CHƯƠNG V CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyễn Lê Huy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
71
lượt xem
20
download

CHƯƠNG V CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CÁC CÔNG CỤ PHÁP LÝ Nghĩa vụ pháp lý Chính sách, chiến lược BVMT Luật BV môi trường, Nghi. ?i.nh, Thông tu+ Qui định, tiêu chuẩn môi trường Đánh giá tác động môi trường Giấy phép ô nhiễm không chuyển nhượng Thoả thuận tình nguyện -Hệ thống quản lý MT: EMS, ISO 14000, EMAS -Danh sách xanh, danh sách đen, công khai thông tin -Tẩy chai -Câu lạc bộ thân thiện với môi trường

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG V CÁC CÔNG CỤ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

  1. 3/27/2011 Hệ thống thứ bậc CHƯƠNG V Quản lý môi trường CÁC CÔNG CỤ Ưa Sản Xuất Sạch Hơn QUẢN LÝ MÔI Chuộng NHẤT • Phòng ngừa Chất thải TRƯỜNG • Tái chế/ tái sử dụng tại chổ (Tuần 4, 26-27/3/2011) Tái chế/tái sử dụng bên ngoài Kiểm soát/xử lý Cán Bộ Giảng Dạy: TS. VÕ LÊ PHÚ Ít ưa Bộ Môn Quản Lý Môi Trường – Khoa Môi Trường Chuộng Nhất Đổ chất thải TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Tp.HCM volephu@hcmut.edu.vn CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Caùc chieán löôïc moâi tröôøng mang tính “phaûn Các chiến lược quản lý môi trường thụ động öùng”: caùch tieáp caän cuoái ñöôøng oáng Caùc nguyeân vaät Caùc vaät lieäu thoâ Caùc saûn phaåm Caùc saûn phaåm lieäu thoâ coâng nghieäp coâng nghieäp Nhaân löïc Quaù trình coâng nghieäp Caùc chaát thaûi oâ Nhaân löïc Quaù trình nhieãm coâng Naêng löôïng nghieäp Caùc chaát thaûi ñöôïc thaûi boû tröïc tieáp Daïng Daïng Daïng Naêng löôïng loûng khí raén Hình 2. Caùch tieáp caän cuoái ñöôøng oáng Traïm Thieát bò Xöû lyù Hình 1. Caùch tieáp caän thuï ñoäng ñeå giaûi quyeát chaát thaûi coâng nghieäp. xöû lyù loïc hoaëc taùi cheá 1
  2. 3/27/2011 CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG Caùc chieán löôïc moâi tröôøng mang tính “chuû ñoäng” baäc thaáp Caùc chieán löôïc moâi tröôøng mang tính “chuû ñoäng” baäc cao Caùc vaät lieäu thoâ Caùc saûn phaåm Caùc NVL thoâ Caùc saûn phaåm coâng nghieäp coâng nghieäp Nhaân löïc Quaù trình Nhaân löïc Quaù trình coâng coâng nghieäp Caùc chaát thaûi ñaõ ñöôïc Caùc chaát thaûi oâ nghieäp nhieãm giaûm thieåu toái ña tôùi Naêng löôïng möùc coù theå Naêng löôïng Taùi cheá/ Xöû lyù vaø sinh löu tröõ Taùi sinh, xöû lyù vaø löu tröõ Taùi cheá beân Taùi cheá noäi ngoaøi boä Hình 4. Caùch tieáp caän chuû ñoäng baäc cao- saûn xuaát saïch hôn. Hình 3. Caùch tieáp caän chuû ñoäng baäc thaáp 3. Th b c các h th ng qu n lý môi trư ng 3. Th b c các h th ng qu n lý môi trư ng 7 8 2
