intTypePromotion=1
ADSENSE

Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

356
lượt xem
114
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các yêu cầu về hình dáng , kích thước, bề mặt liên kết trong phương pháp hàn hồ quang nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ tương tự như ở các phương pháp hàn khác . Tuy nhiên do đường kính của dây hàn nhỏ hơn so với hàn dưới lớp thuốc bảo vệ nên góc vát mép sẽ nhỏ hơn (thường khoảng 45 – 60”), do dây hàn có khả năng đưa sâu vào trong rãnh hàn. 2. Các dạng truyền kim lọai vào trong vũng hàn. Truyền kim loại dạng cầu. Giọt kim loại hình thành chậm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công nghệ hàn hồ quang điện cực nóng chảy trong môi trường khí bảo vệ, chương 2

  1. Chương 2: C«ng nghÖ hµn hå quang ®iÖn cùc nãng ch¶y trong m«i tr-êng khÝ b¶o vÖ 1. ChuÈn bÞ liªn kÕt tr-íc khi hµn: C¸c yªu cÇu vÒ h×nh d¸ng , kÝch th-íc, bÒ mÆt liªn kÕt trong ph-¬ng ph¸p hµn hå quang nãng ch¶y trong m«i tr-êng khÝ b¶o vÖ t-¬ng tù nh- ë c¸c ph-¬ng ph¸p hµn kh¸c . Tuy nhiªn do ®-êng kÝnh cña d©y hµn nhá h¬n so víi hµn d-íi líp thuèc b¶o vÖ nªn gãc v¸t mÐp sÏ nhá h¬n (th-êng kho¶ng 45 – 60”), do d©y hµn cã kh¶ n¨ng ®-a s©u vµo trong r·nh hµn. 2. C¸c d¹ng truyÒn kim läai vµo trong vòng hµn.  TruyÒn kim lo¹i d¹ng cÇu. Giät kim lo¹i h×nh thµnh chËm trªn ®iÖn cùc vµ l-u l¹i ë ®©y l©u. Nõu kÝch th-íc giät kim lo¹i ®ñ lín nã sÏ chuyÓn vµo vòng hµn theo h-íng kh¸c nhau (®ång trôc hoÆc lÖch trôc d©y hµn) do träng lùc hoÆc do sù ®o¶n m¹ch . KÝch th-íc giät kim lo¹i láng d¹ng cÇu phô thuéc vµo lo¹i khÝ sö dông vµo vËt liÖu kÝch th-íc ®iÖn cùc, ®iÖn ¸p hå quang, c-êng ®é dßng ®iÖn vµ cùc tÝnh . Khi ®iÖn ¸p hå quang vµ kÝch th-íc ®iÖn cùc t¨ng th× ®-êng kÝnh giät kim lo¹i láng t¨ng , cßn khi c-êng ®ä dßng ®iÖn t¨ng sÏ lµm gi¶m ®-êng kÝnh giät. Qu¸ tr×nh hµn víi sù truyÒn kim lo¹i d¹ng cÇu ®-îc øng dông chñ yÕu cho c¸c liªn kÕt ë vÞ trÝ hµn b»ng.  TruyÒn kim lo¹i d¹ng phun: ë d¹ng nµy kim lo¹i ®I qua hå quang ë d¹ng c¸c giät rÊt nhá ®-îc ®Þnh h-íng ®ång trôc . §-êng kÝnh giät kim lo¹i nhá h¬n hoÆc b»ng ®-êng kÝnh ®iÖn cùc. Hµn hå quang kiÓu phun rÊt thÝch hîp ®Ó hµn c¸c chi tiÕt t-¬ng ®èi dµy víi dßng ®iÖn cao vµ hµn ®øng tõ trªn xuèng.  TruyÒn kim lo¹i d¹ng ng¾n m¹ch hoÆc nhá giät. Kü thuËt hµn hå quang ng¾n m¹ch hoÆc nhá giät thÝch hîp khi hµn c¸c tÊm máng ë c¸c vÞ trÝ kh¸c nhau. Kü thuËt hµn truyÒn kim lo¹i d¹ng ng¾n m¹ch hoÆc nhá giät sö dông d©y hµn ®-êng kÝnh nhá (0,8 – 1,6mm), ®iÖn ¸p hå
  2. quang thÊp (16 -22V) , dßng ®iÖn hµn thÊp (60 – 180 A). Kü thuËt hµn nµy Ýt g©y b¾n tãe giät kim lo¹i láng. 1. ChÕ ®é hµn. a. Dßng ®iÖn hµn: Dßng ®iÖn hµn ®-îc chän phô thuéc vµo kÝch th-íc ®iÖn cùc (D©y hµn ) d¹ng truyÒn kim lo¹i láng vµ chiÒu dµy cña liªn kÕt hµn . Khi dßng ®iÖn qu¸ thÊp sÏ kh«ng b¶o ®¶m ngÊu hÕt chiÒu dµy liªn kÕt , gi¶m ®é bÒn cña mèi hµn . Khi dßng ®iÖn qu¸ cao sÏ lµm t¨ng sù b¾n tãe kim lo¹i g©y ra rç xèp , biÕn d¹ng , mèi hµn kh«ng ®ång ®Òu. Víi lo¹i nguån ®iÖn cã ®Æc tÝnh ngoµi cøng (§iÖn ¸p kh«ng ®æi) dßng ®iÖn hµn t¨ng sÏ lµm t¨ng tèc ®é cÊp d©y. vµ ng-îc l¹i b. §iÖn ¸p hµn §©y lµ th«ng sè rÊt quan träng trong hµn GMAW, quyÕt ®Þnh d¹ng truyÒn kim lo¹i láng . §iÖn ¸p hµn sö dông phô thuéc vµo chiÒu dµy chi tiÕt hµn , kiÓu liªn kÕt , kÝch cì vµ thµnh phÇn ®iÖn cùc , thµnh phÇn khÝ b¶o vÖ , vÞ ytÝ hµn , v.v… §Ó cã ®-îc gi¸ trÞ ®iÖn ¸p hµn hîp lý , cã thÓ ph¶i hµn thö vµi lÇn , b¾t ®Çu b»ng gi¸ trÞ ®iÖn ¸p hå quang theo tÝnh to¸n hay tra b¶ng , sau ®ã t¨ng hoÆc gi¶m theo quan s¸t ®-êng hµn ®Ó chän gi¸ trÞ ®iÖn ¸p thÝch hîp. c. Tèc ®é hµn. Tèc ®ä hµn phô thuéc rÊt nhiÒu vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña thî hµn . Tèc ®é hµn quyÕt ®Þnh chiÒu s©u ngÊu cña mèi hµn . NÕu tèc ®é hµn thÊp kÝch th-íc vòng hµn sÏ lín vµ ngÊu s©u. Khi t¨ng tèc ®é hµn tèc ®é cÊp d©y nhiÖt cña hå quang sÏ gi¶m lµm gi¶m ®é ngÊu vµ thu hÑp ®-êng hµn. d. PhÇn nh« cña ®iÖn cùc hµn. §ã lµ kho¶ng c¸ch gi÷a ®Çu ®iÖn cùc vµ mÐp pÐp tiÕp ®iÖn . Khi t¨ng chiÒu dµi phÇn nh« , nhiÖt nung nãng ®o¹n d©y hµn sÏ t¨ng , dÉn tíi lµ gi¶m c-êng ®é dßng ®iÖn hµn cÇn thiÕt ®Ó nãng ch¶y ®iÖn cùc. Theo tèc ®é cÊp d©y nhÊt ®Þnh . Kho¶ng c¸ch nµy rÊt quan träng khi hµn thÐp kh«ng rØ , sù biÕn thiªn nhá còng cã thÓ lµm t¨ng sù biÕn thiªn dßng ®iÖn 1 c¸ch râ rÖt ChiÒu dai phÇn nh« qu¸ lín sÏ lµm d- kim lo¹i nãng ch¶y ë mèi hµn lµm gi¶m ®é ngÊu vµ l·ng phÝ kim lo¹i hµn . Tinh æn ®Þnh cña
  3. hå quang còng bÞ ¶nh h-ëng. Nõu chiÒu dµi phÇn nh« qu¸ nhá sÏ g©y ra sù b¾n tãe kim lo¹i láng dÝnh vµo má hµn , chôp khÝ , lµm c¶n trë dßng khÝ b¶o vÖ g©y ra rç xèp trong mèi hµn. 2. Kü thuËt hµn. Khi hµn 1 phÝa cÇn ph¶i cã ®Öm lãt thÝch hîp ë d-íi ®-êng hµn . §«i khi cã thÓ thùc hiÖn ®-êng hµn ch©n (Hµn lãt) b»ng kü thuËt hµn ng¾n m¹ch ®Ó cã ®é ngÊu ®ång ®Òu , sau ®ã c¸c l¬p tiÕp theo ®-îc thùc hiÖn b»ng kü thuËt truyÒn kiÓu phun víi dßng ®iÖn cao. Còng nh- víi mäi ph-¬ng ph¸p hµn hå quang kh¸c , gãc ®é vµ vÞ trÝ má hµn vµ ®iÖn cùc víi ®-¬ng hµn cã ¶hn h-ëng râ rÖt tíi ®é ngÊu vµ h×nh d¹ng mèi hµn . Gãc má hµn th-êng nghiªng kho¶ng 10- 20 ®é so víi chiÒu th¼ng ®øng. §é nghiªng cña má hoÆc hµn vËt hµn quyÕt ®inh h×nh d¹ng cña mèi hµn nh- trªn h×nh 3.12 kü thuËt gi÷ má hµn vu«ng gãc th-êng dïng chñ yÕu trong hµn SAW : Kh«ng nªn dïng trong hµn GAMW do chôp khÝ hµn lµm h¹n chÕ tÇm nh×n cña thî hµn. C¸c b¶ng 3-4., -35, 3-6 Giíi thiÖu c¸c th«ng sè vµ mét sè chÕ ®é hµn trong m«i tr-êng khÝ b¶o vÖ CO2 ChÕ ®é hµn hå quang ®iÖn cùc nãng ch¶y Trongm«i tr-êng khÝ b¶o vÖ CO2 (§iÖn cùc mét chiÒu thuËn nghÞch) Th«ng §-êng kÝnh d©y hµn (mm) sè hµn 0,5 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 2,0 2,5 Dßng 30- 50- 60- 90- 100- 120- 200- 250- hµn (A) 100 150 180 400 500 550 600 700 §iÖn ¸p hå 18-20 18-22 18-24 18-42 18-45 19-46 23-40 24-42 quang (V) TÇm víi ®iÖn 6-10 8-12 8-14 10-40 10-45 15-50 15-60 17-75 cùc(mm)
  4. ChÕ ®é hµn tù ®éng vµ b¸n tù ®éng liªn kÕt hµn gãc trong m«i tr-êng khÝ b¶o vÖ CO2 §-ên C¹nh Sè g Dßng TÇm mèi líp §iÖn ¸p Tèc Tiªu ChiÒu kÝnh ®iÖn víi hµn hµn hµn Uh ®é hµn hao khÝ dµy tÊm d©y hµn ®iÖn gãc (mm (V) (m/h) (l/phót) hµn (A) cùc (mm) ) (mm) 1 – 1,3 0,5 1,0-1,2 1 50-60 18-20 18-20 8-10 5-6 1 – 1,3 0,6 1,2-2,0 1 60-70 18-20 18-20 8-10 5-6 1,5-2,0 0,8 1,2-3,0 1 60-120 16-20 16-20 8-12 6-8 1,5-3,0 1,0 1,5-3,0 1 75-150 16-20 16-20 8-12 8-10 1,5-4,0 1,2 2,0-4,0 1 90-180 14-20 14-20 10-15 8-10 3,0-4,0 1,4 3,0-4,0 1 150- 20-28 20-28 16-22 12-14 5,0-6,0 1,6 5,0-6,0 1 250 26-35 26-35 16-25 16-18 5,0-5,0 2,0 5,0-6,0 1 230- 28-36 28-36 20-30 16-18 Kh«ng 2,0 7,0-9,0 1 360 30-25 20-25 20-30 18-20 nhá h¬n 2,0 9,0-11 2 250- 30-28 24-28 20-30 18-20 c¹nh 2,0 11-13 3 380 30-28 24-28 20-30 18-20 mèi hµn 2,0 13-15 4 320- 30-28 4-28 20-30 18-20 380 320- 380 320- 380 320- 380 B¶ng 3-6 ChÕ ®é hµn b¸n tù ®éng liªn kÕt hµn gi¸p mèi trong m«i tr-êng khÝ b¶o vÖ CO2 ChiÒu Sè Khe hë §-êng Tiªu Uh Vh dµy líp hµn kÝnh Ih (A) hao khÝ (V) (m/h) tÊm hµn (mm) d©y (l/phót)
  5. (mm) (mm) hµn (mm) 0,6-1,0 1 0,5-0,8 0,5- 50-60 18- 20-30 6-7 1,2– 1-2 0,8-1,0 0,8 70-120 20 18-25 10-12 2,0 1-2 1,6-2,2 0,8- 280- 18- 20-25 14-16 3-5 1-2 1,8-2,2 1,0 320 21 18-24 16-18 6-8 2-3 1,8-2,2 1,4- 280- 22- 16-30 18-20 8-12 2,0 380 39 2,0 280- 28- 2,5 450 35 27- 35 H-íng hµn A
  6. M¨t c¾t ngang mèi hµn A-A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2