Cách để Upgrade bios cho mainboard asus

Chia sẻ: Vũ Việt Dũng Vũ Việt Dũng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
34
download

Cách để Upgrade bios cho mainboard asus

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một file upgrade BIOS thường chứa đựng một hoặc nhiều tính chất sau đây: Bổ sung thêm các chức năng BIOS mới. Khắc phục các lỗi (bug) hoặc các vấn đề tương thích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách để Upgrade bios cho mainboard asus

  1. CACH UPGRADE BIOS file:///E:/New%20Folder/phan%20%20cung/CACH%20UPGRADE%2... CáCH Ð UPGRADE BIOS CHO MAINBOARD ASUS Xem bai viet voi font ABC PH M H NG PHƯ C Khi nào c n upgrade (flash) BIOS ? M t file upgrade BIOS thư ng ch a ng m t ho c nhi u tính ch t sau ây: B sung thêm các ch c năng BIOS m i Kh c ph c các l i (bug) ho c các v n tương thích. B sung vi c nh n di n và h tr các CPU m i. File upgrade BIOS m i nh t luôn ch a các ch c năng s a l i t các revision trư c ó. Vì th , b n không c n ph i flash m i BIOS reversion gi a revision hi n có trên mainboard b n và revision m i nh t. Ch ng h n, t BIOS hi n nay c a mainboard có revision 1006, b n v n có th upgrade th ng lên revision 1010. Tuy nhiên, n u máy c a b n ang ho t ng n nh, không có các v n và các xung t, cũng như chưa có yêu c u nâng c p lên các CPU mà BIOS revision hi n h u chưa h tr , hãng s n xu t mainboard khuy n cáo b n không nh t thi t ph i flash BIOS m i. Vi c c g ng x lý m t h th ng ang v n hành t t có th d n t i h u qu m t h th ng b v . Vi c update là c n thi t giúp mainboard tương thích v i các thi t b m i, nh t là m i khi có m t lo i CPU m i ra i. Nhưng ây cũng là m t công vi c c c kỳ nguy hi m, th m chí có th làm ch t BIOS, nh t là khi ang update n a ch ng mà b cúp i n cái b p. N u không có UPS tích lưu i n, t t hơn c là v a " p", v a ni m Ph t. Hãy c n th n làm theo hư ng d n trong chương trình. Tuy t i tuân theo các hư ng d n trong Manual c a mainboard cũng như trong trang hư ng d n kèm theo t ng BIOS. M i hãng và m i model mainboard s d ng m t type BIOS riêng bi t, không th có s "l p l n". Cách xác nh revision c a BIOS hi n h u : Hãy boot máy. Trong lúc BIOS ang ki m tra b nh , hãy xem nơi dòng : #401A0-XXXX. Ðây là dòng n m hàng th ba, tính t ng màn hình xu ng. B n ch s cu i cùng chính là BIOS revision. Ch ng h n, #401A0-0202 có nghĩa là máy b n có BISO revision 0202. Các mainboard th h m i nh t thư ng ghi rõ revision c a BIOS dòng th ba này. Thí d mainboard P2B ghi "ASUS P2B ACPI BIOS Revision 1010". Ti n trình flash BIOS : Ð u tiên, b n: 1. HìNH THàNH ÐĩA FLASH Có KH N NG BOOT : Hình thành m t ĩa m m có kh năng boot. B ng cách t d u nh c MS-DOS ánh dòng l nh FORMAT A: /Q/S. Chú ý là trên ĩa kh i ng này ch có các file h th ng ch không ư c có hai file "AUTOEXEC.BAT" và "CONFIG.SYS" Copy file công c flash (thí d AFLASH21.EXE, hay PFLASH2.EXE,.... tùy theo type BIOS và mainboard) vào ĩa này. 1 of 5 10/27/2006 12:06 AM
  2. CACH UPGRADE BIOS file:///E:/New%20Folder/phan%20%20cung/CACH%20UPGRADE%2... Copy file upgrade BIOS revision m i nh t mà b n mu n flash vào ĩa này. File này có mang tên type mainboard và có uôi là .AWD. 2. LOAD BIOS DEFAULT : Boot máy. Khi BIOS ang ki m tra b nh và các thi t b ph n c ng, nh n phim DEL (Delete) vào CMOS. Ch n LOAD BIOS DEFAULT và LOAD SETUP DEFAULT SAVE và thoát kh i CMOS. 3. SAVE BIOS HI N H U : N u không có s n file AWD c a BISO revision hi n h u, b n c n ph i Save nó vào ĩa m m ngay t BIOS c a mình phòng trong trư ng h p mainboatrd c a b n không tương thích v i revision m i thì có cái cũ mà n p l i. N p ĩa boot t o lúc nãy vào . Boot l i máy. d u nh c MS-DOS, ánh tên file công c flash (thí d A:\AFLASH21) kích ho t công c flash. Nh n phím s 1 ch n l nh : 1. Save Current BIOS To File. Gõ Enter. Chú ý : N u sau dòng ch Flash Memory: xu t hi n ch á "unknown" (không bi t) thay vì tên rõ rành rành c a b nh flash, thì chip b nh c a máy b n ho c không ph i thu c lo i có th l p trình ư c, ho c không ư c ACPI BIOS h tr . Và như v y nó không th ư c l p trình b ng công c ghi the Flash Memory Write utility. 2 of 5 10/27/2006 12:06 AM
  3. CACH UPGRADE BIOS file:///E:/New%20Folder/phan%20%20cung/CACH%20UPGRADE%2... Màn hình Save Current BIOS To File xu t hi n. B n i n tên file c a BIOS mu n save vào. Nh ánh c dư ng d n t i ĩa lưu và uôi AWD c a file. Thí d : A:\BX2I009.AWD. Gõ Enter. 4. UPGRADE BIOS : Ðánh phím s 2 trên màn hình menu chính ch n 2. Update BIOS In-cluding Boot Block and ESCD Gõ Enter. Màn hình Update BIOS In-cluding Boot Block and ESCD xu t hi n. Ðánh chính xác ư ng d n và tên file BIOS m i vào. Thí d A:\BX2I1010.AWD Gõ Enter 3 of 5 10/27/2006 12:06 AM
  4. CACH UPGRADE BIOS file:///E:/New%20Folder/phan%20%20cung/CACH%20UPGRADE%2... Khi xu t hi n màn hình yêu c u b n kh ng nh vi c upgrade Are you sure (Y/N) ?, b n hãy gõ ch Y b t u quá trình flash. Công c flash s xóa các d li u hi n có trong chip ROM BIOS và b t u n p các thông s c a revision m i vào thay th . Sau khi xong, trên màn hình s xu t hi n dòng ch báo ã thành công (Flashed Successfully). Khi xu t hi n dòng ch thông báo h i b n có ti n hành flash tr l i l n n a không, hãy ánh ch N (No) k t thúc quá trình flash. Ch ánh ch Y (Yes) n u như vi c upgrade g p s c , trình flash không hoàn thành nhi m v ư c, c n c g ng flash l i l n n a. Sau khi hoàn t t, nh n phím ESC tr v màn hình chính. Chú ý c k nh ng hư ng d n trên màn hình. 4 of 5 10/27/2006 12:06 AM
  5. CACH UPGRADE BIOS file:///E:/New%20Folder/phan%20%20cung/CACH%20UPGRADE%2... Nh n ESC thoát v MS-DOS. L y ĩa m m ra kh i Restart máy. Nh n Del m CMOS. Ch n l nh LOAD BIOS DEFAULT và LOAD SETUP DEFAULT cho CMOS upgrade các thông s BIOS m i SAVE và thoát kh i CMOS. Restart l i máy và l n này b n có th vào CMOS hi u ch nh l i các thông s theo ý mình. Tuy nhiên, theo kinh nghi m, t t nh t là b n c m c CMOS load Setup Default và vào ch y Windows ki m tra xem có tương thích không. Sau ó m i restart l i máy và vào CMOS hi u ch nh l i BIOS. Chú ý : N u g p s c trong quá trình upgrade BIOS, b n Ð NG T T MáY, vì i u này có th khi n cho máy b n không còn có th boot l i ư c n a. Ch nên l p l i quá trình flash. N u các v n v n không kh c ph c ư c, b n ch còn có nư c upgrade l i file BIOS revision cũ mà b n save l i lúc u.áá Trong trư ng h p s con r n m ói, n u công c á Flash Memory Writer không th upgrade thành công 1 file BIOS hoàn ch nh, máy b n có th "ò e Rôbe ánh u" nghìn thu vĩnh bi t, không còn kh i ng l i ư c n a. Gi i pháp : Xách mainboadr i ... b o hành, hay t i m t d ch n p nào có máy n p ROM BIOS làm m t con BIOS m i. Dĩ nhiên là b n ph i cung c p file BIOS tương thích v i mainboard c a mình cho h . Ghi chú : Các hình nh trên ây có th không gi ng v i trình flash BIOS mà b n ang s d ng. Chúng ch có tính ch t minh h a giúp b n có m t s ý ni m v quá trình flash. B i l m i trình flash BIOS có giao di n khác nhau. 5 of 5 10/27/2006 12:06 AM
Đồng bộ tài khoản