intTypePromotion=1

Đề tài: "Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long"

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:38

0
83
lượt xem
24
download

Đề tài: "Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: "hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp hải long"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: "Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long"

 1. Luận văn tốt nghiệp Đề tài Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi nãi ®Çu Vèn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng nãi chung, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ n­íc nãi riªng. Bëi vËy nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së nguyªn t¾c tµi chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh ph¸p luËt. ViÖc th­êng xuyªn tiÕn hµnh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn sÏ gióp cho c¸c nhµ n­íc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy ®­îc thùc tr¹ng còng nh­ c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh h­ëng cña tõng nh©n tè tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®­îc yªu cÇu ®ßi hái ®ã sau mét thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long víi sù gióp ®ì cña gi¸o viªn h­íng dÉn - cïng sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t«i ®· nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long" víi môc tiªu vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty tõ ®ã ®­a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n trong ®Ò tµi gåm: Ch­¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long. Ch­¬ng 2: Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë C«ng ty X©y L¾p H¶i Long
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c«ng ty. 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®­îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1046 Q§/BXD ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt ®Þnh sè 1106 Q§/BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Bé tr­ëng Bé X©y dùng vÒ viÖc phª duyÖt ph­¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn bé phËn doanh nghiÖp nhµ n­íc lµ nhµ m¸y: TÊm lîp xµ gå kim lo¹i cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng thuéc tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng thµnh c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®Çy ®ñ t­ c¸ch ph¸p nh©n; cã con dÊu riªng; ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®­îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ n­íc. C¸c ng©n hµng trogn vµ ngoµi n­íc theo quy ®Þnh cña nhµ n­íc. C«ng ty cæ phÇn vµ X©y l¾p H¶i long ®­îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn tèi ®a t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ng­êi lao ®éng t¨ng lîi tøc cho cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. NhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp thi c«ng ®· x©y dùng ®­îc uy tÝn lín ®èi víi b¹n hµng trong vµ ngoµi n­íc. Nh­ c«ng tr×nh nhµ thi ®Çu r¹p xiÕc H¶i D­¬ng lµng du lÞch ViÖt NhËt... ThÞ tr­êng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng ®­îc më réng kh¾p n¬i nh­: Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, H¶i D­¬ng... vµ Xiªng kho¶ng Viªn Ch¨n t¹i c«ng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh tÊm lîp vµ xµ gå kim lo¹i. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh vÊt t­ thiÕt bÞ x©y dùng. - DÞch vô kh¸c vÒ X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng, t­ vÊn X©y dùng. - XuÊt khÈu vËt t­ vµ thiÕt bÞ X©y l¾p. 1.1.2. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng cña c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 281 ng­êi. Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 26 ng­êi tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 32 ng­êi c«ng nh©n kü thuËt cso tay nghÒ tõ BËc 4 trë lªn lµ 61 ng­êi vµ 162 lao ®éng phæ th«ng... Lµ c«ng ty x©y l¾p cho nªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt riªng biÖt ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao tr¸nh tæn thÊt. M« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cã kÕt cÊu nh­ sau: * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + Gi¸m ®èc: Lµ ng­êi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®oäng kinh doanh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh­ ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý boa gåm 2 phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n tr­ëng. + Phã gi¸m ®èc: Lµ ng­êi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña mét sè lÜnh vùc ho¹td ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®­îc ph©n c«ng thùc hiÖn. + KÕ to¸n tr­ëng: Cã chøc n¨ng tham m­u gióp gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë toµn c«ng ty theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty. §¶m nhËn viÖc tæ chøc
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Phßng kÕ ho¹ch tiÕp thÞ: Tham m­u cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, chØ ®¹o vÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ tiÕp thÞ kinh tÕ. Th­êng xuyªn quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸ch hµng trong vµ ngoµi n­íc ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c¸c dù ¸n b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty. Theo lêi gi¸ c¶ vµ lËp gi¸ trµo hµng.... Tham gia X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­ s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty, giao kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®éi. + Phßng tæ chøc lao ®éng vµ hµnh chÝnh: Tham m­u cho §¶ng uû vµ gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai vµ chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc lao ®éng thanh tra, b¶o hé thi ®ua khen th­ëng ®Ò xuÊt m« h×nh tæ chøc, dù kiÕn xem xÐt nh©n lùc ®µo t¹o c¸n bé: n©ng l­¬ng, n©ng bËc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, X©y dùng quy chÕ thanh tra ph¸p chÕ, v¨n th­ ®¸nh m¸y. + Phßng kü thuËt: Tham m­u cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chÊt l­îng vµ an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy tr×nh vµ quy ph¹m kü thuËt... cña ngµnh vµ cña nhµ n­íc. Qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé ph­¬ng tiÖn thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu vµ gi¸m s¸t. + Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Tham m­u cho gi¸m ®èc vÒ mÆt qu¶n lý h¹ch to¸n kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n­íc vÒ tµi chÝnh - kÕ to¸n. Tham m­u cho c«ng ty quyÒn qu¶n lý sö dông vèn, quyÒn ®Çu t­ liªn doanh liªn kÕt... chuyÓn nh­îng thay thÕ, cÇm cè tµi s¶n, thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ®èc kinh Phã gi¸m ®èc danh kü thuÊt thi c«ng Phßng tµi Phßng kü thuËt Phßng tæ chÝnh kÕ to¸n thi c«ng chøc tæng Phßng kÕ hîp ho¹ch ®Çu t­ tiÕp thÞ §éi x©y dùng sè 5 §éi dÞch vô kh¸c §éi x©y dùng sè 1 Tæ Tæ SX SX Tæ 1.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p SX H¶i Long. 1.2.1. C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty. 1.2.1.1. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. §Ó xem xÐt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn còng nh­ hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn tû träng cña tõng bé phËn vèn vµ c«ng dông kinh tÕ cña chóng. Muèn thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ ng­êi th­êng ph©n chia vèn kinh doanh thµnh hai bé phËn: Vèn cè ®Þnh vµ vèn l­u ®éng. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long trong 3 n¨m ®­îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau:
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Tæng vèn 7543215 100 9757976 100 9402556 100 VC§ 3023281 40,07 2693887 27,61 2865187 30,48 VL§ 4519934 59,93 7064089 72,39 6537369 69,52 Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y tû träng vèn l­u ®éng cña c«ng ty chiÕm  705 tæng sè vèn kinh doanh cßn cè ®Þnh chØ chiÕm  30%. KÕt cÊu nµy ®­îc gi¶i thÝch lµ hîp lý bëi v× s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh nªn cÇn sö dông tû träng lín c¸c kho¶n dù tr÷ vµ gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh dë dang thi c«ng cßn tµi s¶n cè ®Þnh chØ cÇn mét l­îng nhÊt ®Þnh nµo ®ã. Tuy vËy t¸c ®éng cña hai bé phËn vèn trªn ®èi víi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ coi nhÑ bÊt cø bé phËn nµo ®­îc bëi v×: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ngoµi bé phËn nhµ kho, trô së chÝnh. C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ phôc vô cho qu¶n lý vµ ®i l¹i th× phÇn lín chÝnh lµ c¸c m¸y mãc. ThiÕt bÞ dông cô cho s¶n xuÊt kinh doanh vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Mµ nh­ chóng ta biÕt mét c«ng ty x©y l¾p nÕu thiÕu c¸c thiÕt bÞ nµy th× ho¹t ®éng cña c«ng ty sÏ bÞ ®×nh trÖ. MÆt kh¸c nÕu vèn l­u ®éng kh«ng ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu vÒ c¸c kho¶n: Nguyªn vËt liÖu chi phÝ l­¬ng cho c«ng nh©n tiÕn hµnh lµm hå s¬ thÇu, mua thÇu x©y l¾p... §èi víi c¸c c«ng tr×nh th× cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®­îc. ChÝnh v× vËy viÖc t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng c­êng hiÖu qu¶ sö dông tõng bé phËn gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn kinh doanh nãi chung cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi víi tµi s¶n l­u ®éng c«ng ty cµng ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n phï hîp h¬n v× nã cÇn mét tû lÖ rÊt lín trong tæng vèn kinh doanh vµ cã kÕt cÊu phøc t¹p h¬n tµi s¶n cè ®Þnh. Cô thÓ nã cã c¬ cÊu nh­ sau: B¶ng 2: C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Tæng 4519934 100 7064540 100 6537369 100 TSL§ TiÒn mÆt 586492 18,98 565163 8,0 523989 8,0 Dù tr÷ 2276431 50,36 3327329 47,09 1050109 16,08 Kho¶n 1657011 36,66 3172048 44,91 4963271 75,92 ph¶i thu Nguån: trÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000. C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng trªn ®©y ph¶n ¸nh t×nh h×nh chung cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty X©y l¾p ®ã lµ bé phËn kho¶n ph¶i thu vµ kho¶n dù tr÷ th­êng chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè cßn l­u ®éng. VÒ c¸c kho¶n ph¶i thu th× c¸c c«ng ty X©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long nãi riªng khã ®iÒu chØnh ®­îc v× ®©y lµ nh÷ng kho¶n bªn A (chñ tr­¬ng tr×nh ) ph¶i tr¶ th× ®· ®­îc quy ®Þnh râ tõng thêi h¹n trong b¶ng hîp ®ång X©y l¾p låi. §©y chÝnh lµ t×nh tr¹ng c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn t¹m thêi mét c¸ch hîp ph¸p trong thêi h¹n cña hîp ®ång X©y l¾p. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng kho¶n dù tr÷ chóng ta l¹i cã thÓ ®iÒu chØnh ®­îc ®Ó cã mét c¬ cÊu vèn thËt hîp lý. NÕu nh­ trong thêi kú bao cÊp kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ thêi kú ®Çu khi míi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ n­íc ®o vËt t­ khan
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hiÕm ph¶i ®Ó c¸c kho¶n dù tr÷ chiÕm tû lÖ cao ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®­îc liªn tôc lµ phï hîp th× xu h­íng nµy hiÖn nay cÇn thay ®æi. Nh­ chóng ta ®· biÕt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau khi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ tr­êng tù do c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ më víi nhiÒu thanh phÇn kinh tÕ còng tå t¹i ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. Riªng vÒ mÆt vËt t­ cho X©y l¾p cã thÓ nãi trªn thÞ tr­êng cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau víi sè l­îng va chÊt l­îng ®a d¹ng ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ vËt t­ cho ngµnh x©y l¾p kh«ng cßn khan hiÕm. ChÝnh v× vËy c«ng ty cã thÓ gi¶m bít tû träng cña kho¶n dù tr÷ trong doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ cã thªm vèn ®Çu t­ vµo c¸c bé phËn kh¸c còng nh­ më réng ph¹m vi kinh doanh... C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông ®æi míi h­íng nµy mét c¸ch rÊt tèt biÓu hiÖn b»ng viÖc gi¶m tõ 4709% kho¶n dù tr÷ trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n l­u ®éng n¨m 1999 xuèngcßn 16,08% n¨m 2000 vµ ®iÒu nµy cÇn ph¸t huy tèt trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông tèt cÇn nghiªn cøu kü sù biÕn ®éng cña thÞ tr­êng vËt t­ X©y l¾p ®Ó cã thÓ ®­a ra tû träng kho¶n dù tr÷ hîp lý ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. NÕu cã thÓ lµm gi¶m ø ®äng vèn ë bé phËn dù tr÷ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ lµm cho vßng quay vèn l­u ®éng t¨ng lªn, hiÖu qu¶ sö dông vèn tèt h¬n ®­a ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao. 1.2.1.2. Nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. Ta cã thÓ xem xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty qua b¶ng sau: B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Nî ph¶i tr¶ 4529934 59,92 6064089 62,14 5554838 58,96 Nî ng¾n 3519934 46,66 5064089 51,89 4554838 48,34 h¹n Nî dµi h¹n 1000000 13,25 1000000 10,24 1000000 10,61 Vèn CSH 3023281 40,07 3696887 37,85 3865718 41,03
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T æng nguån 7543215 100 9757976 100 9420556 100 vèn Nguån: TrÝch c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000 Vèn t×nh h×nh chung ë n­íc ta thÞ tr­êng chøng kho¸n ch­a ph¸t triÓn nªn viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng tõ kho¸n cæ phiÕu, tr¶i phiÕu thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp nguån vèn rçi r·i trong d©n chóng ch­a thÓ thùc hiÖn ®­îc. C«ng ty chØ cæ phÇn ho¸ ®­îc mét phÇn nhá vµ nguån vèn huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ vay nî ng©n hµng vµ nî nhµ cung cÊp trong thêi h¹n cho phÐp. Chóng ta dÔ thÊy phÇn lín sè vèn thu hót tõ c¸c nguån ®Òu ®­îc bæ xung cho tµi s¶n l­u ®éng cña c«ng ty nhÊt ®Þnh lµ phÇn tû träng vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong thêi gian tíi ®Ó cã h­íng ®i míi huy ®éng ®­îc vèn nhiÒu h¬n cã thÓ ®¸p øng ®­îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao c«ng nghÖ thi c«ng... C«ng ty nªn tró träng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn. Sè vèn nµy ph¶i ®­îc ph©n bæ cho hîp lý ®Ó cã thÓ thu håi vèn tr¶ nî thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ sö dug vèn; nép nghÜa vô cho nhµ n­íc ®Çy ®ñ mµ vÉn thu ®­îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp t¨ng lîi tøc cho cæ ®éng th× míi lµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. 1.2.2. T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty. Ta xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi nhµ n­íc. §Ó thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long còng nh­ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc. Theo quy ®Þnh 22/H§BT ra n¨m 1991 kho¶n thu sö dông vèn ng©n s¸ch ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nh­ng theo nghÞ ®Þnh 59/CP cña chÝnh phñ ra n¨m 1996 C«ng ty ph¶i trÝch lîi nhuËn thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch cho nhµ n­íc. Ngoµi kho¶n ®ã c«ng ty ph¶i nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nh­ mäi doanh nghiÑp. ThÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 4: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ n­íc. §¬n vÞ: 1000 ®ång
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu T æng nép cho nhµ 406894 635968 588563 n­íc T hu sö dông vèn ng©n 10206 35438 23189 s¸ch T huÕ doanh thu ( ThuÕ 201594 340879 353137 VAT) T huÕ lîi tøc 52896 86491 53326 KhÊu hao c¬ b¶n 40485 96844 823998 C¸c kho¶n nép kh¸c 101723 76316 76513 Nguån: TÝnh b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vÞ ®èi víi nhµ n­íc cña C«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. Nh­ vËy hµng n¨m c«ng ty ph¶i trÝch mét kho¶n kh¸ lín lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch. Cho nhµ n­íc con sè ®ã mçi n¨m ®Òu t¨ng chøng tá viÖc kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t ®¹t vµ cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. VÒ kho¶n thu thuÕ doanh thu (thuÕ VAT) ®èi víi c«ng ty hiÖn nµy lµ møc thu qu¸ cao va nÕu møc thu nµy ®­îc nhµ n­íc t¹o ®iÒu kiÖn h¹ thÊp sÏ gióp c«ng ty cã thªm mét kho¶n vèn ®¸ng kÓ ®Ó ®Çu t­ cho s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt ®Õn t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c chñ nî. Tuy tiÒn mÆt hµng c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã gi¶m nh­ng c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i t¨ng rÊt nhanh gióp cho vèn l­u ®éng cã tû lÖ t¨ng ®¸ng kÓ. §iÒu nµy ®¶m bo¶ cho kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n 1 chøng të t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty cã ®ñ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chñ nî ®Ó cã thÓ thu hót vèn ®Çu t­ bæ xung cho nhu cÇu vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2.3.1. Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nh­ sau: B¶ng 5: Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu Tæng doanh thu 9473,67 13292,94 13298 Doanh thu thuÇn 9162,31 12843,62 11954,08 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 Vèn l­u ®éng 4519,93 7064,54 6537,36 Nguån: TÝnh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. 1.2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. §èi víi mét doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p th× tµi s¶n cè ®Þnh ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. V× nã chÝnh lµ c¸c m¸y mãc s¶n xuÊt; thi c«ng quyÕt ®Þnh cho chÊt l­îng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm quan träng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chung. Thùc tÕ c«ng ty ®· dïng c¸c chØ tiªu sau; + ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. + ChØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña tµi s¶n cè ®Þnh.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña tµi s¶n cè ®Þnh. §©y lµ 3 chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ kh¸ chÝnh x¸c tÝnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh nh­ thÕ nµo. B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. §¬n vÞ: 1000.000 ®ång. N¨m 1998 1999 2000 99 so víi 98 00 so víi 99 ChØ tiªu TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % Doanh thu 9473,67 13292,94 13298 3819,27 140,3 5,06 100 Vèn cè ®Þnh 2023,28 2693,88 2865,15 - 329,4 89,1 171,3 106,3 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 194,96 164 - 12,09 97,6 H/ suÊt sö dông 3,13 4,93 4,64 1,8 157,5 - 0,29 94,1 TSC§ H/sè ®¶m nhËn 0,3191 0,2026 0,2154 - 0,1165 63,49 0,0128 106,3 TSC§ T û suÊt lîi nhuËn 0,0321 0,0375 0,0366 0,0054 116,8 - 0,0009 97,6 TSC§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã møc trung bÝnh ngµnh ta chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ møc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty theo thêi gian (so s¸nh kÕt qu¶ 3 n¨m 1998; 1999 vµ 2000). Doanh thu n¨m 1997 t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 3819,27 triÖu (tøc lµ t¨ng 40,3%) trong khi ®ã vèn cè ®Þnh gi¶m 329,4 triÖu (tøc lµ gi¶m 10,9 %) nh­ vËy cã thÓ nãi n¨m 1999 c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ cao h¬n n¨m 1998 v× møc t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu cao trong khi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §Õn n¨m 2000 tuy doanh thu t¨ng 5,06 triÖu (0,03%) so víi n¨m 1999 vµ ®· t¨ng 171,3 triÖu (6,3%) nh­ng lîi nhuËn l¹i gi¶m 12,09 triÖu (2,4%). §iÒu nµy cho thÊy sù c¹nh tranh gay g¾t cña s¶n phÈm X©y l¾p trªn thÞ tr­êng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh míi ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr­êng. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh nãi lªn r»ng: Trong n¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 3,13 ®ång doanh thu n¨m 99 lµ 4,93 ®ång vµ n¨m 200 lµ 4,64 ®ång. Sè liÖu nµy cho thÊy vèn cè ®Þnh ®­îc sö dông t­¬ng ®èi hiÖu qu¶. §iÒu nµy cµng ®­îc thÓ hiÖn qua hÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn cè ®Þnh: N¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu ph¶i cÇn 0,3191 ®ång vèn cè ®Þnh nh­ng con sè ®· gi¶m xuèng 0,1165 ®ång (tøc lµ 36,51%) trong n¨m 1999. §èi víi n¨m 2000 tuy hÖ sè ®¶m nhiÖm tµi s¶n cè ®Þnh vµ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cã gi¶m chót Ýt so víi n¨m 1999 nh­ng vÉn lín h¬n tr­íc ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®­îc thÓ hiÖn cô thÓ qua kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn. N¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh mang l¹i cho c«ng ty 0,0321 ®ång lîi nhuËn vµ møc lîi nhuËn ®· t¨ng lªn 0,0054 (tøc lµ t¨ng 16,8%) trong n¨m 1999. Cã nghÜa lµ mét ®ång vèn cè ®Þnh c«ng ty t¹o ra 0,0375 ®ång lîi nhuËn. Còng nh­ c¸c chØ tiªu kh¸c tû suÊt lîi nhuËn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2000 ®· gi¶m Ýt nhiÒu n¨m 1999 tuy vÉn lín h¬n nh÷ng n¨m tr­íc. Cô thÓ gi¶m 0,0009 ®ång tøc gi¶m 2,4% so víi n¨m 1999. §Ó hiÓu râ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ta t×m hiÓu chi tiÕt c¸c chØ tiªu: - HiÖu suÊt vèn cè ®Þnh. Cã hai nh©n tè ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi sù t¨ng tr­ëng cña hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ®ã lµ: Doanh thu vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ta cã:  HSVC§ =  HS VC§ (§T) +  HSVC§ (VC§) Trong ®ã: + HSVC§: Møc gia t¨ng hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. +  HSVC§ (DT): Møca gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh h­ëng cña doanh thu. +  HS (VC§): Møc gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh h­ëng VC§ cña t¨ng VC§.  HSVC§ (DT) n¨m 1999 = Error! - Error! = Error! - Error! = 1,2633 * HSVC§ (VC§)99 = Error! - Error! Error! - Error! = 0,5376 * HSVC§/99 = 1,2633 + 0,5376 = 1,8009 VËy n¨m 1999 hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh t¨ng lµ do hai bé phËn sau ¶nh h­ëng: T¨ng doanh thu trong khi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. * HSVC§(DT) n¨m 2000 = Error! - Error! 13298; 2693 - Error! = 0,0019 = 88 * HSVC§(VC§)2000 = Error! - Error! 13298;2865 13298;2693 = - = - 0,2951. 18 88 * HSVC§/2000 = 0,0019 + 0,2951 = - 0,2932 ChØ sè nµy ph¶n ¸nh sù gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 v× tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong khi doanh thu hÇu nh­ gi÷ nguyªn (t¨ng rÊt nhá chØ lµ 0,03%). - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh: Qua b¶ng 5 ta thÊy: L­îng vèn cè ®Þnh ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu n¨m 1999 gi¶m 0,1165 ®ång so víi n¨m 1998 tøc gi¶m 36,51%. NÕu cïng hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1998 muèn t¹o ra møc doanh thu n¨m 1999 th× cÇn vèn cè ®Þnh n¨m 1999 lµ:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. VC§99 = 0,3191 x 13292,94 = 4241,77 triÖu ®ång. Nh­ng thùc tÕ vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 1999 lµ 2693,88 triÖu, nh­ vËy c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®­îc mét l­îng vèn cè ®Þnh lµ: 4241,77 - 2693,88 = 1547,89 triÖu ®ång. Riªng ®èi víi n¨m 2000 mét ®ång doanh thu cµng t¨ng sè l­îng vèn cè ®Þnh so víi n¨m 1999 lµ 0,0128 ®ång tøc t¨ng 6,3% nh­ vËy c«ng ty ®· l·ng phÝ sè vèn cè ®Þnh nÕu nh­ gi÷ ®­îc hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1999 lµ. VC§2000 = 0,2026 x 13298 = 2694,17 = 171,01 triÖu ®ång tãm l¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n cña ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®ßi hái vÒ chÊt l­îng cña thÞ tr­êng c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t­ thÝch ®¸ng ®æi míi, n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh nh»m kh«ng ngõng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña chóng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty. Trong 3 n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ nh­ sau:
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B¶ng 7: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cñ c«ng ty. N¨m 1998 1999 2000 99 so víi 98 2000 so víi 99 TuyÖt % TuyÖt % ®èi ®èi ChØ tiªu Doanh thu 9473,67 13292,94 13298 3819,27 140,3 5,06 100,03 thuÇn Vèn l­u 4519,93 7064,54 6537,36 2544,61 156,2 -527,13 92,5 ®éng Lîi nhuËn 304,36 499,32 194,96 164 -12 97,6 97,6 Sè vßng 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 quay VL§ Thêi gian 191,28 176,99 19,53 111,37 -14,29 92,52 171,75 mét vßng quay L/c HÖ sè 0,5314 0,4916 0,0543 111,38 -0,0398 92,5 0,4771 ®¶m nhiÖm Tû suÊt lîi 0,0706 0,0745 0,0033 104,9 0,0039 105,5 0.0673 nhuËn VL§ Søc s¶n 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 xuÊt VL§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998, 1999, 2000. C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông hÖ thèng chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña m×nh. + Sè vßng quay vèn l­u ®éng.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn l­u ®éng. + Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn l­u ®éng. + Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng. Vèn l­u ®éng lµ mét trong hai bé phËn tµi s¶n t¹o nªn vèn kinh doanh. ViÖc sö dông hiÖu qu¶ vèn l­u ®éng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty, ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu. * Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng: Sè liÖu ë b¶ng 7 cho thÊy: Søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng n¨m 1998 lµ 2,096 cã nghÜa lµ 1 ®ång vèn l­u ®éng sö dông trong n¨m 1998 ®em l¹i cho c«ng ty 2,096 ®ång vèn doanh thu thuÇn, nh­ng sè liÖu n¨m 1999 c«ng ty chØ ®¹t ®­îc 1,882 ®ång doanh thu thuÇn trªn 1 ®ång vèn l­u ®éng vµ n¨m 2000 lµ 2,034. §iÒu nµy cã nghÜa lµ søc s¶n xuÊt cña vèn l­u ®éng cña c«ng ty cã xu h­íng gi¶m hay n¨ng suÊt lµm viÖc cña vèn l­u ®éng gi¶m. * Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn l­u ®éng. Gi¸ trÞ vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña vèn l­u ®éng trong b¶ng 7 cho biÕt: Trong n¨m 1998: 1 ®ång vèn l­u ®éng ®em l¹i cho c«ng ty 0,0673 ®ång lîi nhuËn con sè nµy t¨ng 0,0033 ®ång tøc 4,9% trong n¨m 1999 vµ ®Õn n¨m 2000 l¹i t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,0039 ®ång tøc 5,5%. MÆc dï lîi nhuËn trªn 1 ®ång doanh thu gi¶m do tæng doanh thu t¨ng nhanh khi mµ lîi nhuËn cã t¨ng nh­ng víi tèc ®é chËm h¬n ®ång thêi vèn l­u ®éng t¨ng chËm (N¨m 2000 cßn gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 527,18 triÖu ®ång tøc 7,5%). * Sè vßng quay cña vèn l­u ®éng. ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn l­u ®éng ®· quay ®­îc bao nhiªu vßng (tøc lµ tr¶i qua ®­îc bao nhiªu chu kú kinh doanh) trong 1 n¨m. Qua b¶ng sè liÖu 7 cho ta thÊy n¨m 1999 vèn l­u ®éng quay ®­îc 1,882 vßng gi¶m so víi n¨m
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1998 lµ 0,214 vßng (tøc 11,2%) vµ n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,152 vßng (tøc 8,07%). Nh­ng n¨m 2000 vÉn gi¶m so víi n¨m 1998 lµ: 0,062 vßng (tøc 2,96%) * Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh gÇn t­¬ng tù nh­ng râ nÐt h¬n vÒ sè vßng quay cña vèn l­u ®éng. NÕu sè vßng quay t¨ng tøc lµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn gi¶m ng­îc l¹i. C«ng ty ®· kh«ng dÇn gi¶m ®­îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®· kh«ng dÇn gi¶m ®­îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn l­u ®éng. CôthÓ n¨m 1999 cÇn 191,28 ngµy vµ n¨m 2000 cÇn 176,99 ngµy. * HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng. Ngoµi hai chØ tiªu vßng quay vµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn l­u ®éng, ®Ó ®¸nh gi¸ møc tiÕt kiÖm tµi s¶n l­u ®éng ng­êi ta cßn sö dông chØ tiªu hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn l­u ®éng. N¨m 2000 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty ph¶i sö dông 0,4916 ®ång vèn l­u ®éng vµ n¨m 1999 cÇn sö dông 0,5314 ®ång trong khi n¨m 1998 chØ cÇn 0,4771 ®ång. Nh­ vËy l­îng vèn l­u ®éng ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng. Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trªn ta cã thÓ nãi r»ng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn l­u ®éng cña c«ng ty kh«ng hiÖu qu¶ do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n. Ngµy nay khi ®Êt n­íc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nªn ®ßi hái vÒ c¬ së vËt chÊt lµ rÊt lín. Do ®ã c«ng tr×nh ngµy cµng nhiÒu vµ cã quy m« cµng lín ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÊt l­îng mµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ lín vÒ sè l­îng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã rÊt nhiÒu vèn nãi chung vµ vèn l­u ®éng nãi chung ®Ó cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tham gia tranh thÇu vµ nhËn thÇu. Mµ nh­ chóng ta ®· biÕt vèn l­u ®éng cña c«ng ty n¨m 1998 lµ 4519,93 triÖu; n¨m 1999 lµ 7064,54 triÖu vµ n¨m 2000 lµ 6537,36 triÖu con sè nµy so víi vèn l­u ®éng cña c«ng ty X©y l¾p kh¸c cã thÓ nãi lµ nhá ch­a thÓ ®¸p øng ®­îc
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh÷ng c«ng tr×nh lín. MÆt kh¸c do ®Æc tÝnh cña ngµnh x©y l¾p cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n. Mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng va thi c«ng ë ®Þa ®iÓm kh¸c nhau thêi gian x©y dùng mang tÝnh ®¬n chiÕc, do m«i tr­êng khÝ hËu, thêi tiÕt... ¶nh h­ëng tíi tèc ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. Do t×nh tr¹ng chiÕm dông vµ ø ®äng vèn. 1.2.4. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu. 1.2.4.1. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ nhãm chØ tiªu thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu ®· nªu ta vËn dông ®Ó tÝnh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty thÓ hiÖn ë b¶ng 8: B¶ng 8: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨m 1998 1999 2000 ChØ tiªu TiÒn mÆt 568492 565163 523989 Kho¶n ph¶i thu 1657011 3172048 4963271 Vèn l­u ®éng 4519934 7064540 6537369 Nî ng¾n h¹n 3519934 5064540 4554838 Kh¶ n¨ng thanh 1,2841 1,3949 1,4352 to¸n hiÖ hµnh Kh¶ n¨ng thanh 0,6373 0,7379 1,2047 to¸n nhanh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2