intTypePromotion=3

Cách nhìn của người nước ngoài về người Việt Nam

Chia sẻ: Nguyen Duc Quang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:14

0
908
lượt xem
93
download

Cách nhìn của người nước ngoài về người Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xét trên cái nhìn “ ta tự ngắm chính ta “ thì đánh giá cũng có phần đúng . ta làm được thì sài được , nhưng cái cơ bản ở đây là dân ta tiêu nhiều hơn thu nhập . Liên tưởng rộng hơn nữa nước Việt Nam cũng là 1 nước nhập siêu ( nhập khẩu nhiều hơn xuất khẩu ) và ngân sách nhà nước “ chi bao giờ cũng nhiều hơn thu “ . Chúng ta được biết nước ta xuất phát điểm là nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu , đời sống khó khăn cùng cực , các cụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách nhìn của người nước ngoài về người Việt Nam

 1.  ưởng  Tư t H ồ  C híM i h   n C ách  n  ủa  ườinước nhì c ng   ngoàivề  ườiVi tN am   ng   ệ   Zenith™ sưu tập
 2. 1. ần  l động  C cù ao  song  ễ hỏa  ãn  d t m nên âm  ý  ưởng hụ  t l h t còn  ặng. n • Xéttên    n  a ự  ắm   nh a  hìđánh  á  ũng  phần  úng  a àm    r cáinhì “t t ng chí t “t   gi c có  đ .t l được hìsàiđược   ưng    ơ  ản    ây à  t     ,nh cáic b ở đ l dân a i nhi u  ơn hu  ập   t têu  ề h t nh . Li t ng ộng  ơn  ữa  ước  ệtN am   ũng à  nước  ập  êu   ập  ẩu  ên ưở r h n n Vi   c l 1  nh si (nh kh nhi u  ơn  ấtkhẩu   ngân  ề h xu   )và  sách nhà  ước     n “chibao  ờ  ũng  ều  ơn hu  gi c nhi h t “.C húng a  c  ếtnước a  ấtphátđi m  à  ền  nh ế     t đượ bi   t xu     ể l n ki t nông  nghi p ạc  ậu  ệ l h ,đờisống      khó  ăn  kh cùng  ực   c ,các  ụ       c nói“cáikhó ó    l cáikhôn    “,chúng a  t ko  cần  ,chăm   ỉ ao  ng hìl y  âu a    n    ặc  cù   ch l độ t  ấ đ r cáiă cáim . • Đa  ố  ững  ườit s nh đạ  ừ l độ chân  nh  ọ  u  có âm  ý  ưởng  ng  hành  tt  ao  ng  chí h đề ko  t l h t ụ    ọ hấu  ểu  c  á r  ủa  ức ao  ng   áiđánh  á  h vìh t hi đượ gi tị c s l độ .C   gi này heo  t nhóm   so  ớit ực ế  ện  v  h t hi nay  ã  đ không  còn phù  ợp   chăng hìchỉ à    h ,có  t   l ở các  vùng  nông hôn  ẻo ánh  t h l hay các  vùng  dân r hấp. tít           Vìt ế   âm  ý  ưởng hụ    ây              h cáit l h t ở đ được  ểu  nh à  không  hi chí l “  có  vi c    àm   hoặc  m uốn àm   ưng  ệ jđể l “  “  l nh không  ếtl   ư hế  bi  àm nh t nào  nên  ??  đánh  ịu r n   ch t ậ ,hay  ểu  ộng  ơn  ữa  hưởng hụ  nh à  cuộc  ống  hi r h n “  t chí l “  s đầ đủ ,không  ảil nghĩ  ề  ấn     t o  quá  y     ph  o  v v đề jnó ạ cho  chúng a  ự  ị  ng  t s b độ .Li hệ  ớicác  a  ì gi có     ên  v   gi đ nh  àu  ,con    ống  cáis sung úc hìt ường  ẽ  ư  t t  h s h hỏng.C áiquan r ng à  áo  ục  a  ì ,xã  ội,t it ức r     t ọ l gi d gi đ nh   h   r  h t ang  ị  b cho  chúng a  n  ận  t nhì nh được  t   ấu  và  quyếtt  i di tnó  “ hóix “  “   âm têu  ệ   .
 3. 2. m nh,sáng ạo,song  ỉ  tnh  Thông  i   t   ch có í chấtđốiphó,t ếu ầm  ư       hi t t duy    ạn,chủ  dàih   động          C húng a  nhi bằng  ấp  ơn r c  ưng r            t có  êù  c h tướ nh tíkhôn kém   ibi tnhi u  ơn  đ, ế   ề h nhưng  phán    gi m . óc  xétsuy  ả            C húng a í góp  ủa  ảinhưng  ng hờil  ơir ng  ững  á r  ủa            t tch  c c   đồ t  àm r  ụ nh gi tị c con  người  ớinhi u  ẻ t nhập  il ,đạo  c  ixuống. .V   ề k ,hu  đ  ên   đứ đ   •Xéttên  ương  ện  vớiquốc ế chúng a hông  i ,đều  ó  phảibãn        r ph di so    t , t t m nh   đ ko    cãi.Ở ĐN A  chúng a  chỉ  ố Q   t có  s I cao  ỉ  ếp  ch x sau  ngapor . si e   •N hì t  r ền hống,m ục i ngườiđàn  n ừ tuy t   têu    ông  ệttảiqua  Vi  r   bao  iđơn  ản  ẫn  ỉ à: đờ   gi v ch l   t u r  ấy  ợ,l   ậ tâu,l v  àm nhà"  ây à  ục i của  ự ồn ạim ang í bản  ăng,t ếu  ắng  .Đ l m têu  s t t   tnh  n  hi v các ư  t duy   rể  ư duy  ảicách. phátti n,t   c   •H ếtt ế  ệ   h h này  sang hế  ệ  t h khác  ườiVi tphảidồn  ần ớn  ức  ì cho  ệc  p  ê  ng   ệ     ph l s m nh  vi đắ đ chống ụtt icác  ng  ằng  i n  ắc  m i n  ung  ệtN am ,phần  l  ạ   đồ b m ề B và  ề Tr Vi     còn ạicho  ộc  l  cu m ưu  nh hông  si t qua  ệc r ng úa ấtbấp  vi tồ l r   bênh,năm   c  ăm   ất  ộc  ống uôn    đượ n m ,cu s l ổ đị   ong  không  n  nh.Tr hoàn  ảnh  c quy  ô  ản  ấtquá  ỏ,độc  m s xu   nh   canh  l không  n  cây úa  ổ định  c  ộc  ống hìchỉ  đượ cu s t   phátsi được oạihì t     nh  l   nh ư duy  ng  ứ phó  chụp  ậttước  và  gi  r m ắt  ,không hể  dư  a  t có  đị cho  ững ư  nh t duy phátti n    ạn,nhấtl phátti n  ền   rể dàih    à   rể b vững. •Ở  xã  ộivà  ôitường àm   ệc  ưa hực  ự   r ng  rnh    chuyên  ôn   à  1  h   m  r l vi ch t s coitọ “tì độ và  m “m nặng  ề  ằng  ấp   ũng  ư  ấn   i n ương  v b c .c nh v đề tề l quá hấp  ã  ến  t đ khi cho  ộc  bu chúng a  t phảil   ệc  ang í chấtđốiphó dẫn  n hi u  ủ  ng à  ệ  ả ấtyếu   àm vi m tnh      , đế t ế ch độ l h qu t   .       áiquen  ấu      C   x này  ảnh  ướng ớn  n  ước i n  có  h l đế b tế cách  ạng  àm   m ,l cách  m ạng chúng a  ần  những ầm   n  ến ược     hí nghivà  nh  ướng  t c có  t nhì chi l dàiđể t ch    đị h đườ chúng a  i.V ề  i m   con  ng  t đ    đ ể này a  ảit ực  ự    t ph  h s đề cao ử ưởng  C M  bác  ã  t t H , đ n  t ông  ộng ấtcả   ều  i u  nhì xa r r t   ,nhi đ ề bác  ăn  ặn  n  c d đế nay  ẫn  ưa  ắc  ục  c  v ch kh ph đ t i tđể  ư   ệnh hành í ,t r ệ   nh :b t ô ham   ũng   tch  ham   t nh ,quan i ,hành  nh   ậy  lêu   chí ,c
 4.    K héo éo,song  3.  l   không  t ìđế cùng í  duy r   n  (tquan âm   t đến  ự  s hoàn hi n  ốicùng  ủa  ản  ẩm ) t ệ cu   c s ph • M ộtbộ  ận ớn    ph l các  doanh nghi p    ệtN am  ấtkhéo éo àm   ệ ở Vi   r   l l ki t   ỏ  nh ế nh song không  tìphátti n hành  ững ập  oàn  duy r   rể t nh t đ l n  ạnh r ớ m tong khu  ưc  ũng  ư r t ế  ớido  v c có  ế nh tên h gi   không  chi n  ượ phátti n âu    ó à  đâu?N gườiVi tt cần    ẫn  l c   rể l dàiđ l do    ệ  a  cù,nh nại N hi u  ườihoàinghivề  ếtl ận  ?  ề ng       k  u này,đặc  ệtl đốivớit ế    bi  à     h hệ r   ện  tẻ hi nay  ểu àm   n  ki l ă qua  quýt đánh r ng  ỏ  ” chuồn  ,“ tố b dùi,“ chuồn  áp  ước”  đ n ,không àm   ệc    l vi gìcho  n  ơiđến  ốn  ang  đế n   ch đ l m ộtvấn  ạn  ủa ớp r .C hừng  à    n c l tẻ   nào chúng a  ưa  ữa r  t ch ch tị được  ăn  ệnh  c b này ừ  ốc à hóiquen  ạikhó,… … … … … … t g l t   ng     còn  ều  ấn    ữa  nhi v đề n
 5. 4.  ừa hực ế,vừa  ơ  ộng,song ại  V t t   m m   l   không  ý hức  có  t nâng ên hành ý uận. l t l l • Ước  ơ,hoàibão à  ộttnh  m     l m  í cách ốtcủa hanh  ên  t   t ni nhưng  ã  không tngườicó  ững  nghĩ  ển  đ có  í    nh suy  vi vông,xa ờicuộc  ống,xa ờinhững  i u  ện  ện      r   s   r   đ ề ki hi có. N gồiở  ơ    c quan,ngồitong     r nhà  ì m à  ứ  ư  ồi m nh  c nh ng   tên  ây.N hi u  ki n,nhi u  ấn    tr không  r m   ề ý  ế   ề v đề đặ  a  được  a  ố  ng ì đ s đồ tnh. • N gay  ả  n  ăn  c đế v hóa âu  icũng  m ượn   ật l đờ   vay  ,Ph   gi t   n     ho  áo ừ  ung  uốc   n  ữ  áo ừ Ấ Độ ,N gi t Tr Q ,đế ch quốc  ữ  ũng  ngườinước  ng c do     ạ r .Tr ngoàit o a   ong  cuộc  cách  ạng  ện  m hi nay  t ức ý uận  ần  c  ý h l l c đượ hoàn hi n  ơn  ữa  t ệ h n cho  phù  ợp  ớit ờiđạivà hờikỳ  h v  h     t   hộinhập     .chúng a  ần ý uận    t m   n  ến  t c ll đề có ầ nhì chi l c  ề  ốicục oàn  ầu    nh  ướng  cách  úng  ượ v b   t c để đị h 1  đ đắn  ấtvề  đườ cách  ạng  nh   con  ng  m t đ đ  chúng a  ang  i.
 6. 5.H am   ọc  ỏi  khả  ăng i p hu    h h ,có  n tế t nhanh,song tkhihọc  đến    í    “ đầu  n  uôi nên  ến hức  đế đ ”  ki t không  ệ hống,m ấtcơ  ản.N goàir   h t     b     a, học ập  t không  ảil m ục i t  hân  ủa  ỗingườiVi tN am   ph  à  têu ự t c m     ệ  ( ỏ  ọc    a  ì  ớn ên  ọc    ĩ  ện,vìki m   nh h vìgi đ nh,l l h vìs di     ế công  n  ệc  ă vi l ,í      ,đam   ê) àm  tvìchíkhí  m . • C áinày  ũng  úng.Lúc    c đ   nào  ì cũng  ỏichí m ì   ạisao  m nh  h   nh  nh:T   nước  ì l m h uôn heo  t sau các  ước  n tong   i m  ực  ước  khác r khitề l n m ì có  ều???? nh  nhi * ộtnhà  M   báo  ước  n ngoàikhinhận    ề  ườiVi t  ã  :" ân      xétv ng   ệ ,đ nói  D ộ các  ạn ấtt t c  b r  hông  i (m nh ông ấy  ẫn  ứng  ề  ững  ảit   l d ch v nh gi  hi quốc ế  à  ọc  nh  t m h si chúng a  ã  oạtđược  đưa a  ỉ  ố Q   t đ đ   và  r ch s I của  ườiVi t,nhưng  nh  ư  ỉ hông  i tong  ệc  ỏ! ng   ệ )  hì nh ch t m nh r vi nh   Khiđứng r c  isự  ẫn i p ục    tướ đạ   v tế t cách  ĩ  ần,nghĩ  ắn  ngh g   ng nên  t ường   i u i tl   ỏng  icục  hay  ánh  ấtt ờicơ”.  h để tể tế  àm h đạ   và  đ m  h   .. • N hi u  học  nh  ủa a    ước  ề du  si c t ở n  l nào  ũng ự  ngoài úc  c t hào à  l ngườiVi tN am   ì t   ệ  m nh hông  i ,si vi m ì học  m nh   nh  ên  nh  các  ôn  m l nào  ũng  ấtsắc  ơn  ưng  ỉ hấy r KH TN  úc  c xu   h nh ch t tong  i H gh  schoolva  iH ọc.C ác  ương rnh    Đạ     ch tì sau  ihọc hìhầu  ư  ả  đạ   t   nh ch có  .Lâý    ụ  ai  víd cho    ăn  ang hit tnghi p  PT àm   ấn  bàiv đ t  ố   ệ TH l ch động  ư uận,học  ỉ   ấy  c  i m   d l   ch để l đượ đ ể cao  nên tkhicó ư  í    t duy  m ớinên    ộthọc  nh  ếthơi"ạ" m ộtt hìt o    khim   si vi     l    ít  ạ nên  ộtcơn  m   sốc cho ngành  D G