  3. 3/27/2011 CHIEÁN LÖÔÏC QUAÛN LYÙ MOÂI TRÖÔØNG Các Công Cụ Quản lý Môi Trường Phaùt trieån beàn Cá c công cụ quả n lý môi trương, bao gom: ̀ vöõng Các công cụ pháp lý (chính sách, pháp luật) Ngaên ngöøa oâ nhieãm Giaûm thieåu chaát thaûi-Saûn Các công cụ kinh tế xuaát saïch hôn Taùi sinh vaø söû Các công cụ khoa học & công nghệ duïng laïi Xöû lyù cuoái Các công cụ giáo dục, nâng cao nhận thức. ñöôøng oáng Thaûi boû tröïc tieáp Pha loaõng Mỗi công cụ có chức năng và phạm vi tác động nhất định. Chúng có mối liên kết và hỗ trợ nhau Thuï ñoäng, ñoái Chuû ñoäng, tích phoù laïi cöïc trong phạm vị một HT QLMT Nhöõng caùch tieáp caän baûo veä moâi tröôøng CÔNG CỤ PHÁP LÝ Thanh tra môi trường Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) Đánh giá tác động môi trường là việc xem xét các ảnh hưởng qua lại giữa môi trường với các hoạt động phát triển kinh tế trong các chính sách, các chương trình và các dự án phát triển. 3
  4. 3/27/2011 CAÙC COÂNG CUÏ PHAÙP LYÙ COÂNG CUÏ PHAÙP LYÙ CCPL döïa treân nguyeân taéc meänh leänh vaø kieåm soaùt Nghóa vuï phaùp lyù CCPL trong QLMT laø nhaø nöôùc ñònh ra phaùp luaät caùc tieâu chuaån, quy ñònh veà BVMT Chính saùch, chieán löôïc BVMT Caùc cô quan QLMT nhaø nöôùc söû duïng quyeàn haïn cuûa mình tieán haønh giaùm saùt, thanh tra. Kieåm soaùt vaø xöû phaït ñeå cöôõng cheá Luaät BV moâi tröôøng, Nghị định, Thoâng tư taát caû caùc cô sôû saûn xuaát, caùc taäp theå, caùc caù nhaân . CCPL ñöôïc xöû duïng raát phoå bieán, chieám öu theá trong chieán Qui ñònh, tieâu chuaån moâi tröôøng löôïc, chính saùch BVMT ôû caùc nöôùc. ÖU ÑIEÅM CHÍNH CUÛA CCPL Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng Tính phaùp lyù cao, deã thöïc hieän Giaáy pheùp oâ nhieãm khoâng chuyeån nhöôïng Aùp duïng roäng raõi Deã hieåu vaø deã aùp duïng ñoái vôùi chaát ñoäc Thoaû thuaän tình nguyeän Ñaùp öùng caùc muïc tieâu cuûa phaùp luaät vaø BVMT cuûa quoác gia -Heä thoáng quaûn lyù MT: EMS, ISO 14000, EMAS Ñöa coâng taùc QLMT vaøo neà neáp, quy cuû Cô quan QLMT coù theå quaûn lyù vaø döï ñoaùn ñöôïc ôû möùc ñoä hôïp -Danh saùch xanh, danh saùch ñen, coâng khai thoâng tin lyù veà söùc oâ nhieåm seû giaûm ñi bao nhieâu? Chaát löôïng MT seû nhö theá naøo? -Taåy chai Giaûi quyeát tranh chaáp MT deå daøng ôû caùc cô sôû saûn xuaát, caùc taäp theå, caù nhaân moïi thaønh vieân trong xaõ hoäi. -Caâu laïc boä thaân thieän vôùi moâi tröôøng Thaáy roõ muïc tieâu, traùch nhieäm vaø nghóa vuï cuûa mình ñoái vôùi söï nghieäp BVMT quoác gia. COÂNG CUÏ PHAÙP LYÙ THANH TRA MOÂI TRÖÔØNG NHÖÔÏC ÑIEÅM CCPL TRONG QLMT TTMT laø moät bieän phaùp höõu hieäu trong CCPL. Thieáu tính meàm deûo TTMT laø bieän phaùp cöôõng cheá söï tuaân thuû phaùp luaät, caùc Chöa phaùt huy ñöôïc tính chuû ñoäng höôùng daãn, caùc quy ñònh, tieâu chuaån veà BVMT ñoái vôùi moïi toå chöùc, doanh nghieäp, caù nhaân hoaït ñoäng trong xaõ hoäi. Thieáu khuyeán khích thay ñoåi coâng ngheä moät khi cô sôû saûn xuaát ñaõ ñaït TCMT Bieän phaùp daân chuû baûo ñaûm quyeàn lôïi quyeàn töï do cho moïi ngöôøi khieáu naïi, toá caùo veà maët MT Chi phí giaùm saùt, cöôõng cheá cao Khoâng khuyeán khích caûi taïo coâng ngheä tröôøng hôïp Nhieäm vuï thanh tra nhaèm muïc ñích döôùi chuaån Thanh tra ñeå xaùc ñònh traùch nhieäm phaûi xöû lyù veà MT ñoái vôùi Tieâu chuaån ñoàng boä neân hieäu quaû keùm tröôøng hôïp coù nhieàu toå chöùc, doanh nghieäp, caù nhaân hoaït ñoäng trong vuøng laõnh thoå gaây SCMT, gaây STMT hay OÂNMT…. Caùc quy ñònh vaø tieâu chuaån moâi tröôøng Thanh tra ñeå giaûi quyeát söï tranh chaáp, khieáu naïi, toá caùo veà Caùc quy ñònh vaø TCMT laø coâng cuï chính ñeå söû duïng trong QLMT moâi tröôøng cuûa toå chöùc, taäp theå vaø caù nhaân. theo CCPL Thanh tra traùch nhieäm thöïc hieän Luaät BVMT cuûa caùc Boä Caùc tieâu chuaån naøy xaùc ñònh caùc MTMT vaø ñeà ra noàng ñoä hay ngaønh vaø vieäc thöïc hieän traùch nhieäm nhaø nöôùc veà BVMT taïi ñòa soá löôïng cho pheùp cuûa chaát ñöôïc thaûi vaøo khoâng khí, ñaát vaø phöông nöôùc, hay ñöôïc pheùp toàn taïi trong caùc saûn phaåm tieâu duøng. 4
  5. 3/27/2011 THANH TRA MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM SOAÙT MOÂI TRÖÔØNG KIEÅM SOAÙT MOÂI TRÖÔØNG KSMT laø moät bieän phaùp quan troïng trong Phöông phaùp thanh tra vaø hình thöùc thanh tra QLMT theo CCPL Yeâu caàu baùo caùo, vaên baûn veà hieän traïng vaán KSMT chính laø kieåm soaùt oâ nhieãm ñeà caàn thanh tra Khoáng cheá oâ nhieãm Chaát vaán tröïc tieáp taïi hieän tröôøng Ngaên ngöøa oâ nhieãm phuïc hoài moâi tröôøng do oâ nhieãm thieät haïi gaây ra Yeâu caàu moâ taû, dieãn giaûi laïi coâng vieäc ñaõ laøm KSOÂN ñaàu vaøo vaø oâ nhieãm ñaàu ra Khaûo saùt, thu thaäp hoà sô, caùc thoâng tin coù Coâng taùc kieåm soaùt nhaèm vaøo nhöõng vaán ñeà lieân quan Kieåm soaùt nguoàn thaûi gaây OÂNMT Chuïp aûnh , ghi laïi hieän traïng moâi tröôøng Kieåm soaùt vieäc söû duïng nöôùc nôi xaõy ra vi phaïm gaây OÂNMT Kieåm soaùt vieäc söû duïng ñaát Kieåm soaùt vieäc söû duïng röøng… ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) (ÑTM) cuûa moät döï aùn phaùt trieån KTXH laø quaù trình nghieân cöùu Xaùc ñònh, moâ taû taøi nguyeân vaø giaù trò moâi tröôøng coù khaû naêng bò xaùc ñònh, phaân tích, ñaùnh giaù döï baùo caùc taùc ñoäng lôïi vaø haïi, taùc ñoäng do döï aùn; tröôùc maét vaø laâu daøi maø vieäc thöïc hieän hoaït ñoäng cuûa döï aùn Xaùc ñònh vaø döï baùo möùc ñoä, quy moâ cuûa taùc ñoäng coù theå cuûa döï coù theå gaây ra ñoái vôùi taøi nguyeân thieân nhieân vaø CLMTS cuûa con aùn, hoaït ñoäng hay chöông trình phaùt trieãn ñeán moâi tröôøng töï ngöôøi taïi nôi thöïc hieän döï aùn . nhieân vaø KT-XH; Ñoái vôùi döï aùn ñaàu tö lôùn ÑTM thöôøng ñöôïc thöïc hieän laøm hai Ñeà xuaát caùc phöông aùn thay theá ñeå giaûm thieåu caùc taùc ñoäng möùc: ÑTM sô boä, ñöôïc thöïc hieän sau khi coù döï aùn tieàn khaû nhöng vaån ñaûm baûo yeâu caàu phaùt trieån KT-XH; thi vaø ÑTM chi tieát, ñöôïc thöïc hieän khi coù döï aùn khaû thi Ñeà xuaát caùc bieän phaùp quaûn lyù coâng ngheä ñeå giaûm thieåu caùc taùc Ñaùnh giaù sô boä giuùp ta xaùc ñònh nhöõng taùc ñoäng chính cuûa döï ñoäng tieâu cöïc cuûa döï aùn hoaëc chính saùch; vaø aùn ñoái vôùi moâi tröôøng vaø taøi nguyeân taïi ñòa ñieåm döï kieán laäp Ñeà xuaát caùc chöông trình quan traéc vaø QLMT cho döï aùn. döï aùn Noäi dung cuûa ÑTM Moâ taû toång theå vaø döï baùo veà phaïm vi caùc taùc ñoäng, ñaùnh giaù Môû ñaàu ngaén goïn veà taàm quan troïng cuûa caùc taùc ñoäng vaø cung caáp Moâ taû sô löôïc veà döï aùn thoâng tin caàn thieát cho chuû döï aùn vaø nhaø ra quyeát ñònh. Hieän traïng moâi tröôøng taïi ñòa ñieåm thöïc hieän döï aùn Ñaùnh giaù sô boä goùp phaàn vaøo vieäc xaùc ñònh xem döï aùn coù caàn Taùc ñoäng cuûa vieäc thöïc hieän döï aùn ñeán caùc yeáu toá taøi nguyeân vaø phaûi tieán haønh ÑTM moät caùch ñaày ñuû chi tieát hay khoâng? moâi tröôøng Muïc ñích cuûa ÑTM Kieán nghò veà caùc bieän phaùp baûo veä moâi tröôøng keøm theo phöông Xaùc ñònh, moâ taû taøi nguyeân vaø giaù trò MT coù khaû naêng bò taùc ñoäng aùn ñaõ ñöôïc ñeà nghò chaáp nhaän 5
  6. 3/27/2011 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Các công c kinh t Các công c kinh t : L phí phát th i L phí phát th i L phí s d ng Đánh vào vi c th i ch t ô nhi m vào MT L phí s n ph m không khí, nư c, đ t, và gây ti ng n. Gi y phép mua bán đư c L phí này liên quan v i s lư ng và ch t H th ng ký qu hoàn chi lư ng c a ch t ô nhi m và nh ng tác h i gây ra cho môi trư ng 21 22 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Ki m soát môi trư ng b ng kinh t L phí s d ng L phí s n ph m L phí này liên quan đ n chi phí x lý, L phí này đánh vào s n ph m có h i chi phí thu gom và th i b , chi phí qu n cho môi trư ng khi đư c s d ng trong lý. các quy trình s n xu t, ho c khi tiêu th hay lo i th i nó. 23 24 6
  7. 3/27/2011 Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Ki m soát môi trư ng b ng kinh t Gi y phép có th mua bán H th ng ký qu - hoàn chi Đ u tiên, m t m c đ ô nhi m có th ch p nh n Là vi c ký qu m t s ti n cho các s n đư c xác đ nh, và gi y phép đư c ban hành cho ph m có ti m năng gây ô nhi m. N u vi c xã th i như m c đ đã xác đ nh các s n ph m đư c đưa tr v các đi m Gi y phép đư c phân ph i như m t quy n th a thu h i h p pháp (đư c quy đ nh) sau k gây ô nhi m. khi s d ng, thì ti n ký qu s đư c N u ngư i s h u gi y phép có th gi m m c xã th i thì có quy n bán gi y phép này cho nh ng ai hoàn tr . có nhu c u xã th i nhi u hơn 25 26 CÔNG CỤ KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ Giải pháp công nghệ xử lý-kiểm soát ô nhiễm Nươc thả i ́ Khí thả i CTR (& CTNH) Giải pháp quản lý GIS-DSS TMDLs SXSH 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản