 2 − d1 = ⎜ k + ⎟ λ . ⎝ 2⎠ Câu 6: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời biến đổi A. ngược pha với li độ. B. cùng pha với li độ. π π C. sớm pha so với li độ. D. lệch pha so với li độ. 4 2 Câu 7: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I I A. I = 0 . B. I = I0 2 . C. I = 0 . D. I = 2I0. 2 2 2 Câu 8: Một mạch dao động có tụ điện C = .10 − 3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động π điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là π 10 −3 10 −3 A. H. B. 5.10 −4 H . C. H. D. H. 500 π 2π Trang 1/4 - Mã đề thi 878
  3. Câu 9: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 5,0s. B. 3,5s. C. 4,0s. D. 2,5s. Câu 10: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 10 −3 C= F mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là π 3π uc = 50 2 sin(100 π t - ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 4 π 3π A. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). 4 4 3π C. i = 5 2 sin(100 π t + ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 4 Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C L Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện R trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch u = 200sin100 π t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là 1 A. I = 2A. B. I = 2 A. C. I = 0,5A. D. I = A. 2 1 Câu 12: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L = H và điện trở thuần R = 100 Ω π mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50 Hz thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là π π A. i = sin (100 π t - ) (A). B. i = sin (100 π t - ) (A). 4 2 π π C. i = sin (100 π t + ) (A). D. i = 2sin (100 π t - ) (A). 4 4 Câu 13: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu một tụ điện C, dòng điện xoay chiều i đi qua tụ điện π A. Đồng pha với u. B. Sớm pha so với u. 2 π π C. Trễ pha so với u. D. Trễ pha so với u. 2 3 Câu 14: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là A. 1m. B. 0,5m. C. 1,5m. D. 2m. Câu 15: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220 2 sin ω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là A. 440W. B. 242W. C. 220W. D. 484W. Câu 16: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó A. tăng 4 lần. B. giảm 4 lần. C. giảm 2 lần. D. tăng 2 lần. Câu 17: Cơ năng của một chất điểm dao động điều hoà tỷ lệ thuận với A. bình phương biên độ dao động. B. biên độ dao động. C. chu kỳ dao động. D. li độ của dao động. Câu 18: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. chọn dây có điện trở suất lớn. B. giảm tiết diện của dây. C. tăng chiều dài của dây. D. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. Câu 19: Câu nào sau đây nói về máy biến thế là sai? Trang 2/4 - Mã đề thi 878
  4. A. Máy biến thế có vai trò lớn trong việc truyền tải điện năng đi xa. B. Máy biến thế có thể biến đổi cả các hiệu điện thế của dòng điện không đổi. C. Trong máy biến thế, cuộn sơ cấp và cuộn thứ cấp có số vòng dây khác nhau. D. Máy biến thế có thể biến đổi hiệu điện thế đã cho thành hiệu điện thế thích hợp với nhu cầu sử dụng. Câu 20: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u = 220 2 sin (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C không phân nhánh có điện trở R = 110Ω. Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch là A. 440W. B. 115W. C. 460W. D. 172.7W. Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C r, L 1 R Cuộn dây có r = 10 Ω , L= H . Đặt vào hai đầu đoạn A 10π M N mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà có giá trị hiệu dụng là U=50V và tần số f=50Hz. Khi điện dung của tụ điện có giá trị là C1 thì số chỉ của ampe kế là cực đại và bằng 1A. Giá trị của R và C1 là 10 − 3 2.10 −3 A. R = 40 Ω và C1 = F. B. R = 40 Ω và C1 = F. π π −3 2.10 10 −3 C. R = 50 Ω và C1 = F. D. R = 50 Ω và C1 = F. π π Câu 22: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng công suất toả nhiệt. C. giảm cường độ dòng điện. D. tăng cường độ dòng điện. Câu 23: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha là sai? A. Rôto là phần ứng, stato là phần cảm. B. Stato là phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. C. Rôto là phần cảm. D. Hai đầu của mỗi cuộn dây phần ứng là một pha điện. Câu 24: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao π động là x1 = 5 sin(10πt )(cm) và x 2 = 5 sin(10πt + )(cm) . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 3 π π A. x = 5 sin(10πt + )(cm) . B. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . 6 6 π π C. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . D. x = 5 sin(10πt + )(cm) . 4 2 Câu 25: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là A 2 A 2 A A A. x = ± . B. x = ± . C. x = ± . D. x = ± . 2 4 4 2 Câu 26: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. B. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. C. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. Câu 27: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là A. 2 (m/s). B. 4 (m/s). C. 0 (m/s). D. 6,28 (m/s). Câu 28: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây A. tăng 20 lần. B. giảm 400 lần. C. giảm 20 lần. D. tăng 400 lần. Trang 3/4 - Mã đề thi 878
  5. Câu 29: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? A. Cái điều khiển ti vi. B. Máy thu hình (TV - Ti vi). C. Máy thu thanh. D. Chiếc điện thoại di động. Câu 30: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng A. hai lần bước sóng. B. một phần tư bước sóng. C. một bước sóng. D. một nửa bước sóng. Câu 31: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. Truyền được trong chân không. B. Là sóng ngang. C. Mang năng lượng. D. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ. Câu 32: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là Q2 Q2 Q2 Q2 A. W = 0 . B. W = 0 . C. W = 0 . D. W = 0 . 2C C L 2L Câu 33: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Sóng âm là sóng cơ học truyền được trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng hoặc khí. B. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 200 Hz đến 16000 Hz. C. Sóng âm không truyền được trong chân không. D. Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ. Câu 34: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai? A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. B. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. C. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. Câu 35: Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi điểm chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng A. 0,5m/s. B. 3m/s. C. 2m/s. D. 1m/s. Câu 36: Trong đoạn mạch điện xoay chiều có điện trở thuần mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm thì A. dòng điện luôn nhanh pha hơn so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. B. tổng trở của đoạn mạch tính bằng công thức Z = R 2 + ( Lω ) 2 . C. điện năng tiêu hao trên cả điện trở lẫn cuộn dây. D. dòng điện tức thời qua điện trở và qua cuộn dây là như nhau, còn giá trị hiệu dụng thì khác nhau. Câu 37: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. chiều dài dây treo. B. khối lượng quả nặng. C. vĩ độ địa lý. D. gia tốc trọng trường. Câu 38: Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Qo và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là Io thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là I Q A. T = 2πLC . B. T = 2π 0 . C. T = 2πQ0 I 0 . D. T = 2π 0 . Q0 I0 Câu 39: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện T A. biến thiên điều hoà với chu kỳ . B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. 2 C. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. D. không biến thiên điều hoà theo thời gian. Câu 40: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng π đường vật đi được trong s đầu tiên là 10 A. 24cm. B. 6cm. C. 12cm. D. 9cm. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 878
  6. Câu 9: Trong dụng cụ nào dưới đây có cả máy phát và máy thu sóng vô tuyến? A. Cái điều khiển ti vi. B. Máy thu thanh. C. Máy thu hình (TV - Ti vi). D. Chiếc điện thoại di động. Câu 10: Tại cùng một vị trí địa lý, hai con lắc đơn có chu kỳ dao động riêng lần lượt là T1 = 2,0s và T2 = 1,5s, chu kỳ dao động riêng của con lắc thứ ba có chiều dài bằng tổng chiều dài của hai con lắc nói trên là A. 2,5s. B. 5,0s. C. 4,0s. D. 3,5s. Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L và tụ điện 10 −3 C= F mắc nối tiếp. Nếu biểu thức của hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện là π 3π uc = 50 2 sin(100 π t - ) (V) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là 4 π A. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). B. i = 5 2 sin(100 π t ) (A). 4 3π 3π C. i = 5 2 sin(100 π t - ) (A). D. i = 5 2 sin(100 π t + ) (A). 4 4 Câu 12: Trong dao động của con lắc lò xo, nhận xét nào sau đây là sai? A. Tần số dao động cưỡng bức bằng tần số của ngoại lực tuần hoàn. B. Biên độ dao động cưỡng bức chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn. C. Tần số dao động riêng chỉ phụ thuộc vào đặc tính của hệ dao động. D. Lực cản của môi trường là nguyên nhân làm cho dao động tắt dần. Câu 13: Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = I0sin(ωt + ϕ). Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I I A. I = 2I0. B. I = I0 2 . C. I = 0 . D. I = 0 . 2 2 Câu 14: Phát biểu nào sau đây về cấu tạo của máy phát điện xoay chiều ba pha là sai? A. Stato là phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt nhau đặt lệch nhau 1/3 vòng tròn trên stato. B. Rôto là phần ứng, stato là phần cảm. C. Hai đầu của mỗi cuộn dây phần ứng là một pha điện. D. Rôto là phần cảm. Câu 15: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần R mắc nối tiếp với một tụ điện C. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều u = Uo sin ω t. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch được xác định bằng hệ thức Uo Uo U Uo A. I = . B. I = . C. I = . D. I = . 2R + ω C 2 2 2 2 R + 2 2 2 1 R +ω C 2 2 2 2 R 2 + ω 2C 2 ωC 2 Câu 16: Một mạch dao động có tụ điện C = .10 − 3 F và cuộn dây thuần cảm L. Để tần số dao động π điện từ trong mạch bằng 500Hz thì L phải có giá trị là 10 −3 π 10 −3 A. H. B. H. C. 5.10 −4 H . D. H. π 500 2π Câu 17: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp để giảm công suất hao phí trên đường dây tải điện là A. chọn dây có điện trở suất lớn. B. tăng chiều dài của dây. C. giảm tiết diện của dây. D. tăng hiệu điện thế ở nơi truyền đi. Câu 18: Đặt một hiệu điện thế xoay chiều u vào hai đầu một tụ điện C, dòng điện xoay chiều i đi qua tụ điện π π A. Trễ pha so với u. B. Sớm pha so với u. 2 2 π C. Trễ pha so với u. D. Đồng pha với u. 3 Trang 2/4 - Mã đề thi 738
  7. Câu 19: Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ đó tới các nguồn với k = 0, ± 1, ± 2,... có giá trị là λ A. d 2 − d1 = k . B. d 2 − d1 = 2k λ . 2 ⎛ 1⎞ C. d 2 − d1 = k λ . D. d 2 − d1 = ⎜ k + ⎟ λ . ⎝ 2⎠ 1 Câu 20: Một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây thuần cảm L = H và điện trở thuần R = 100 Ω π mắc nối tiếp. Nếu đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 100V, tần số 50 Hz thì biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là π π A. i = sin (100 π t - ) (A). B. i = sin (100 π t - ) (A). 4 2 π π C. i = 2sin (100 π t - ) (A). D. i = sin (100 π t + ) (A). 4 4 Câu 21: Một con lắc lò xo có độ cứng là k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Gọi độ giãn của lò xo khi vật ở vị trí cân bằng là ∆l. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ là A (A > ∆l). Lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất trong quá trình dao động là A. F = k(A - ∆l). B. F = k∆l. C. F = kA. D. F = 0. Câu 22: Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai ? A. Sóng âm là sóng cơ học truyền được trong các môi trường vật chất như rắn, lỏng hoặc khí. B. Sóng âm có tần số nằm trong khoảng từ 200 Hz đến 16000 Hz. C. Sóng âm không truyền được trong chân không. D. Vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ. Câu 23: Cường độ dòng điện luôn luôn sớm pha hơn hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch khi A. đoạn mạch có R và C mắc nối tiếp. B. đoạn mạch chỉ có cuộn cảm L. C. đoạn mạch có L và C mắc nối tiếp. D. đoạn mạch có R và L mắc nối tiếp. Câu 24: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ là A (hay xm). Li độ của vật khi động năng của vật bằng thế năng của lò xo là A A 2 A 2 A A. x = ± . B. x = ± . C. x = ± . D. x = ± . 4 4 2 2 Câu 25: Với cùng một công suất cần truyền tải, nếu tăng hiệu điện thế hiệu dụng ở nơi truyền đi lên 20 lần thì công suất hao phí trên đường dây A. giảm 400 lần. B. tăng 20 lần. C. tăng 400 lần. D. giảm 20 lần. Câu 26: Sóng điện từ và sóng cơ học không có cùng tính chất nào sau đây? A. Truyền được trong chân không. B. Mang năng lượng. C. Phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ. D. Là sóng ngang. Câu 27: Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là Q02 Q02 Q02 Q02 A. W = . B. W = . C. W = . D. W = . 2L C L 2C Câu 28: Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ bên. C L Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện R trở thuần R = 100Ω. Hiệu điện thế hai đầu mạch u=200sin100 π t (V). Khi thay đổi hệ số tự cảm của cuộn dây thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là 1 A. I = 2A. B. I = 2 A. C. I = 0,5A. D. I = A. 2 Câu 29: Tại cùng một vị trí địa lý, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kỳ dao động điều hoà của nó A. giảm 4 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 2 lần. D. giảm 2 lần. Trang 3/4 - Mã đề thi 738
  8. Câu 30: Một vật nhỏ hình cầu khối lượng 400g được treo vào lò xo nhẹ có độ cứng 160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10cm. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng có độ lớn là A. 4 (m/s). B. 2 (m/s). C. 6,28 (m/s). D. 0 (m/s). Câu 31: Khi có sóng dừng trên một đoạn dây đàn hồi, khoảng cách giữa hai nút sóng liên tiếp bằng A. một phần tư bước sóng. B. hai lần bước sóng. C. một bước sóng. D. một nửa bước sóng. Câu 32: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện A. không biến thiên điều hoà theo thời gian. B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T. T C. biến thiên điều hoà với chu kỳ . D. biến thiên điều hoà với chu kỳ T. 2 Câu 33: Chu kỳ dao động điều hoà của con lắc đơn không phụ thuộc vào A. khối lượng quả nặng. B. vĩ độ địa lý. C. gia tốc trọng trường. D. chiều dài dây treo. Câu 34: Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có các phương trình dao π động là x1 = 5 sin(10πt )(cm) và x 2 = 5 sin(10πt + )(cm) . Phương trình dao động tổng hợp của vật là 3 π π A. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . B. x = 5 sin(10πt + )(cm) . 6 2 π π C. x = 5 sin(10πt + )(cm) . D. x = 5 3 sin(10πt + )(cm) . 6 4 Câu 35: Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta nâng cao hệ số công suất nhằm A. giảm công suất tiêu thụ. B. tăng cường độ dòng điện. C. giảm cường độ dòng điện. D. tăng công suất toả nhiệt. Câu 36: Cho một đoạn mạch không phân nhánh gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch đó thì khẳng định nào sau đây là sai? A. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất. B. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. C. Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau. D. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R. Câu 37: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là A. 1,5m. B. 2m. C. 1m. D. 0,5m. Câu 38: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp một hiệu điện thế dao động điều hoà có biểu thức u = 220 2 sin ω t (V). Biết điện trở thuần của mạch là 100 Ω . Khi ω thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là A. 242W. B. 220W. C. 484W. D. 440W. Câu 39: Một đoạn mạch gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một tụ điện. Biết hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mạch là 100V, ở hai đầu điện trở là 60V. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là A. 80V. B. 60V. C. 160V. D. 40V. Câu 40: Một con lắc lò xo gồm một lò xo có độ cứng k = 100N/m và vật có khối lượng m = 250g, dao động điều hoà với biên độ A = 6cm. Chọn gốc thời gian t = 0 lúc vật qua vị trí cân bằng. Quãng π đường vật đi được trong s đầu tiên là 10 A. 12cm. B. 6cm. C. 9cm. D. 24cm. ----------------------------------------------- ----------------------------------------------------- HẾT ---------- Trang 4/4 - Mã đề thi 738
Đồng bộ tài khoản