intTypePromotion=3

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Chia sẻ: Truong Dinh TAM | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

0
484
lượt xem
136
download

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ" tổng hợp về câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Thương mại điện tử dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh...tham khảo làm bài để củng cố kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

 1. CÂU H I TR C NGHI M THƯƠNG M I I NT
 2. c©u hái tr¾c nghiÖm th−¬ng m¹i ®iÖn tö – K42 KTNT C©u 1. C¸ch gäi n o KH¤NG ®óng b¶n chÊt th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Online trade (Th−¬ng m¹i trùc tuyÕn) b. Cyber trade (Th−¬ng m¹i ®iÒu khiÓn häc) c. Electronic Business (Kinh doanh ®iÖn tö) d. C¸c c©u tr¶ lêi trªn ®Òu ®óng Tr¶ lêi: D C©u 2. "Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ ho¹t ®éng trao ®æi th«ng tin, s¶n phÈm, dÞch vô, thanh to¸n… th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö nh− m¸y tÝnh, ®−êng d©y ®iÖn tho¹i, internet v c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c". §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: A C©u 3. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc øng dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v c«ng nghÖ th«ng tin nh»m tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh v c¸c nghiÖp vô kinh doanh”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: B C©u 4. “Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng mua b¸n s¶n phÈm, dÞch vô v th«ng tin th«ng qua m¹ng Internet v c¸c m¹ng kh¸c”. §©y l Th−¬ng m¹i ®iÖn tö nh×n tõ gãc ®é: a. TruyÒn th«ng b. Kinh doanh c. DÞch vô d. M¹ng Internet Tr¶ lêi: D C©u 5. Theo c¸ch hiÓu chung hiÖn nay, Th−¬ng m¹i ®iÖn tö l viÖc sö dông .... ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i. a. Internet b. C¸c m¹ng c. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö d. C¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö v m¹ng Internet Tr¶ lêi: D C©u 6. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Gi¶m chi phÝ, t¨ng lîi nhuËn b. DÞch vô kh¸ch h ng tèt h¬n c. Giao dÞch an to n h¬n d. T¨ng thªm c¬ héi mua, b¸n Tr¶ lêi: C C©u 7. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¸ch h ng cã nhiÒu sù lùa chän h¬n b. T¨ng phóc lîi x héi c. Khung ph¸p lý míi, ho n chØnh h¬n d. TiÕp cËn nhiÒu thÞ tr−êng míi h¬n Tr¶ lêi: C 1
 3. C©u 8. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. VÊn ®Ò an to n b. Sù thèng nhÊt vÒ phÇn cøng, phÇn mÒm c. V¨n ho¸ cña nh÷ng ng−êi sö dông Internet d. Thãi quen mua s¾m truyÒn thèng Tr¶ lêi: C C©u 9. ChØ ra yÕu tè KH¤NG thuéc h¹ tÇng c«ng nghÖ th«ng tin cho Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. HÖ thèng m¸y tÝnh ®−îc nèi m¹ng v HÖ thèng c¸c phÇn mÒm øng dông Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b. Ng nh ®iÖn lùc c. HÖ thèng c¸c ®−êng truyÒn Internet trong n−íc v kÕt nèi ra n−íc ngo i d. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn Tr¶ lêi: D C©u 10. Th nh phÇn n o KH¤NG trùc tiÕp t¸c ®éng ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Chuyªn gia tin häc b. D©n chóng c. Ng−êi biÕt sö dông Internet d. Nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: D©n chóng C©u 11. YÕu tè n o t¸c ®éng trùc tiÕp nhÊt ®Õn sù ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. NhËn thøc cña ng−êi d©n b. C¬ së ph¸p lý c. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn Th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. C¸c ch−¬ng tr×nh ® o t¹o vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: B (lËp luËn ng−îc l¹i, nÕu thiÕu c¸i g× th× TM§T khã ph¸t triÓn nhÊt hiÖn nay) C©u 12. Trong c¸c yÕu tè sau, yÕu tè n o quan träng nhÊt ®èi víi sù ph¸t triÓn TM§T a. C«ng nghÖ th«ng tin b. Nguån nh©n lùc c. M«i tr−êng ph¸p lý, kinh tÕ d. M«i tr−êng chÝnh trÞ, x héi Tr¶ lêi: A - C«ng nghÖ th«ng tin, c¸c yÕu tè cßn l¹i trong Th−¬ng m¹i truyÒn thèng còng quan träng nh− thÕ C©u 13. ChØ ra lo¹i h×nh KH¤NG ph¶i giao dÞch c¬ b¶n trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. B2B b. B2C c. B2G d. B2E Tr¶ lêi: D - Kh«ng ph¶i B2E m l G2C C©u 14. ChØ ra th nh phÇn cña AIDA trong Marketing ®iÖn tö ®−îc gi¶i thÝch ch−a ®óng a. A - Website ph¶i thu hót sù chó ý cña ng−êi xem b. I - Website ®−îc thiÕt kÕ tèt, dÔ t×m kiÕm, dÔ xem, nhanh chãng, th«ng tin phong phó… c. D - Cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn ®Ó t¹o mong muèn mua h ng : gi¶m gi¸, qu tÆng d. A - Form mÉu ®Ñp, tiÖn lîi, an to n ®Ó kh¸ch h ng thùc hiÖn mua dÔ d ng Tr¶ lêi: D - ch−a ®ñ, tÊt c¶ c¸c biÖn ph¸p hç trî thùc hiÖn ®¬n h ng qua m¹ng C©u 15. ChØ ra ho¹t ®éng CH¦A ho n h¶o trong Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Hái h ng b. Ch o h ng c. X¸c nhËn d. Hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 16. §èi t−îng n o KH¤NG ®−îc phÐp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng qua m¹ng 2
 4. a. Doanh nghiÖp XNK b. Doanh nghiÖp c. C¸ nh©n d. Ch−a cã quy ®Þnh râ vÒ ®iÒu n y Tr¶ lêi: D C©u 17. Nguyªn t¾c n o phæ biÕn h¬n c¶ ®Ó h×nh th nh hîp ®ång ®iÖn tö a. NhËn ®−îc x¸c nhËn l ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®èi víi ch o h ng b. Thêi ®iÓm chÊp nhËn ®−îc göi ®i, dï nhËn ®−îc hay kh«ng c. Thêi ®iÓm nhËn ®−îc chÊp nhËn hay göi ®i tuú c¸c n−íc quy ®Þnh d. Thêi ®iÓm x¸c nhËn ® nhËn ®−îc chÊp nhËn ®−îc göi ®i Tr¶ lêi: A l ch¾c ch¾n nhÊt v do thêi gian göi nhËn gÇn nh− tøc thêi nªn nguyªn t¾c n y nªn ®−îc ¸p dông ®Ó ®¶m b¶o b×nh ®¼ng gi÷a hai bªn C©u 18. Néi dung g× cña hîp ®ång ®iÖn tö KH¤NG kh¸c víi hîp ®ång truyÒn thèng a. §Þa chØ c¸c bªn b. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm cña giao dÞch c. Quy ®Þnh vÒ thêi gian, ®Þa ®iÓm h×nh th nh hîp ®ång d. Quy ®Þnh vÒ c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®iÖn tö Tr¶ lêi: A C©u 19. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i ®Æc ®iÓm cña ch÷ ký ®iÖn tö a. B»ng chøng ph¸p lý : x¸c minh ng−êi lËp chøng tõ b. R ng buéc tr¸ch nhiÖm : ng−êi ký cã tr¸ch nhiÖm víi néi dung trong v¨n b¶n c. §ång ý : thÓ hiÖn sù t¸n th nh v cam kÕt thùc hiÖn c¸c nghÜa vô trong chøng tõ d. Duy nhÊt : chØ duy nhÊt ng−êi ký cã kh¶ n¨ng ký ®iÖn tö v o v¨n b¶n Tr¶ lêi: D - kh«ng ph¶i chØ duy nhÊt mét ng−êi cã kh¶ n¨ng sö dông ch÷ ký sè ho¸ ®ã C©u 20. VÊn ®Ò g× N£N chó ý nhÊt khi sö dông Ch÷ ký sè ho¸ a. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ng−êi ký b. L−u gi÷ ch÷ ký bÝ mËt c. N¾m ®−îc mäi kho¸ c«ng khai d. BiÕt ®−îc sù kh¸c nhau gi÷a luËt ph¸p c¸c n−íc vÒ ch÷ ký ®iÖn tö Tr¶ lêi: D - ®Ó tr¸nh tranh chÊp xÈy ra C©u 21. §Ó thùc hiÖn c¸c giao dÞch ®iÖn tö (B2B) c¸c bªn cÇn cã b»ng chøng ®¶m b¶o ch÷ ký trong hîp ®ång ®iÖn tö chÝnh l cña bªn ®èi t¸c m×nh ®ang tiÕn h nh giao dÞch. §Ó ®¶m b¶o nh− vËy cÇn a. Cã c¬ quan qu¶n lý nh n−íc ®¶m b¶o b. Cã tæ chøc quèc tÕ cã uy tÝn ®¶m b¶o c. Cã ng©n h ng lín, cã uy tÝn, tiÒm lùc t i chÝnh lín ®¶m b¶o d. Cã tæ chøc trung gian, cã uy tÝn, cã kh¶ n¨ng t i chÝnh ®¶m b¶o Tr¶ lêi: D C©u 22. B−íc n o trong quy tr×nh sö dông vËn ®¬n ®−êng biÓn ®iÖn tö sau l KH¤NG ®óng a. Ng−êi chuyªn chë sau khi nhËn h ng sÏ so¹n th¶o vËn ®¬n ®−êng biÓn d−íi d¹ng th«ng ®iÖp ®iÖn tö/d÷ liÖu b. Ng−êi chuyªn chë ký b»ng ch÷ ký sè v göi cho ng−êi göi h ng th«ng qua trung t©m truyÒn d÷ liÖu c. Ng−êi göi h ng göi m kho¸ bÝ mËt cho ng−êi nhËn h ng d. Ng−êi göi h ng göi tiÕp m kho¸ bÝ mËt cho ng©n h ng Tr¶ lêi: C - th−êng th× ng©n h ng göi cho ng−êi nhËn sau khi ng−êi nhËn thanh to¸n C©u 23. Ph−¬ng tiÖn thanh to¸n ®iÖn tö n o ®−îc dïng phæ biÕn nhÊt a. ThÎ tÝn dông b. ThÎ ghi nî c. ThÎ th«ng minh d. TiÒn ®iÖn tö 3
 5. Tr¶ lêi: A - chiÕm 90% tæng trÞ gi¸ c¸c giao dÞch C©u 24. Sö dông ..... kh¸ch h ng kh«ng cÇn ph¶i ®iÒn c¸c th«ng tin v o c¸c ®¬n ®Æt h ng trùc tuyÕn m chØ cÇn ch¹y phÇn mÒm trªn m¸y tÝnh a. TiÒn sè ho¸ - Digital cash b. TiÒn ®iÖn tö - Ecash c. VÝ ®iÖn tö - Ewallet d. SÐc ®iÖn tö - Echeque Tr¶ lêi: C C©u 25. Doanh thu b¸n lÎ trªn m¹ng ë Mü v EU chiÕm tû lÖ ... trong tæng doanh thu b¸n lÎ a. D−íi 3% b. Tõ 3%-5% c. Tõ 5%-20% d. Trªn 20% Tr¶ lêi: A - kho¶ng 1,5% C©u 26. Trong c¸c luËt sau, luËt n o kh«ng ¸p dông ë Mü a. UETA b. UCITA c. E-SIGN d. E-SIGNATURE Tr¶ lêi: D C©u 27. HiÖn nay, kho¶ng ..... sè doanh nghiÖp ViÖt nam sö dông Internet ®Ó göi v nhËn th− ®iÖn tö a. 20% b. 20% - 40% c. 40% - 60% d. Trªn 60% Tr¶ lêi: C - kho¶ng 50% theo ®iÒu tra n¨m 2003 C©u 28. Sè doanh nghiÖp cã KH¤NG qu¸ 4 ng−êi biÕt sö dông th− ®iÖn tö chiÕm a. 10% b. 10% -20% c. 20%-40% d. Trªn 40% Tr¶ lêi: D - kho¶ng 50% cã d−íi 4 ng−êi biÕt sö dông th− ®iÖn tö (2003) C©u 29. Trung b×nh Sè chuyªn viªn CNTT/Sè doanh nghiÖp kho¶ng a. 30.000 / 100.000 b. 20.000 / 100.000 c. 30.000 / 150.000 d. 20.000 / 80.000 Tr¶ lêi: A - 2004 cã kho¶ng 30.000 chuyªn viªn CNTT v kho¶ng 100.000 doanh nghiÖp C©u 30. Website m t¹i ®ã c¸c doanh nghiÖp cã thÓ tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng th−¬ng m¹i tõ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô tíi trao ®æi th«ng tin, ký kÕt hîp ®ång, thanh to¸n... ®−îc gäi l a. S n giao dÞch ®iÖn tö b. Chî ®iÖn tö c. Trung t©m th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. S n giao dÞch ®iÖn tö B2B Tr¶ lêi: D ®óng h¬n l A C©u 31. ChØ ra s n giao dÞch cña Nh n−íc a. www.vnet.vn b. www.export.com.vn c. www.worldtradeB2B.com 4
 6. d. www.vnemart.com.vn Tr¶ lêi: D C©u 32. Trªn s n giao dÞch hiÖn nay c¸c doanh nghiÖp KH¤NG thÓ l m g× a. Qu¶ng c¸o b. Giíi thiÖu h ng ho¸, dÞch vô c. T×m kiÕm kh¸ch h ng d. Ký kÕt hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 33. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i khã kh¨n khi tham gia th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Nh©n lùc: §éi ngò chuyªn gia kÐm c¶ vÒ sè l−îng v chÊt l−îng b. Vèn: thiÕu vèn ®Çu t− x©y dùng h¹ tÇng viÔn th«ng c. Th−¬ng m¹i truyÒn thèng ch−a ph¸t triÓn d. NhËn thøc qu¸ “®¬n gi¶n” vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: C C©u 34. Tæ chøc n o ® ®−a ra c¸c h−íng dÉn cô thÓ vÒ øng dông Internet v o Kinh doanh quèc tÕ a. WTO b. OECD c. UNCTAD d. APEC Tr¶ lêi: C C©u 35. Sö dông Internet v o ho¹t ®éng kinh doanh quèc tÕ tu©n theo 5 b−íc c¬ b¶n theo thø tù n o l ®óng a. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ mèi quan hÖ víi kh¸ch h ng b. Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; c. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; d. §¸nh gi¸ n¨ng lùc xuÊt khÈu; LËp kÕ ho¹ch xuÊt nhËp khÈu; Xóc tiÕn, t×m kiÕm c¬ héi xuÊt nhËp khÈu; Qu¶n trÞ quan hÖ kh¸ch h ng ; TiÕn h nh giao dÞch xuÊt nhËp khÈu; Tr¶ lêi: A C©u 36. §Ó xóc tiÕn xuÊt khÈu th nh c«ng trong thêi ®¹i hiÖn nay, doanh nghiÖp KH¤NG cÇn yÕu tè n o a. Trang web riªng cña c«ng ty b. Cã kÕ ho¹ch marketing trùc tiÕp th«ng qua th− ®iÖn tö c. Tham gia c¸c s n giao dÞch th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. Cã ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch vÒ c«ng nghÖ th«ng tin Tr¶ lêi: D C©u 37. MÖnh ®Ò n o SAI a. www.wtpfed.org l website cung cÊp th«ng tin thÞ tr−êng b. www.jetro.go.jp hç trî c¸c nh xuÊt khÈu n−íc ngo i t×m nh nhËp khÈu NhËt b¶n c. www.worldtariff.com l website cña c«ng ty FedEx Trade Network d. www.jurisint.org cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ th−¬ng m¹i ngo¹i trõ luËt Tr¶ lêi: C©u 38. ChØ ra vÝ dô th nh c«ng ®iÓn h×nh cña e-markespace a. www.amazon.com b. www.hp.com c. www.jetro.go.jp d. www.alibaba.com Tr¶ lêi: D 5
 7. C©u 39. Website www.wtpfed.org l m« h×nh a. B2C b. B2B c. B2G d. G2B Tr¶ lêi: B C©u 40. Website http://unstats.un.org l website cung cÊp th«ng tin a. Th−¬ng m¹i b. XuÊt nhËp khÈu c. LuËt trong th−¬ng m¹i quèc tÕ d. Niªn gi¸m th−¬ng m¹i Tr¶ lêi: D C©u 41. Website www.tsnn.com l website cung cÊp th«ng tin vÒ a. C¸c mÆt h ng cÇn mua v doanh nghiÖp nhËp khÈu b. C¸c m¨t h ng cÇn b¸n v doanh nghiÖp xuÊt khÈu c. C¸c th«ng tin vÒ triÓn l m th−¬ng m¹i d. C¸c th«ng tin vÒ ®Êu gi¸ quèc tÕ Tr¶ lêi: C C©u 42. Website www.countryreports.org cã t¸c dông ®èi víi ho¹t ®éng n o nhÊt a. Nghiªn cøu thÞ tr−êng n−íc ngo i b. §¸nh gi¸ kh¶ n¨ng t i chÝnh cña ®èi t¸c c. Xin hç trî t i chÝnh xuÊt khÈu d. T×m kiÕm danh môc c¸c c«ng ty xuÊt nhËp khÈu Tr¶ lêi: A C©u 43. ChØ ra gi¶i ph¸p KH¤NG cã chung tÝnh chÊt víi c¸c gi¶i ph¸p cßn l¹i a. Ho n thiÖn hÖ thèng chÝnh s¸ch ph¸p lÝ vÒ Th−¬ng m¹i ®iÖn tö b. B¶o hé së h÷u trÝ tuÖ c. B¶o vÖ ng−êi tiªu dïng d.ChiÕn l−îc øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö cho SMEs Tr¶ lêi: D C©u 44. ChØ ra gi¶i ph¸p KH¤NG cã chung tÝnh chÊt víi c¸c gi¶i ph¸p cßn l¹i a. §Çu t− ph¸t triÓn hÖ thèng th«ng tin cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp b. §Çu t− ph¸t triÓn nguån nh©n lùc cho th−¬ng m¹i ®iÖn tö c. X©y dùng lé tr×nh cô thÓ øng dông th−¬ng m¹i ®iÖn tö cho doanh nghiÖp XNK d. LuËt ho¸ vÊn ®Ò b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n Tr¶ lêi: D C©u 45. Website n o KH¤NG hç trî vÒ b¶o mËt th«ng tin c¸ nh©n a. W3C (P3P) b. BBBOnline c. BetterWeb d. Intracen Tr¶ lêi: D C©u 46. Quy tr×nh øng ùng TM§T víi doanh nghiÖp XNK n o ®óng a. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch h ng; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh b. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Hç trî kh¸ch h ng; Qu¶ng b¸ website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh c. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Thanh to¸n qua m¹ng; Qu¶ng b¸ Website; Hç trî kh¸ch h ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh 6
 8. d. X¸c ®Þnh ng nh h ng KD; X©y dùng Website; Qu¶ng b¸ Website; Thanh to¸n qua m¹ng; §æi míi ph−¬ng thøc kinh doanh; Hç trî kh¸ch h ng Tr¶ lêi: A C©u 47. ChØ ra yÕu tè quang träng nhÊt ®èi víi mét website a. Mua tªn miÒn v dÞch vô hosting b. Tæ chøc c¸c néi dung cña website c. ThiÕt kÕ website d. B¶o tr× v cËp nhËt th«ng tin Tr¶ lêi: D C©u 48. Qu¶ng b¸o website nh− thÕ n o sÏ KH¤NG tiÕt kiÖm nhÊt a. §¨ng ký trªn c¸c Search Engine b. Liªn kÕt qu¶ng c¸o gi÷a c¸c doanh nghiÖp víi nhau c. Sö dông chiÕn l−îc lan to¶ - viral marketing d. Qu¶ng c¸o trªn t¹p chÝ chuyªn ng nh nh− th−¬ng m¹i hay b−u chÝnh viÔn th«ng Tr¶ lêi: D C©u 49. C¸c m« h×nh kinh doanh th−¬ng m¹i ®iÖn tö thùc chÊt l a. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng v c¸c m« h×nh ho n to n míi b. C¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng ®Æt trong m«i tr−êng th−¬ng m¹i ®iÖn tö c. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng d. Sù n©ng cÊp c¸c m« h×nh kinh doanh truyÒn thèng v c¸c m« h×nh kinh doanh ho n to n míi Tr¶ lêi: D C©u 50. ChØ ra m« h×nh kinh doan B2B trong c¸c m« h×nh sau a. www.amazon.com b. www.eBay.com c. www.ChemUnity.com d. www.goodsonline.com Tr¶ lêi: C C©u 51. “Hîp ®ång ®iÖn tö l hîp ®ång ®−îc giao kÕt th«ng qua c¸c ph−¬ng tiÖn ®iÖn tö, trong ®ã hîp ®ång hoÆc mét phÇn cña hîp ®ång ®−îc lËp d−íi d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö”. §©y l kh¸i niÖm hîp ®ång ®iÖn tö trong a. Dù th¶o Ph¸p lÖnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt nam b. LuËt mÉu vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña UNCITRAL c. Nhãm nghiªn cøu thuéc Uû ban Ch©u ¢u vÒ hîp ®ång trong TM§T d. OECD Tr¶ lêi: A C©u 52. “ViÖc ký kÕt hîp ®ång ®iÖn tö l qu¸ tr×nh thiÕt lËp, ® m ph¸n, ký kÕt v duy tr× c¸c hîp ®ång ho n to n ë d¹ng d÷ liÖu ®iÖn tö”. §©y l kh¸i niÖm vÒ giao kÕt hîp ®ång ®iÖn tö trong a. Dù th¶o Ph¸p lÖnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña ViÖt nam b. LuËt mÉu vÒ th−¬ng m¹i ®iÖn tö cña UNCITRAL c. Nhãm nghiªn cøu thuéc Uû ban Ch©u ¢u vÒ hîp ®ång trong TM§T d. OECD Tr¶ lêi: C C©u 53. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña hîp ®ång ®iÖn tö a. TiÕt kiÖm thêi gian v chi phÝ cho c¸c bªn tham gia b. TiÕn tíi thÕ giíi tù ®éng ho¸ trong kinh doanh c. §¶m b¶o sù an to n v chÝnh x¸c, tr¸nh gi¶ m¹o d. T¨ng thªm thÞ phÇn cho doanh nghiÖp trªn thÞ tr−êng quèc tÕ Tr¶ lêi: D C©u 54. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña hîp ®ång ®iÖn tö a. An to n trong giao dÞch, ký kÕt hîp ®ång 7
 9. b. N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh v héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ c. Duy tr× quan hÖ l©u d i víi kh¸ch h ng v ng−êi cung cÊp d. TiÒn ®Ò ®Ó thùc hiÖn to n bé c¸c giao dÞch ®iÖn tö qua m¹ng Tr¶ lêi: C C©u 55. §iÒu g× KH¤NG ph¶i sù kh¸c biÖt gi÷a hîp ®ång ®iÖn tö v hîp ®ång truyÒn thèng a. Sö dông ch÷ ký b»ng tay v sö dông ch÷ ký ®iÖn tö b. Mét hîp ®ång b»ng giÊy ho n chØnh v mét hîp ®ång ®−îc tæng hîp th«ng qua thèng nhÊt c¸c ®iÒu kho¶n ë c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu kh¸c nhau c. Thêi ®iÓm ký cña hai bªn gÇn nhau v c¸ch xa nhau d. Néi dung hîp ®ång truyÒn thèng ®¬n gi¶n h¬n Tr¶ lêi: D C©u 56. Sù kh¸c biÖt gi÷a hîp ®ång truyÒn thèng thÓ hiÖn râ nhÊt ë a. §èi t−îng cña hîp ®ång b. Néi dung cña hîp ®ång c. Chñ thÓ cña hîp ®ång d. H×nh thøc cña hîp ®ång Tr¶ lêi: D C©u 57. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. Hîp ®ång B2B linh ho¹t h¬n hîp ®ång B2C b. Hîp ®ång ®iÖn tö phô thuéc v o m¸y tÝnh v c¸c phÇn mÒm lËp v hiÓn thÞ nã c. Ng−êi mua trong hîp ®ång ®iÖn tö nhiÒu khi kh«ng thÓ nhËn ®−îc h ng d. Hîp ®ång ®iÖn tö ®−îc ký gi÷a ng−êi v phÇn mÒm m¸y tÝnh Tr¶ lêi: C C©u 58. C«ng −íc "E-TERMS” l do tæ chøc n o ®−a ra a. ICC b. UNCITRAL c. ITC d. WTO Tr¶ lêi: A C©u 59. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. Khi mua h ng trªn m¹ng, ch o h ng chØ b¾t ®Çu khi ng−êi mua ®ång ý víi ®¬n h ng do cöa h ng tæng hîp trªn c¬ së c¸c lùa chän cña ng−êi mua tr−íc ®ã b. Khi ng−êi mua chÊp nhËn ch o h ng n y th× hîp ®ång ®−îc h×nh th nh v ng−êi b¸n cã thÓ nhËn ®−îc tiÒn ngay sau ®ã c. Nguyªn t¾c chung khi mua s¾m trªn m¹ng l chän c¸c cöa h ng lín, cã uy tÝn ®Ó mua d. Hîp ®ång ®iÖn tö B2C ®−îc h×nh th nh kh¸c víi c¸c hîp ®ång truyÒn thèng vÒ néi dung Tr¶ lêi: D C©u 60. ChØ ra mÖnh ®Ò SAI a. Website l ph−¬ng ph¸p kh«ng dÔ d ng ®Ó s¶n phÈm ®−îc biÕt ®Õn trªn thÕ giíi b. X©y dùng website dÔ h¬n viÖc cËp nhËt, duy tr× v ph¸t triÓn website c. C¸c trung gian th−¬ng m¹i sÏ bÞ lo¹i bá khi th−¬ng m¹i ®iÖn tö ra ®êi v ph¸t triÓn d. C¸c rñi ro trong thanh to¸n b»ng thÎ tÝn dông do ng−êi b¸n chÞu Tr¶ lêi: C C©u 61. VËn ®¬n ®−êng biÓn th−êng bÞ l m gi¶ KH¤NG v× môc ®Ých n o a. Söa ®æi sè l−îng, chÊt l−îng cña h ng ho¸ ®−îc m« t¶ trªn vËn ®¬n b. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó b¸n l¹i h ng ho¸ cho ng−êi h ng hoÆc nhËn h ng c. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó nhËn tiÒn theo quy ®Þnh trong L/C d. L m gi¶ vËn ®¬n ®Ó göi sím cho ng−êi mua ®Ó hä nhËn h ng Tr¶ lêi: D 8
 10. C©u 62. “V× ..... l mét chøng tõ cã thÓ chuyÓn nh−îng ®−îc nªn ng©n h ng cã thÓ gi÷ chøng tõ n y nh− mét sù ®¶m b¶o cho c¸c kho¶n tÝn dông cÊp cho ng−êi nhËp khÈu. Khi h ng ho¸ tíi c¶ng ®Õn, ng−êi mua xuÊt tr×nh ... gèc cho ng−êi chuyªn chë ®Ó nhËn h ng” a. VËn ®¬n ®−êng biÓn b. VËn ®¬n ®iÖn tö c. Hîp ®ång ®iÖn tö d. Bé chøng tõ thanh to¸n Tr¶ lêi: A C©u 63. §Æc ®iÓm n o KH¤NG ph¶i cña m kho¸ bÝ mËt a. Kho¸ ®Ó m ho¸ v gi¶i m gièng nhau b. Ng−êi göi v nhËn cïng biÕt kho¸ n y c. Chi phÝ qu¶n lý lo¹i kho¸ n y thÊp v qu¶n lý ®¬n gi¶n ®èi víi c¶ hai bªn d. Doanh nghiÖp sÏ ph¶i t¹o ra kho¸ bÝ mËt cho tõng kh¸ch h ng Tr¶ lêi: C C©u 64. YÕu tè n o KH¤NG thuéc quy tr×nh t¹o lËp ch÷ ký ®iÖn tö a. Th«ng ®iÖp gèc b. B¶n tãm l−îc cña th«ng ®iÖp c. Khãa c«ng céng d. Ch÷ ký ®iÖn tö Tr¶ lêi: C C©u 65. YÕu tè n o KH¤NG thuéc quy tr×nh x¸c nhËn ch÷ ký ®iÖn tö a. Th«ng ®iÖp nhËn ®−îc b. Kho¸ bÝ mËt c. B¶n tãm l−îc cña th«ng ®iÖp d. KÕt qu¶ so s¸nh hai b¶n tãm l−îc Tr¶ lêi: B C©u 66. VÒ c¬ b¶n, trªn chøng thùc ®iÖn tö (hay chøng chØ sè ho¸) ®−îc cÊp cho mét tæ chøc gåm cã, ngo¹i trõ a. Tªn ®Çy ®ñ, tªn viÕt t¾t, tªn giao dÞch b. §Þa chØ liªn l¹c c. Thêi h¹n hiÖu lùc, m sè cña chøng thùc d. M sè c«ng céng v kh¶ n¨ng t i chÝnh cña tæ chøc Tr¶ lêi: D C©u 67. Trong th−¬ng m¹i quèc tÕ, c¸c chøng thùc cÇn ®−îc mét tæ chøc cÊp, tæ chøc n y cÇn cã c¸c ®Æc ®iÓm sau, ngo¹i trõ a. Mét tæ chøc h ng ®Çu thÕ giíi b. Cã uy tÝn trong céng ®ång kinh doanh, ng©n h ng, vËn t¶i c. Cã kh¶ n¨ng ®Æc biÖt vÒ øng dông c«ng nghÖ th«ng tin trong th−¬ng m¹i ®iÖn tö d. Cã m¹ng l−íi chi nh¸nh réng kh¾p thÕ giíi Tr¶ lêi: D C©u 68. C¸c quy t¾c cña CMI sö dông c«ng cô ............... ®Ó thùc hiÖn viÖc ký hËu v chuyÓn quyÒn së h÷u ®èi víi vËn ®¬n ®iÖn tö a. Kho¸ c«ng céng cña vËn ®¬n ®iÖn tö b. Khã bÝ mËt cña vËn ®¬n ®iÖn tö c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. HÖ thèng Bolero Tr¶ lêi: B C©u 69. Ng−êi n¾m gi÷ ............... cña vËn ®¬n ®iÖn tö cã thÓ ra lÖnh giao h ng, chuyÓn quyÒn së h÷u h ng ho¸ cho bªn thø ba, chØ ®Þnh hoÆc thay thÕ ng−êi nhËn h ng; nh×n chung cã ®Çy ®ñ c¸c quyÒn m ng−êi n¾m gi÷ vËn ®¬n giÊy cã ®−îc. 9
 11. a. Kho¸ c«ng céng cña vËn ®¬n ®iÖn tö b. Kho¸ bÝ mËt cña vËn ®¬n ®iÖn tö c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. HÖ thèng Bolero Tr¶ lêi: B C©u 70. C¸c vÊn ®Ò chÝnh ®−îc ®Ò cËp trong c¸c nguån luËt ®iÒu chØnh Th−¬ng m¹i ®iÖn tö gåm, ngo¹i trõ a. HiÖu lùc ph¸p lý cña c¸c th«ng ®iÖp d÷ liÖu b. Yªu cÇu vÒ “v¨n b¶n” c. Yªu cÇu vÒ “ch÷ ký” d. VËn ®¬n ®iÖn tö Tr¶ lêi: D - ch−a ®óng, thø 4 l Chøng tõ së h÷u v kh¶ n¨ng chuyÓn nh−îng C©u 71. ChØ ra mÖnh ®Ò KH¤NG ®óng a. T¹i nhiÒu quèc gia, c¸c b¶n ghi ®iÖn tö (computerised records) ® ®−îc chÊp nhËn l b»ng chøng b. HiÖu lùc ph¸p lý, gi¸ trÞ hay hiÖu lùc thi h nh cña th«ng tin th−êng vÉn bÞ phñ nhËn v× nã ®−îc thÓ hiÖn d−íi d¹ng th«ng ®iÖp d÷ liÖu m kh«ng ph¶i b»ng giÊy c. Quy t¾c “b»ng chøng tèt nhÊt” hay “b»ng chøng bæ sung” khi ¸p dông ®èi víi th«ng ®iÖp d÷ liÖu th× còng kh«ng thay ®æi hiÖu lùc ph¸p lý v gi¸ trÞ l m b»ng chøng cña c¸c th«ng ®iÖp n y d. Trong tr−êng hîp kh«ng cã chøng tõ gèc, mét th«ng ®iÖp d÷ liÖu hoÆc mét b¶n in tõ m¸y tÝnh cã thÓ ®−îc coi l b»ng chøng tèt nhÊt Tr¶ lêi: B C©u 72. "B»ng v¨n b¶n" theo luËt cña óc, ®−îc hiÓu l , ngo¹i trõ a. bÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu n o cã ch÷ trªn ®ã b. bÊt kú giÊy tê hoÆc chÊt liÖu n o cã c¸c ký hiÖu, h×nh ¶nh... cã ý nghÜa v cã thÓ hiÓu ®−îc c. bÊt kú ®å vËt hoÆc chÊt liÖu n o ph¸t ra h×nh ¶nh hoÆc ch÷ viÕt m cã thÓ t¸i t¹o l¹i ®−îc d. c¸c h×nh thøc kh¸c ch÷ trªn giÊy hoÆc chÊt liÖu t−¬ng tù ®Òu kh«ng ®−îc chÊp nhËn Tr¶ lêi: D C©u 73. “ViÖc chøng thùc mét th«ng ®iÖp ®iÖn tö b»ng ………… l ®Ó cho ng−êi nhËn th«ng ®iÖp ®ã hay bªn thø ba biÕt ®−îc nguån gèc cña th«ng ®iÖp còng nh− ý chÝ cña bªn ®−a ra th«ng ®iÖp ®ã" a. M kho¸ bÝ mËt b. M kho¸ c«ng céng c. Ch÷ ký ®iÖn tö d. C¬ quan chøng thùc Tr¶ lêi: C C©u 74. Incoterms 2000 v eUCP 1.0 ®Òu a. cã quy ®Þnh chi tiÕt v râ r ng vÒ c¸c chøng tõ ®iÖn tö b. cã quy ®Þnh v ®Ò cËp ®Õn nh÷ng néi dung c¬ b¶n vÒ chøng tõ ®iÖn tö c. ch−a cã quy ®Þnh cô thÓ vÒ chøng tõ ®iÖn tö d. chÊp nhËn tÊt c¶ c¸c chøng tõ ®iÖn tö Tr¶ lêi: B C©u 75. ChØ ra ®Þnh nghÜa th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo chiÒu ngang a. MSDP b. MSPD c. MDSP d. MDPS Tr¶ lêi: A - Marketing, Sales, Distribution, Payment C©u 76. ChØ ra ®Þnh nghÜa Th−¬ng m¹i ®iÖn tö theo chiÒu däc a. IMBSA b. IMBAS c. IBMSA d. IBMAS 10
