Chủ đề "Thiết kế bộ đếm sản phẩm bằng hồng ngoại"

Chia sẻ: Nguyễn Trần Cường | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
450
lượt xem
177
download

Chủ đề "Thiết kế bộ đếm sản phẩm bằng hồng ngoại"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

+)Nguyên lý hoạt động của bộ đếm sản phẩm hiển thị bằng LCD : -Khi có sản phẩm đi qua mắt hồng ngoại gồm một con phát một con thu (quang trở và đèn phát ánh sáng trắng) sẽ tín hiệu đưa về LM 358 để so sánh ,kết quả được xử lý và hiển thị trên lcd Mỗi lần như vậy sẽ được một sản phẩm cho tới khi hiển thị tới 9999 sản phẩm hệ thống sẽ cảnh báo bằng còi ,hoăc tự động trở về vị trí ban đầu. II PHẦN HAI +)Mạch nguyên lý của bộ đếm sản phẩm gồm có khối nguồn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chủ đề "Thiết kế bộ đếm sản phẩm bằng hồng ngoại"

  1. BẢN BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN Môn: Vi Điều Khiển Chủ đề:Thiết kế bộ đếm sản phẩm bằng hồng ngoại Giáo viên hướng dẫn : Học sinh thực hiện:ĐỒNG VĂN THẮNG NGUYỄN VĂN THỰC ĐÀO TRỌNG HIẾU Hà Nội 01/02/2010
  2. Bộ đếm sản phẩm gồm có : -Phần I :Trình bày các cơ sở lý thuyết liên quan tới nội dung đồ án -PhầnII : Trình bày nội dung trình tự và cơ sở thiết kế -Phần III:Kết luận -Phần II: nêu nguyên lý hoạt động của bộ đếm sản phẩm + Thiết kế mạch bằng phần mềm altium ,liệt kê linh kiện, hàn linh kiện kiểm tra lỗi + Mô phỏng bằng proteus + Lập trình bằng phần mềm keil I PHẦN MỘT +)Nguyên lý hoạt động của bộ đếm sản phẩm hiển thị bằng LCD : -Khi có sản phẩm đi qua mắt hồng ngoại gồm một con phát một con thu (quang trở và đèn phát ánh sáng trắng) sẽ tín hiệu đưa về LM 358 để so sánh ,kết quả được xử lý và hiển thị trên lcd Mỗi lần như vậy sẽ được một sản phẩm cho tới khi hiển thị tới 9999 sản phẩm hệ thống sẽ cảnh báo bằng còi ,hoăc tự động trở về vị trí ban đầu. II PHẦN HAI +)Mạch nguyên lý của bộ đếm sản phẩm gồm có khối nguồn ,khối xủ lý , khối hiển thị -Khối nguồn;gồm IC B688 có nhiệm vụ kéo cường độ dòng điện cho toàn mạch + IC LM 7805 la IC ổn áp +DIODE chống phân cực ngược chiều dòng điện +Tụ gốm 104 có nhiệm vụ chống nhiễu cho mạch + Tụ hóa có nhiệm vụ phóng điện khi nguồn vào chập trờn +led co nhiệm vụ báo có nguồn 5v +Trở công suất -Khối xủ lý : chíp AT 89S52 +LM 358 có nhiệm vụ so sánh giữa tín hiệu vào là mắt hồng ngoại (quang trở và đèn sáng trắng) và giá trị tham chiếu VR +Khối Thạch Anh (12 M) tạo dao động cho chíp +Khối reset giúp hệ thống trở về vị trí ban đầu khi tác động vào nút ấn -Khối hiện thị gồm có lcd Các điện trơ còn lại bảo vệ led Ngoài ra có trở băng giúp PORT 0 của chíp luôn ở mức 1 .
  3. Mạch PCB 1 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 8 7 6 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 1 2 1 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 2 2 1 1 1 2 1 2 3 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 4 1 2 1 2 3 2 1 2 1 2 1 3 2 1
  4. LCD1 LCD 16x2A GND VDD VSS RS R/W EN D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 A K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 GND VR1 VCC VCC IC1 AT89S52 1 39 T2/P1.0 P0.0/AD0 2 38 T2 EX/P1.1 P0.1/AD1 VCC 3 37 P1.2 P0.2/AD2 4 36 P1.3 P0.3/AD3 5 35 P1.4 P0.4/AD4 R1 C1 6 34 R2 R3 MOSI/P1.5 P0.5/AD5 1k 7 33 220 10k MISO/P1.6 P0.6/AD6 10uF 8 32 SCK/P1.7 P0.7/AD7 9 31 RESET EA/VPP VCC 10 30 RN1 IC2A RXD/P3.0 ALE/PROG VR2 11 29 8 TXD/P3.1 PSEN 3 LD1 12 28 INT0/P3.2 P2.7/A15 1 13 27 2 INT1/P3.3 P2.6/A14 10K 14 26 LD2 T0/P3.4 P2.5/A13 15 25 R4 T1/P3.5 P2.4/A12 LD3 16 24 WR/P3.6 P2.3/A11 10k 17 23 4 RD/P3.7 P2.2/A10 18 22 XTAL1 P2.1/A9 19 21 XT2 XTAL2 P2.0/A8 X1 XT1 VCC Cx1 Cx2 C2 GND 104 1 3 PNP1 2 104 R5 1000uF/16V 1000uF/16V 100pF 1 3 IN OUT VCC C3 C5 47 C4 C6 GND DB1 1 4 R6 2 Diode Brideg IC3 1K -V OUT 3 +V OUT 2 LD4 AC1 AC2 Text GND 2 1 HD1 Mạch nguyên lý -Mô phỏng bằng proteus
  5. III Lập trình bằng phần mềm kiel Code lập trình #include #include sbit RS = P1^0; sbit RW = P1^1; sbit EN = P1^2; unsigned char nghin ,tram,chuc,donvi; char x; long int a; void delay(unsigned long int t) { unsigned long int i; for(i=0;i
  6. RS=0; RW=0; EN=1; P0=lcd_lenh; EN=0; delay(300); } void ghi_dulieu (unsigned char lcd_dulieu) { RS=1; RW=0; EN=1; P0=lcd_dulieu; EN=0; delay(300); } //dich chuoi void write_string(char *s) { while(*s) { ghi_dulieu(*s); s++; } } // khoi tao LCD void khoitao_lcd(void) { ghi_lenh (0x02); ghi_lenh (0x38); ghi_lenh (0x06); ghi_lenh (0x0c); }
  7. void ngatngoai(void) interrupt 0 { a++; nghin=a/1000; tram=(a%1000)/100; chuc=((a%1000)%100)/10; donvi=((a%1000)%100)%10; if(a>9999) a=0; } void hienthi(void) { ghi_lenh(0x03); ghi_lenh(0x80); ghi_dulieu(nghin + 0x30); ghi_dulieu(tram + 0x30); ghi_dulieu(chuc + 0x30); ghi_dulieu(donvi + 0x30); } // Ham chinh void main(void) { delay(50); khoitao_lcd(); a=0; IE=0x81; IT0=1; ghi_lenh(0xc0); write_string("san pham"); while(1) { hienthi(); } } Phần III Kết luận -Bộ đếm sản phẩm bằng hồng ngoại ưu điểm thiết kế đơn giản ,chi phi thấp , Nhược điểm : nhiễu do tác động của ngoại cảnh , ko phù hợp với nhiều loại sản phẩm phức tạp về hình dạng ,không phù hợp với kỹ thuật bây giờ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản