intTypePromotion=1

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử

Chia sẻ: Zcsdf Zcsdf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
662
lượt xem
152
download

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử được biên soạn nhằm mục đích giúp sinh viên có thêm tài liệu tham khảo, ôn tập và củng cố kiến thức, chuẩn bị tốt kỳ thi kết thúc môn thương mại điện tử.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi ôn tập môn Thương mại điện tử

 1. Câu hỏi ôn tập thương mại điện tử 1
 2. Ch ươn g 1: 1. Trình bày các định nghĩa vể định n ghĩ a thươn g m ại điện tử và sự nhận định thươn g m ại điện tử theo từng góc độ kinh doanh, tr uyền thông, m ạng Internet ,tổ chức th ương mại thế giới và tổ chức hợp tác ph át triển kinh tế của Liên Hợp Quốc Trình bày thươn g mại điện tử theo gốc độ doanh n ghiệp v à quản lý 2. T rình bày và phân tích các đặc điểm của thương mại truyền thống và của thương mại điện t ử. T ừ đó nêu lên sự khác biệt giữa ch úng 3. Phân tích ưu điểm và khuyết điểm của thươn g m ại điện tử. Từ đó nêu rõ các thuận lợi và khó khăn trong thương m ại điện tử 4. Phân tích tình hình thương mại điện tử Việt Nam năm 2009 5. Trình bày và phân tích nhữn g sai lầm trong TM DT 6. Trình bày và cho các ví d ụ m inh họa hình thức phân loại t rong th ương mại điện tử. Vẽ m ô hình liên kết giữa c ác hình thức phân loại đó 7. Nêu sự khác biệt giữa thươn g m ại truy ền thống và thư ơn g mại điện tử. Ch ươn g 2: 1. Định nghĩ a tên miền. Nêu các tên miền thông dụng v à ý nghĩa của các tên miền đó Nêu nhữn g n guy ên nhân vì sao 01 doanh nghiệp cần phải có tên m iền riên g trong ho ạt độn g kinh doa nh th ương mại điện tửTrình bày các v ấn đề liên quan đến việc lựa chọn tên miền 2. Thế nào là mạng chuyển mạch gói ? Định n ghĩa địa ch ỉ IP ? Cho 3 ví dụ minh họa về địa ch ỉ IP Trình bày các vấn đề về việc đặt t ên m iền và sở hữu số lượng tên miền. Cho 3 ví dụ minh họa về t ên miền được đặt tên đún g cách 3. T rình bày định n ghĩa, đặc điểm của mạng nội bộ. Cho 01 ví dụ minh họa về m ạng nộ i bộ v à mô tả hoạt động c ủa mạn g đó Thế nào là m ạng nội bộ mở rộn g ? Mạn g nộ i bộ mở rộng sử dụn g đườn g truyền nào để hoạt động ? Cho 01 ví dụ minh họa về m ạng nội bộ và m ô tả hoạt độn g của nó 4. Trình bày các vấn đề liên quan đến Sem antic W eb. Cho ví dụ v à phân tích ví dụ đó Nêu định ngh ĩa về các tổ chứ c: UNCIT RAL, OECD, W IPO, I CANN, WTO 5. Trình bày các thành phần ch ính trong website T MDT Ch ươn g 3: 1.Trình bày công thức tính dun g lượng truyền trong tháng. Ví dụ minh họa 2 Trình bày 02 xu hướn g kỹ thuật trong việc tạo we bsite th ương mại điện tử 3. Trình bày các khái niệm c ủa thanh toán điện tử . Nêu các bên tham gia thanh toán và các ph ươn g tiện thanh toán trong thanh toán điện tử . Nêu các bước để người bán có thể chấp nh ận thanh toán điện tử 7. Định nghĩ a website, webp age. Phân biệt giữa website v à webpage Nêu nhữn g y ếu tố để 01 website hoạt động, đặc điểm thuận lợi của 01 website Trình bày các bước để x ây dựng 01 website 6. T rình bày 02 mô hình th ất bại khi áp dụn g th ươn g m ại điện tử. Từ đó rút ra bài học từ những thất bại n àyTrình bày các v ấn đề liên quan đến dịch v ụ lưu trữ và cách thức vận hành ( hosting, ho st). 5. Trình bày thông số Alex a và các kỹ năn g marketin g trực tuy ến Trình bày các rủi ro thiệt hại và cách phòng n gừa cho website thươn g mại điện tử 4. Trình bày các chức năng chính trong từn g ph ần website 8. Trình bày nguyên tắc 7C tron g thươn g m ại điện tử 9. Trình bày các thành phần ch ính trong website thươn g m ại điện tử Ch ươn g 4: 1. Nêu những việc n ên làm dành cho người bán và người m ua để đảm bảo an toàn trong TM ĐT 2. Nêu các vấn đề spam ,virus, worm ,trojan v à phishin g trong nguy c ơ thươn g m ại điện tử 3. Trình bày c ác chính sách b ảo vệ an toàn cá nhân và b ảo vệ an toàn doanh nghiệp Ch ươn g 5: 1. Nêu các phươn g pháp để bảo vệ tài sản T MDT 2. Trình bày khái ni ệm, đặc điểm,hình thức thể hiện, mục đích v à các cách tạo chữ ký điện tử Ch ươn g 6: 1. Trình bày và phân tích các c ấp độ của thươn g m ại điện tử 2. Trình bày ưu khuyết điểm , phương pháp cất giữ và cách thức hoạt độn g của tiền điện tử 8. Trình bày các cách phân lo ại thẻ thanh t oán v à nêu đặc điểm c ủa thẻ tín dụn g, thẻ ghi nợ thẻ r út tiền m ặt 3. Trình bày quy trình thanh toán b ằng tiền điện tử 4. Trình bày các định n ghĩa về merchant acco unt, payment gateway 2
 3. Nêu sự khác biệt giữa n g ười bán có merchant acco unt v à người bán khôn g có merchant account 5. Trình bày quy trình mua bán t ổng quát trên mạng Internet 6. Trình bày định nghĩa và lợi ích c ủa SET. 7. Trình bày các cách để làm giảm t hiểu r ủi ro trong thanh toán thẻ Ch ươn g 7: 1. Trình bày những yêu cầu và r ủi ro đối v ới thanh toán điện tử 2. Trình bày những lợi ích và h ạn chế trong thanh toán điện tử 3. Trình bày c ơ sở vật chất kỹ thuật cho thanh toán điện tử 5. Trình bày các bước giao dịch tron g thanh toán điện tử 4. Thế nào là Int ernet Bank ing và Hom eBankin g Trình bày các hình th ức thanh toán điện tử mà doanh n gh iệp Việt Nam sử dụng Ch ươn g 8: 1. Định nghĩ a m arket ing trực t uyến. N êu nhữn g lợi ích v à yêu cầu đối vớ i m arketing trực t uyến 2. Trìh bày các phươg tiện trog marketin g trực tuy ến 3.Thế nào là xác định thị trường. Nêu v à phân tích các phương pháp x ác định thị trường 4. why trog marketin g trực tuyến cho rằng quảng cáo trên web mang lại hiệu quả cao ? T rình bày các h ình thức quảng cáo trên web của marketin g trực tuy ến. 5. Trình bày và ph ân tích những việc không nên làm trong việc marketing trực tuyến 6. Trình bày dịch vụ khách hàn g trực tuyến trong marketing trực tuy ến . Trình bày nhữn g n ơi doanh n ghiệp có thể đăng ký m erchant account 7. Định nghĩa Viral Mark eting. Nêu các th ủ pháp c ủa Viral Mark eting 8. Nêu ĐN, đặc điểm và lợi ích của côn g cụ Autoresponder trong marketing trực tuyến Ch ươn g 9: 1. T rình bày quan điểm , mục tiêu và các ch ính sách trong kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử 2006 -2010 2. Trình bày nội dun g chính của 8 chương trong luật giao dịch điện tử Việt Nam C âu 1-1: Trình bày các ĐN về ĐN TMĐT và sự nhận định TMĐT theo từng góc độ KD, truyền thông, m ạng Internet. Trình bày TMĐT theo góc độ DN và quản lý. - TMĐT t iến g Anh là Electronic Com merce - viết tắt là eComm erce. - TMĐT là việc mua bán hàng hó a và dịch v ụ thông qua các ph ương tiện điện t ử và các mạng viễn t hông, đặc biệt là qua m áy tính và mạn g internet. - TMĐT là m ọi hình thức giao dịch được hỗ trợ bởi các phương tiện điện tử. Nhận định TMDT theo từng gó c độ kinh doanh, truyền thông, mạng Internet: - "TMĐT tử là việc ứng dụn g các phương tiện đện t ử và côn g n ghệ thông tin nhằm tự độn g hóa quá trìn h và các n ghiệp v ụ kinh doanh". Đây là TMDT nhình từ gó c độ KD - " TMDT là tất cả các hoạt độ ng trao đổ i thông tin, sản phẩm, dịch v ụ, t hanh toán thông quan các phư ơng tiện điện tử như máy tính, đườn g dây điện tho ại, intern et và các p hươn g t iện kh ác". Đây là TMDT nhìn từ góc độ Truyền thông - "TMDT là tất cả các ho ạt độn g m ua bán sản phẩm v à dịch vụ thôn g qua mạn g Inter net và các mạn g kh ác". Đây là TMDT nhìn từ gó c độ Mạng Internet . - "TMDT bao gồm việc sản xuất, quản g cáo, bán h àn g v à ph ân phối sản ph ẩm được m ua bán v à thanh toán trên m ạng Int ern et, nhưn g được gi ao nhận m ột cách h ữu hình cả các sản ph ẩm được giao nh ận cũng nh ư nhữn g thông tin số hóa thôn g qua mạn g Intern et." theo T ổ ch ức Thươn g mại Thế giới. - "TM ĐT được định nghĩa sơ bộ là các giao dịch thươn g mại dựa trên truyền dữ liệu qua các m ạn g tr uyền thông như Int ernet." theo Tổ chức hợp tác phát triển kinh tế của Liên Hợp quốc. TMĐT theo góc độ doanh nghiệp và quản lý: Định n gh ĩa theo phương ngang (do anh nghiệp): TMĐT là việc thực hiện toàn bộ các hoạt động kinh doan h bao gồm : - Marketing (M:Marketing) - Bán hàn g ( S:Sales) - Phân phối ( D:Distribution) - Thanh toán (P:Payment ) thông qua các phươn g tiện điện tử 3
 4. Định n ghĩ a theo phương dọc (quản lý):TMĐT gồm : - Cơ sở hạ tần g cho sự phát triển TMĐT (I:Infrastr ucture) - Thông điệp dữ liệu (M: Message) - Các quy tắc cơ bản, luật ( B:Ba sic Rule s) - Các quy tắc riêng cho từn g lĩnh vực, n ghị định (S:Sectorial Rules/ Specif ic Rules) - Các ứn g dụn g, phần m ềm (A:Application s) - C âu 1-2. Trình bày và phân tích các đặc điểm của thương m ại truyền thống và của TMDT. T đó nêu ừ lên sự khác biệt giữa chúng. Đặc điểm của thương mại truyền thống : - Sự tr ao đổi hàn g hóa/ dịch vụ của ít n hất 2 phí a tham gia . - Bao gồm tất cả các ho ạt động c ủa các bên tham gia để ho àn thành các giao dịch mua bán . - Hệ t hốn g t rao đổ i hàn g h óa, dịch v ụ, dựa trên nguyên tắc tiền tệ . Đặc điểm của TMDT - Giao dịch nhanh nhất, hiệu quả n hất, tận dụn g được tối đa mọi nguồn lực. - Tiến hành trên mạng : không bị ả nh hưởng bởi kho ản g cách địa lý, k hôn g phan biệt nh à c ung cấp nhỏ hay lớn . - Hiện diện trên toàn cầu cho nhà cung cấp . - Lựa chọn toàn c ầu cho khá ch hàn g - Các nhà c ung cấp đã t iếp cận gầ n h ơn với khách hàng - Tăn g ch ất lượn g dị ch vụ cho người tiêu dùng . - Tăn g ch i ph í đầu t ư cho côn g n ghệ, người sử dụn g phải luôn luôn học hỏi để nâng cao kiến thức sử dụn g công n ghệ. - Trong TMDT, người bán và n gười mua kh ôn g gặp nhau trực tiếp m à thông qua m ạng, do đó v ấn đề cập nhật thông tin cho các bên sẽ nh anh h ơn, nh ưn g đò i hỏ i n gười th am gia ph ải có kh ả năng sử dụng. - TMĐT là việc k inh do anh trên các thiết bị điện tử n ên nó sẽ bị tác độn g theo sự thay đổi của côn g n ghệ. Vì vậy n gười th am gia kin h doanh c ũng phải luôn học hỏi để theo kịp sự thay đổi đó. - Các bên tiến hành giao dịch trong TMDT không tiếp x úc tr ực t iếp với nhau và khôn g đò i hỏi phải biết nhau từ trước. - Thương mại truyền thống được thực hiện với sự tồn tại của khái n iệm biên giới quốc gia, còn TMDT được thực hiện trong m ột thị trư ờng khôn g có biên giới (thị trườn g thống nhất toàn cầu)  tác động tới môi t rườn g cạnh tranh toàn cầu. - Giao dịch TMDT đều có sự tham ra của ít nhất ba ch ủ thể, trong đó có một bên k hôn g thể thiếu được là người cun g cấp dịch vụ mạng, các cơ quan chứn g thực. - Đối với thương mại truyền thống: mạng lưới thông tin chỉ là phươn g tiện để trao đổi dữ liệu . - Đối với TMDT: m ạng lưới thôn g tin chính là thị trường. Sự khác biệt giữa TMTT và TMĐT: - TMTT là thoả thuận trao đổi c ác đối t ượn g có giá trị hoặc các dịch vụ giữa các bên (ít nhất là 2 bên) và gồm các hoạt độn g mà mỗi bên ph ải đảm nhận để ho àn thành việc giao dịch. - TMĐT là hoạt độn g thươn g m ại sử dụng phươn g thức truyền số liệu điện tử để thực hiện hoặc xử lý quá t rình kinh doanh. - C âu 1-3: Phân tích ưu điểm và khuyết điểm trong T DT. Từ đó nêu rõ các thuận lợi và khó khăn khi M phát triển TMD T Ưu đ iểm: - Tăng lượng hàng bán: + Thị phần từ các vị trí địa lý phân tán + Các cộn g đồng người mua ảo - Giảm chi phí : + Quản lý các thông tin k inh doanh + Cun g cấp bảng giá + Xác định sản ph ẩm phù hợp thị trườn g Đối với doanh n ghiệp 4
 5. - Quảng bá thông tin và tiếp thị cho một thị trườn g toàn cầu v ới chi phí thấp. - Dịch vụ tốt hơn cho khách hàng. - Tăng do anh th u. - Giảm ch i phí ho ạt độn g. - Lợi thế cạnh tranh. - Cải thiện h ệ thống phân phối Đối v ới n gười tiêu dùng: - Vượt giới h ạn khôn g gian v à thời gian . - Nhiều lựa chọn về sản phẩm và dịch v ụ . - Giá thấp hơn . - Giao hàn g nhanh hơn v ới các h àn g hóa số ho á được. - Thông tin phong ph ú, t huận tiện v à ch ất lượn g cao h ơn. - Đấu giá Kh uyết điểm: - Không thể xem x ét k ỹ lưỡn g sản ph ẩm (người m ua !!) - Tốc độ phát triển của kỹ thuật ! - Khó tính toán lợi nhuận của vốn đầu tư - Các trở ngại liên quan đến văn hóa và luật lệ Thuận lợi và khó khăn khi phát triển TMDT: Thuận lợi: Đối với người tiêu thụ : - Sự thuận t iện: Mua hàn g m ọi lúc, mọi nơi. Liên lạc, tr ao đổi thông tin l iên lạc và kinh nghiệm với nh ữn g nhà tiêu th ụ khác . - Nhanh chón g: Có được thông tin c ủa các sản phẩm rất nhanh. - Giá cả: Chọ n lựa v à so sánh nhiều hàn g hó a từ nh iều nh à cung cấp . Mua được các hàn g hóa hoặc dịch v ụ rất rẻ . Đối v ới xã hộ i: - Giảm sự đi lại. - Tăng tiêu ch uẩn cuộc sống . - Một số sản phẩm có thể đến được với nh ững người dân ở v ùng nông thôn và c ác nước nghèo . - Những dịch vụ cô n g như chăm s óc sức khỏ e, giáo dục cộn g đồng được phân bố rộng rãi với chi phí thấ p Khó khăn: - Công nghệ. - Các ch uẩn về chất lượng, bảo mật, độ tin cậy vẫn đang còn trong quá trình phát triển. - Băn g thông chư a đủ rộn g, đặc biệt là m-comm erce . - Các côn g cụ phát triển phần m ềm EC chưa ổn định . - Khó tích hợp m ạn g Int ernet và phần m ềm EC vào các hệ thốg cũ . - Cần có những web server đặc thù (t ốn nhiề u tiền) . - Việc tr uy cập I nternet còn khá m ắc với 1 số kh ách hàng - Chi phí phát triển E C c ao (in-house) - Luật và các ch ính sách chư a rõ ràn g • Khó th uyết phục kh ách hàng v ề bảo mật thông tin c á nhân • KH chưa t in tưởn g các giao dịch không có chứng từ, giao dịch khôn g gặp gỡ trực tiếp - Khách hàn g thích nhìn thấy sản ph ẩm trực tiếp . - Lỗi, gian lận trong EC ngày m ột nhiều. - Câu 1-4: Phân tích tình hình TMDT Việt Nam năm 2009 - 2.004 doanh n ghiệp trên cả nư ớc trong n ăm 2009 cho thấy, gần nh ư 10 0% các do anh nghiệp đã tổ chức triển khai ứn g dụng T MĐT ở nh iều quy m ô và mức độ khác nhau. - 100% do anh n ghiệp t ham gia kh ảo sát đã tr ang bị m áy t ính và tr ung bình mỗ i doanh n ghi ệp có 25,8 máy. - Có 98% do anh nghi ệp đã kết nố i I nter n et dưới nhiều hình th ức k hác nhau, tron g đ ó 96% là k ết nối b ằn g băng thô n g rộn g (ADSL) v à đư ờn g tr uy ền riên g (lea sed line). Theo báo cáo TMĐT 2009 - Bộ Công Th ương Tiềm năng: - VN là nước xuất khẩu nhiều loại m ặt hàng: Một trong 20 nước có tiềm năn g cao v ề gia cô ng phần mềm 5
 6. - Nhân lực VN tiếp thu CNTT nhanh - Nhà nước ch ủ trươn g thúc đẩy EC phát triển - CNTT ở VN đang phát triển m ạnh Hiện trạng : - Người tiêu dùng và do anh nghiệp đã có nhận thức về E C - Các dịch v ụ côn g liên quan đến E C x uất hiện: Khai báo thuế, đăn g ký kinh doanh qua m ạn g, khai hải quan điện tử, cấp giấy chứng nhận xuất xứ điện tử... - Thị trường thanh toán p hát triển, nhất là thanh toán qua thẻ tín dụng . - Kin h doanh dịch v ụ trực t uy ến phát triển r ầm rộ và m ạnh mẽ : Nội dun g số, nộ i dung .mạng di động, trò chơi điện t ử, đào tạo và quản g cáo trực t uyến, nhạc số và phim số. - Doanh n gh iệp chỉ m ới dừn g ở mức quản g bá thương hiệu, giới thiệu sản ph ẩm , trao đổi thông tin . - Giao dịch và ký hợp đồn g bằn g côn g c ụ điện tử chưanhiều • Với đối tác n ước ngoài: trao đổi bằng thư điện tử • Với giao dịch trong nước: sử dụn g giấy tờ truyền thống • Với khá ch h àn g là cá n hân : m ột vài doanh n ghiệp đã bán được hàn g qua m ạng . Thống kê : - Tính năng của các website : • Giới thiệu doanh n ghiệp : 98,3% • Giới thiệu sản phẩm : 62,5 % • Giao dịch E C ( đặt hàn g) : 27,4% • T hanh toán trực tuyến : 3,2% Khó khăn: - Các vấn đề v ề pháp lý : chưa hoàn thiện • Danh m ục hàn g hóa/dịch v ụ h ạn c hế k inh do anh hoặ c kinh doanh có điều kiện không áp dụn g được cho EC • Côn g nh ận giá trị thực tế c ủa h ợp đồn g điện tử • Côn g nh ận giá trị c ủa tài sản trên m ạn g - Trình độ ứn g dụng CNTT - Cơ sở hạ t ầng chưa cải thiện : Hệ thống thanh toán, hạ tần g khóa côn g k hai (P KI), trao đổi điện tử (EDI), Internet - Cạnh tranh khố c liệt vớ i các doanh n ghiệp trong khu vực Kết quả khả quan - Bộ tài ch ính triển khai thử nghiệm khai hải quan điện tử (2005) - Bộ thương m ại : • Cun g cấp dịch vụ tr a c ứu trực tuy ến thô n g tin n gành dệt may • Khai trươn g cổn g TMDT quốc gia (ECVN) - Bộ kế hoạch và đầu t ư triển kha i đấu thầ u điện tử (2006) - Hệ thống thanh toán điện tử liên n gân hàng đã phát triển (2005-2006) - Ngành đườn g sắt, hàn g khôn g đã có website bán vé C âu 1-5: Trình bày và phân tí ch những sai lầm trong TMDT : - Tin rằn g xây dựn g website x on g là sẽ có khách hàng một cách dễ dàng v à nhanh chóng !!! - Tin rằn g có th ể dùn g websit e để quản g bá sản p hẩm , thôn g tin đến với mọ i người trên kh ắp thế giới m ột cách dễ dàn g !!! - Tin rằn g website sẽ thay thế các côn g cụ, phươn g tiện m arketing kh ác !!! - Không chú trọn g và hi ểu biết đún g đắn về thiết k ế, giao diện, ch ức năn g... của website. - Không chú trọn g nh ữn g thông tin thuyết phục người xem ra quyết định mua hàng!!! - Không cập nhật thông tin thường x uyên!!! - Tin rằng website đẹp về m ỹ thuật sẽ m an g lại nhiều khách hàng !!!! - Không có t hói quen trả lời n gay những email hỏi thông tin của n gười xem !!! - Không quan t âm đến r ủi ro tr on g thanh toán qua m ạn g - Áp dụn g rậ p k huôn nhữn g m ô h ình T MĐT đã có : (L ưu ý: ch ìa k hóa thành côn g tr ong TMĐT nằm ở cụm t ừ "t ạo nét đặc trưn g riêng" (differ entiation)) 6
 7. - Không quan t âm đúng m ức v ề cạnh tr anh tron g TMĐT - Không quan tâm đến công nghệ m ới từ đó phải đổi mới phươn g thức kin h do anh, đ ổi m ới tư duy, đổi mới cung cách quản lý v.v C âu 1-6: Trình bày và cho các ví dụ minh họa hình thức phân loại trong T DT. Vẽ m ô hình liên kết M gi ữa các hình thức phân loại đó - B2C(business-to- con sum er ): gi ao dịch do anh nghiệp v ới khách hàng hay B2 C. Giao dịch loại này còn được gọi là nh ữn g giao dịch thị trường. - B2B (busin ess-to - busine ss) :Giao dịch Do anh nghiệp với do anh nghiệp còn được gọi là giao dịch liên kết thị trư ờn g. Nó bao gồm các giao dịch hoạt động kinh doanh điện tử giữa các bên liên quan đến việc làm ăn . - B2G: giao dịch ki nh doanh gắn với một c ơ quan n ào đó của chính ph ủ nh ư h ải qua n, thuế.Giao dịch B2 G tiết kiệm thời gian và khô n g gây phiền hà. - C2C(con sumer-to-con sum er) : Một hình thức giao dịch khác trên Net là khách h àn g với khách h àn g (Con sum er to consume r). Giao dịch n ày chỉ là một thông báo mua hoặc bán một m ón đồ cũ. - C2B (consumer-to-business)  Cá nhân dùng I ntern et để bán sản p hẩm c ho các công ty  Cá nhân tìm kiếm n gười bán để ra giá m ua sản ph ẩm - B2E (busin ess-to-employee)  Công ty cung cấp dịch v ụ, thôn g t in h ay sản ph ẩm đến các nhân viên  Trường hợp co n của intrabusiness - E-learn ing: Huấn luyện và đ ào tạo t ừ xa của các tổ chứ c giáo dục hay trường học. - M-Com merce (mobile com merce): Các giao dịch hay ho ạt độn g được thực hiện ở môi trườn g không dây . - E-Government : Ch ính phủ m ua/ cun g cấp hàng hóa , dịch v ụ h ay thông tin từ/đến các • Doan h ghiệp (G2B) • Cá nhân (G2 C) C âu 1-7. Nêu sự khác biệt giữa thương mại truyền thống và TM DT. C ho ví dụ minh họa cụ thể từng sự khác biệt - TMTT là thoả thuận trao đổi các đối t ượn g có giá trị hoặc các dịch vụ giữa các bên (ít nhất là 2 bên) và gồm các hoạt độn g mà mỗi bên ph ải đảm nhận để ho àn thành việc giao dịch. - TMĐT là hoạt độn g thươn g m ại sử dụng phươn g thức truyền số liệu điện tử để thực hiện hoặc xử lý quá t rình kinh doanh. C âu 2-1. Định nghĩa tên miền. Nêu các tên miền thông dụng và ý nghĩa của các tên miền đó . Nêu những nguyên nhân vi sao 01 doanh nghiệp cần phải có tên miền riêng trong hoạt động KD TMĐT Trình bày các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn tên miền . Tên m iền là một phần trong đị a ch ỉ Internet , đứng sau "www". Ví dụ trong địa chỉ http://www.yahoo.com thì tên miền là yahoo.com. Các tên m iền thông dụn g và ý nghĩa của các tên miền: - “.or g”: Viết t ắt c ủa t ừ Or gan ization s (Tổ chứ c, c ơ quan) . - ".net" : Viết tắt của từ Network Provider (nhà cun g cấp mạng) - ".com.vn" Viết tắt của Việt nam Doanh n ghiệp cần phải có tên miền riêng trong hoạt độn g kinh do anh TMDT vì: Một tên m iền riêng đồn g nghĩa với việc có thể sử dụng rất nhiều địa ch ỉ em ail trên tên m iền một cách r ất chuyên nghiệp. Khách hàng luôn tin tưởn g m ột địa ch ỉ em ail theo ch ức năn g của một công ty nh ư: sales@ten con gty.com , order s@tencongty.c om hay info@tencongty.com. Hơn là một địa chỉ em ail tencongty@yahoo.com Các vấn đề liên quan đến việc lựa chọn tên m iền: - Nếu sử dụn g tên m iền đó vào mục đích k inh doanh thì T LD phải là ".com", không có n go ại lệ. - Tất cả m ọi người đề u nhớ đến ".com" trước tất cả các lo ại " DOT" khác. - Có n gười còn cho là m ọi tên m iền trên thế giới đều có ph ần đuôi là ".com". - Nếu sử dụn g m ột tên miền ".net" và cố gắn g quảng cáo thươn g h iệu của mình, chẳn g hạn nếu sử dụn g tên 7
 8. m iền My Stor e.n et, thì hơn 70% k hách hàn g sẽ gõ vào trình duyệt của họ là MySto re. Com và nh ấn Enter. Điều này dẫn đến việc quảng bá cho côn g ty có tên miền MyStore. Com m à không phải là MyStore.Net - Ngoà i ra, nếu n gười truy cập quên không gõ vào t rình duyệt của họ phần đuôi (LTD) t hì bất cứ trình duyệt nào hiện n ay đều mặ c định thêm vào ph ần đuôi “.com”. Ví dụ: Nh ập yahoo sẽ được www.y ahoo.com. - Hãy dùn g tên công ty hay thương hiệu. Bởi v ì:  80% khả năng sẽ khôn g còn tên m iền ta c ần vì có rất nhiều côn g ty có tên trùn g nhau.  Có nhiều đối th ủ đang tìm cách đăng ký tên miền nh ằm mục đích: h ạn ch ế cạnh tran h kh i khai thá c kh ách hàng trên Int ernet, bán lại tên m iền . - Nếu không còn tên thươn g hiệu. - Hãy nghĩ tới tên sản ph ẩm - Thêm bớt một số từ ghép C âu 2-2: T nào là mạng chuyển m ạch gói ? Định nghĩa địa chỉ IP ? Cho 2 ví dụ minh họa về địa chỉ IP hế . Trình bày các vấn đề về việc đặt tên m iền và sở hữu số lượng tên miền. Cho 3 ví dụ minh họa về tên miền được đặt tên đúng cách và 3 ví dụ minh họa về tên miền đặt sai quy chuẩn . - Mạn g I ntern et sử dụn g ch uy ển m ạch gó i (P acket switching): + Các thông điệp,tập tin,. được chia nhỏ thành các gói tin được đánh nhãn điện tử. + Máy tính tại n ơi nh ận tiếp nhận và lắp ráp các gói tin. + Chọn đườn g đi tốt nhất cho các gói tin gửi đi. - Internet Prot ocol (IP): Các qui tắc nhằm xác định tuyến đườn g để ch uyển các gói thông tin từ nguồn đến đích. - Địa chỉ IP: Là 1 bộ có 4 số nguyên ngăn c ách nh au bằng dấu chấm, thường được gọi là“Dotted Quad”’ + Các số này có giá trị từ 0 đến 255 + Phần định danh mạng. + Phần định danh cho thiết bị gắn vào m ạn g . + Ví dụ : 126.204.89.56; 10.132.0.11; Các vấn đề về việ c đặt tên m iền và sở hữu số lượng tên m iền: - Đăn g ký nhiều "phiên bản" khác nhau cho tên miền. - Lựa chọn phần mở rộng cho tên m iền. - Không nên khó hiểu, bí ẩn: • Khôn g quá v ắn tắt • Khôn g quá dài • Lưu ý : tên miền có thể dài tới 67 ký tự - Tránh dùng những ký tự gạch. Ví dụ walmart.com và wal-m art.com Số lượng tên miền: - Phụ thuộc khả năng tài chính. - Tên miền cần có ý n ghĩa trong côn g việc kinh do anh . - Có thể có 1 tên miền cho m ỗi sản phẩm !!!! - Điều này không có ngh ĩa là phải tạo 100 website. Tất cả nhữn g gì cần làm là chuyển huớng 99 tên m iền còn lại tới một miền chính. - Lý do tạo nhiều tên miền ???? - Nhập địa chỉ website theo phỏn g đoán  Dựa vào tên côn g ty.  Dựa vào tên sản ph ẩm - Các máy tìm kiếm t rên Internet - Nhiều tên m iền :  Tăng khả năng cạnh tranh.  Giúp kh ách hàn g nhớ lâu  Đánh bại đối thủ C âu 2-3. Trình bày định nghĩa, đặc điểm của m ạng nội bộ. Cho 01 ví dụ minh họa về mạng nội bộ và mô tả hoạt động của mạng đó. T nào là mạng nội bộ mở rộng ? Mạng nội bộ mở rộng sử dụng đường truyền hế nào để hoạt động ? Cho 01 ví dụ minh họa về mạng nội bộ và m ô tả hoạt động của nó Mạng nộ i bộ có nh iều đặc tính giống với mạng Internet nhưng nó chỉ giới hạn trong nh ững người sử dụn g 8
 9. thuộc nội bộ một côn g ty (gọ i là int ranet). Mạng nội bộ dùng các máy ch ủ để phân phối thông tin và n gười sử dụng x em các thông tin nội bộ bằn g các trình duyệt We b tươn g tự nh ư nh ữn g loại họ v ẫn dùn g trên m ạng Internet. Mạng nội bộ cũng dùn g nh ữn g giao thức Internet tiêu ch uẩn nh ư TCP/IP và HTML để truyền và hiện thị thông tin cũn g như để ch uyển tải tập tin,thư điện tử, nhóm t hông tin và các tài nguyên trong nội khác. - Phục v ụ các hoạt động nội bộ trong công ty • Tìm và truy xuất tài liệu • Chia sẻ thông tin và tri thức • Phân phối phần mềm • Đào tạo nhân viên • Xử lý giao dịch - Triển khai các dịch vụ mạn g: Mail, FTP, Telnet, WWW  - Thường có firewall Mạng nội bộ được m ở rộng r a n goài phạm vi công ty được gọi là mạn g nội bộ mở rộn g. C âu 2-4. Nêu định nghĩa và kiến trúc của Semantic Web. C ho ví dụ và phân tích ví dụ đó Nêu định nghĩa về các tổ chức: UNC ITRAL, O E D, WIPO, ICANN, WT . C O Định n ghĩ a (T im Berner s Lee): Semant ic Web là một mở rộn g của We b hiện tại m à trong đó thôn g tin đươc xá c đị nh ý n ghĩa tốt hơn, ch o p hép con người và máy tính c ộng tác với nha u. - Phương pháp cho phép định nghĩ a v à liên kế t dư liệu m ột cách có n ghĩ a hơn nhằm phục v ụ ch o m áy tính hiểuđươc. - Môi trường ch ia sẻ và xx ử lý dư liệu tư đ ộn g bằn g m áy t ính . Kiến trúc: UNCITRAL - Ủy ban c ủa L HQ về Luật Thương mại Quốc tế: đi đầu trong việc đưa ra Luật m ẫu về TMDT vào năm 1996 . - OECD - Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế: đi đầu về các nghi ên cứu, điều tra m ột số lĩnh vực của TMDT như thuế, bảo v ệ n gười tiêu dùng và riên g tư cá nhân, t ác độn g của ICT đến tăng trưởn g kinh tế . - WIPO - Tổ chức Bảo vệ Sở h ữu trí tuệ: đi đầu v ề các lĩnh vực bản quy ền, nhãn h iệu t hương mại và các vấn đề liên quan đến tên miền . - ICANN - giải quyết các tranh chấp về tên miền quốc tế . - WT O - giải quyết c ác v ấn đề liên quan đ ến rào cản TMDT quốc tế . - ICANN - gii quyêt các tranh chấp về tên miền quốc tế C âu 2-5:Trình bày các thành phần chính trong website T DT M - Trang hướn g dẫn hoặc chính sách: dùng để cun g cấp t hông tin cho n gười xem trong trườn g h ợp họ m uốn m ua h ay đặt hàn g, dịch v ụ. T hôn g tin trên tran g n ày sẽ h ướn g dẫn họ phải làm gì, ch ính sách của do anh nghiệp nh ư thế n ào v.v... Tran g n ày sẽ gi úp DN tiết kiệm nhiều công sức trả lời các câu hỏi " làm thế nào" của n gười xem và tạo cho n gười xem ấn tượn g tốt về tính chuyên nghiệp của DN. - Diễn đàn (forum): m ục tiêu tạo " sân chơi" t rao đổi ý kiến cho cộn g đồng người xem website, từ đó th u hút đông đảo người xem và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Người xem có thể đăn g tải ch ủ đề, c âu hỏi của mình lên website, đọc và trả lời các c âu hỏi khác v.v... Quy ền thao tác trên diễn đàn được ph ân chia theo n hiều cấp, từ đơn giản là chỉ đọ c, đến được quyền trả lời, được tạo chủ đề mới, được kiểm soát bài v iết trên diễn đàn v.v... - Đăn g ký nhận bản tin: với mục tiêu giữ m ối liên lạc với người xem để có thể gửi đến người xem những bản tin (ne wsletter) cun g cấp t hông tin hữ u ích (v à có t hể kèm theo th ôn g tin quản g cáo sản p hẩm , dịch vụ), m ột số website có chức nă ng cho ph ép n gười xem đăn g ký nhận bản tin gửi định kỳ qua em ail. Người quan t âm có th ể cung cấp địa ch ỉ em ail của mình để định kỳ nhận bản tin gửi từ ch ủ sở hữ u của website. Nên có ch ức năn g cho ph ép từ chố i nhận kh i n gười nh ận khôn g m uốn nhận bản tin nữa. - Thông báo, tin tức mới: trên một số website nên có ch ức năn g đăng tải nhữn g thông báo, t in tức m ới n hất, hiển t hị trên tran g ch ủ để n gư ời x em có thể n hìn thấy n gay . Đ ây là dạng cơ sở dữ liệu với cô n g cụ quản lý nh ập liệu dễ sử dụn g để người khôn g biết về web cũng có thể nhập liệ u. - Giỏ m ua h àng (sh opp ing cart): dành cho các website trưng bày và bán nhi ều m ặt hàn g, ph ục vụ nhu cầu chọn lựa hàn g hóa, mô phỏ ng quá t r ình mua ở siêu thị: kh ách hàng chọn h àng bỏ v ào giỏ, thay đổi số lư ợn g m ón hàn g, đ ổi ý khôn g m ua và bỏ m ón h àn g r a kh ỏi giỏ. .. Cuối cùn g k hi quyết định đi r a t ính tiền 9
 10. ( chec k- o ut), ch ức n ăn g gi ỏ m ua hà n g sẽ liệt k ê " hó a đơn" các m ó n h àn g ch ọn m ua, số lư ợng t ừn g m ón , t ổn g gi á tr ị.. . Bất kỳ websit e siêu thị tr ực tuyến n ào cũn g c ần phải có chức năng giỏ mua hàn g - Downlo ad miễn phí: để thu h út người x em một số website còn cun g cấp nhữn g thông tin, file, chươn g trình... cho n gười xem downlo ad m iễn ph í về dùn g, v í d ụ n hư tr ò ch ơi, sách đi ện tử ( e- bo o k) , chư ơn g trình ứn g dụng nhỏ, hình ảnh đẹp v .v... Trên nhữn g "v ật phẩm" cho do wnload miễn phí n ày, ch ủ sở hữ u website đã khéo léo k èm theo những thông tin giới thiệu về website , để người download có thể gửi tặn g bạn bè... và giúp m arketin g ch o website. - Thành viên : m ục thành viên chủ yếu là để thu thập thông tin ( email, giới tính, đ ộ t uổ i, kh u v ực sinh sống, sở thích...) của nh ững ai tự n guy ện đăn g ký th am gia một "câ u lạc bộ" nào đó trê n website để được h ưởn g m ột số quyền lợi n hất định. Th ông tin th u t h ập được sẽ được d ùng để marketing, nghiên cứu hành vi sở thích khách hàn g, thậm chí có thể bị bán cho nhữn g người cần thông tin này để ph ục vụ việc quản g cáo qua em ail. Ngoài ra, mục thành viên cũn g c ó thể được dùn g để phân loại nhóm người sử dụng miễn phí và có trả tiền cho một số dịch v ụ cun g cấp trên website. Câu 3-1. Trình bày công thức tính dung lượng truyền trong tháng : Dung lượn g truyền trong tháng (t ransfer/month) (Gb) = Số lượt truy cập website trong tháng x Số trang bình quân m ỗi lượt người xem x S Kb mỗi trang web / 1.000.000 (đổi từ Kb sang Gb) ố Ví dụ: ước tính website của doanh nghiệp sẽ có khả năn g đón 10.00 0 lượt người x em trong thán g, m ỗi lượt n gười sẽ xem bình quân 10 tra ng, mỗ i trang web n ặng bình quân 1 00KB, vậy do anh nghiệ p cần d un g lượn g t r uyền là ( 1 0. 0 00 x 10 x 100)/1.000.000 = 10GB/thán g. C âu 3-2. Trình bày 02 xu hướng kỹ thuật trong việc tạo website TMĐT Hiện nay có 02 xu hướn g chủ yếu để xây dựng website: - Dùn g ho st mã n guồn mở v ới n gôn ngữ lập trình PHP và Cơ sở dữ liệu My SQL. - Dùn g ho st trên nền W indows vớ i n gôn ngữ lập t rình ASP.Net ( C# hoặc VB. Net) và Cơ sở dữ liệu MS SQL. Câu 3-3. Trình bày các khái niệm của thanh toán điện tử . Nêu các bên tham gia thanh toán và các phương tiện thanh toán trong thanh toán điện tử . Nêu các bước để người bán có thể chấp nhận thanh toán điện tử - "Thanh toán điện tử là v iệc thanh toán tiền thông qua các thông điệp điện tử thay cho v iệc trao tay tiền m ặt" (Th eo báo cáo quố c gi a v ề kỹ t h uật TMĐT của bộ thươn g mại định ngh ĩa). - "Thanh toán điện tử là việc trả tiền v à n hận hàn g ch o các hàn g h óa, dịch v ụ được m ua bán t rên Internet ( Nghĩa h ẹp). Các bên tham gia thanh toán : - Người bán / cơ sở chấp nhận thẻ. - Người m ua/ chủ sỡ hữu thẻ. - Ngân hàng c ủa n gười bán. - Ngân hàng c ủa n gười m ua. - Tổchức thẻ. Các phương tiện thanh toán - Thẻ thanh toán. - Thẻ thông m inh. - Víđiệntử . - Tiền điện tử. - Thanh toán qua điện thoại di động. - S điện tử éc . - Thẻ mua hàng . - Thè tín dụng điện tử. - Chuyển tiền điện tử . Các bước để n gười bán chấp nh ận thanh toán: - Doanh n ghi ệp cần đảm bảo tính bảo m ật qua mạng. - Doanh n gh iệp ph ải có m ột tài khoản (m er chant acco unt ) t ại ngân hàn g hay t ại các tổ chức tín dụng nào 10
 11. đó. Câu 3-4. Trình bày các chức năng chính của từng phần website : 1.Thiết kế trang chủ và c ác tran g con: 2.Quản lý nội dun g:(CMS) Bao gồm các trang như:Giới thiệu, hướng dẫn, quy định. Danh mục 2 cấp:tron g m ỗi trang trên còn có nhiều trang con tùy ý. VD: Giới thiệu: Lịch sử hình thành, thành tựu, sơ đồ tổ chức. W eb-master t ự đặt t ên cho danh mục trnag và tran g con. K hạn chế số trang và trang con. T ất cả c ác tran g đều là độn g, web-master t ự thay đổi nội dun g, format, chèn hình… các trang dễ dàng như đan g sử dụng wor d. 3.Trang Dịch vụ: Danh mục dịch v ụ cấp 1, VD: DV1, DV2, DV3. Bên trong là tran g editable text. W eb-master tự them bớt, đặt tên cho danh mục DV. Web-m aster t oàn quy ền quản lý các tran g, form at, chèn ảnh. 4.Trang sản phẩm: danh mục sp 2 cấp, VD: nhóm sp 1: nhóm sp con loại 1, nhóm sp con loại 2, nhóm sp con loại n Bên t rong cùng là các trang liệt kê hình các sản phẩm cùn g thông tin vắn tắt , click vào hình sẽ hiện ra toàn bộ thông tin về sản phẩm đó. W eb-master tự them bớt, đặt tên cho danh m ục sp. K giới h ạn số m ục và m ục con. Web-ma ster toàn quyền quản lý thông tin các sp, t hem, xóa, thay đổ i thông tin, hình ảnh sp. 5.Các tính năn g them vào của m ục sp: *Phân loại:Sp mới, sp tiêu biểu *Chức năn g:tìm kiếm sp theo ch ủng loại, theo từ khóa, theo 1 số đặc tính của SP. *Danh mục SP 3 cấp thay vì 2 cấp. *T hống kê SP: Thốn g kê số lượt xem, lượt mua của từn g SP 6.Đặt hàn g:Giỏ m ua hàn g giúp n g m ua chọn cùng lúc nh món hàn g, t hay đổ i số lượn g từng món hàng, tính chi tiết hóa đơn, gửi đơn hàn g qua e-mail đến n g m ua v à web-master. Hiển thi ch i tiết đơn h àn g trên website và gửi e-mail cho KH v à webm aster 7.Thành viên:KH mua phải đăn g ký thành viên, đăng ký hồ sơ cá nhân gồm thông tin cá nhân như họ tên, địa chỉ lien lạc, giới tính, độ t uổi Gồm chức năn g đăn g ký, đăn g nhập, thoát, quên pa sswor d, ch ỉnh sửa thôn g tin cá nhân 8.Quản lý khai t hác thông tin KH: Cơ sở lưu trữ thông tin KH và thành viên để DN tận dụng trong m arketing và kích cầu. Có thể xuất danh sách e-mail của KH, thành viên. Có chức năng hiển thị và in báo cáo thống kê về KH, thành viên trong hồ sơ c á nhân 9.Chương trình gửi e-mail-m arketin g: dựa trên đầu v ào là DS email của thành viên, KH v à có t hể là các DS em ail khác m à DN có đc, từ đó DN có thể dễ dàng soạn thảo, gửi email m arketin g, bản tin, báo giá. Quản lý cùng lúc nh DS em ail: trộn, ghép, lọc… soạn thảo email, lưu em ail. Gửi email hàn g loạt theo các DS đã chọn 10.Do wn load: trang downloa d cho phép n g xem hoặc thành viên download các file ( wor d, excel, p df …) Dùn g cho việc downlo ad báo giá, hướn g dẫn sử dụng, tài liệu bổ ích. Người xem click v à link v à down loa d file về. W eb-master t oàn quy ền quản lý các f ile do wnlo ad này: them file, delete fi le, t hay đổi file 11.Tin tức: m enu 2 cấp. VD: tin quốc tê: tin túc ch ung, tin ch uyên ngành ; tin trong nước Trong cùn g là nguyên bài tin tức gồm tựa, n gày đăn g, t óm tắt, nội dug. W eb-master t ự đặt t ên cho danh mục con, k hạn chế số m ục và m ục con. We bm aster tự format, chèn hình, các trang tin dễ dàng như đan g sử dụng t rên M S W owd 12. Khuy ến m ãi: DN đưa các tin t ức khuyến m ãi lên website, liệt kê theo thứ tự thời gian, hiển thị giống dạn g tin tức. có phần pop-up (1 trang nhỉ tự x uất hiện khi n g xem vào tran g ch ủ) K giới hạn lượng tin. Có thể ấn định thời gian hiển thị của tin 13.Tư vấn:Ng xem gửi câu hỏ i qua form . DN nhận câu hỏi qua em ail. Trả lời và đăn g tải lên website. Công c ụ đăn g tải gồm đầy đủ ch ức năn g format, chèn hình. W ebm aster có thể them, bớt, chỉnh sửa các câu hỏi- dáp n ày 14.Ý kiến KH:giới thiệu ý ki ến KH, l ời khen, công nhận sp nhằm t ăng tính thuyết phục đối v ới KH tiềm năng. W eb-master t ự format , chèn hình, dễ dàng như đan g sử dụng trên MS wor d 15.Nghiên cứu thị hiếu – trưng cầu ý kiến: DN tự soản t hảo tối đa 20 câu hỏ i dạng trắc ngh iệm cho m ỗi bản g 11
 12. câu hỏi, cho phép ng xem chọn câu trả lời. có thể ứng dụn g vào việc trun g cầu ý kiến của KH về sp, DV của DN để DN hi ểu KH tốt hơn. Thống kê kết quả bình chọn cho từng bản g câu hỏi. có t hể in bản g thống kê này. W eb-master có thể thay câu hỏi bất kỳ lúc nào 16.Diễn đàn: là nơi để n g xem trao đổi, giao lưu với nha u, góp phần tăn g cộn g đồng n g xem của website và tăng độ kết dính c ủa website-làm chon g xem quay lại x em website thườn g x uyên Gồm các chức năng:đăn g ký thành viên, tạo chủ đề m ới, đăn g bài, trả lời bài đã đăng. Web-m aster kiểm soát thành viên, bài vi ết, có quyền cấm t hành viên, xóa bài viết 17.Tuyển dụn g: Đăn g tải các tin tức tuyển dụn g và nhận hồ sơ qua em ail. Ch ức năn g format , chèn hình. W eb-master có thể them bớt, chỉnh sửa các tin t uyển dụng 18.Quản lý banner :DN tự thay đổi file banner(. gif, . jp g, hay f lash)trên các vị trí của các tran g web của website , ấn định thời gian hiệ u lực Công c ụ quản lý bann er t heo hình ảnh, link, time hiệu lực, vị trí, trang, loại banner 19.Liên hệ :Có form lien hệ v à thông tin lien hệ W eb-master có thể cài đặt email nhận thông tin liên hệ 20. Sitemap: cấu trúc website để ng xem dễ tìm kiếm từng trang, mục và click vào tưn g m ục sẽ lien kết ngay đến m ục đó W eb-master có thể tự tạo rat rang này, dùn g côn g cụ editor 21. web link: lien kết web, để giới thiệu 1 số web hay hoặc có lien quan W eb-master t ự cập nhật them bớt lien k ết 22. Admin tool : côn g cụ giúp web-ma ster quản lý các nội dun g. Chức năng của website Có thể tạo ra với nh acco unt mới với quy ền nhất định., 23.Co unter + Alexa ranking: để biết mức độ nổi tiếng của website. Bộ đếm t ổng hợp số lượt truy nhập 24.Hỗ trợ trực tuyến v ới YIM : (yahoo, chat) 25.Tỷ giá dol lar, vàn g, thời tiết, chứn g kho án:trực tiếp lấy dữ liệu từ các website như vn express Câu 3-5. Trình bày thông số Alexa và các kỹ năng m arketing trực tuyến . Trình bày các rủi ro thiệt hại và cách phòng ngừa cho website TMDT Thông số Alexa: - Alexa do Amazon tạo ra. Thôn g số xếp h ạng Alexa cho biết m ột cách tương đối mức độ p hổ biến của website. Xếp hạn g Alexa càng nhỏ th ì website càng phổ biến. Bạn có thể downlo ad Alexa Toolbar về để cài đặt t r ên m áy tín h của bạn (do wn lo ad t ại www.alexa. com ). - Ngo ài r a Alex a còn c ung cấp ch o webm aster nhiề u côn g c ụ th ú vị khác. Marketing trực tuyến: - Quản g cáo trả tiền cho Goo gle: Nếu bạn m uốn được liệt kê websit e của bạn trên Top 10, Top 20 các kết quả t ìm k iếm của Goo gle v ới một từ khóa nào đó, mà bạn không thể thực hiện hoặc không thể chờ đợi cho website c ủa bạn tự động được " lọt" vào thứ hạn g cao như thế của Google, thì bạn có th ể trả tiền để đư ợc liệt kê ở cột bên p hải, hoặc ở nh ữn g hàng đầu (m ục Nhà tài trợ - Spon sor s). - Đăn g ký website với các danh bạ website: Bạn hãy đăn g ký website của bạn với các website danh bạ k hác. Nổi tiếng nhất là www. dmoz.or g. Ngo ài r a còn rất nhiều website danh bạ kh ác của Việt Nam v à quố c tế. Bạn có thể vào Google.com để tìm k iếm các website danh bạ này. - Đăn g ký website với các bộ tìm kiếm:  Bạn kh ôn g cần phải đăng ký website của bạn với h àng nghìn bộ tìm kiếm. Chỉ cần đăng ký với Google.com.  Việc đă ng ký n ày bạn ch ỉ cần th ực h iện 1 lần khi website vừa khai trươn g. Sau đó không cần đăn g ký lại. - Email m arketing  Email m ark eting: n ên h ay không n ên?  Để emai l m arket ing hiệu quả, bạn cần làm gì?  Những chi tiết này sẽ đư ợc đề cập trong bài giảng. Bạn hãy ch ú ý vào bài giảng nhé! - Đăng rao vặt: Đăn g rao v ặt cũn g là một cách mark eting k há hiệ u quả, v à h iệu quả tứ c thờ i. Bạn có thể đăn g rao v ặt thườn g x uyên trên kho ảng 10 website rao vặt nhiều n gười xem nhất - Tham gia vào các cộn g đồng, diễn đàn: Tham gia v ào diễn đàn nào ? Do bạn quy ết định. Để tìm nguồn các website diễn đàn, hãy dùn g Google và Alexa Toolbar để xác định m ột cách tương đối m ức độ phổ biến (nhiều người truy cập) c ủa từng website. 12
 13. - Trao đổi liên kết, trao đổi banner: Việc t r ao đổ i n ày t hư ờng là m iễn ph í gi ữa các website có m ức độ n ổ i t iến g khá n gan g bằ ng nhau. Các rủ i ro thi ệt hại và cách phòng ngừa cho website TMDT: - Bị tấn côn g t ừ chố i p hục vụ (Do S: Denial of Serv ice): trường h ợp này xảy ra kh i ha ck er dùng chư ơn g trình t ự động gử i h àng lo ạt y êu cầu về serv er n ơi ho st website làm ch o server này quá tải v à không thể phục v ụ được nữa. Hậu quả là website bị "ch ết" trong khoảng thời gian server quá tải. - Bị cướp tên miền: hacker khi đã có chủ ý cướp tên miền của website thì có thể tìm kiếm trên W hoi s.net em ail quản lý tên m iền đó. Hacker cũn g tìm ra địa chỉ website quản lý tên miền đó. Sau đó hacker tìm cách lừa ch ủ tài khoản email nói trên để lấy được passwor d r ồi giả danh n gười ch ủ tài khoản em ail trên để yêu cầu website quản lý t ên miền c ung cấp password quản lý tên m iền lại c ho mình. Khi đã có p ass wo r d quản lý tên m iền , h ack er có t o àn quy ền t hay đổ i thôn g số tên m iền , ch uy ển t ên miền sang website quản lý khác, t hay đổi p asswor d quản lý tên miền v.v... - Giải ph áp p hò ng trán h: giữ k ỹ tài khoản quản lý tên mi ền, hoặc nh ờ đơn v ị chuyên ngh iệp m ua v à giữ tên m iền dùm . - Giải ph áp khắc ph ục sự cố: liên lạc thẳn g với n gười bán v à đưa ra b ằn g ch ứn g bạn đã m ua tên miền đó (email xác nhận, t hẻ tín dụn g). - Bị x âm nhậ p host ho ặc dữ liệu trái ph ép : có nh iều cách t h ức để xâm nhập ho st ho ặc dữ liệu của website m ột cách tr ái phép : thôn g qua t ấn côn g n ội bộ ( loc al attack ) tức ha cker m ua một host trên cùn g m ột server với host "nạn n hân" ; tìm kẽ hở đ ể đ ột nhập thông qua việc tìm kiếm trên Goo gle; tìm cách có được passwor d c ủa host; nghiên cứu k ẽ hở trong lập t rình cơ sở dữ liệu để thâm nhập vào host hoặc vào cơ sở dữ liệu c ủa website... Khi bị xâm nhập, t ùy m ức độ, hacker có thể xóa dữ liệu, thay đổi dữ liệu, copy dữ liệu v.v... - Giải ph áp phòng trá nh: giữ k ỹ t ài khoản quản lý ho st , back- up và l ưu v ào máy /CD của bạn. - Giải ph áp khắc ph ục sự cố : liên lạc thẳn g với nhà cung cấp ho st để nhờ họ ph ục h ồi, hoặc m ua host khá c và up file lên, ch uy ển tên m iền san g ho st m ới C âu 3-6. Trình bày và phân tí ch 02 m ô hình thất bại khi áp dụng TM DT. Từ đó rút ra bài học t ừ n hững thất bại này. Trình bày các vấn đề liên quan đến dịch vụ lưu trữ và cách thức vận hành (hosting, host). - Kozmo.com : Ý tưởng là cho thuê phim, giao ph im tận nơi theo yêu cầu. Vấn đề là làm thế nào để trả p him sau kh i xem xong? Đặt các thùng thu hồi phim thì chi ph í cao, địa bàn rộ n g. Thêm nữa là sự cạnh tra nh từ các đối th ủ c ạnh tran h. Ngoài r a website này còn bị k iện là từ chối giao ph im cho nh ững khu ổ chuột ( nhiều n guy hiểm). Côn g ty ph á sản n ăm 200 1 sau k hi đã tiêu tốn 250 triệu dollar cho chi phí vận hành . - Fur nitur e. com :Với ý tưởng bán đồ gỗ gia dụn g trực t uyế n, côn g ty này chấp nhận bỏ ra 2,5 triệu dollar để mua lại tên miền này . S g, việc giao hàng mới là vấn đề. Trễ hẹ n, hàn g nặng và cồng kền h n ên khó giao on hỏa tốc được, ch i phí giao hàn g cao Cô n g ty này c ũng phá sản năm 2001 sau khi đã tiêu tốn 75 triệu dollar Mỹ. - Go. com Go.com là website của Disney, được xây dựn g và vận hành bởi Disn ey với mục đích tạo ra n guồn thu từ quảng cáo. Nhưn g m ô hình này không mang lại hiệ u quả, và phải chi l ương cho 400 nh ân vi ên. Theo kế ho ạch, đ ể trang trả i ch i ph í, website này phải bán được 2 tỷ dollar quản g cáo m ỗi n ăm , nh ưn g thực tế website n ày c hỉ bán được 1,6 triệu do llar Mỹ. Sau k hi t iêu tốn h ết 840 tr iệu dollar Mỹ, website này bị đón g cửa v ào thán g 2 năm 2000. Bài học rút ra từ những thất bại này? - Đừng xem nhẹ lợi nhuận. - Quản lý rủi ro. - Cẩn thận vớ i chi ph í branding và m arketing . - Chuẩn bị n guồn tài chính đủ n uôi dự án trong vài năm đầu. - Tính hiệu quả c ủa website. - Giữ cho website luôn thú v ị. Các vấn đề liên quan đến dịch v ụ lưu trữ v à cách thức vận hành (hosting, host) - Dịch v ụ lưu trữ (hosting, hay host): m uốn những trang web được hiệ n lên khi n gười ta tr uy cập vào websit e thì dữ liệu phải được lưu tr ữ t rên một m áy tính (m áy chủ - serve r) luôn ho ạt độn g và kết nố i với m ạn g Int ern et, m áy t ính n ày c hính là host server. 13
 14. - Một host serv er có thể l ưu tr ữ rất nhiề u website cùng một lúc. Nế u máy tính này có sự cố bị tắt trong một thời đi ểm nào đó thì lúc đó khô ng ai tr uy cập được nhữn g website lưu trữ trên máy tính đó. - Tùy theo nh u cầu m à doan h n ghi ệp có thể chọ n m ua ho st vớ i dung lượng 100MB (tức ch ứa được tối đa 100M B dữ liệu), 200MB, 500M B, 1000MB hay nhiều hơn. - Giá ho stin g hiện nay cũn g r ất thấp, chỉ từ vài ch ục n ghìn đến m ột h ai trăm n ghìn đồng mỗi tháng, tùy theo cấu hìn h ho st và n gôn ngữ lập tr ình và c ơ sở dữ liệu mà host hỗ trợ. - Dun g lượn g h ost và dun g lượn g tr uyền (tran sfer): dung lượn g host là số MB dành để chứa dữ liệu. Ví dụ host 100M B cho doanh n ghiệp 100MB để chứa file, cơ sở dữ liệu, em ail... - Dun g lượn g truyền của ho st là tổn g số M B dữ liệu, f ile. .. t r uy ền ra t r uy ền v ào (do wn loa d, uplo ad) máy ch ủ n ơi host website tr on g m ỗi thán g. Kh i do anh ngh iệp m ua ho st cho website, cần ước tính dun g lượn g truyền theo công thức sau: Dung lượn g truyền trong tháng (t ransfer/month) (Gb) = Số lượt truy cập website trong tháng x S trang bình quân ố m ỗi lượt người xem x S Kb mỗi trang web / 1.000.000 (đổi từ Kb sang Gb). ố Ví dụ: ước tính website của doanh nghiệp sẽ có khả năn g đón 10.00 0 lượt người x em trong thán g, mỗi lượt n gười sẽ xem bình quân 10 tra ng, mỗ i trang web n ặng bình quân 1 00KB, vậy do anh nghiệ p cần d un g lượn g t r uyền là ( 1 0. 0 00 x 10 x 100)/1.000.000 = 10GB/thán g. - Vận hành: Khi đã có tên m iền, và đã có host. Với m ột host A, t a có th ôn g số IP và DNS của ho st A ( được cung cấp kèm theo với host), ta cài đặt thông số DNS của tên miền v ề thông số DNS m à ho st đã cung cấp, thế là website đã có thể vận hành. Sau đó, tùy the o nội dung (f ile, dữ liệu) mà ta up lên host, n gười truy cập t ừ m ọi nơi trên thế giới đã có thể truy cập vào website của ta. C âu 3-7. Định nghĩa website , webpage . Phân biệt gi ữa website và web page. Nêu những yếu tố để 01 website hoạt động, đặc điểm thuận lợi của 01 website. Trình bày các bước để xây dựng 01 website - Website là một "Sho w-ro om " trên mạng Internet - nơ i tr ưn g bày và gi ới thiệ u thôn g tin , hình ản h về do anh nghiệp v à sản phẩm hay dịch v ụ của doanh n ghi ệp (hay gi ới th iệu bất kỳ thô ng tin nào kh ác) ch o m ọi n gười tr ên t oàn th ế giới tr uy cập bất kỳ lúc nào (24 giờ mỗi n gày, 7 n gày mỗi tuần). - W ebsit e là m ột t ập hợ p m ột h ay nh iều tr ang we b. Nếu nó i " Doa nh ngh iệp tô i m uố n x ây dựn g t r ang web" là kh ông ch ính xá c v ề t ừ n gữ, m à ph ải n ói là Doa nh ngh iệp tô i m uố n xây dựng một website" . Phân biệt gi ữa website và webpage - Website là một tập hợp một hay nhiề u trang web, giốn g nh ư m ột quy ển sách là tập hợp nhiều tran g sách. - Có thể có những websit e c h ỉ có 1 tra n g web, nhưn g ít gặp trường hợp này. Nh ững yếu tố để 01 web site hoạt động, đặc điểm thuận lợi của 01 website: - Để một websit e hoạt độn g được cần ph ải có t ên m iền (domain) , lưu trữ (ho stin g) v à nội dung (c ác trang web hoặc cơ sở dữ liệu thông tin). - Đặc điểm tiện lợi của website: thông tin dễ dàn g cập n hật , thay đổ i, k hác h hàng có thể xem thông tin ngay tức khắc, ở bất kỳ n ơi n ào, tiết ki ệm chi phí in ấn, gửi bưu điện, f ax, thô ng tin kh ông giới h ạn (đăn g tải thông tin không hạn chế , khôn g giới h ạn số tran g, diện tích bảng in. .. ) v à khôn g gi ới hạn phạm vi địa lý. Các bước để xây dựng 01 website: - Xác định tên m iền và m ua tên miền. - Xác định sitemap. - Xác địn h cấu tr úc kỹ thuật của từn g ph ần trong sitem ap, ví dụ trang giới thiệu thôn g tin là trang web tĩnh (static page), trang giới thiệu sản phẩm là cơ sở dữ liệu ( database), tran g ch ủ bố trí như thế nào, các h iệu ứn g hìn h ảnh trên tr ang chủ... Chọn các k ỹ thuật, ngôn n gữ để xây dựn g website. - Thiết kế đồ họa. - Lập trình những phần cần lập trình. - Nhập liệu vào cơ sở dữ liệu. - Chọn ho st ( lưu trữ) ch o website. Ho st ph ải hỗ trợ các n gôn ngữ dùng để xây dựn g website. - Tải toàn bộ nội dun g website lên host. - Kiểm tra toàn bộ website trư ớc khi chính thứ c đưa vào hoạt động Lưu ý: Sau khi website đã v ận hành, bạn còn ph ải quan tâm đến vi ệc cập nh ật dữ liệu, hỗ trợ kh ách hàn g (người xem), và marketin g website đ ể website có thể mang lại hiệ u quả. 14
 15. C âu 3-8. Trình bày nguyên tắc 7C trong TMDT : - Cont ext : giao diện, ch ức năn g, thiết kế dễ nhìn, dễ sử dụn g, đồng nhất . - Content : nộ i dun g ph on g p h ú, cập nh ật, h ữu ích cho người xem , đáp ứn g nhu cầu, m ong muố n c ủa người xem . - Com m unity : tạo điều kiện cho người x em tương tác, giao lưu v ới n hau để có cảm giác th uộ c về m ột cộng đồn g chia sẻ chung sở thích, điều quan tâm. - Com merce: có ch ức năng hỗ trợ giao dịch thương mại, ví dụ nh ư giỏ m ua hàng, ước tính chi phí, đặt hàn g. - Custom ization: khả nă ng biến đổi website sao cho ph ù hợp với từng n gười xem, đáp ứn g yêu cầu, sở thích riêng biệt của từng người xem , làm cho người xem có cảm giác thân quen đố i v ới " website của riên g mình". - Com munication: cho phép sự tươn g tác hai chiều giữa n gười xem và website. - Con nection: bao gồm hai ý . T hứ nhất: có đường chỉ dẫn nơi n gười xem đang "đứng" trong website. Th ứ 2 : có nh ững đườn g link đến các website liên quan hoặc hữu ích, để tiện lợi cho n gười xem trong trường hợp m uốn tìm thêm t hông tin. Câu 3-9. Trình bày các thành phần chính trong website TMDT - Trang hướn g dẫn hoặc chính sách: dùng để cun g cấp t hông tin cho n gười xem trong trườn g h ợp họ m uốn m ua h ay đặt hàn g, dịch v ụ. T hôn g tin trên tran g n ày sẽ h ướn g dẫn họ phải làm gì, ch ính sách của do anh nghiệp nh ư thế n ào v.v... Tran g n ày sẽ gi úp DN tiết kiệm nhiều công sức trả lời các câu hỏi " làm thế nào" của n gười xem và tạo cho n gười xem ấn tượn g tốt về tính chuyên nghiệp của DN. - Diễn đàn (forum): m ục tiêu tạo " sân chơi" t rao đổi ý kiến cho cộn g đồng người xem website, từ đó th u hút đông đảo người xem và tham gia thảo luận trên diễn đàn. Người xem có thể đăn g tải ch ủ đề, c âu hỏi của mình lên website, đọc và trảlời các câu hỏi khác v.v... Quyền t hao tác trên diễn đàn được phân chia theo nh iều cấp, từ đơn gi ản là chỉ đọ c, đến được quyền trả lời, được tạo chủ đề mới, được kiểm soát bài v iết trên diễn đàn v.v... - Đăn g ký nhận bản tin: với mục tiêu giữ m ối liên lạc với người xem để có thể gửi đến người xem những bản tin (ne wsletter) cun g cấp t hông tin hữ u ích (v à có t hể kèm theo th ôn g tin quản g cáo sản p hẩm , dịch vụ), m ột số website có chức nă ng cho ph ép n gười xem đăn g ký nhận bản tin gửi định kỳ qua em ail. Người quan t âm có th ể cung cấp địa ch ỉ em ail của mình để đ ịnh kỳ nh ận bản tin gửi từ ch ủ sở hữu của website. Nên có ch ức năn g cho ph ép từ chố i nhận kh i n gười nh ận khôn g m uốn nhận bản tin nữa. - Thông báo, tin tức mới: trên một số website nên có ch ức năn g đăng tải những thông báo, tin tức m ới n hất, hiển t hị trên t ran g c h ủ để n gười xem có th ể n h ìn thấy n gay. Đây là dạng cơ sở dữ liệu vớ i cô n g cụ quản lý nh ập liệu dễ sử dụn g để người khôn g biết về web cũng có thể nhập liệ u. - Giỏ m ua h àng (sh opp ing cart): dành cho các website trưng bày và bán nhi ều m ặt hàn g, ph ục vụ nhu cầu chọn lựa hàn g hóa, mô phỏ ng quá t r ình mua ở siêu thị: kh ách hàng chọn h àng bỏ v ào giỏ, thay đổi số lư ợn g m ón hàn g, đổi ý khôn g mua và bỏ m ón h àn g r a khỏi giỏ.. . Cuối cùn g k hi quyết định đi r a tính tiền ( chec k- o ut), ch ức n ăn g gi ỏ m ua hà n g sẽ liệt k ê " hó a đơn" các m ó n h àn g ch ọn m ua, số lư ợng t ừn g m ón , t ổn g gi á tr ị.. . Bất kỳ websit e siêu t hị tr ực tuyến n ào cũn g c ần phải có chức năng giỏ mua hàn g. - Downlo ad miễn phí: để thu h út người x em một số website còn cun g cấp nhữn g thông tin, file, chươn g trình... cho n gười x em downlo ad m iễn phí về dùn g, v í d ụ n hư t rò ch ơi , sách đi ện tử ( e- bo o k) , chư ơn g trình ứn g dụng nhỏ, hình ảnh đẹp v .v... Trên nhữn g "v ật phẩm" cho do wnload miễn phí n ày, ch ủ sở hữ u website đã k héo léo kèm theo những thông tin giới thiệu về website , để n gư ời downlo ad có th ể gửi tặn g bạn bè... và giúp m arketin g ch o website. - Thành viên : m ục thành viên chủ yếu là để thu thập thông tin ( email, giới tính, đ ộ t uổ i, kh u v ực sinh sống, sở thích...) của nh ữn g ai tự n guy ện đăn g ký th am gia một "câ u lạc bộ" nào đó trê n website để được h ưởn g m ột số quyền lợi n hất định. Th ông tin th u t h ập được sẽ được d ùng để marketing, nghiên cứu hành vi sở thích khách hàn g, thậm chí có thể bị bán cho nhữn g người cần thông tin này để ph ục vụ việc quản g cáo qua em ail. Ngoài ra, mục thành viên cũn g c ó thể được dùn g để phân loại nhóm người sử dụng miễn phí và có trả tiền cho một số dịch v ụ cun g cấp trên website. 15
 16. C âu 4-1. Nêu những việc nên làm dành cho người bán và người m ua để đảm bảo an toàn trong TMĐT: Nếu là ng ười mua: - Không truy cập v ào h ệ thống khi sử dụn g m áy tí nh công cộng. - Không mở nh ững email có f ile gửi kèm (attachment) mà người gửi có vẻ n hư xa lạ. Thậm chí đừn g tin nhữn g em ail mang tên n gười gửi là Micr osoft , Yahoo h ay tươn g t ự bởi vì đây có thể là th ủ th uật giả danh của hacker để lừa . - Thứ 2, về m ối lo n gại bị ăn cắp số thẻ tín dụn g khi m ua hàn g trên mạn g v à bán h àng cho người dùn g thẻ tín dụng bất hợp pháp (thẻ bị ăn cắp).  Nếu là n gười m ua: ch ỉ nên m ua hàng ở nhữn g website tốt, tin cậy.  Tên tuổi người bán.  Trìn h bà y gia n hàng một cách c huy ên ngh iệp, không có lỗi chính tả, câ u cú rõ ràn g v.v  Đọc ph ần Abo ut Us của h ọ để tìm một địa ch ỉ văn phòng cụ thể.  Đừn g bao giờ cun g cấp thông tin t hẻ tín dụng cho các website khiêu dâm trên mạng. Nếu là ng ười bán - Nên nhờ tr ung gian để xử lý thẻ tín dụng. - Phải trả môt khoản chi phí % dựa trên do anh thu cho họ - Đảm bảo kỹ thuật. - Thông thường phải gửi hàn g đi, kh i n gười m ua nhận được hàng  mới được nhận tiền vào tài khoản của bạn. - Nếu gặp ph ải thẻ tín dụng bất hợp pháp  sẽ m ất trắn g m ón hàng và mất một khoản chi phí xử lý thẻ. - Theo th ốn g kê, chỉ có kho ản 3% giao dị ch là gặp phả i trườn g hợp dùng thẻ tín dụn g giả. - Khoản lời từ việ c bán cho 97% khách hàn g trun g thực c ũng đủ để bù cho khoản m ất trong 3% gian lận này. Câu 4-2.Nêu các vấn đề spam, virus, worm, trojan và phishing trong nguy cơ TMĐT. Từ đó nêu sự khác biệt giữa virus và worm. Nêu và phân tích 02 ví dụ về phishing trong TMĐT -Ngày nay n gười sử dụn g Internet phả i đố i m ặt với r ất nh r ủi ro nh ư: vir us, lừa đảo , bị theo dõi ( gián điệp- spyware), bị đáh cắp dữ liệu, bị đánh ph á website (If là ch ủ sở hữu website) - Spam (thư rác): n gười nhận mỗi n gày có thể nhận vài, vài ch ục, đến vài trăm thư rác, gây mất thờ i gi an, mất tài nguyên ( dung lượng chứa, thời gian tải v ề...) - Virus: Xuất hiện lần đầu tiên vào n ăm 1983. +Vir us là một cht rinh m áy tính có khả năg tự nhân bản và lan tỏa. +Mức độ nghiêm trọng của virus dao độn g khác nha u t ùy v ào chủ ý của n g v iết ra virus, ít nhất virus cũn g chiếm tài nguyên trong máy tính và l àm tốc độ x ử lý của m áy tính ch ậm đi, n gh iêm trọ g h ơn, v ir us có thể xóa fi le, format lại ổ cứn g hoặc gây nh ững hư hỏn g khác +Trc kia v ir us ch ủ y ếu lan tỏa qua việc sử dụg ch ug file, đĩa m ềm . +Ngày nay trên môi trường Internet, virus có cơ hội lan tỏa rộng hơn, nhanh hơn. +Vir us đa phần được gửi qua ema il, ẩn dưới các file gửi kèm ( attachm ent) và lây nh iễm t ron g m ạn g n ội bộ các do anh nghiệp, làm doan h n ghiệp ph ải tốn kém thời gian, chi phí, hiệu quả, mất dữ liệu... +Cho đến nay hàng chục n ghìn loại v irus đã được nh ận dạn g và ước tính mỗi thán g c ó khoản g 4 00 loại vir us m ới được tạo ra. - Sâu m áy t íh ( worm s) :sâu má y tíh # với vir us ở chỗ sâu m áy tính không thâm nhập vào file mà thâm nhập vào hệ thống. VD: sâu m ạg (net wo rk worm) tự nhân bản tro g toàn hệ thốgm ạng. +Sâu Inter net tự nhân bản và tự gử i ch ún g qua hệ thống Internet thông qua những máy tính bảo m ật kém +Sâu emai l tự gử i nh ữg bản nh ân bản của chúg qua h ệ thống em ail -Trojan:Đặt tên theo tr uyền th uyết con ngựa T roj an c ủa thành Troy +Là m ột loại ch ươn g tr ình nguy h iểm (m alware) đc dùg để thâm nh ập vào máy tính m à n g sử dụng máy tính k hay biết. + Tro jan có thể cài đặt ch ươg trìh t h eo dõi bàn phím (keystroke logger) để lưu lại hết nhữg phím đã được gõ rồ i sau đó gửi " báo cáo" về cho m ột địa chỉ email được quy định trước (thườn g là địa ch ỉ em ail của ch ủ nhân của Trojan). + Ng sử dụg máy t íh bị nhiễm Trojan có thể bị đáh cắp mật kh ẩu,tên tài khoản,số thẻ t ín dụg & nh ữg thôg tin quan trọg # 16
 17. + Phươn g pháp thông dụng được dùng để cài T rojan là gửi nh ữn g email ngẫ u nhiên với nộ i dung kh uyế n cáo người sử dụn g n ên click v ào một đường link cung cấp tro ng em ail để đến một website n ào đó. Và nếu n gười nhận email tin lời và click thì m áy tính của họ sẽ tự động bị cài Trojan. K giốg như vir us, Trojan k tự nhân bản được. Phishing: +1dạn g lừa đảo hay gặp khác là nhữn g em ail gửi hàn g lo ạt đến người nhận, tuyên bố n g nhậ n đã m ay mắn trúng giải thưởn g rất lớn, và yêu cầu người nh ận gửi một số tiền nhỏ (vài nghìn dollar Mỹ) để làm t hủ tục nhận giải thưởn g (v ài triệu dollar Mỹ). +1 nguy cơ khác xuất hi ện nhi ều gần đây là nhữn g k ẻ lừa đảo tạo r a nhữn g website bán hàn g, bán dịch v ụ "y như thật" t rên mạn g và tối ưu hóa ch ún g trên Goo gle để "n ạn nhân" tự tìm thấy và m ua hà ng/dịch vụ trên nhữn g website này. + Thực tế, kh i nạn nhân đã chọn h àng/dịch vụ và c un g cấp đầy đủ thông tin th ẻ tín dụn g, nạn nhân sẽ khôn g nhận được hàng/dịch vụ đã m ua mà bị đánh cắp toàn bộ thôg tin thẻ tín dụn g, dẫn đến bị mất tiền trog TK. Câu 4-3. Trình bày các chính sách bảo vệ an toàn cá nhân và bảo vệ an toàn doanh nghiệp. Cho 3 ví dụ minh họa cho chính sách bảo vệ an toàn cá nhân, 3 ví d cho chính sách bảo vệ an toàn doanh nghiệp . ụ Chính sách bảo vệ an toàn cá nhân: - Bỏ qua mọ i em ail yêu cầu c ung c ấp thôn g t in cá nh ân. Hầu hết tất cả đó đều là trò lừa đảo hoặc có âm mưu gián điệp (spywa re) hay vir us. Ngân h àn g h ay dịch vụ thanh toán qua mạng không bao giờ yêu c ầu thông tin "nh ạy cảm " qua mạn g I nt ernet. Nếu có yêu cầu thì đó phải là form nhập thông tin từ website của chính tổ chức đó, v ới giao thức truyền an toàn (https://). - Nếu cá nhân có thẻ tín dụn g và có m ua qua mạng thì ph ải kiểm tra kỹ từng khoản ch i tiêu mỗi thán g được liệt kê trong hóa đơn ngân hàn g gửi về để kịp thời ph át hiện sự cố nếu có. - Khi nhận được những email từ n gười lạ v ới n hữn g fi le gửi kèm thì phải rất cẩn thận. - Trong khi l ướt web nếu thấy x uất hiện nhữn g thông báo đề nghị cài đặt hay thông báo nào khác thì nên đọ c kỹ, không dễ dàng chọn "OK" hay "Yes". - Sau khi truy cập vào t ài khoản em ail hay tài khoản quan trọng nào khác thì nhớ Log-off để thoát ho àn toàn ra khỏi trang web, trá nh người khác dùng máy tính đó trong vài phút sau có thể truy cập vào được. - Nếu phải dùng máy tính dùng ch ung thì khôn g n ên dùn g chức năng "Nhớ Password ". Chính sách bảo vệ an toàn doanh nghiệp: - Hackin g: doan h nghiệp nên thườn g x uyên kiểm tra hoạt động của website của mình để kịp t hời phát hiện sự cố (website khôn g h iện lên, gõ tên miền đúng mà không thấy website của m ình hiện lên h oặc hiện lên nhữn g thông tin lạ...). Với ba loại r ủi ro thườn g gặp: + Bị tấn côn g từ chối phục vụ (DoS: Den ial of Serv ice): trườn g hợp này nếu doan h n ghiệp th uê dịch v ụ host thì doanh n ghiệp y êu cầu nhà cun g cấp dịch vụ host xử lý. + Bị cướp tên m iền : do an h n ghiệp có t h ể t ự quản lý passwor d của tên m iền ho ặc giao ch o nhà cun g cấp dịch vụ quản lý + Bị x âm nhập host ho ặc dữ liệu trái phép: n ếu doanh n ghi ệp thuê dịch v ụ host thì do anh nghi ệp yêu cầu nhà cung cấp dịch v ụ host xử lý phải nêu rõ phươn g th ức x ử lý, p hục h ồ i khi gặp sự cố n ày. Cá ch thức thông thườn g là nh à cung cấp dịch v ụ ph ải địn h kỳ back- up ( sao lưu) các file, dữ liệu của website, v à nhà cung cấp dịch vụ phải có ít nhất hai ho st c ùng lúc để nếu host này có sự cố thì chuyển san g host kia - Các thô ng in r iêng tư, có giá t rị n ếu bị tiết lộ : gây những thiệt hại không thể bù đắp cho côn g ty. - Bảo mật thự c h iện t hông qua quy ền h ạn sử dụn g qui định. - Nhiều phần mềm CSDL k hông có tính bảo m ật c ao và phó thác vào sự bảo mật của website Cho 3 ví dụ m inh họa cho chính sách bảo vệ an toàn cá nhân, 3 ví dụ cho chính sách bảo vệ an toàn doanh nghiệp. C âu 5-1. Nêu các phương pháp để bảo vệ tài sản TMDT : - Cần ph ải ghi rõ (văn bản) việc phân tích cũn g như ch ính sách bảo m ật:  Các tài sản nào cần được bảo vệ .  Cần thực hiện gì để bảo vệ tài sản.  Phân tích các m ối đe dọa.  Các qui định về việc bảo vệ - Cần quan t âm đến những n guy hại xâm phạm đến tài sản kh i kinh doanh TMĐT : 17
 18.  Truy cập bất hợp pháp.  Sửa chữa, cập nhật thông tin.  Phá hoại thông tin. - Liên quan đến thông tin bí mật của doanh nghiệp: Không tiết lộ với bất kỳ ai bên n goài doanh nghiệp. Câu 5-2. Trình bày khái niệm, đặc điểm, hình thức thể hiện, mục đích các cách tạo và giá trị pháp lý của chữ ký điện tử : - Chữ ký điện tử: tương tự chữ ký tr uyền thống, chữ ký điện tử dùng để ký trên các thông điệp dữ liệu. - Hình thức thể hiện của chữ ký điện t ử: chữ ký điện tử được tạo lập dưới dạng từ, chữ, số, ký hiệu, âm thanh hay các hình th ức khác bằng p hươn g tiện điện tử, gắn liền ho ặc k ết hợp một cách logic v ới thông điệp dữ liệu. - Mục đích c ủa chữ ký điện tử: gắn liền hay kết h ợp một cách lo gic với thông điệp dữ liệu nhằm xác n hận người ký thông điệp dữ liệu v à xác nhận sự chấp nhận của n gười đó đối v ới nội dung của thông điệp dữ liệu (điều 21 - luật GDĐT 2006). - Chữ ký điện tử an toàn:  Dữ liệu tạo chữ ký chỉ gắn duy nhất với người ký.  Dữ liệu tạo ch ữ ký ch ỉ th uộc quyền kiểm so át của người ký.  Mọi sự thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.  Mọi thay đổi đối v ới nội dung thôn g điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện. - Cách tạo ra chữ ký điện tử:  Vân tay  Sơ đồ võng mạc  Sơ đồ tĩnh mạch trong bàn tay.  ADN  Các yếu tố sinh học khác  Côn g n ghệ mã hóa… Giá trị pháp lý của chữ ký điện tử : Trong trườn g hợp pháp luật quy định văn bản cần có chữ ký thì yê u cầu đối với m ột t hông điệp dữ liệu được xem là đáp ứng nếu thôn g điệp dữ liệu đó được ký bằng chữ ký số. C âu 6-1. Trình bày và phân tí ch các cấp độ của TM DT. Từ đó nêu tình hình TMDT tại Việt Nam trong cấp độ TMDT : - TMDT là phải có thanh toán qua m ạn g. - Khô ng thể than h toán qua mạng  khôn g thể áp dụng TMDT?". - Điều này khôn g đúng. TMDT có nhiều m ức độ. - Cấp độ 1 - hiện di ện trên m ạng : doanh n ghiệp có m ột website trên m ạn g. T uy nh iên ở m ức độ này, website rất đơn giản, chỉ là cun g cấp m ột vài thông tin về doanh nghiệp và sản phẩm mà không có các chức năng phức tạp khác. - Cấp độ 2 - có web site chu yên nghi ệp: ở cấp độ n ày, websit e của do anh n ghi ệp có cấ u tr úc, có bộ tìm k iếm để người xem có thể tìm kiếm thông tin trên website một cách dễ dàn g và họ có thể liên lạc với doanh nghiệp m ột cách thuận tiện nhất. - Cấp độ 3 - Chuẩn bị TMDT : doanh n ghi ệp bắt đầu triển khai bán hàn g hay dịch vụ qua mạng. Tuy nh iên, do anh nghiệp ch ưa có h ệ thống cơ sở dữ liệu nội bộ đ ể ph ục v ụ các giao dịch trên m ạng. Các giao dịch còn chậm và khôn g an toàn. - Cấp độ 4 - Áp d ụ ng TM DT : website của doanh nghiệp liên kết trực tiếp với dữ liệu tron g m ạn g nộ i bộ của doanh n ghiệp, m ọi hoạt độn g tr uyền thông số, dữ liệu đã được tự động hóa, hạn ch ế sự can thiệp của con người và vì th ế làm giảm đáng kể chi phí hoạt độn g. - Cấp độ 5 - TM DT kh ông dâ y : doanh n ghi ệp áp dụng TMDT trên các thiết bị k hôn g dây nh ư đi ện t hoạ i di độn g, p alm v.v sử dụng giao thứctruyền số liệukhông dây WAP (Wireless App lication Prot ocal). - Cấp độ 6 - Cả thế giới trong một m áy tính : ở cấp độ này , ch ỉ với một thiết bị điện tử, n gười ta có thể truy cập v ào m ột nguồn thô n g tin khổn g lồ, m ọi lúc, mọi n ơi và m ọi loại thông tin (hình ảnh, âm thanh, phim, v.v) Hầu h ết các doanh n ghiệp Việt Nam đang ở cấp độ 1, 2 và một số ít ở cấp độ 3. 18
 19. Ở VN , ch ưa đạt được m ức độ than h toán qua m ạng, nh ưn g không có n ghĩa là khôn g tận dụn g được TMDT để ph ục v ụ cho v iệc kinh doanh của doan h nghiệp C âu 6-2. Trình bày ưu khuyết điểm, phương pháp cất giữ và cách thức hoạt động của tiền điện tử : Ư u điểm: - Hiệu quả, chi ph í thấp. - Giảm ch i phí giao dịch. - Sử dụn g dễ dàn g ( khác với thẻ tín dụng), không cần ph ải thực hiện các thao tác chứn g thực. Khu điểm : yết - Thất thu thuế !!!(vì giống như tiền mặt). - Chuyển tiền v ào n gân hàn g với h ình thức r ửa tiền. - Dễ bị giả mạo. Phương pháp cấ t giữ: Hai phương pháp - On-line :  Cá nhân không có quyền sở h ữu.  Xác thực dựa v ào n gân hàng trực tuyến (nơi lưu lại thông tin tài khoản tiền mặt khách hàng) - Off-line:  Khách h àn g cất tiền trên thẻ từ/ví tiền điện tử.  Mã hóa nhằm chống trộm cắp, gian lận,... Cách thức hoạt động của tiền điện tử: - Khách mở tài kho ản cá nh ân tại n gân hàng và xác lập nhận dạng: Một digital certificate được cung cấp cho khách hàng. - Sau khi kiểm tra I D certificate, n gân hàng phát hành e-cash v à k hấu trừ vào tài khoản khách hàng ( bao gồm phí dịch vụ). - Khách trả e -cash, người bán kiểm tra để tránh sự gian lận, giả mạo. - Ngưòi bán gửi e-cash đến ngân hàng phát hành sau khi hoàn tất giao dịch mua/bán Câ u 6-3. Trình bày quy trình thanh toá n bằng tiền đi ện tử.Vẽ hình minh họa q uy trình: - Người sử dụng mua e-cash tại n gân hàng. - Ngân hàng gửi số e-cash cho người sử dụn g. - Người sử dụng trả tiền cho người bán. - Người bán kiểm tra tình trạng hợp lệ c ủa e-cash với ngân hàn g phát hành, - Ngân hàng xác nhận tình trạng e- cash. - Các bên tham gian hoàn thành giao dịch; giao hàn g, nhận tiển, … Câ u 6-4. Trình b ày các định nghĩa về m erchant acco unt, pa yment gateway, Nêu sự khác biệt giữa người bán có merchant account và người bán không có merchant account: - Merchant acco unt là m ột tài kho ản n gân hàn g đặc biệt . Ch o phép doan h n ghi ệp khi k inh do anh có t hể chấp nhận thanh toán bằn g thẻ tín dụn g. Việc th anh toán bằng thẻ t ín dụn g ch ỉ có th ể tiến h ành thông qua dạng tài khoản này. - Payment gateway: Là m ột chuơng trình phần mềm. Phần m ềm này sẽ ch uyển dữ liệu của các giao dịch từ website của người bán sang tr un g tâm th anh toán thẻ tín dụng để hợp th ức hoá quá trình thanh toán thẻ tín dụng. Sự khác b iệt g iữa người bán có merchant account và người bán không có merchant account: - Người bán có Merchant Acco unt: việc xin được Merchant Account không phải dễ dàng, đòi h ỏi n gười bán phải đa ph ần phả i là ở Mỹ, phả i có ký quỹ cho n gân hàn g, phải có bằn g c hứn g đảm bảo uy tín kinh doan h trên m ạn g... vì trườn g h ợp này họ được tr uy cập trực tiếp vào cơ sở dữ liệu của các ngân hàng để kiểm tra tính hợp lệ của thẻ. - Người bán kh ôn g có Merch ant Acco unt: khô ng ph ải n gười bán nào cũn g có thể xin được Mer chant Acco unt, như ng nhu cầu bán h àng qua m ạng thì rất cao, từ đ ó có nhiều côn g ty xin Merch ant Account để cung cấp dịch v ụ xử lý thanh toán qua m ạn g cho c ác doanh n ghiệp khác. Nh ữn g công ty này được gọi là 19
 20. Third Party (Bên thứ ba) ho ặc Online P ayment Pr ocessor ( Nhà x ử lý thanh to án qua m ạng). Câu 6-5. Trình bày quy trình m ua bán tổng quát trên mạng Internet - Người m ua đặt lệnh m ua trên website của n gười bán sau k hi đã chọn hàn g hóa. Sau đó n gười m ua khai báo thông tin thẻ tín dụn g của mình. - Thông tin thẻ tín dụng của người mua được chuyển thẳng đến n gân h àng của người bán (trong trường hợp người bán c ó Merchant Account - xem giải thích bên dưới) hoặc ch uyển t hẳn g đến nhà cung cấp dịch vụ x ử lý thanh toán qua m ạn g (gọi là T hird Party - Bên t hứ ba) m à n gười bán đã chọn . Thôn g tin thẻ tín dụng khôn g đư ợc lưu trên server của người bán, do đó , hạn chế khả năng b ị hack er đánh cắp thông tin. - Ngân hàng của người bán hoặc Bên t hứ ba n ày sẽ ki ểm tra t ính hợp lệ của thẻ vớ i n gân h àn g n ơi phát h ành thẻ, thông qua giao thức SET. Việc kiểm tra này được thực hiện tự độn g r ất nhanh, trong vòn g vài giây. - Ngân hàng phát hành thẻ sẽ phản hồi (được mã hóa theo quy định) cho n gân hàn g của n gười bán hoặc bên thứ ba về tính hợp lệ của thẻ. - Sau đó thôn g tin này được giải m ã và gửi về cho người bán. - Người bán dựa trên t hông tin phản hồi này quyết định bán hay k hông bán. Nếu bán t h ì sẽ gửi ema il xác nhận cũn g nh ư hóa đơn v à các văn bản cần thi ết khá c cho n gười mua, đồng thời xử lý đơn hàng. Nếu khôn g bán t hì giao dịch coi nh ư kết thúc, người bán cũn g gửi thông điệp c ho người m ua, nêu rõ lý do không bán. Câu 6-6. Trình bày định nghĩa và lợi ích của SET. - Do Master Car d , Visa cùn g các côn g ty Micro soft, Netscape, I BM, GTE, SAIC,. .. thiết kế. - Là m ột nghi thức tập h ợp nhữn g kỹ th uật mã hoá và bảo mật nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho các giao dịch m ua bán trên mạng . - Đây là m ột kỹ thuật bảo mật, m ã hóa. - SET được thiết lập để bảo mật nhữn g thông tin v ề cá nh ân cũn g n hư thôn g tin về tài ch ính tron g quá trình m ua bán v à giao dịch trên m ạng. Lợi ích của SET - Doanh n gh iệp (người bán) đư ợc bảo vệ không bị m ất hàn g hoá hay dịch v ụ bởi:  Những thẻ tín dụng không hợp lệ.  Người chủ thẻ khôn g đồng ý chi trả. - Ngân hàng được bảo vệ bởi: Giao dịch m ua bán không được sự đ ồ ng ý giữa các thành phần t h am gia vào giao dịch hoặc các giao dịch khôn g hợp lệ (Thẻ tín dụng không hợp lệ, n gười bán giả danh...) - Người m ua được bảo vệ để: - Không bị đánh cắp thẻ tín dụn g. - Không bị n gười bán giả danh C âu 6-7. Trình bày các cách để làm giảm thiểu rủi ro trong thanh toán thẻ 1. Luôn phải kiểm t ra đị a chỉ c ủa khách h àn g. Điều n ày có thể tự đ ộn g thực h iện bằn g hệ thống kiểm tra địa chỉ ( Address Ver ification Sy stem - AVS). Hệ thốn g n ày so sánh địa chỉ của kh ách hàn g ghi t rên hoá đơn của nhà phát hành thẻ với địa chỉ trên đơn đặt hàng của họ đ ể đảm bảo rằng khách hàng là chủ thẻ hợp pháp. 2. Địa chỉ ch uyển h àng và địa chỉ hoá đơn ph ải khớp nh au. Một số n hà ki nh do anh khô ng chấp n hận đơn đặt hàng n ơi mà điạ chỉ chuy ển đến kh ác v ới địa chỉ gửi đi nhất là đối với khá ch hàn g quốc tế. 3. Hãy kiểm tra các đơn đặt hàng có địa ch ỉ email m iễn phí. Một khi kẻ trộm lấy được số thẻ tín dụn g và địa chỉ họ cần thì có một điều n ữa mà họ cần hoàn thiện quá trình lừa đảo của mình đó là địa chỉ em ail không ai có thể phát hiện được. Đó là lý do tại sao tỷ lệ đơn đặt hàn g có các địa chỉ em ail miễn ph í này lại càng gia tăng. Kết quả là nhiều nhà kinh do anh khôn g ch ấp nhận đơn đặt h àng ho ặc ít nhất là thực hi ện nhữn g bước kiểm t ra phụ. 4. Kiểm tra website của khá ch hàn g nếu có thể để x ác định địa ch ỉ URL trên website của kh ách hàng bằn g cách đơn giản đưa " www" vào trước phần thứ hai của điạ ch ỉ em ail. Một số nhà kinh doanh còn cẩn thận hơn đó là họ kiểm tra ai có tên m iền. 5. Kiểm t ra các đơn đặt hàn g khi thấy lạ. Kẻ trộm thường đặt những đơn đặt hàng rất khác với nh ững đơn đặt hàng thông thườn g. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2