 7. 6.X ởil i  ều     ở ,chi khách,song    không  ền. b •   gườiVN  à  ậy   N   l v ,quý  khách ắm   ấthi u  l ,r   ế khách  ưng âm  ý  nh t l hay  ếu  ỳ   ỉ  ần  hi k (ch c r đường  vụ  ẹtxe  a  có  qu   hay    cãinhau à  như ằng  ám   ông ụ ập ạidừng  l y  r đ đ t t l   xem     ), đam   ê    ớim ẻ ạ  ắtnên  ễ  m cáim   l m   d chán   hững  ị  .N đế nhà hường  ang heo  v khách  n  t m t những  i u  ớim ẻ  à r đ ề m   ,l tung âm   ủa  t c câu  chuyện   ọ uôn  những  ủ      ổi, ,h l có  ch đề sôin    gây  ứng hú  uy  ên  ếu    c  t ờigi ,m ọichuyện  ếtđể   hìdường  ư  h t ,t nhi n ở đ 1 h   an     h   nóit   nh âm l chán  ủa  ủ  ấthi n   ếtchuyện    .C òn  ước  t  ý  c ch xu   ệ ,h   để nói  n  hìkhác  ọ    ngoàit   h coi m ỗingườikhách  ư  ững hành  ên r     nh nh t vi tong  a đì ,họ âm   ự  ề  a  ảnh   a  gi   nh   t s v gi c ,chi sẻ  ững  i u  ỏ  ặt,quý  nh đ ề nh nh    khách   ở l tong  ,khách   âu r nhà  t ể  ư à  t có h nh l 1 hành  vi ,l   ệc  ,ă cùng  âm  ý ấtl t ảim ái ên  àm vi cùng   n  ,t l r  à ho   . •   ịch  ử  ấtphátt   ộtnền  nh ế  L s xu    ừ m   ki t khép  n   ến  kí ,khi con  ườivi tquanh  ăm   ỉ  ng   ệ   n ch bi tcó    n     ặc   ống  ế   cáiă ,cáim ,s khép  n     ều  ưng tl ng  kí ,nóinhi nh í ắ nghe  , •   Ti t ần  ợp ác àm   ệc heo eam   or còn  ạn  ế.Thế  ỷ  l t ế  ỷ àm      nh h h t l vi t t w k  h ch   k 21 à h k l ệ t vi c heo  nhóm    ấtcả  vìt   các ĩ vực  ủa  isống  hộingay  ả  ăn  ọc  nghệ  lnh  c đờ   xã    c v h và  t ật  ộtcá  hu ,m   nhân  ũng c không hể  m   ng  c. t đả đươ đượ •    ế   Th nên r tong  ộc  cu cách  ạng  m này  chúng a ấtcần  ững  ự  ng  ộ  ủa  ạn  t r   nh s ủ h c b bè  quốc ế   t ,gây hi n  ảm  ốtvề  t ệ c t   con  ườivi t,m ở ộng  ì đề  ng   ệ    r m nh  hòa  ập  ốc ế   nh qu t , cần  phátti n  ững  ốiquan  ệ  ền  ững  ôn r ng ẫn   rể nh m   h b v ,t tọ l nhau  qua  ó  ọc  ỏivà  đ h h   tch ũy  ững  nh  í l nh ệ cho  ì .Thóiquen  ki nghi m   m nh     này  phảil xấu  chân hực  à  ko   à  và  t m nóicông  ộc    cu cách  ạng  ước a  ũng tbị  nh  ưởng  ởit   m n t c í  ả h b  hóiquen  này   húng a  .C t sẽ  ửa  chắc  ắn  ẽ àm   c   s và  ch s l đ .ông  cha  l   c hìt ế  ệ r   ăng  ng  ẽ àm   ko àm đ t  h h tẻ n độ s l
 8. 7.Ti tki m ,song  ều      ế  ệ   nhi khihoang      ững  ục  phívình m têu  bổ sĩ  ện, i vô  ( di khoe  khoang,t ch  ơn  i.  hí h đờ ) • Để àm  õ  c  i m   l r đặ đ ể này t xétm ộtsố  ự  ện  ần  ây;Tr  a      s ki g đ   ong  ững  ăm   nh n Ủ ban  ung  ng  ặttận  ổ  ốc  ệtN am ,Ban  ận  ng  gày  qua  y  Tr ươ M  r T qu Vi     V độ N Vìngườinghèo  ung  ng, ốihợp  ớicác  ơ      Tr ươ ph   v   c quan hông i đạichúng  t tn    l p a  ỹ    ườinghèo  cuốim ỗinăm  ổ  ức  ương rnh N ốivòng  ậ r qu vìng   và      t ch ch tì “   t l n”để  ay ớ   quyên  góp i n ừ  ững ổ  ức, ững  nhân  l tề t nh t ch nh cá  có òng  ảo  h âm để gi đỡ đồ bào  hoàn  ảnh  t     úp    ng  có  c khó  ăn  ảit ện  isống   nh  kh c  hi đờ   .Tí ừ khiphátđộng  n  t      đế nay,Q uỹ Vìngườinghèo”các  ấp  ã  ận  ng    “       c đ v độ được r 3. tên  000 ỷ  ng;cùng  ớisự  u ư  ủa  hà  ước,sự  úp    ủa  t đồ   v   đầ t c N n   gi đỡ c cộng  ng,cả  ước  ã  đồ   n đ xây  ựng  sửa  ữa  c r 900. d và  ch đượ tên  000  ngôinhà    đạiđoàn  ếtcho    k   các  ộ  h nghèo,đem  ạini m       l   ề vuicho  hàng rệu  ười ti ng   và  ề vui  ề tn  nghèo  ni m   ,ni m  i cho  các ầng ớp  t l nhân  dân,góp  ần hực    ph t hi n  ục i xoá  óigi m   ệ m têu  đ   ả nghèo,qua  ó ăng  ường  ốiđạiđoàn  ết   đ t c kh     k   toàn  dân ộc,xây  ựng  bảo  ệ  ổ  ốc. gược ạivớinhững  ạtđộng  t   d và  v T qu N l     ho   tên t  ạil sự ãng    bổ không cần t ếtgần  ây  ấtlà “ il   r hìl  à l phívô  hi đ nh Đạ  ễ 1000  ăm   ăng  n Th Long  à  ội  ã i t n  ếtgần  H N ”đ têu ố h   100, 000 ỷ  ớisố i n  t v   tề này hìt có hể  t  a  t xây  ớihàng rệu  m   ti ngôinhà    cho dân  nghèo,..Thí phô  ..  ch  tương,khoe  r   khoang,t ậm     ả   h chíc khoe  khoang  ững  i u  ì không  nh đ ề m nh  hoặc  ưa    ch có.Không tcác  ạn  nh  ên ốtnghi p  ưa  ếm   c  ệc  í  b si vi t   ệ ch ki đượ vi đã  ộivàng  n  ng  học   ấy  ằng hứ    à  v   xi đă ký  để l b t haim không  ếtđể àm   , bi   l gì  nhi u  ườiC hưa  nhu  ầu,đã  ua  ề ng   có  c   m ngay  áy í   áy  nh.. m tnh,m ả .
 9. 8.C ó i t ần  oàn  ết ương hân,t ng  ,song  ầu  ư  ỉ    tnh h đ k ,t t  ươ ái  h nh ch t ong  ững  r nh hoàn  ảnh,t ường  ợp  c  r h khó  ăn,bần  kh   hàn.C òn r   t ong  đi u  ện  ống ốthơn,gi có  ơn hìtnh hần  ề ki s t     àu  h t  i t này  ấtí  ấthi n. r  txu   ệ        Nhi u  i u  ủ ấy  á  ương       " ễ đ ề ph l gi g Ngườitong  ộtnước  ảit ương   r m   ph  h nhau cùng“ •C ó ẽ  l câu  dao  ca  này    ũng  ếtvà  ĩa  ủa  t tnhi aicũng  ểu.NgườiVi tNam   ưa  ã  ổi aic bi   ngh c nó ấ   ên    hi     ệ  x đ n   tếng  ớitnh hần  oàn  ết  ổibậtnhấtcó ẽ à r i v  i t đ k ,n       l l tong  ộc  ến r cu chi tanh  ống ch Pháp  M ỹ  ứu  ước. &  c n   Phảicông  ận r   nh tong  ững  nh hoàn  ảnh  c khó  ăn,chúng a  ớihi u i t ần  oàn  ếtcủa  ườiVi t kh   t m   ể tnh h đ k   ng   ệ   Nam  à  ư hế  l nh t nào.   Nào à  ến r l chi tanh  ống  ỹ  ch M quân  dân  m i n  ư    i n  ắc  ậu  ương  úp    &  3  ề nh 1,m ề b h ph gi đỡ cho  anh    em ề Nam .M i n  m i n    ề nam  hà  ếtchứ  ấtđịnh  t ch   nh   không heo  ỹ  ụy    ướng  n  t M Ng để h đế con  ng  ủa  ng  đườ c đả &  nhà  ước  ộng  ản. n c s •Bây  ờ  ũng  ã  ơn  năm   gi c đ h 30  sau ngày  tnước hống  ất  ườiVi tNam   ẫn  đấ   t nh ,ng   ệ   v còn  ổitếng   i n  i vìtnh  t ần  oàn  ết  hưng  ặtđẹp hìphô a  h đ k .N m   t   r còn  ặtxấu hìngườit che  i  ừ r   m   t    a  đ .T tẻ con  n  ườil n  đế ng  ớ tong  ước  u  ếtr ng r r n đề bi  ằ tong  ơn  năm   h 30  hòa  nh  ó,đấtnước tnhi u  bì đ     í  ề không  còn  oàn  ết đ k nữa. Lấy    ụ i bi u à  víd têu  ể l nhân  dân  m i n  ắc  Nam .Không  2  ề B &    khó   ì   oogl những t c  nh uận, để tm G e   opi bì l   cãinhau    hay hậm     ửinhau  ề  ự  t chích   v s khác  ệt  ăn  bi :V hóa,cách  ,xưng   í cách… .   nói  hô,tnh  . của  ọingười2  i n. m     m ề Thậtbuồn  t ấtvọng    ì   ớichỉ à  học  nh  c hầy  gi ng  ề ì đoàn  ếtcủa    và h   khim nh,m   l 1  si đượ t cô  ả v tnh  k   dân a  t l iphảichứng  ến  ững ờil  t l "m à  ọingười2  i n  ạ    ki nh l  ẽ "hô ỗ   m     m ề dành t ng"cho  "ặ   nhau. Nóit ậtm ì l ngườim i n  ắc,t ậtkhó  ăn   h   nh à    ề B  h   kh cho  ì để àm   m nh  l quen  ớiphong  v   cách  ống  ủa  s c các  bạn  i n  am   m ề N nên  ũng  ễ  ểu    c d hi vìsao  ừoit l icó hể r ng  a ạ   t tanh uận  l gay  ắtt ế. g  h Những    ũng  ết2  i n  nền  ăn  aic bi   m ề có  v hóa  khác  nhau,phong    cách  ống  s khác nhau  cáinào  ũng à  và    c l t tcả,t ế  ố    h nào  à  ả à  ườiVI T  m ch l ng   Ệ NAM .Không    quen ốisống  ườit t   ì sống  l  ng  a hìm nh  cho  ì   m nh,cho  đấtnước  ì điđã ồihằng  iphê    m nh    r   đ  phán,cáigìcũng        cho  ủa  ì l nhất c m nh à  . Sao  ườim i n  ng   ề này  ảicố ì bớim óc ừng   hóiquen  ủa  ườim i n  ph   tnh    t cáit   c ng   ề khác ồiphê r   phán  ??  nó  như  ậy  ỉ àm   tnước  ì đã  ổ  ủ ạicàng  ổ  ủ  ơn,t o hành  cáivỏ  ọc  ọil sự  oàn  ết v ch l đấ   m nh  c h l   c h h  ạ t 1    b g  à  đ k   gi  ạo.Sao  ảt   không   r ng  ăn  coitọ v hóa  ủa  c nhau    à  ếtcùng  ấn  u  để m bi   ph đấ cho  ả  tnước  ệtNam   c đấ   Vi    rể phátti n??
 10. 9.Yêu    hòa  nh,nhẫn  ịn,song  ều   ạihi u  bì   nh   nhi khil   ế chi n,hi u hắng    ững ý  t   ,l tvặt  ánh  ất ế   ế t vình l do ự ái ặ   ,đ m   đạicục.   • N hẫn à  c r ng  ủa  ền  ăn  i Đông   r  hành  l đặ tư c n v m nh  Á,tở t quy ắc  ng  ử ừ  a  ì đến  t ứ x t gi đ nh  xã  hội  ệtN am  à  ước  nền  ăn  .Vi   l n có  v hoá  nông nghi p  ớiđặc  i m  r ng ì khi n  ườiVi t ệ v   đ ể tọ tnh  ế ng   ệ   N am  ấy ì cảm  àm   l tnh  l nguyên ắc  ng  ử.D o  ó,ngườiVi tN am  uôn  ủ r ng  ường  t ứ x   đ     ệ  l ch tươ nh nhịn    ữ  c huận  để gi đượ t hoà.C ũng  ởivậy  à  ữ  hẫn  m ộtý  ĩa,vị r ấtquan    b   m ch N có    ngh   tír   tọng r r tong  ếp  ống  ủa  ườiVi t  ộtgi đì có    m ,hoà huận  n s c ng   ệ .M   a  nh  êm ấ   t hay không  ần  ph l n à  sự  ẫn  ịn  ếtđịnh. ớ l do  nh nh quy   • N hưng  ữ  ẫn  ủa  ườiVi tt ngày  ch nh c ng   ệ  a  này  ã  ị  ến ướng  inhi u ồi  ảichăng à  đ b bi t đ   ề r ,ph   l do  được  ống r s tong  t ờiđạihòa  nh  y    m   nên  ờ  ây òng ham ,sự    ị r 1 h     bì đầ đủ ấ no  gi đ l t   đố k tong  con  ườit đã  ộc ộ,phátti n ên  m ức  ới  ng  a  b l    rể l 1  m ,không  còn  ữ  c    u ạnh,không  gi đượ cáiđầ l   còn  ữ  c  ữ  ẫn  ủa  gi đượ ch nh c ngày  ưa   x . • 1    ụ  i n  nh  víd đ ể hì cho  ự  ếu  ến  ếu hắng  ủa  bộ  ận  vi tnam  a  s hi chi hi t c 1  ph ng  ệ   t bây  chí l g  nh à  tong  ăn  r v hóa  ao hông.Khiđingoàiđường,chỉ  ần  va  ạm   ỏ  gi t           c 1  ch nh hay  ỉ  anh  ắt ch 1  m   nhì t  à  ũng    ẫn  n  vụ  u    âm   n hôil c đủ d đế 1  ẩ đả đ chém   nhau  ngay ạichỗ.C ó ấtnhi u  t     r   ề nguyên  nhân  sâu  dẫn  n  ự  ệc  xa  đế s vi này,có hể à ạiảnh  ưởng ừ    t l t   h t các  ộ  m ,tuyện,sách  ủa  b phi  r   c nước  ngoàihay à  ịu  nh  ưởng  ủa  nh  ững  ườixung    l ch ả h c chí nh ng   quanh,ngay r   tong  ộc  cu sống hường  t ngày.C ó ẽ ằng    l r bây  nt nghĩ ằng  ảinhư hế hìm ớichứng ỏ  c ằng  g  a  r ph   t t     t đượ r m ì hơn  ười nh  ng .                                       không  ảit tcả  ườiVi tt hi n                  Dù  ph  ấ   ng   ệ  a  ệ nay  u  ư  ậy,nhưng  à  đề nh v   m con  sâu àm              àu  ồicanh,1  ườisẽ  ẫn  n  ều  ười  nhi u  l            gi n     ng   d đế nhi ng ,và  ề
 11. 10.Thí t  ập,nhưng ạit ếu í lên  ếtđể ạo  a    ch ụ t   l  hi tnh i k   t r sức  ạnh C ùng  ộtvi c,m ộtngườil  hìt t  m ( m   ệ      àm t  ố ,ba  ngườil  hìkém ,bảy  ườil  hìhỏng)  àm t     ng  àm t   • Thí t  ập à  ộtt   ch ụ t l m  hóiquen  ớihì t m   nh hành  ủa  ườiVi t  c  ệtkhoảng  ục  c ng   ệ .Đặ bi   ch năm  r  ạiđây.Khicuộc  ống r   tở l       s tở nên  ấm   kh khá  ơn r c  ây,nhu  ầu  ủa  ười h tướ đ   c c ng   dân  không còn  ỉ à  đủ  ơm   n,áo  ặc  à  ườit còn ì   n  ớir tnhi u  ch l có  c ă   m m ng  a  tm đế v  ấ   ề hì t ức    ảití ận  ưởng  ộc  ống.M ộttong  ững  nh hức  ó,có hể    nh h để gi  r,t h cu s    r nh hì t đ   t nói đến hóiquen hí t  ập t   t ch ụ t • Ban  u,t  ập à    đầ  ụ t l để hàn  huyên,t   ự.D ù à r  âm s   l tong  a  ì   ọ  gi đ nh,h hang  hay  ạn  t   b bè hì khigặp  ỡ,ng a ay  ắtm ặtm ừng,hàn    g   t t b       huyên âm   ự.nhưng  ần  ần,những  ộc  t s . d d   cu gặp  ỡ,t  ập  ó r  hành  ịp    t họp  g  ụ t đ tở t d để ng a  nhau ạikhoe  l  khoang  ề  ộc  ống,về  v cu s   gi đì   ự  a  nh,s nghi p,tền  ạc.Aicũng  uốn  ì l ngườim ay  ắn  ất  ạnh  ệ  i b     m m nh à    m nh ,h phúc  nhất  àu  nhấtvà  ,gi có    không  uốn    ơn  ì    hế hi tnghĩ,t  ập  m aih m nh.Vìt t ế    ụ t không  còn  m ang  nghĩa  ốn  của    ý  v có  nó,không  ỉ à  ặp  ỡ,lên  ch l g g  i hoan  à  ến hành  ộthoạt m bi t m     động  ượng  m à  t không ham   a  ũng  g ép  ng a  t gi c đượ   không  c. • Thí t  ập  ưng ạit ếu í lên  ết   ụ ập    ũng  uốn hể  ện  ì và  ch ụ t nh l  hi tnh i k .Khit t aic m t hi m nh  m uốn  ứng ỏ  ch t cho  iphương hấy  ì l nhất  đố   t m nh à  ,không  uốn    ơn  ì   i u  m aih m nh.Đ ề này  cũng hể  ện õ r t hi r tong  hoạtđộng àm   ệc heo  các    l vi t tong  công y  ện  nhóm  r các  t hi nay • 1    ụ  i n  nh à    1  ảibóng  á  víd đ ể hì l khicó  gi   đ hay hể hao  t t nào  ó  ễn a ạiVi tN am , đ di r t   ệ     ngườihâm   ộ  n  ổ  ũ ấtđông  t ường  it   m đế c v r   và h đ  heo hành  t nhóm  hành  ộivìtnh  t h    í t ch ụ ập  ủa  ọ.N hưng   r n  u  ếtt hí t t c h   khitậ đấ k  húc hìl im ạnh    ườiđấy  i  t  ạ   aing   đ ,chen ấn  l xô  y    ề  à  đẩ đề v m không  ếtkếthợp  ớinhau  cách  bi     v   1  khoa  ọc  t h và hông  i nhấtđể  m nh    t tcả  l i ấ   có ợ .                                Làm   ệc                vi hay  ạtđộng heo  ho   t nhóm   ẽ  ấtcó ợit ong  ộng  s r   l  r c vi c  ũng  ư r ệ c nh t ong  hội  hưng   àm  ốthoạtđộng  xã  .N để l t     nhóm  hìphải t    
 12. Tổng  ết K C ó hể  ,những  c í t txấu  t nói  đặ tnh ố   đề có i quan  ậtt ết này  u  lên  m  hi   đến  c r ng  ồn  ốc  i u  ện ự  ên  ã àm  hành  ệ  á r  đặ tư ngu g đ ề ki t nhi đ l t h gi tị văn  hoá  tnh  ­t l con  ườiVi tN am   ớinhững  ế  và í cách  âm  ý  ng   ệ   v   ch định  m     ủa  ền  ăn  đậ nétc n v hoá  nông nghi p úa  ước N hân  ệ l n . vô  t ập oàn,nên  ếtm ì yếu  h t   bi   nh  kém     âu   ự  ở đ để t hoàn hi n  ó à  t ệ đ l đi u  ề quan r ng  à a  ần útr   hưng  ấn   à    ỗ:người tọ m t c r  a.N v đề l ở ch     này  hoàn hi n  phần,ngườikhác  ớihoàn hi n  phần,người t ệ 9      m   t ệ 5      khác  ữa  ớibắtđầu  n m     hoàn hi n..hế  ệ  t ệ .t h này  ã  đ hoàn hi n, t ệ   nhưng hế  ệ  t h sau  đ còn  ang hoàn hi n..C ứ  ư  ậy hìchẳng  t ệ .  nh v t   những  ườiVi tt m à oàn  ng   ệ  a  t nhân oạiđều  ảilên ục  l   ph  i t hoàn hi n t ệ hếtnăm     này sang  ăm   n khác,hếtđờinày        sang  ikhác  à  ưa  đờ   m ch t ể  h hoàn  ỹ  c,   ự  m đượ vìs nghi p  áo  ục  ủa  hộikhông  ệ gi d c xã    bao  ờ  gi kếtt  húc:con  ườilên ục  nh  ,các hế  ệ i t c a  ivà    ng  i t si sôi  t h lên ụ r đờ   m ấtđi..   .. C òn khuyếtt tl đi u  ễ  ểu,nhưng  ườiVi tN am    ậ  à  ề d hi   ng   ệ   không  bao  gi  à  ấu    ả. ờ l x xíc
 13. Tổng  ết K S ửa  ì ­cần  ắtđầu ừ  âu?  m nh   b   t đ Để  t ể  có h bay ên,bên  ạnh  ững  l   c nh yêu  ầu  m ong  c  ề  ự  ấthi n  ủa  ững  c và  ướ v s xu   ệ c nh nhà ãnh  l đạo  ấtsắc,t   ăng,đủ  ức èo áicon àu  ệtN am  i n a  ển ớn,m ỗingườicần  ắtđầu  xu    àin   s l l  t Vi   tế r bi l       b   t   ệc soigương”nhì l ivà hay  ichí bản hân  ì ừ vi “     n ạ   t đổ   nh  t m nh! N ên  ăng,cần  m ộtchương rnh  ch   có    tì hành  ng  ớit ờihạn  m ục i cụ hể,tong  ó,hãy  độ v  h   và  têu  t  r đ   bắtđầu à chí m ì   chọn    l “ nh  nh”và  phong cách  ống hật“ nh r c”  ãy  ũng  ảm  uyên  ến  s t  chí tự .H d c t chi vớicăn  ệnh nghĩ  ả,nóigi ,học  ả,l   ả”đang  nguy  ơ r  hành  ịch  ệnh,t   b “ gi     ả   gi  àm gi   có  c tở t d b  hành  m ộtt ứ  ăn   h v hóa,t  hành ẽ  ống  ủa ấtnhi u  ườitong  hội  l s c r   ề ng  r xã  . C ó hể  ắtđầu ừ  ệc  n  ản  ấtl t   ác  ấp  t b   t vi đơ gi nh  à ự gi ch hành  nghi   ỉnh uậtgi t êm ch l   ao hông,ki   ên  quyếtdừng  khigặp  èn  ,dù  ơiấy    xe    đ đỏ   n   không  ề  công  đứng  h có  an  gác;không ấn uyến    l t hay  chạy  ược  ều    ẹtxe,không ùy i n  ừng,đỗ  chỗ  ấm …   ng chi khik     t tệ d   xe  c N ên  ăng,cũng  ần  những  ế àit ậtnghi   ắc  ivớinhững  ch   c có  ch t  h   êm kh đố     hành    t tọ vikhông ôn r ng  cộng  ng  ư:khạc  ổ  ơicông  ộng,xả ác,phóng  ế  ừa  ,đua    ánh  đồ nh   nh n   c   r   u b bãi  xe,đ võng,bấm     còii ỏitong   nh   r khu  ực  ệnh  ện,tường  ọc…   ảigò  ững  ườit ếu  t ức  ộng  ng  v b vi  r h Ph   nh ng  hi ý h c đồ vào khuôn  ổ  kh pháp uậtm ớibảo  ệ  c ợií chung  ủa  ộng  ng. l     v đượ l  ch  c c đồ   C hỉ    khinào  ự r s tung hực  chí tực r  hành i chícho  ọihành  ng  gi tị tong  t và  nh r tở t têu    m   độ và  á r r cuộc  ống  ủa  ộng  ng,l đó,Vi tN am   ớicó hể  s c c đồ  úc    ệ   m   t bay ên! l  
 14. N hóm   Đỗ  ạnh  oàng (Thuyếttì và  nh  ửa  ản  M H     rnh  chí s b w or ) d  Tạ  ấn  (Làm   i và  ộidung  Tu Anh   slde  n   ) Phạm   ến  t(Làm   i và  ộidung  Ti Đạ    slde  n   )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản