intTypePromotion=1

Đề cương thực hiện đồ án truyền thủy lực

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
261
lượt xem
121
download

Đề cương thực hiện đồ án truyền thủy lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Áp dụng lý thuyết môn học truyền động thủy lực, các phần mềm hỗ trợ và các Catalogue của các hãng sản xuất để tính toán, thiết kế hệ truyền động thủy lực của một hệ thống (máy) cụ thể. Xác định các phần tử trong hệ thống:1.đường kính xilanh, 2. xác định van phân phối, 3.Xác định van ều khiển áp suất, 4.Van tiết lưu, 5.Van một chiều(check valve), 6. Van một chiều có điều khiển…....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương thực hiện đồ án truyền thủy lực

 1. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN KHOA CÔ KHÍ YEÂU CAÀU VEÀ ÑOÀ AÙN MOÂN HOÏC TRUYEÀN ÑOÄNG THUÛY LÖÏC *** 1. MUÏC TIEÂU: AÙp duïng lyù thuyeát moân hoïc truyeàn ñoäng thuyû löïc, caùc phaàn meàm hoã trôï vaø caùc Catalogue cuûa caùc Haõng saûn xuaát ñeå tính toaùn, thieát keá heä truyeàn ñoäng thuûy löïc cuûa moät heä thoáng (maùy) cuï theå. 2. NOÄI DUNG: A. PHAÀN I : PHAÂN TÍCH VAØ XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ CUÛA BOÄ PHAÄN CHAÁP HAØNH. 1. Moâ taû hoaït ñoäng: 2. Xaây döïng sô ñoà nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng: 2.1 Xaùc ñònh loaïi kyõ thuaät ñieàu khieån: 2.2 Xaùc ñònh loaïi cho caùc phaàn töû: 2.3 Veõ sô ñoà nguyeân lyù heä thoáng thuûy löïc 2.4 Sô ñoà heä thoáng ñieàu khieån B. PHAÀN II: TÍNH TOAÙN, XAÙC ÑÒNH CAÙC PHAÀN TÖÛ TRONG HEÄ THOÁNG 1. Ñöôøng kính xilanh : 1.1 Ñöôøng kính caàn piston cuûa xilanh: d 1.2 Haønh trình L: 1.3 Löu löôïng caàn cung caáp cho töøng xilanh 2. Xaùc ñònh van phaân phoái: 2.1 Loaïi van: 2.2 Xaùc ñònh van: 3. Xaùc ñònh van ñieàu khieån aùp suaát: ( pressure control valve) 3.1 Van traøn: (Relief valve ). 3.2 Van giaûm aùp: (Reducing valve ). 4. Van tieát löu: 5. Van moät chieàu: (check valve) 6. Van moät chieàu coù ñieàu khieån: 7. Van ñieàu khieàn tyû leä (neáu ñeà baøi yeâu caàu) 8. Caûm bieán, coâng taét haønh trình, relay aùp suaát, relay ñieàu khieån : 9. Relay aùp suaát: 10. Relay ñieàu khieån: 11. Xaùc ñònh daây daãn aùp löïc: 12. Xaùc ñònh caùc loaïi khôùp noái: Raécco, ngaõ 3… C. PHAÀN III:i1TÍNH TOAÙN, XAÙC ÑÒNH BOÄ NGUOÀN THUÛY LÖÏC. 1. Xaùc ñònh bôm thuûy löïc: 1.1 Xaùc ñònh aùp suaát laøm vieäc. 1.2 Tính toaùn Toån thaát aùp suaát trong heä thoáng 1.3 Xaùc ñònh löu löôïng:
 2. 3. Beà chöùa chöùa daàu: (Tank ). 4. Loïc daàu: (Filter ) 5. Boä laøm maùt: 6. Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô ñieän keùo bôm daàu.
 3. TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHEÄ SAØI GOØN KHOA CÔ KHÍ HÖÔÙNG DAÃN THÖÏC HIEÄN BAØI TAÄP LÔÙN COÂNG NGHEÄ THUÛY LÖÏC. ******** PHAÀN I: PHAÂN TÍCH VAØ XAÂY DÖÏNG SÔ ÑOÀ NGUYEÂN LYÙ CUÛA BOÄ PHAÄN CHAÁP HAØNH. 1. Moâ taû hoaït ñoäng: Döïa vaøo yeâu caàu, trình töï hoaït ñoäng cuûa caùc xilanh trong heä thoáng thuûy löïc theå hieän giaõn ñoà hoaït ñoäng: Duøng sô ñoà haønh trình - böôùc. Duøng phöông phaùp GRAFCET. Ñeå laøm quen sinh vieân trình baøy caû 2 caùch. 2. Xaây döïng sô ñoà nguyeân lyù hoaït ñoäng cuûa heä thoáng: Döïa vaøo söï moâ taû hoaït ñoäng cuûa heä thoáng, sinh vieân phaûi xaây döïng ñöôïc heä thoâùng thuûy löïc ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu coâng ngheäï ñaët ra. Cuï theå laø: - Ñuùng yeâu caàu. - Ñuùng tieâu chuaån. - Ñôn giaûn, deã hieåu. 1.4 Xaùc ñònh loaïi kyõ thuaät ñieàu khieån: Taát caû caùc phaàn töû ñeàu duøng thuûy löïc coøn goïi laø thuaàn thuûy löïc cho nhöõng tröôøng hôïp ñôn giaûn. Duøng caùc phaàn töû ñieän thuûy löïc: solennoil thuûy löïc, relay ñieän töø... cho caùc tröôøng hôïp phöùc taïp hôn. Duøng boä ñieàu khieån laäp trình PLC cho töõng tröôøng hôïp thieát bò hoaït ñoäng phöùc taïp, coù yeâu caàu thay ñoåi qui trình hoaït ñoäng, noái keát vôùi caùc thieát bò khaùc. Ñeå laøm quen, sinh vieân caàn phaûi trình baøy caû 3 phöông aùn. 1.5 Xaùc ñònh loaïi cho caùc phaàn töû: Neáu ñieàu khieån heä thoáng thuyû löïc baèng khí cuï ñieän thì caàn xaùc ñònh roõ loaïi phaàn töû caàn duøng: - Van phaân phoái: 3/2, 4/2, 4/3...taùc ñoäng ñôn hoaëc keùp, cuoän solenoid cuûa van duøng ñieän moät chieàu (DC) hay xoay chieàu (AC), bao nhieâu volt. - Sensor, coâng taét haønh trình. - Relay, coâng taét tô, relay aùp suaát: 24VDC, 110 VAC, 220 VAC... Chuù yù: - Phaûi thoáng nhaát veà doøng ñieän cho caùc phaàn töû treân. - Thoâng thöôøng doøng ñieän cho nhoùm ñieàu khieån trong maïch ñieàu khieån laø 24 VDC, trong nhoù ñoäng löïc coù theå laø 24 VDC,110 VAC hoaëc 220 VAC.
 4. 2.3 Veõ sô ñoà nguyeân lyù: Theå hieän toaøn boä caùc phaàn töû trong heä thoáng, söï phoái hôïp giöõa chuùng vôùi nhau ñeå hoaït ñoäng ñuùng yeâu caàu. Caùch trình baøy toaøn boä heä thoáng: Theå hieän treân khoå giaáy A3 • Phía treân laø heä thoáng sô ñoà nguyeân lyù maïch thuûy löïc: Coù kyù hieäu rieâng cho töøng phaàn töû trong maïch theo thöù töï. • Phía döôùi laø heä thoáng maïch ñieàu khieån: Phía beân traùi maïch ñieàu khieån laø nhoùm ñieàu khieån. Phía beân phaûi maïch ñieàu khieån laø nhoùm ñoäng löïc. • Theå hieän sô ñoà maïch thuûy löïc NOÁI GHEÙP MODUL vôùi nhau sau khi ñaõ choïn xong caùc van modul ñöôïc trình baøy ôû muïc 2, 3, 4, 5, 6 phaàn II. Vieát chöông trình PLC: Töø sô ñoà nguyeân lyù xaùc ñònh ñòa chæ vaøo\ra. Vieát chöông trình döôùi daïng LADER hoaëc STL tuøy yù.
 5. PHAÀN II: XAÙC ÑÒNH CAÙC PHAÀN TÖÛ TRONG HEÄ THOÁNG (Phaàn naøy Sinh vieân söû duïng Catalogue döôùi daïng phaàn meàm trong ñóa CD Rom ñaõ gôûi cho Lôùp, trong ñoù coù phaàn meàm hoã trôï thieát keá hoaëc coù theå söû duïng caùc maùy vi tính ôû PTN Thuûy löïc & Khí neùn ñeå tra cöùu). 1. Xilanh thuyû löïc : Loaïi xilanh: döïa vaøo yeâu caàu laøm vieäc cuûa töøng xilanh trong heä thoáng ñaõ cho trong ñaàu ñeà BTL maø ta xaùc ñònh ñuùng loaïi xilanh caàn duøng. 1.1 Ñöôøng kính xilanh : Ñöôøng kính trong D cuûa xilanh phuï thuoäc vaøo 2 thoâng soá: Löïc taùc ñoäng (ñaõ cho). Aùp suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng . Trong doù aùp suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng ñöôïc xaùc ñònh phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá: Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát cuûa cô caáu chaáp haønh. Khoaûng khoâng gian trong maùy hoaëc trong daâ chuyeàn khoâng cho pheùp xilanh coù kích thöôùc lôùn hôn ( do vaäy ñeå ñaûm baûo ñuû löïc caàn thieát thì phaûi taêng ap suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng ). Neáu khoâng gian choå ñaët xilanh trong heä thoáng khoâng bò haïn cheá t hì coù theå choïn aùp suaát laøm vieäc cuûa heä thoáng laø 60 bar. Löïc ñaåy lyù thuyeát Flt ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Flt = Fth/η Trong ño:ù Fth laø löïc ñaåy thöïc teá ñaõ cho trong ñaàu ñeà. η laø heä soá hieäu duïng η = 0.8 π × D2 Töø quan heä: Flt = × p × 10 ta xaùc ñònh ñöôøng kính D. 4 Trong ñoù: Flt tính baèng N. D tính baèng cm. p tính baèng bar. Sau ñoù tra catalogue cuûa Haõng saûn xuaát ñeå choïn ñöôøng kính xilanh theo tieâu chuaån. Coù theå duøng baûng tra cöùu xilanh döïa vaøo löïc F vaø aùp suaát laøm vieäc cuûa Haõng FESTO. 1.2 Ñöôøng kính caàn piston cuûa xilanh: d Ñoái vôùi moãi xilanh coù ñöôøng kính D coù 2 giaù trò ñöôøng kính caàn piston ñieàu khieån theo tieâu chuaån. Choïn giaù trò d nhoû khi haønh trình laøm vieäc cuûa xilanh L < 3D vaø caàn piston khoâng chòu löïc taùc ñoäng ngang. Choïn giaù trò d lôùn khi haønh trình laøm vieäc cuûa xilanh L > 3D.
 6. 1.3 Haønh trình L: L lôùn hôn haønh trình laøm vieäc yeâu caàu trong ñeà baøi. Xaùc ñònh xilanh coù saûn xuaát cuûa caùc Haõng: Töø caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa xilanh ñaõ ñöôïc xaùc ñònh ôû treân, tra catalogue cuûa Haõng saûn xuaát ñeå choïn xilanh thích hôïp. Laäp baûng: Teân D Q L Port Coù Coù Haõng Maõ hieäu xilanh (mm ) (lít/phuùt ) Haønh size giaûm nam Saûn Cuûa trình chaán chaâm töø Xuaát Haõng A B … 1.4 Löu löôïng: Löu löôïng caàn cho moãi xilanh hoaït ñoäng döïa vaøo 2 thoâng soá: Ñöôøng kính xilanh D (Ñöôøng kính ñaõ ñöôïc xaùc ñònh theo tieâu chuaån) vaø vaän toác laøm vieäc lôùn nhaát cuûa xilanh. Löu löôïng laøm vieäc lôùn nhaát cuûa xilanh ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo quan heä: Q v= 6S Trong ñoù: v tính baèng m/s ñaõ cho trong ñaàu ñeà. Q tính baèng lít/phuùt. S tính baèng cm2. 2. Xaùc ñònh van phaân phoái: 2.1 Loaïi van: Choïn loaïi van phuï thuoäc vaøo: - Loaïi xilanh maø van phaûi cung caáp löu löôïng daàu: Xilanh taùc ñoäng ñôn, xilanh taùc ñoäng keùp. - Kieåu taùc ñoäng cuûa van: Phuï thuoäc vaøo kieåu ñieàu khieån. - Loaïi van laép treân ñöôøng oáng, laép rôøi hay loaïi laép modul. Neáu laép modul thì buoäc phaûi choïn loaïi van modul vaø coù söï thoáng nhaát giöõa caùc van vôùi nhau. 2.2 Xaùc ñònh van: Sau khi ñaõ xaùc ñònh loaïi van, duøng catalogue cuûa Haõng saûn xuaát ñeå xaùc ñònh van sao cho löu löôïng ñi qua van baèng hoaëc lôùn hôn löu löôïng caàn thieát cho xilanh maø van ñoù cung caáp. Laäp baûng: Teân van Loaïi van Taùc ñoäng Löu löôïng Aùp suaát Haõng Maõ hieäu theo xilanh 4/2, 4/3… Qmax Pmax Saûn xuaát Theo Haõng A B C D
 7. 3 Xaùc ñònh van ñieàu khieån aùp suaát: ( pressure control valve) 3.1 Van traøn: (Relief valve ). Loaïi van: Loaïi ñieàu khieån tröïc tieáp hay taùc ñoäng baèng ñieän. Kích côõ van: - Löu löôïng lôùn nhaát: Lôùn hôn 10% löu löôïng bôm. - Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát: Toái thieåu phaûi lôùn hôn 20% Pmax. - Aùp suaát laøm vieäc nhoû nhaát. 3.2 Van giaûm aùp: (Reducing valve ). Loaïi van: - Coù hay khoâng baûo veä quaù taûi ôû ngoõ ra. - Loaïi laép treân ñöôøng oáng hay laép modul. Kích côõ van: Löu löôïng lôùn nhaát. Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát: Toái thieåu phaûi lôùn hôn 20% Pmax. Aùp suaát laøm vieäc nhoû nhaát: Nhoû hôn giaù trò caàn giaûm aùp. 4 Van tieát löu: Loai van: - Tieát löu 2 chieàu. - Tieát löu 1 chieàu. - Loaïi laép treân ñöôøng oáng hay laép modul. Kích côõ van: - Löu löôïng lôùn nhaát : Töông öùng hoaëc lôùn hôn giaù trò löu löôïng lôùn nhaát maø xilanh caàn. - Löu löôïng nhoû nhaát: löu löôïng nhoû nhaát phaûi nhoû hôn trò soá caàn tieát löu. - Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát. 5. Van moät chieàu: (check valve) Loai van: - Loaïi laép treân ñöôøng oáng hay laép modul. Kích côõ van: - Löu löôïng lôùn nhaát : Töông öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát maø xilanh caàn. - Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát. - Aùp suaát môû van. 6. Van moät chieàu coù ñieàu khieån: Loai van: - Ñieàu khieån tröïc tieáp baèng daàu hoaëc baèng ñieän. - Loaïi laép treân ñöôøng oáng hay laép modul. Kích côõ van: - Löu löôïng lôùn nhaát : Töông öùng vôùi löu löôïng lôùn nhaát maø xilanh caàn. - Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát. Phaûi lôùn hôn aùp suaát heä thoáng. Duøng catalogue cuûa Haõng ñeå xaùc ñònh choïn caùc van treân cho thích hôïp. Laäp baûng: Stt Loaïi van Löu löôïng Aùp suaát Aùp suaát Haõng Maõ hieäu Qmax Pmax Pmin saûn xuaát theo Haõng
 8. 1. 2. … Chuù yù: - Neáu choïn van modul cho heä thoáng thì caùc van ñöôïc choïn phaûi coù cuøng côõ van (size) vôùi nhau: (01, 03, 04, 06, 08, 10…). - Chæ caàn xaùc ñònh nhöõng van coù trong heä thoáng thuûy löïc trong phaïm vi ñeà baøi cuûa mình. 7. Caûm bieán, coâng taét haønh trình, relay aùp suaát, relay ñieàu khieån : 7.1 Caûm bieán: - Loaïi: Nam chaâm, ñieän töø, ñieän dung hoaëc quang. - Doøng ñieän: A, mA… - Ñieän theá. - Caùch laép treân heä thoáng. 7.2 Coâng taét haønh trình: - Loaïi : kieåu con laên, gôø töïa, nuùt nhaán… - Soá tieáp ñieåm. - Coâng suaát. 7.3 Relay aùp suaát: - Phaïm vi aùp suaát ñieàu chænh. - Soá tieáp ñieåm. - Coâng suaát. 7.4 Relay ñieàu khieån: - Doøng ñieän cung caáp cho cuoän daây. - Soá tieáp ñieåm: Ñuû ñeå söû duïng trong yeâu caàu cuûa maïch ñieàu khieån . - Doøng ñieän lôùn nhaát coù theå qua nhöõng tieáp ñieåm. 8. Xaùc ñònh daây daãn aùp löïc: Loai daây: - Daây cöùng. - Daây meàm. - Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát. Ñöôøng kính oáng daãn: - Ñöôøng kính oáng daãn ngoõ vaøo. - Ñöôøng kính oáng daãn ngoõ ra. Tham khaûo taøi lieäu ñeå xaùc ñònh cho chính xaùc. Duøng catalogue ( Haõng GATE) choïn loaïi daây daãn thích hôïp vôùi caùc yeâu caàu treân cho töøng nhaùnh trong maïch thuûy löïc. Laäp baûng: Teân daây daãn Loaïi daây Côõ daây Aùp suaát Maõ hieäu
 9. öùng vôùi töøng Pmax cuûa Haõng xilanh A B C D Daây daãn vaøo bôm 9. Xaùc ñònh caùc loaïi khôùp noái: Raécco, ngaõ : - Loaïi. - kích côõ. - Kieåu ren. Tra theo catalogue
 10. C. PHAÀN III: XAÙC ÑÒNH BOÄ NGUOÀN THUÛY LÖÏC. 1. Xaùc ñònh bôm thuûy löïc: Coù nhieàu tieâu chí ñeå löïa choïn 1 bôm thuûy löïc ñaùp öùng yeâu caàu, ví duï nhö: • Aùp suaát laøm vieäc • Löu löôïng • Tieáng oàn • Giaù thaønh • Tuoåi thoï ... ÔÛ ñaây ta chæ xeùt 2 chæ tieâu quan troïng nhaát: 1.6 Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát: Pmax Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát cuûa bôm ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: Neáu goïi Pb max laø aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát cuûa bôm. P max laø aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát cuûa heä thoáng. ∆P laø caùc toån thaát aùp suaát. Thì: Pbmax = ( Pmax + ∑∆p ) ∑ ∆P laø toång caùc toån thaát aùp suaát trong heä thoáng. Cuï theå laø: Toån thaát qua van phaân phoái. Toån thaát qua van moät chieàu. Toån thaát qua van tieát löu. Toån thaát qua boâ loïc daàu. Toån thaát qua van giaûm aùp suaát… Ñoái vôùi töøng loaïi linh kieän, caùc Haõng saûn xuaát ñaõ cho saün trong catalogue, theå hieän baèng caùc ñöôøng ñaëc tuyeán van. Sinh vieân chæ caàn choïn giaù trò toån thaát aùp suaát töông öùng vôùi löu löïung maø ta ñaõ xaùc ñònh . Ví duï: ∆P 15 Van A 10 05 0 10 20 30 40 50 Löu löôïng
 11. (∆P cuûa van A ôû löu löôïng 40 lít/phuùt laù 05 bar). Chæ caàn tính ∑ ∆p cho nhaùnh naøo coù nhieàu toån thaát nhaát (thoâng thöôøng tính cho tröôøng hoïp nhaùnh coù nhieàu linh kieän nhaát treân ñöôøng ñi cuûa daàu töø bôm ñeán xilanh roài veà huøng chöùa hoaëc xilanh coù ñöôøng kính lôùn nhaát ). Caùc toån thaát ∆p cuûa töøng van thaønh phaàn ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo ñöôøng ñaëc tuyeán cuûa van ñoù trong catalogue cuûa Haõng maø ta ñaõ choïn. Noù phuï thuoäc vaøo aùp suaát laøm vieäc vaø löu löôïng qua van. 1.7 Xaùc ñònh löu löôïng: Taïi moät thôøi ñieåm coù theå coù 1 hoaëc nhieàu xilanh trong heä thoáng laøm vieäc ñoàng thôøi (tieán hoaëc luøi ) do ñoù caàn xaùc ñònh chính xaùc löu löôïng lôùn nhaát cuûa heä thoáng Qmax. Caàn xaùc ñònh löu löôïng caàn thieát cho moãi Böôùc hoaït ñoäng trong heä thoáng ñeå töø ñoù so saùnh vaø xaùc ñònh ñöôïc löu löôïng lôùn nhaát cuûa heä thoáng Qmax. Sau khi ñaõ coù ñöôïc löu löôïng lôùn nhaát Qmax cuûa heä thoáng, ta tieán haønh xaùc ñònh löu löôïng bôm Qb. Xaùc ñònh löu löôïng bôm Qb Töø coâng thöùc: n×q Qb = ⋅η v suy ra löu löôïng rieâng cuûa bôm q 10 3 (cm3/voøng ). Vôùi: n (voøng /phuùt ) Qb ( lít/phuùt) ηv < 1 hieäu suaát theå tích, tra catalogue Ta seõ bieát ñöôïc giaù trò löu löôïng rieâng q cuûa bôm caàn choïn. Duøng catalogue cuûa Haõng saûn xuaát ñeå chon bôm coù thoâng soá töông öùng. Laäp baûng: Loaïi Aùp suaát laøm Löu löôïng rieâng q Daõy vaän toác Hieäu suaát Maõ hieäu bôm vieäc Pmax quay n theå tích ηv cuûa Haõng (bar ) (cm3/voøng ). (voøng /phuùt ) 3. Thuøng chöùa daàu: (Tank ). - Tính toaùn xaùc ñònh kích thöôùc thuøng chöùa: Loaïi beå daàu di chuyeån: Duøng treân xe… Theå tích : V = 1.5 Qb Loaïi beå daàu coá ñònh: Theå tích : V = ( 3 ÷ 5 ) Qb
 12. Xaùc ñònh caùch laép ñaët bôm: 7. Loïc daàu: (Filter ) Loaïi loïc: Laép ôû ñöôøng huùt, ñöôøng neùn hay ñöôøng thoaùt. Löu löôïng daàu qua boä loïc Q Aùp suaát laøm vieäc lôùn nhaát Pmax Laäp baûng: Loaïi loïc Aùp suaát Pmax Löu löôïng Maõ hieäu cuûa Haõng (bar ) Q (lít/phuùt ) 8. Boä laøm maùt: Xaùc ñònh phöông aùn laøm maùt daàu töø ñoù xaùc ñònh boä laøm maùt: - Laøm maùt baèng gioù - Laøm maùt baèng nöôùc. - Caàn xaùc ñònh caùc thoâng soá: löu löôïng nöôùc, daàu trao ñoåi qua boä laøm maùt, caùc cöûa oáng (port size ). Laäp baûng: Loaïi Port size (daàu) Port size (nöôùc ) Löu löôïng Maõ hieäu cuûa (lít/phuùt ) Haõng 9. Xaùc ñònh ñoäng cô ñieän keùo bôm daàu: Thöïc chaát phaàn naøy chuùng ta xaùc ñònh coâng suaát thuûy löïc. Caùc maùy moùc coâng nghieäp coù öùng duïng truyeàn ñoäng thuûy löïc ñöôïc söû duïng trong caùc nhaù maùy, xí nghieäp haàu heát duøng ñoäng cô ñieän keùo bôm thuûy löïc thay vì duøng ñoäng cô nhieät keùo bôm nhö caùc maùy moùc duøng trong cô giôùi. Do ñoù trong phaïm vi ñeà taøi ta choïn ñoäng cô ñieän ñeå keùo bôm thuûy löïc: Choïn ñoäng cô ñieän thích hôïp: Coâng suaát: Coâng suaát ñònh möùc cuûa ñoäng cô ñieän lôùn hôn coâng suaát thuûy löïc töø 15 % ñeán 20 %. Xaùc ñònh vaø choïn theo catalogue cuûa Haõng saûn xuaát. CHUÙC CAÙC BAÏN THAØNH COÂNG!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2