intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

Chia sẻ: Vo Ta Thanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:22

104
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều khiển giao thông ở một ngã tư. Các đèn giao thông làm việc ở 3 chế độ Chế độ làm việc bình thường: trong khoản thời gian 8h – 16h và 18h – 22h Chế độ làm việc giờ cao điểm: trong khoản thời gian 6h – 8h và 16h – 18h Chế độ nghỉ: trong khoản thời gian 22h đến 6 sáng ngày hôm sau. Chế độ giờ cao điểm là chế độ làm việc của đèn giao thông khi mật độ xe tham gia giao thông trên tuyến đường A nhiều hơn ở tuyến B. do vậy trên tuyến A lúc này...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN ĐÈN GIAO THÔNG

  1. ĐỀ TAI: ĐIÊU KHIÊN ĐEN ̀ ̀ ̉ ̀ GIAO THÔNG ̀ ́ GVHD: BUI THUC MINH ̀ ́ Nha trang, ngay 25, thang 9, năm 2011
  2. Lý Bá Tường Lương Binh Chơn ̀ Thân Văn Cường Nguyên Vũ Duân ̃
  3. Điêu khiên giao thông ở môt ngã tư. ̀ ̉ ̣  Cac đen giao thông lam viêc ở 3 chế độ ́ ̀ ̀ ̣  1. Chế độ lam viêc binh thường: trong khoan ̀ ̣̀ ̉ thời gian 8h – 16h và 18h – 22h 2. Chế độ lam viêc giờ cao điêm: trong khoan ̀ ̣ ̉ ̉ thời gian 6h – 8h và 16h – 18h 3. Chế độ nghi: trong khoan thời gian 22h đên 6 ̉ ̉ ́ ́ ̀ sang ngay hôm sau.
  4. Chế độ giờ cao điêm là chế độ lam viêc cua ̉ ̀ ̣ ̉ đen giao thông khi mât độ xe tham gia giao ̀ ̣ thông trên tuyên đường A nhiêu hơn ở tuyên ́ ̀ ́ B. do vây trên tuyên A luc nay đen xanh sẽ ̣ ́ ́ ̀ ̀ có thời gian sang lâu hơn, thời gian đen đỏ ́ ̀ sang ngăn hơn. Ngược lai trên tuyên B thì ́ ́ ̣ ́ thời gian đen xanh sang sẽ ngăn hơn và thời ̀ ́ ́ gian đen đỏ sẽ dai hơn. ̀ ̀
  5. Chế độ nghỉ là chế độ mà đen giao thông ̀ ̀ ̀ ̉ không con tham gia điêu khiên giao thông nưa. Đó là vao khoang thời gian ̃ ̀ ̉ từ 22h đên 6 sang ngay hôm sau ́ ́ ̀
  6. 35s 5s 30s 35s 5s 30s
  7. 25s 4s 35s 40s 4s 21s
  8. ̀ ̀ ̀ ĐÂU VAO ĐÂU RA THIÊT BỊ ́ ĐIA CHỈ ̣ THIÊT BỊ ́ ĐIA CHỈ ̣ ̀ Đen xanh A Q0.0 ̀ ̀ Đen vang A Q0.1 Đen đỏ A ̀ Q0.2 ̀ Đen xanh B Q1.0 ̀ ̀ Đen vang B Q1.1 Đen đỏ B ̀ Q1.2
  9. Chương trinh chinh: sử dung READ_RTC để đoc thời ̀ ́ ̣ ̣ gian thực và lênh SBR_X để goi chương trinh con. ̣ ̣ ̀
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2