 12. Tr¶ lêi: Infrastructure-Messages-Basic rules-Specific rules-Applications C©u 77. §Æc tr−ng n o KH¤NG ph¶i cña riªng th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. C¸c bªn giao dÞch kh«ng cÇn gÆp trùc tiÕp, kh«ng cÇn biÕt nhau tõ tr−íc b. “Xo¸ nho ” kh¸i niÖm biªn giíi quèc gia c. Sù tham gia cña c¸c c¬ quan chøng thùc l tÊt yÕu d. Th«ng tin thÞ tr−êng trë th nh c«ng cô c¹nh tranh ®¾c lùc Tr¶ lêi: D C©u 78. C¸c m« h×nh kinh doanh sau ®©y, m« h×nh n o kh«ng phï hîp víi m«i tr−êng kinh doanh trªn Internet a. Marketing liªn kÕt b. §Êu gi¸ c. ChuyÓn ph¸t nhanh d. Kh¸ch h ng tù ®Æt gi¸ Tr¶ lêi: c - chuyÓn ph¸t nhanh C©u 78. C«ng ty XYZ cã dÞch vô gióp c¸c c¸ nh©n b¸n h ng cho c¸c c¸ nh©n kh¸c v thu mét kho¶n phÝ trªn c¸c giao dÞch ®−îc thùc hiÖn. M« h×nh kinh doanh EC n o ®−îc c«ng ty sö dông ? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: C2C - Kh¸ch h ng n y b¸n h ng cho kh¸ch h ng kh¸c, nÕu c«ng ty b¸n h ng trùc tiÕp cho kh¸ch h ng c¸ nh©n th× ®ã l B2C, nÕu b¸n cho kh¸ch h ng doanh nghiÖp th× l B2B C©u 79. C¸ biÖt ho¸ réng r i cho phÐp c«ng ty cã thÓ: a. S¶n xuÊt sè l−îng lín s¶n phÈm gièng nhau b. S¶n xuÊt c¸c s¶n phÈm phï hîp tõng nhãm kh¸ch h ng c. S¶n xuÊt sè l−îng lín s¶n phÈm phï hîp tõng c¸ nh©n d. HiÓu ®−îc nh÷ng nhu cÇu cô thÓ cña sè ®«ng kh¸ch h ng ®Ó tõ ®ã t¹o ra nh÷ng s¶n phÈm th nh c«ng Tr¶ lêi: C©u c. §¸p øng nhu cÇu cña mäi c¸ nh©n C©u 80. NhËn xÐt n o KH¤NG ph¶i l h¹n chÕ cña TM§T a. Mét sè kh¸ch h ng thÝch kiÓm tra h ng ho¸ “thùc” tr−íc khi mua b. Tèc ®é ®−êng truyÒn Internet ng y c ng nhanh h¬n c. VÊn ®Ò an ninh cßn Ýt ®−îc chó ý v ®ang trong giai ®o¹n x©y dùng d. C¸c phÇn mÒm øng dông thay ®æi th−êng xuyªn Tr¶ lêi: C©u b - Tèc ®é ®−êng truyÒn cao h¬n gióp TM§T ph¸t triÓn tèt h¬n, kh«ng ph¶i l yÕu tè h¹n chÕ TM§T C©u 81. C«ng ty XYZ b¸n h ng ho¸ cho c¸c kh¸ch h ng c¸ nh©n. M« h×nh kinh doanh EC n o ®−îc c«ng ty sö dông ? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: B2C C©u 82. ChØ ra h¹n chÕ cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¶ n¨ng ho¹t ®éng liªn tôc 24/7 b. Liªn kÕt víi hÖ thèng th«ng tin cña nh cung cÊp, nh ph©n phèi c. Yªu cÇu vÒ hÖ thèng phÇn cøng, phÇn mÒm, nèi m¹ng d. Më réng thÞ tr−êng Tr¶ lêi: c - CÇn cã nh÷ng ®Çu t− nhÊt ®Þnh ®Ó tham gia TM§T 11
 13. C©u 83. ChØ ra lîi Ých cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. Kh¾c phôc h¹n chÕ vÒ ®−êng truyÒn b. Mäi ng−êi cã thÓ giao tiÕp dÔ d ng h¬n c. Kh¸ch h ng mua h ng cã thÓ yªn t©m h¬n vÒ an ninh TM§T d. TM§T v c¸c c«ng nghÖ liªn quan ng y c ng ph¸t triÓn m¹nh Tr¶ lêi : b - TM§T gióp giao tiÕp, giao dÞch dÔ d ng h¬n C©u 84. TM§T l m gi¶m chu kú cña c¸c ho¹t ®éng sau, ngo¹i trõ : a. Sù tho¶ m n cña kh¸ch h ng b. C¸c chiÕn l−îc marketing c. Vßng ®êi s¶n phÈm d. Thêi gian tung s¶n phÈm ra thÞ tr−êng Tr¶ lêi: a - TM§T vÉn ch−a thÓ l m gi¶m sù tho¶ m n cña kh¸ch h ng C©u 85. T¹i sao Th−¬ng m¹i ®iÖn tö B2C kÐm hÊp dÉn h¬n so víi B2B? a. DÔ tiÕn h nh h¬n b. Chi phÝ ®Çu t− v thùc hiÖn thÊp h¬n c. Sè l−îng kh¸ch h ng lín h¬n d. Xung ®ét trong kªnh ph©n phèi Tr¶ lêi: d - xung ®ét gi÷a kªnh ph©n phèi truyÒn thèng v míi l mét khã kh¨n trong TM§T. Cßn B2B dÔ tiÕn h nh h¬n B2C, vÝ dô XNK dÔ tiÕn h nh qua m¹ng h¬n l b¸n lÎ. C©u 86. C«ng ty XYZ gióp c¸c c¸ nh©n trao ®æi c¸c s¶n phÈm sè ho¸. M« h×nh kinh doanh TM§T n o ®ang ®−îc hä sö dông? a. B2B b. B2C c. C2C d. P2P Tr¶ lêi: d - Peer to Peer c¸c c¸ nh©n cã vai trß t−¬ng ®−¬ng nhau, sö dông c¸c c«ng cô do XYZ cung cÊp ®Ó trao ®æi s¶n phÈm sè ho¸ C©u 87. C«ng ty ABC cã nhiÒu chi nh¸nh ® thiÕt kÕ ®−îc hÖ thèng th«ng tin cña m×nh cho phÐp truy cËp tõ bªn ngo i th«ng qua Internet. C«ng ty sÏ liªn kÕt c¸c chi nh¸nh n y víi nhau. M¹ng cña c«ng ty thuéc lo¹i g×? a. Internet b. Intranet c. Extranet d. Virtual private network Tr¶ lêi : c- Extranet C©u 88. C«ng ty XYZ b¸n nhiÒu lo¹i s¶n phÈm th«ng qua Website cña m×nh. Hä ®ang sö dông m« h×nh kinh doanh n o? a. Marketing liªn kÕt b. §Êu gi¸ trùc tuyÕn c. B¸n lÎ trùc tuyÕn d. Kh¸ch h ng tù ®Þnh gi¸ Tr¶ lêi: c- B¸n lÎ trùc tuyÕn C©u 89. ABC l mét hiÖp héi gióp c¸c th nh viªn cña m×nh mua s¾m víi gi¸ thÊp h¬n khi mua víi sè l−îng lín. M« h×nh kinh doanh m ABC ®ang sö dông l m« h×nh g×? a. Mua s¾m theo nhãm b. §Êu gi¸ trùc tuyÕn c. Marketing liªn kÕt d. Kh¸ch h ng tù ®Þnh gi¸ Tr¶ lêi: Mua s¾m theo nhãm víi sè l−îng lín gióp kh¸ch h ng ®−îc h−ëng c¸c chÝnh s¸ch gi¶m gi¸ 12
 14. C©u 90. M¹ng extranet sö dông c¸c ®−êng truyÒn d÷ liÖu cña riªng m×nh ®Ó liªn kÕt c¸c m¹ng intranet víi nhau. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Extranet sö dông Internet ®Ó liªn kÕt c¸c m¹ng intranet víi nhau C©u 91. M« h×nh s n giao dÞch ®iÖn tö sö dông c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó th«ng tin ®Õn kh¸ch h ng vÒ s n giao dÞch cña m×nh. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - M« h×nh marketing liªn kÕt míi sö dông c¸c website cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c ®Ó th«ng tin vÒ doanh nghiÖp cña m×nh C©u 92. Mét s n giao dÞch ®iÖn tö kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æt ë vÞ trÝ ®Þa lý trung t©m a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §©y l mét lîi thÕ cña s n giao dÞch hay chî ®iÖn tö C©u 93. Mét c«ng ty b¸n c¸c s¶n phÈm ®Õn ng−êi tiªu dïng cuèi cïng ®−îc coi l sö dông m« h×nh B2C. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - nÕu b¸n cho c¸ nh©n th× l B2C, nÕu b¸n cho doanh nghiÖp th× l B2B C©u 94. Thay ®æi qu¸ tr×nh kinh doanh (BPR - business process re-engineering) cã nghÜa l thay ®æi nh÷ng s¶n phÈm v dÞch vô c«ng ty cung cÊp a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - thay ®æi qua tr×nh kinh doanh cã nghÜa l thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc v qu¸ tr×nh ho¹t ®éng bªn trong doanh nghiÖp C©u 95. Intranet l mét m¹ng riªng cña c¸c tæ chøc sö dông giao thøc Internet ®Ó liªn kÕt v chia xÎ th«ng tin gi÷a c¸c bé phËn trong tæ chøc a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - m¹ng n y ®−îc c¸c tæ chøc v c«ng ty sö dông réng r i hiÖn nay C©u 96. Kinh doanh ®iÖn tö (e-business) cã nghÜa l b¸n h ng ho¸ v dÞch vô th«ng qua Internet a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - ®©y l ®Þnh nghÜa hÑp cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö, kinh doanh ®iÖn tö cã ph¹m vi ho¹t ®éng réng h¬n v l mét h×nh th¸i ph¸t triÓn bËc cao cña th−¬ng m¹i ®iÖn tö khi cã sù liªn kÕt gi÷a c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, kh¸ch h ng... víi nhau. C©u 97. Marketing liªn kÕt l viÖc sö dông c¸c b¶ng qu¶ng c¸o ®iÖn tö ®Ó h−íng kh¸ch h ng ®Õn website cña doanh nghiÖp a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Marketing liªn kÕt l viÖc sö dông c¸c website cña doanh nghiÖp kh¸c ®Ó h−íng kh¸ch h ng ®Õn website cña m×nh C©u 98. §Þnh gi¸ ®éng l viÖc gi¸ c¶ ®−îc thay ®æi nhanh chãng theo kÞp sù biÕn ®éng cung cÇu trªn thÞ tr−êng nhê hÖ thèng th«ng tin hiÖn ®¹i. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng 13
 15. C©u 99. EC l mét lÜnh vùc øng dông cña c«ng nghÖ th«ng tin, trong lÜnh vùc n y chØ cã mét sè quy luËt kinh tÕ ®−îc ¸p dông. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Sai. §©y l mét lÜnh vùc rÊt réng cã nhiÒu ng nh liªn quan v cã nhiÒu quy luËt ®−îc ¸p dông, c¶ kinh tÕ, x héi... v vÉn cßn nhiÒu ho¹t ®éng míi ®−îc h×nh th nh v ph¸t triÓn C©u 100. Theo nghiªn cøu cña h ng Forester Research, dù ®o¸n tæng gi¸ trÞ c¸c giao dÞch B2B n¨m 2004 v o kho¶ng 150 ngh×n tû USD. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - Sai. V o kho¶ng 2-7 ngh×n tû USD C©u 101. CRM v TQM l hai kh¸i niÖm chøng tá c¸c m« h×nh kinh doanh lu«n ®−îc ph¸t triÓn a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng - Customer Relationship Management v Total Quality Management l hai kh¸i niÖm míi hiÖn nay trong kinh doanh C©u 102. Gi¸ thÊp h¬n KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña EC ®èi víi ng−êi tiªu dïng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: b - §©y l mét lîi Ých cña EC ®èi víi ng−êi tiªu dïng. EC l m t¨ng c¹nh tranh v v× thÕ gi¶m gi¸ ®èi víi h ng ho¸, dÞch vô C©u 103. “Cæng” l mét kh¸i niÖm míi chØ mét website t¹i ®ã cã thÓ truy cËp mét sè l−îng lín th«ng tin vÒ nhiÒu lÜnh vùc. a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - §óng, ®©y l mét m« h×nh cung cÊp c¸ch tiÕp cËn nhanh chãng ®èi víi nhiÒu nguån th«ng tin. C©u 104. ThiÕu sù tin t−ëng cña kh¸ch h ng chÝnh l mét h¹n chÕ hiÖn nay cña Th−¬ng m¹i ®iÖn tö a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: a - NhiÒu kh¸ch h ng vÉn kh«ng c¶m thÊy an to n khi thanh to¸n c¸c giao dÞch trªn m¹ng. Trªn thùc tÕ vÉn cã rÊt nhiÒu virus, hacker cã thÓ lÊy c¾p th«ng tin cña c¸c tæ chøc lín mét c¸ch dÔ d ng m giíi chuyªn m«n còng nh− c¸c c«ng ty phÇn mÒm, b¶o mËt ch−a thÓ ch¾c ch¾n h¹n chÕ tuyÖt ®èi kh¶ n¨ng bÞ lÊy c¾p c¸c th«ng tin nãi chung v th«ng tin trong thanh to¸n nãi riªng. C©u 105. YÕu tè n o kh«ng ph¶i chøc n¨ng cña thÞ tr−êng a. KÕt nèi ng−êi mua v ng−êi b¸n b. T¹o ®iÒu kiÖn tiÕn h nh giao dÞch c. §¶m b¶o lîi nhuËn cho ng−êi m«i giíi d. Cung cÊp m«i tr−êng ®Ó tiÕn h nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh Tr¶ lêi: c - ThÞ tr−êng kh«ng ®¶m b¶o lîi nhuËn cho ai c¶ C©u 106. ChØ ra trung gian a. Mét h ng marketing chuyªn cung cÊp c¸c qu¶ng c¸o b. HÖ thèng m¸y tÝnh-phÇn mÒm kÕt nèi nh÷ng ng−êi mua (CÇn mua) v ng−êi b¸n (CÇn b¸n) c. Ng−êi b¸n cung cÊp c¸c s¶n phÈm trªn m¹ng d. UPS cung cÊp c¸c s¶n phÈm ®Õn kh¸ch h ng Tr¶ lêi: b - KÕt nèi ®ãng vai trß trung gian, hç trî nh−ng kh«ng thùc hiÖn giao dÞch C©u 107. Gi¶m chi phÝ t×m kiÕm cña kh¸ch h ng cho phÐp hä a. T×m kiÕm nhiÒu s¶n phÈm v gi¸ c¶ ®Ó lùa chän gi¸ tèt nhÊt b. Thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh mua s¾m ®óng ®¾n c. TÝnh to¸n ®−îc chi phÝ cña s¶n phÈm 14
 16. d. Th−¬ng l−îng ®−îc gi¸ tèt nhÊt Tr¶ lêi: a - T×m kiÕm nhiÒu th«ng tin vÒ s¶n phÈm v nh cung cÊp h¬n C©u 108. Ho¹t ®éng n o KH¤NG ®−îc sö dông ®Ó l m t¨ng lßng tin vÒ chÊt l−îng a. MÉu h ng miÔn phÝ b. Gi¶m gi¸ c. ChÝnh s¸ch tr¶ l¹i h ng d. B¶o h nh Tr¶ lêi: ChÝnh s¸ch gi¶m gi¸ kh«ng l m t¨ng lßng tin vÒ chÊt l−îng ®−îc C©u 109. Theo chiÕn l−îc kh¸c biÖt ho¸ s¶n phÈm, ®Þnh gi¸ c¨n cø v o a. Chi phÝ s¶n xuÊt b. Chi phÝ cña s¶n phÈm t−¬ng tù c. Gi¸ trªn thÞ tr−êng d. Møc gi¸ kh¸ch h ng s½n s ng chÊp nhËn thanh to¸n Tr¶ lêi: Khi kh¸c biÖt s¶n phÈm theo nhu cÇu cña tõng kh¸ch h ng riªng biÖt, gi¸ phô thuéc tõng kh¸ch h ng. C©u 110. ChØ ra yÕu tè kh«ng thuéc N¡M lùc l−îng c¹nh tranh trong m« h×nh cña Michael Porter a. §e do¹ tõ phÝa c¸c s¶n phÈm thay thÕ b. Søc Ðp tõ phÝa c¸c nh cung cÊp c. Søc Ðp tõ phÝa c¸c ®èi thñ c¹nh tranh d. T¸c ®éng cña hÖ thèng th«ng tin th−¬ng m¹i ®iÖn tö Tr¶ lêi: d - Hai lùc l−îng kh¸c l C¹nh tranh trong néi bé ng nh v Søc Ðp cña Kh¸ch h ng C©u 111. T¹i sao ng−êi kinh doanh muèn c¸ biÖt ho¸ s¶n phÈm a. Cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n b. Gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt c. Trong TM§T yªu cÇu ph¶i c¸ biÖt ho¸ d. Kh¸ch h ng cã xu h−íng chØ chÊp nhËn s¶n phÈm c¸ biÖt ho¸ Tr¶ lêi: Gi¸ cã thÓ ®Þnh gi¸ cao h¬n do ®¸p øng c¸c yªu cÇu cô thÕ c¸ biÖt cña kh¸ch h ng C©u 112. ChØ ra vÝ dô cña viÖc tiÕp tôc sö dông trung gian trong kinh doanh a. Sö dông nh©n viªn b¸n h ng ®Ó th−¬ng l−îng c¸c hîp ®ång lín, phøc t¹p b. Mua vÐ m¸y bay trùc tiÕp tõ h ng h ng kh«ng c. Mua b¶n hiÓm tõ c«ng ty thay v× qua c¸c ®¹i lý d. Mua b¸n chøng kho¸n qua Internet thay v× sö dông c¸c m«i giíi Tr¶ lêi: a - §©y l mét vÝ dô cña tiÕp tôc sö dông trung gian trong kinh doanh C©u 113. ChØ ra yÕu tè l h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ truyÒn thèng a. Thêi gian tiÕn h nh b. Thêi gian kiÓm tra c. Kh¶ n¨ng kü thuËt cña ng−êi mua d. Yªu cÇu hiÖn diÖn thùc tÕ Tr¶ lêi: Thêi gian tiÕn h nh cè ®Þnh (v c¶ ®Þa ®iÓm) l mét h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ truyÒn thèng C©u 114. ChØ l yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi Ých cña ®Êu gi¸ ®èi víi ng−êi b¸n a. NhiÒu kh¸ch h ng b. Gi¶i trÝ c. Nhanh chãng thu ®−îc tiÒn d. Lo¹i bá c¸c trung gian Tr¶ lêi: Gi¶i trÝ - l lîi Ých cña ng−êi mua nhiÒu h¬n C©u 115. ChØ ra c¸c b−íc trong qu¸ tr×nh mÆc c¶ trªn m¹ng a. T×m kiÕm, lùa chän, th−¬ng l−îng, ho n th nh giao dÞch b. T×m kiÕm, lùa chän, th−¬ng l−îng, tiÕp tôc lùa chän, th−¬ng l−îng, ho n th nh giao dÞch c. T×m kiÕm, th−¬ng l−îng, lùa chän, ho n th nh giao dÞch d. T×m kiÕm, th−¬ng l−îng, lùa chän, tiÕp tôc lùa chän v th−¬ng l−îng, ho n th nh g.dÞch 15
 17. Tr¶ lêi: b - t×m råi lùa chän v mÆc c¶ gi¸, tiÕp tôc lÆp l¹i xem Amazon l m vÝ dô C©u 116. ChØ ra h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ a. Quy m« thÞ tr−êng b. §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ch o b¸n c. Cã nguy c¬ gi¶ m¹o d. B¸n h ng linh ho¹t Tr¶ lêi: c - Nguy c¬ gi¶ m¹o l h¹n chÕ cña ®Êu gi¸ (h ng gi¶, tr¶ gi¸ gi¶ vê…) C©u 117. Ba chøc n¨ng cña thÞ tr−êng l : kÕt nèi ng−êi mua v ng−êi b¸n, t¹o ®iÒu kiÖn thùc hiÖn c¸c giao dÞch v c¬ së h¹ tÇng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 118. Chî truyÒn thèng kh¸c chî ®iÖn tö ë yªu cÇu vÒ vÞ trÝ ®Þa lý a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 119. Chî trªn m¹ng cã thÓ kinh doanh c¸c h ng ho¸ sè ho¸ dÔ d ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 120. C¸ biÖt ho¸ l m gi¶m kh¶ n¨ng thay thÕ cña s¶n phÈm a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng C©u 121. Khi lùa chän hai s¶n phÈm gièng nhau, gi¸ c¶ thÊp h¬n sÏ thu hót ®−îc kh¸ch h ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: Sai - cßn nhiÒu yÕu tè kh¸c nh− dÞch vô, ph©n phèi, quan hÖ, b¶o h nh... C©u 122. Trung gian gióp l m gi¶m c¸c rñi ro trong ký kÕt hîp ®ång trªn m¹ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - c¸c s n giao dÞch sÏ l m gi¶m ®−îc nguy c¬ v t¨ng sù tin t−ëng trong ký kÕt hîp ®ång, c¸c ý kiÕn ph¶n håi c«ng khai ®−îc göi lªn s n do ®ã ¶nh h−ëng ®Õn uy tÝn cña doanh nghiÖp tham gia tr−íc céng ®ång, ®¶m b¶o ®−îc tÝnh c«ng b»ng trong c¸c giao dÞch C©u 123. §Æt h ng qua m¹ng cã lîi chñ yÕu cho ng−êi mua m kh«ng ph¶i cho ng−êi b¸n a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: Sai - Ng−êi b¸n còng cã lîi khi xö lý ®¬n h ng qua m¹ng nh− chÝnh x¸c h¬n, nhanh h¬n C©u 124. TiÒn ®iÖn tö a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: C©u 125. Th−¬ng m¹i ®iÖn tö “di ®éng” chØ c¸c giao dÞch th−¬ng m¹i th«ng qua c¸c thiÕt bÞ th«ng tin kh«ng d©y nh− mobile phone, PDA, m¸y tÝnh x¸ch tay kÕt nèi m¹ng kh«ng d©y... a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng 16
 18. C©u 126. B¶n chÊt cña ®Êu gi¸ trªn m¹ng v ®Êu gi¸ truyÒn thèng gièng nhau ®Òu l “t¹o ra mét m«i tr−êng c¹nh tranh ®Ó cuèi cïng chän ®−îc mét møc gi¸ tèi −u” a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - §©y chÝnh l b¶n chÊt cña ®Êu gi¸ C©u 127. §Êu gi¸ trªn m¹ng a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: C©u 128. Sù kh¸c biÖt gi÷a ®Êu gi¸ kiÓu Anh v Mü l ë sè l−îng c¸c mÆt h ng ®−îc ®−a ra ®Ó ®Êu gi¸ a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - Theo kiÓu Anh, mét mÆt h ng ®−îc ®−a ra. Theo kiÓu Mü, nhiÒu mÆt h ng ®−îc ®−a ra C©u 129. B2B v B2C cã ®iÓm kh¸c nhau c¬ b¶n l kh¶ n¨ng th−¬ng l−îng gi¸ trong B2B dÔ thùc hiÖn h¬n trong B2C a. §óng b. Sai Tr¶ lêi: §óng - Tuy nhiªn cÇn hiÓu l trong giai ®o¹n hiÖn nay, hÇu hÕt c¸c cöa h ng B2C ®Òu ch−a cung cÊp kh¶ n¨ng ®Ó kh¸ch h ng tr¶ gi¸, trong t−¬ng lai khi cã nhiÒu cöa h ng c¹nh tranh trªn m¹ng, kh¸ch h ng sÏ cã ®ßi hái ®−îc tr¶ gi¸. C©u 130. Jeff muèn mua h ng trªn m¹ng nh−ng kh«ng tin t−ëng v o chÝnh s¸ch b¶o mËt th«ng tin c¸c nh©n. Anh ta cã thÓ sö dông c«ng cô n o trªn m¹ng ®Ó tham kh¶o? a. Shopbot b. Trust verification site c. Business rating site d. Shopping portals Tr¶ lêi: b- trust verification site C©u 131. C¸c site ®¸nh gi¸ ®é tin cËy cña c¸c site th−¬ng m¹i ®iÖn tö kh¸c. C¸c ®¸nh gi¸ n y cã ®é tin cËy nh− thÕ n o? a. RÊt cao, c¸c ®¸nh gi¸ ®¶m b¶o ®é tin cËy tuyÖt ®èi cña c¸c site ®−îc ®¸nh gi¸ b. Trung b×nh, th«ng th−êng møc ®¸nh gi¸ ®−îc tham kh¶o ®Ó kh¸ch h ng quyÕt ®Þnh c. ThÊp, c«ng ty n o còng ®−îc ®¸nh gi¸ l tèt d. ThÊp, c«ng ty n o bÞ coi l kh«ng ®¸ng tin cËy th× míi ®−îc ®¸nh gi¸ Tr¶ lêi: b- trung b×nh C©u 132. Mét site cung cÊp c¸c néi dung miÔn phÝ, tuy nhiªn trªn c¸c banner cã nh÷ng qu¶ng c¸o. C«ng ty ®ang sö dông m« h×nh kinh doanh n o? a. Sponsorship Model b. Transaction Model c. Subscription Model d. Advertising-supported Model Tr¶ lêi: d - C©u 133. ChØ ra vÝ dô cña m« h×nh b¸n lÎ tæng hîp qua m¹ng a. Cöa h ng A kh«ng cã trô së thùc v b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ qua m¹ng Internet b. Cöa h ng B kh«ng cã trô së thùc v b¸n mét sè s¶n phÈm nhÊt ®Þnh qua m¹ng c. Cöa h ng C cã trô së thùc v cã website, b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ d. Cöa h ng D cã trô së thùc v b¸n nhiÒu lo¹i h ng ho¸ Tr¶ lêi: A C©u 134. ChØ ra dÞch vô KH¤NG ®−îc c¸c c«ng ty du lÞch qua m¹ng cung cÊp 17
 19. a. B¸n v ®Æt vÐ b. Th«ng tin giíi thiÖu c. Gi¶m gi¸ vÐ m¸y bay d. M¸y tÝnh chuyÓn ®æi tiÒn Tr¶ lêi: C - Gi¶m gi¸ vÐ m¸y bay kh«ng ph¶i dÞch vô ®iÓn h×nh C©u 135. C¸c ®¹i lý trªn m¹ng KH¤NG t¹o ra thay ®æi n o d−íi ®©y ®èi víi ng nh du lÞch a. C¸c dÞch vô c¸ biÖt ho¸ nhiÒu h¬n b. TiÖn lîi h¬n c. HiÓu biÕt nhiÒu vÒ s¶n phÈm h¬n d. Chi phÝ cao h¬n do gi¶m bít nhiÒu dÞch vô Tr¶ lêi: D - kh«ng ®óng, dï bít nhiÒu dÞch vô nh−ng chi phÝ vÉn thÊp h¬n C©u 136. §e do¹ nghiªm träng nhÊt ®èi víi c¸c ®¹i lý du lÞch truyÒn thèng l g× ? a. Gi¸ thÊp h¬n b. C¸c ®¹i lý ¶o qua m¹ng c. DÞch vô tù ®éng d. DÞch vô liªn tôc 24/24 Tr¶ lêi: B - Lîi thÕ vÒ khèi l−îng kiÕn thøc v kh¶ n¨ng hç trî kh¸ch h ng cña c¸c ®¹i lý qua m¹ng C©u 137. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l ®éng lùc trong thÞ tr−êng lao ®éng qua m¹ng ? a. Quy m« cña thÞ tr−êng lao ®éng b. Chi phÝ c. Thêi gian t×m kiÕm d. Tèc ®é giao tiÕp Tr¶ lêi: A - Kh«ng ph¶i quy m« C©u 138. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi thÕ cña thÞ tr−êng lao ®éng qua m¹ng ®èi víi ng−êi lao ®éng ? a. Tèc ®é giao tiÕp b. Kh¶ n¨ng t×m kiÕm nhiÒu vÞ trÝ h¬n c. Kh¶ n¨ng ®¸nh gi¸ gi¸ trÞ cña m×nh trªn thÞ tr−êng lao ®éng d. Sè ng−êi sö dông Internet cßn thÊp Tr¶ lêi: D C©u 139. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi thÕ cña Internet khi hç trî c¸c giao dÞch vÒ bÊt ®éng s¶n a. Xem s¶n phÈm qua m¹ng, tiÕt kiÖm thêi gian b. S¾p xÕp c¸c s¶n phÈm theo thuéc tÝnh ®Ó ®¸nh gi¸ nhanh h¬n c. Th«ng tin chi tiÕt vÒ s¶n phÈm d. DÞch vô qua m¹ng gi¶m nhu cÇu ®Õn tËn n¬i ®Ó xem Tr¶ lêi: D - kh¸ch h ng ®èi víi bÊt ®éng s¶n lu«n lu«n cã nhu cÇu ®Õn tËn n¬i ®Ó xem C©u 140. Trong c¸c c«ng ty sau, c«ng ty n o KH¤NG mua b¸n chøng kho¸n qua m¹ng? a. Priceline.com b. Schwab.com c. E-Trade.com d. Datek.com Tr¶ lêi: A - Priceline.com cung cÊp dÞch vô ®Êu gi¸ qua m¹ng C©u 141. DÞch vô n o kh«ng thuéc kh¶ n¨ng cña Home Banking? a. In sÐc míi tõ Internet b. Thanh to¸n ho¸ ®¬n c. Xem th«ng tin vÒ t i kho¶n d. ChuyÓn tiÒn gi÷a c¸c t i kho¶n Tr¶ lêi: A - Chøc n¨ng n y vÉn ch−a ®−îc cung cÊp C©u 142. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i l lîi thÕ cña Online Banking 18
 20. a. Thanh to¸n ho¸ ®¬n qua m¹ng b. Truy cËp mäi lóc c. Giao tiÕp trùc tiÕp víi nh©n viªn d. Xem chi tiÕt c¸c giao dÞch ® thùc hiÖn Tr¶ lêi: C - Kh«ng tiÕp xóc víi nh©n viªn trùc tiÕp C©u 143. C¸c néi dung ®−îc xuÊt b¶n nh−ng chØ cã thÓ ®äc ®−îc qua m¸y vi tÝnh hay c¸c thiÕt bÞ cÇm tay l vÝ dô n o cña xuÊt b¶n ®iÖn tö ? a. Edu-tainment b. E-book c. P2P d. Distance learning Tr¶ lêi: B - Ebook C©u 144. Mét website cã 10,000 ng−êi xem mét ng y nh−ng chñ website kh«ng thÓ biÕt chÝnh x¸c nh÷ng ng−êi xem ®ã gièng hay kh¸c nhau. 10,000 lÇn më website n y ®−îc gäi l a. Impressions b. Unique visitors c. Hits d. Cookies Tr¶ lêi: A- Impressions (lÇn xem website) C©u 145. ChØ ra lý do KH¤NG l m qu¶ng c¸o trªn Internet ng y c ng ph¸t triÓn a. C¸c qu¶ng c¸o ®−îc cËp nhËt dÔ d ng b. Qu¶ng c¸o cã thÓ sö dông nhiÒu ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau c. Sè ng−êi dïng Internet ® ®¹t møc b o ho d. WebTV ® ph¸t triÓn ®Ó ng−êi sö dông Internet cã thÓ tiÕp cËn Tr¶ lêi: C - Sè ng−êi dïng ®¹t møc b o ho kh«ng l m Qc¸o ph¸t triÓn C©u 146. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i h¹n chÕ cña qu¶ng c¸o trùc tuyÕn a. Ch−a cã tiªu chuÈn chung ®Ó ®¸nh gi¸ b. Khã ph©n ®o¹n thÞ tr−êng c. Khã ®o l−êng quy m« thÞ tr−êng d. Khã so s¸nh c¸c c¬ héi qu¶ng c¸o Tr¶ lêi: Khã ph©n ®o¹n thÞ tr−êng kh«ng ph¶i l h¹n chÕ cña qu¶ng c¸o trùc tuyÕn C©u 147. ChØ ra yÕu tè KH¤NG ph¶i lîi Ých cña qu¶ng c¸o b»ng “banner” trªn m¹ng a. DÉn ng−êi sö dông ®Õn website ®−îc qu¶ng c¸o b. Ng−êi xem bÞ buéc ph¶i xem banner qu¶ng c¸o c. Thay ®æi néi dung phï hîp thÞ tr−êng môc tiªu d. Chi phÝ thÊp Tr¶ lêi: d- Chi phÝ thÊp kh«ng ph¶i lîi Ých cña qu¶ng c¸o b»ng Banner C©u 148. C«ng ty A ®¨ng qu¶ng c¸o trªn h ng lo¹t c¸c website kh¸c ®ång thêi b¸n l¹i chç ®Ó qu¶ng c¸o trªn website cña m×nh. ChiÕn l−îc c«ng ty sö dung cã tªn gäi l g×? a. Skyscaper Ad (chiÕm c¶ mét cét cña trang web ®Ó qu¶ng c¸o) b. Banner exchange c. Banner swapping d. Customized banner Tr¶ lêi: B - Banner exchange C©u 149. T¹i sao e-mail ®−îc sö dông phæ biÕn trong qu¶ng c¸o ®iÖn tö a. Ph¶n håi nhanh tõ phÝa kh¸ch h ng tiÒm n¨ng b. Kh¸ch h ng cã sè l−îng message gi¶m dÇn c. Kh«ng cã ph¶n øng d÷ déi tõ phÝa kh¸ch h ng d. Chi phÝ cao khiÕn ng y c ng Ýt ng−êi sö dông ph−¬ng thøc n y 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản