intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn "

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:71

0
51
lượt xem
11
download

Đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài : "một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở công ty xây lắp & vật tư xây dựng i. bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn "', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn "

 1. Đề tài : "Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng thắng thầu xây lắp ở Công ty Xây lắp & Vật tư xây dựng I. Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn "
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Më ®Çu §Êu thÇu x©y l¾p ®­îc xem nh­ lµ mét h×nh thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng khi chóng ta tham ra thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ theo c¬ chÕ thÞ tr­êng cña §¶ng vµ nhµ n­íc ®Ò ra. C¹nh tranh lµ mét tÊt yÕu trong c¬ chÕ thÞ tr­êng hiÖn nay, nã gãp phÇn thóc ®Èy c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n vµ lo¹i bá nh÷ng ho¹t ®éng kh¸c khi chóng kh«ng cã hiÖu qu¶. Trong lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n còng vËy, c¸c DN x©y dùng trong n­íc ®ang c¹nh tranh lÉn nhau vµ c¹nh tranh víi c¸c doanh nghiÖp n­íc ngoµi. §Æc biÖt víi c¬ chÕ më cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, trong mét vµi n¨m qua, chóng ta ®· thu hót ®­îc kh¸ nhiÒu vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam, trong ®ã vèn ®Çu t­ cho lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n chiÕm mét l­îng ®¸ng kÓ. §iÒu ®ã t¹o cho tÝnh chÊt c¹nh tranh gi÷a c¸c DN x©y dùng thªm gay g¾t vµ quyÕt liÖt h¬n. §øng tr­íc t×nh h×nh ®ã, khi chóng ta ®· cã h×nh thøc ®Êu thÇu lµm ph­¬ng thøc giao nhËn c¸c dù ¸n gi÷a Chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu th× c¸c DN x©y dùng cÇn ph¶i ®­a ra c¸c biÖn ph¸p riªng biÖt nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña m×nh. §©y lµ môc tiªu quan träng nhÊt cña c¸c DNXD hiÖn nay. Th¾ng thÇu lµ vÊn ®Ò sèng cßn ®èi víi mçi DNXD. V× vËy trong chuyªn ®Ò thùc tËp nµy ®Ò cËp ®Õn ®Ò tµi : "Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë C«ng ty X©y l¾p & VËt t­ x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n " víi mong muèn gãp phÇn thùc hiÖn c«ng t¸c ®Êu thÇu x©y l¾p ®¹t hiÖu qu¶ h¬n. Chuyªn ®Ò gåm 3 phÇn: PhÇn I : §Êu thÇu x©y l¾p - Mét h×nh thøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trong ngµnh X©y dùng. PhÇn II : Ph©n tÝch t×nh h×nh ®Êu thÇu x©y l¾p cña C«ng ty X©y l¾p & VËt t­ x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n. PhÇn III : Mét sè biÖn ph¸p nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng th¾ng thÇu x©y l¾p ë C«ng ty X©y l¾p & VËt t­ x©y dùng I. Bé N«ng nghiÖp & Ph¸t triÓn N«ng th«n. 1
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PhÇn I §Êu thÇu x©y l¾p - Mét h×nh thøc qu¶n lý cã hiÖu qu¶ trong ngµnh X©y dùng. I. Thùc chÊt cña ®Êu thÇu 1. Giíi thiÖu chung vÒ thÇu x©y l¾p Trong nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu, bao cÊp, kh¸i niÖm vÒ ®Êu thÇu c¸c c«ng tr×nh cña Nhµ n­íc hay cña t­ nh©n ®Òu kh«ng ®­îc ®Ò cËp ®Õn. Tuy nhiªn, tõ khi nÒn kinh tÕ n­íc ta chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc th× dÇn dÇn kh¸i niÖm ®Êu thÇu ®· ®­îc c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ..., thuéc nhiÒu lÜnh vùc quan t©m nghiªn cøu, ¸p dông trong c¸c ho¹t ®éng cña m×nh. §Ó lµm lµnh m¹nh thÞ tr­êng x©y l¾p, t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý. Ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 1999 ChÝnh phñ ®· ra nghÞ ®Þnh sè 88/ 1999/ N§-CP ban hµnh Quy chÕ §Êu thÇu, thay thÕ Quy chÕ §Êu thÇu ®· ban hµnh kÌm theo nghÞ ®Þnh sè 43/CP ngµy 16 th¸ng 7 n¨m 1996 vµ NghÞ ®Þnh sè 93/ CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m1997 cña ChÝnh phñ . §©y lµ v¨n b¶n ph¸p quy h­íng dÉn ®Êu thÇu x©y l¾p c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trong c¶ n­íc, quy ®Þnh : c¸c dù ¸n thuéc së h÷u nhµ n­íc ®Òu ph¶i tæ chøc ®Êu thÇu theo quy chÕ cña nhµ n­íc ban hµnh, c¸c c«ng tr×nh cã vèn ®Çu t­ trùc tiÕp cña n­íc ngoµi, c¸c c«ng tr×nh kh«ng thuéc quyÒn së h÷u cña nhµ n­íc nÕu tæ chøc ®Êu thÇu còng vËn dông theo quy chÕ nµy. §Êu thÇu nãi chung lµ mét ph¹m trï kinh tÕ g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ hµng ho¸. §ã thùc chÊt lµ mét h×nh thøc ®Ó chän mua mét sè hµng ho¸ nµo ®ã víi møc gi¸ cã thÓ chÊp nhËn ®­îc trong ®iÒu kiÖn cã mét ng­êi mua nh­ng l¹i cã nhiÒu ng­êi muèn b¸n. §èi víi Doanh nghiÖp x©y dùng th× ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p lµ vÊn ®Ò mµ hä rÊt quan t©m ®Ó ký kÕt ®­îc hîp ®ång, qua ®ã t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng, t¨ng doanh thu..., v× thÕ c¸c Doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã nh÷ng nhËn thøc c¬ b¶n vÒ ho¹t ®éng ®Êu thÇu x©y l¾p. Mét h×nh thøc c¹nh tranh ®Æc thï cña c¸c Doanh nghiÖp x©y dùng. Trong lÜnh vùc x©y dùng, ®Êu thÇu lµ mét ph­¬ng thøc c¹nh tranh nh»m lùa chän §¬n vÞ nhËn thÇu (kh¶o s¸t thiÕt kÕ, x©y l¾p c«ng tr×nh, mua s¾m thiÕt bÞ...,) cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c yªu cÇu cña dù ¸n. Chóng ta cã thÓ tãm t¾t néi dung c¬ b¶n cña ®Êu thÇu x©y l¾p nh­ sau: 2
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Chñ ®Çu t­ (th­êng gäi lµ bªn A lµ ng­êi cã nhu cÇu x©y dùng c«ng tr×nh) ®­a ra c¸c yªu cÇu cña m×nh vÒ dù ¸n vµ th«ng b¸o cho c¸c Nhµ thÇu. * C¸c Nhµ thÇu (th­êng gäi lµ bªn B) c¨n cø vµo yªu cÇu cña Chñ ®Çu t­ sÏ ®­a ra c¸c ph­¬ng ph¸p thi c«ng x©y l¾p vµ tr×nh bµy c¸c n¨ng lùc cña m×nh ®Ó chñ ®Çu t­ xem xÐt ®¸nh gi¸ vµ tæ chøc lùa chän. Thùc chÊt cña ®Êu thÇu trong x©y l¾p lµ viÖc øng dông ph­¬ng ph¸p xÐt hiÖu qu¶ kinh tÕ trong viÖc lùa chän tæ chøc thi c«ng x©y dùng. §©y còng lµ mét biÖn ph¸p qu¶n lý kinh tÕ - kü thuËt trong x©y dùng, vµ lµ mét ph­¬ng ph¸p ¸p dông phæ biÕn nhÊt ®Ó tranh giµnh hîp ®ång x©y dùng gi÷a c¸c nhµ thÇu muèn x©y dùng c«ng tr×nh. Th«ng qua viÖc tæ chøc ®Êu thÇu thóc ®Èy c¸c chñ ®Çu t­ vµ c¸c nhµ thÇu ph¶i tÝnh to¸n hiÖu qu¶ kinh tÕ nh»m tiÕt kiÖm vèn ®Çu t­, ®¶m b¶o chÊt l­îng, kü thuËt, mü thuËt vµ thêi gian x©y dùng c«ng tr×nh, nhanh chãng ®­a vµo sö dông. V× vËy ph¶i cã mét c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n vÒ ®Êu thÇu trong x©y l¾p. Nã kh«ng ph¶i lµ mét thñ tôc thuÇn tuý, trªn thùc tÕ ®©y lµ mét c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p cho nh÷ng vÊn ®Ò kh«ng thÓ bá qua trong sù phèi hîp gi÷a c¸c chñ thÓ trùc tiÕp liªn quan ®Õn c¸c qu¸ tr×nn x©y dùng, cung øng thiÕt bÞ vµ môc ®Ých lµ ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh nµy thùc hiÖn víi kÕt qu¶ tèi ­u xÐt theo quan ®iÓm tæng thÓ: tèi ­u vÒ chÊt l­îng, kü thuËt vµ tiÕn ®é, vÒ tµi chÝnh, ®ång thêi h¹n chÕ tèi ®a nh÷ng diÔn biÕn c¨ng th¼ng vÒ quan hÖ vµ ph­¬ng h¹i uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan. HiÖn nay ®Êu thÇu ®­îc sö dông nh­ lµ mét ®iÒu tÊt yÕu trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng . 2. §Æc ®iÓm cña ®Êu thÇu x©y l¾p §Æc ®iÓm c¬ b¶n cña ph­¬ng thøc ®Êu thÇu lµ yÕu tè c¹nh tranh trong nhËn thÇu. §©y lµ mét ho¹t ®éng mua b¸n, nh­ng nã kh¸c víi nh÷ng vô mua b¸n th«ng th­êng ë chç nã mua b¸n c«ng viÖc, ë ®©y Ng­êi mua lµ chñ ®Çu t­, Ng­êi b¸n lµ c¸c nhµ thÇu. Chñ ®Çu t­ sÏ chän ng­êi b¸n nµo cã gi¸ thÊp nhÊt víi c¸c c«ng viÖc nh­ nhau. Theo quan ®iÓm cña Nhµ thÇu th× ®Êu thÇu cã h×nh thøc may rñi. §«i khi Nhµ thÇu sÏ th¾ng cuéc trong khi cho r»ng gi¸ cña m×nh kh¸ cao, ®«i khi l¹i thÊt b¹i khi nghÜ r»ng gi¸ cña m×nh qu¸ thÊp. Khi ®· giµnh ®­îc hîp ®ång, Nhµ thÇu th­êng dïng ®Õn c¸c yªu s¸ch ®ßi hái ®Ó ®¶m b¶o lîi nhuËn thùc tÕ cao, v× ®¬n dù thÇu gèc dùa trªn c¬ së dù to¸n chi phÝ thÊp. 3
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Theo lý thuyÕt vÒ hµnh vi ng­êi tiªu dïng th× trong mét vô mua b¸n bao giê ng­êi mua còng cè g¾ng ®Ó mua ®­îc hµng víi gi¸ thÊp nhÊt mµ chÊt l­îng vÉn ®¶m b¶o, trong khi ®ã ng­êi b¸n l¹i cè g¾ng b¸n ®­îc mÆt hµng ®ã víi gi¸ cao nhÊt. Do ®ã n¶y sinh sù c¹nh tranh gi÷a ng­êi mua vµ ng­êi b¸n. Gi÷a c¸c nhµ thÇu th× cè g¾ng c¹nh tranh víi nhau ®Ó b¸n ®­îc hµng. Th«ng qua ®ã sÏ t×m ®­îc nhµ thÇu nµo cã gi¸ rÎ nhÊt, mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt l­îng theo yªu cÇu. 3. Môc tiªu cña ®Êu thÇu x©y l¾p trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng a. Víi nhµ n­íc: - Th«ng qua ho¹t ®éng ®Êu thÇu n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn tËp trung (vèn do ng©n s¸ch nhµ n­íc cÊp) tr¸nh l·ng phÝ kh«ng ®¸ng cã trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn dù ¸n do sù mãc ngoÆc gi÷a A vµ B - §Êu thÇu gãp phÇn ®æi míi qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ n­íc víi ho¹t ®éng ®Çu t­ vµ x©y dùng. Tr­íc kia trong x©y dùng còng nh­ c¸c ngµnh kinh doanh kh¸c, nhµ n­íc qu¶n lý tõ trªn xuèng d­íi, mäi quyÕt ®Þnh nh­ x©y dùng c«ng tr×nh nµo, ai thi c«ng, vèn bao nhiªu, thêi gian x©y dùng trong bao l©u, ... ®Òu do nhµ nhµ n­íc trùc tiÕp ®iÒu khiÓn nh­ vËy t¹o ra sù yÕu kÐm vÒ tiÕn ®é thi c«ng, vÒ chÊt l­îng c«ng tr×nh, l·ng phÝ vèn, ... víi c¬ chÕ ®Êu thÇu míi nhµ n­íc chØ cßn qu¶n lý s¶n phÈm cuèi cïng tøc lµ c«ng tr×nh ®· hoµn chØnh víi chÊt l­îng ®¶m b¶o.ViÖc thi c«ng nh­ thÕ nµo, gi¸ thi c«ng lµ bao nhiªu lµ tuú thuéc vµo c¸c nhµ thÇu kh¸c nhau ®­a ra khi tham ra ký kÕt hîp ®ång (gi¸ hîp lý)..., Nhµ n­íc kh«ng cßn qu¶n lý nh­ tr­íc n÷a mµ tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan qu¶n lý nhµ n­íc vÒ x©y dùng giê ®©y chñ yÕu chuyÓn sang viÖc nghiªn cøu ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch, quy chuÈn vÒ x©y dùng ®Ó ®iÒu tiÕt trong lÜnh vùc nµy. b. Víi chñ ®Çu t­ - Th«ng qua ®Êu thÇu, chñ ®Çu t­ lùa chän ®­îc nhµ thÇu nµo cã n¨ng lùc ®¸p øng c¸c yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng, tiÕn ®é, tr×nh ®é thi c«ng vµ gi¸ c¶ hîp lý cña c«ng tr×nh. - Chèng ®éc quyÒn gi¸ c¶ cña c¸c nhµ thÇu, vµ do ®ã cã thÓ qu¶n lý, sö dông cã hiÖu qu¶ vèn ®Çu t­ x©y dùng. - T¹o c¬ héi n©ng cao tr×nh ®é n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý kinh tÕ, kü thuËt cña chñ ®Çu t­. - KÝch thÝch c¹nh tranh gi÷a c¸c nhµ thÇu, do ®ã cã thÓ thóc ®Èy qu¸ tr×nh hoµn thiÖn lùc l­îng s¶n xuÊt cña c¸c nhµ thÇu. 4
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c. §èi víi nhµ thÇu - Víi h×nh thøc c«ng khai vµ b×nh ®¼ng, tæ chøc ®Êu thÇu ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö gi÷a c¸c Nhµ thÇu. - Do ph¶i c¹nh tranh nªn tÊt yÕu c¸c Nhµ thÇu ®Òu ph¶i t×m mäi biÖn ph¸p ®Ó ngµy cµng ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ còng nh­ c¸ch thøc thùc hiÖn ®Ó cã thÓ hy väng nhËn ®­îc thÇu trong t­¬ng lai. H¬n n÷a c¸c Nhµ thÇu sÏ cã tr¸ch nhiÖm cao ®èi víi c«ng viÖc nhËn thÇu nh»m gi÷ uy tÝn ®èi víi kh¸ch hµng, do vËy chÊt l­îng c«ng tr×nh ®­îc n©ng cao, gi¸ thµnh x©y dùng ®­îc chó träng. - §Ó th¾ng thÇu, c¸c nhµ thÇu cÇn ph¶i n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý, n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé trong viÖc chuÈn bÞ hå s¬ dù thÇu còng nh­ toµn bé nh©n viªn trong Doanh nghiÖp. II. sù cÇn thiÕt kh¸ch quan, vai trß vµ ý nghÜa cña ®Êu thÇu trong x©y l¾p 1. Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan thùc hiÖn ®Êu thÇu trong x©y l¾p Hµng n¨m, c¸c n­íc trªn thÕ giíi nãi chung còng nh­ ViÖt Nam nãi riªng, ChÝnh phñ ®Òu ph¶i ®Çu t­ x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, kü thuËt cho ®Êt n­íc. §ã lµ sù ®¸nh gi¸ cña mét ®Êt n­íc vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ trong hiÖn t¹i vµ t­¬ng lai. ViÖc x©y dùng c«ng tr×nh lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng cña mét dù ¸n, ®Ó x©y dùng ®­îc mét c«ng tr×nh ®¸p øng tèt c¸c ®ßi hái vÒ kü thuËt, chÊt l­îng, thêi gian thùc hiÖn, tiÕt kiÖm chi phÝ vµ h¹n chÕ tíi møc thÊp nhÊt nh÷ng tranh chÊp cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt hoÆc vÒ uy tÝn cña c¸c bªn h÷u quan th× ngµy nay, ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu theo nguyªn t¾c chuÈn mùc, th«ng dông trªn thÞ tr­êng Quèc tÕ (h­íng dÉn cña tæ chøc FIDIC lµ liªn ®oµn kü s­ t­ vÊn Quèc tÕ) tá ra cã nhiÒu ­u ®iÓm vµ ngµy cµng ®­îc ¸p dông phæ biÕn. §èi víi c¸c dù ¸n lín, phøc t¹p, dù ¸n cña c¸c C«ng ty nhiÒu Chñ së h÷u vµ ®Æc biÖt lµ c¸c dù ¸n thuéc khu vùc Nhµ n­íc, dù ¸n cã sù tµi trî cña Quèc tÕ th× viÖc x©y dùng c«ng tr×nh qua ®Êu thÇu lµ c¸ch duy nhÊt ®Ó tr¸nh nh÷ng s¬ hë, sai lÇm cã thÓ g©y thiÖt h¹i vÒ vËt chÊt vµ uy tÝn cho c¸c bªn cã liªn quan. MÆt kh¸c, trªn thÕ giíi viÖc x©y dùng c«ng tr×nh kh«ng chØ eo hÑp trong mét quèc gia mµ nã cßn ph¶i ®­îc sù gióp ®ì vÒ kh¶o s¸t thiÕt kÕ, thi c«ng x©y dùng..., cña c¸c n­íc kh¸c tiªn tiÕn h¬n, ®¶m b¶o h¬n. Do vËy nÕu kh«ng cã ph­¬ng thøc ®Êu thÇu th× kh«ng thÓ t×m kiÕm ®­îc c¸c Nhµ thÇu phï hîp cho bÊt kú mét n­íc nµo khi mµ dù ¸n ®ã v­ît ra khái tÇm kiÓm so¸t còng nh­ x©y dùng cña quèc gia. 5
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §èi víi ViÖt Nam chóng ta, vÊn ®Ò qu¶n lý vèn ®Çu t­ XDCB ®ang lµ vÊn ®Ò nan gi¶i bao l©u nay. Hµng n¨m g©y ra sù l·ng phÝ cho Nhµ n­íc 30-40% tæng vèn ®Çu t­. NhiÒu c«ng tr×nh x©y dùng sè vèn thùc bá ra h¬n sè vèn dù to¸n ®· phª duyÖt tíi 20-25% mµ vÉn kh«ng ®­îc ®­a vµo bµn giao sö dông ®óng tiÕn ®é. Theo sè liÖu thèng kª tõ n¨m 1994-1997 cã tíi 60% sè c«ng tr×nh x©y dùng v­ît dù to¸n ban ®Çu ph¶i ®iÒu chØnh l¹i. NÕu tÝnh to¸n toµn bé c¸c kho¶n chi thªm ®ã trong c¶ n­íc th× sè tiÒn vèn l·ng phÝ thuéc së h÷u Nhµ n­íc lµ rÊt lín. Qu¸ tr×nh thÊt tho¸t nµy cø diÔn ra liªn tôc vµ ngµy cµng cã quy m«, sè l­îng lín, lµm ¶nh h­ëng trùc tiÕp tíi gi¸ trÞ cña c«ng tr×nh, chÊt l­îng cña c«ng tr×nh bÞ gi¶m xuèng vµ lóc ®ã hiÖu qu¶ cña nã còng bÞ ¶nh h­ëng theo. Bªn c¹nh ®ã lµ sù n¶y sinh nh÷ng phøc t¹p trong viÖc giao thÇu, nhËn thÇu cña c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ vÒ gi¸ c¶, thêi gian thi c«ng, chÊt l­îng c«ng tr×nh g©y ra sù ¶nh h­ëng ®Õn c«ng tr×nh (nhiÒu Chñ ®Çu t­ tù lùa chän tæ chøc nhËn thÇu ®Ó giao thÇu vµ tù tho¶ thuËn vÒ gi¸ c¶ x©y dùng c«ng tr×nh kÓ c¶ nguån vèn Ng©n s¸ch vµ c¸c nguån kh¸c). Tõ thùc tÕ ®ã, c¸c hiÖn t­îng tiªu cùc trong quan hÖ giao nhËn thÇu trë nªn ®a d¹ng vµ phøc t¹p thªm. Tr­íc t×nh h×nh qu¶n lý trong ®Çu t­ XDCB cã nhiÒu yÕu kÐm, thÊt tho¸t l·ng phÝ nh­ vËy, nÒn kinh tÕ n­íc ta khi chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng d­íi t¸c ®éng cña c¸c quy luËt kinh tÕ nh­ quy luËt c¹nh tranh, quy luËt gi¸ trÞ, quy luËt cung cÇu..., muèn cho c¸c c«ng tr×nh x©y dùng trë thµnh hµng ho¸ trªn thÞ tr­êng vµ t¨ng c­êng hiÖu lùc qu¶n lý cña Nhµ n­íc vÒ XDCB, c¶i tiÕn c«ng t¸c ®¬n gi¸ dù to¸n, chèng l·ng phÝ, thÊt tho¸t, tham nhòng, tiªu cùc th× viÖc thùc hiÖn ph­¬ng thøc ®Êu thÇu x©y l¾p c«ng tr×nh lµ mét ®ßi hái cÊp thiÕt, lµ mét h­íng tÝch cùc cã nhiÒu ­u thÕ h¬n h¼n ph­¬ng thøc giao thÇu theo kÕ ho¹ch tr­íc ®©y cña chóng ta. CÇn ph¶i nh×n nhËn mét c¸ch ®óng ®¾n r»ng ®Êu thÇu lµ mét ph­¬ng ph¸p h×nh thµnh tõ sù kÕt hîp nhuÇn nhuyÔn vµ tinh tÕ gi÷a c¸c yÕu tè ph¸p lý, kü thuËt vµ tµi chÝnh víi c¸c nguyªn lý cña khoa häc qu¶n lý tæ chøc, víi tÝnh chÊt lµ mét ph­¬ng ph¸p phæ biÕn cã hiÖu qu¶ cao, ®Êu thÇu ngµy cµng ®­îc nh×n nhËn nh­ mét ®iÒu kiÖn thiÕt yÕu ®Ó ®¶m b¶o thµnh c«ng cho c¸c Nhµ ®Çu t­ dï hä thuéc khu vùc Nhµ n­íc hay t­ nh©n, dï hä ®Çu t­ ë trong n­íc hay n­íc ngoµi. 2. Vai trß vµ ý nghÜa cña ®Êu thÇu trong x©y l¾p Qua vµi n¨m tæ chøc thùc hiÖn theo ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu trong x©y l¾p cña Bé x©y dùng n­íc ta ®· ®óc kÕt, ®¸nh gi¸ ®­îc vai trß rÊt to lín cña ®Êu thÇu trong trong qu¸ tr×nh tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña ngµnh x©y dùng nãi riªng vµ toµn bé c¸c ngµnh kinh tÕ nãi chung. 6
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. §óng vËy, th«ng qua ph­¬ng thøc ®Êu thÇu nã thÓ hiÖn râ nh÷ng vÊn ®Ò chñ chèt sau: - Mang l¹i hiÖu qu¶ cao trong qu¸ tr×nh ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý XDCB. - Thóc ®Èy tiÕn tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ngµnh x©y dùng, t¹o ®iÒu kiÖn øng dông tiÕn bé khoa häc, kü thuËt, ®æi míi c«ng nghÖ x©y dùng - Th«ng qua ®Êu thÇu, b¾t buéc c¸c Nhµ thÇu ph¶i tù n©ng cao n¨ng lùc cña m×nh ®Ó c¹nh tranh th¾ng thÇu. - Th«ng qua ®Êu thÇu, c¸c Doanh nghiÖp XD tÝch luü ®­îc nhiÒu kinh nghiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh, nhanh chãng tr­ëng thµnh lín m¹nh. MÆt kh¸c, nã gióp chóng ta hoµ nhËp vµo c¸c khu vùc thÕ giíi t¹o tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña n­íc ta. Nh­ vËy, chóng ta cÇn ph¶i ®Èy m¹nh viÖc tù hoµn thiÖn m×nh ®Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c yªu cÇu còng nh­ c¸c th«ng lÖ cña ®Êu thÇu quèc tÕ. §ã chÝnh lµ ®iÓm mèc quan träng cho ngµnh x©y dùng chóng ta ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi c¸c n­íc kh¸c trªn thÕ giíi. Tãm l¹i, ®Êu thÇu trong x©y l¾p lµ mét ph­¬ng thøc qu¶n lý tiªn tiÕn ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, gãp phÇn thóc ®Èy sù tiÕn bé cña ngµnh x©y dùng. §em l¹i hiÖu qu¶ cao cho nÒn kinh tÕ hay cho ®Êt n­íc. V× thÕ ®Êu thÇu x©y l¾p cÇn ph¶i ®­îc triÓn khai réng r·i trong XDCB cña chóng ta. III. C¸c nguyªn t¾c cña ®Êu thÇu x©y l¾p. Trong qu¸ tr×nh tham ra ®Êu thÇu vµ nhËn thÇu, Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu còng nh­ c¸c bªn cã liªn quan ph¶i thùc hiÖn mét sè nguyªn t¾c sau: 1. Nguyªn t¾c c¹nh tranh c«ng b»ng C¸c Nhµ thÇu tham ra thÇu ®Òu ph¶i ®­îc Chñ ®Çu t­ ®èi xö ngang nhau, nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt cÇn ph¶i ®­îc cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kh«ng thiªn vÞ bªn nµo vµ hoµn toµn c«ng khai. 2. Nguyªn t¾c bÝ mËt: Chñ ®Çu t­ ph¶i gi÷ bÝ mËt vÒ sè liÖu, th«ng tin cã liªn quan cña c¸c Nhµ thÇu vÒ dù ¸n ®ang ®­îc thùc hiÖn ®Êu thÇu, kh«ng ®­îc tiÕt lé th«ng tin cña Nhµ thÇu nµy cho Nhµ thÇu kh¸c. 3. Nguyªn t¾c ®¸nh gi¸ c«ng b»ng: C¸c hå s¬ ph¶i ®­îc ®¸nh gi¸ mét c¸nh chÝnh x¸c ®óng theo chuÈn mùc vµ 7
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®­îc ®¸nh gi¸ bëi Héi ®ång xÐt thÇu cã n¨ng lùc vµ phÈm chÊt, kh«ng thiªn vÞ bªn nµo. Ph¶i l­îng ho¸ ®­îc kÕt qu¶ xÐt thÇu ®Ó cã sù lùa chän vµ quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c. Ph¶i lo¹i ngay nh÷ng Nhµ thÇu cã hµnh vi vi ph¹m Quy chÕ ®Êu thÇu. Ph¶i gi¶i thÝch ®Çy ®ñ khi cã quyÕt ®Þnh lo¹i bá hay lùa chän Nhµ thÇu ®Ó tr¸nh sù nghi ngê cña c¸c bªn tham gia. 4. Nguyªn t¾c ®ßi hái vÒ n¨ng lùc: Khi tæ chøc ®Êu thÇu hay khi tham gia ®Êu thÇu, Chñ ®Çu t­ vµ c©c Nhµ thÇu ph¶i cã ®­îc c¸c n¨ng lùc thùc tÕ ®Ó cã thÓ ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu cña dù ¸n ®Ò ra nh­ kü thuËt, tµi chÝnh, m¸y mãc, thiÕt bÞ... Nguyªn t¾c nµy ®­îc ®Æt ra ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thiÖt h¹i do Chñ ®Çu t­ hay Nhµ thÇu kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c cam kÕt cña m×nh, lµm vì hiÖu qu¶ c¬ chÕ ®Êu thÇu g©y tèn kÐm cho Nhµ n­íc. 5. Nguyªn t¾c tr¸ch nhiÖm: Tr¸ch nhiÖm cña Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu ph¶i ®­îc x¸c nhËn cô thÓ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn còng nh­ sau khi hoµn thµnh c«ng tr×nh. MÆt kh¸c, gi÷a Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu ph¶i nghiªm tóc thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu. IV. Néi dung chÝnh cña ph­¬ng thøc ®Êu thÇu vµ dù thÇu trong x©y l¾p. 1. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu trong n­íc. Theo Quy chÕ ®Êu thÇu ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 88/1999/N§-CP ngµy 1/9/1999 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ th× hiÖn nay trong n­íc cã c¸c h×nh thøc ®Êu thÇu sau: a. §Êu thÇu réng r·i: §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc ®Êu thÇu kh«ng h¹n chÕ sè l­îng nhµ thÇu tham gia §Æc ®iÓm mang tÝnh c«ng khai vµ tÝnh c¹nh tranh cao. Chñ ®Çu t­ ph¶i th«ng b¸o c«ng khai trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng tèi thiÓu 10 ngµy tr­íc khi ph¸t hµnh hå s¬ mêi thÇu vµ ghi râ ®iÒu kiÖn, thêi gian dù thÇu ®Ó c¸c nhµ thÇu ®­îc biÕt vµ cã thÓ tham ra. Qu¸ tr×nh xÐt thÇu ®­îc thùc hiÖn c«ng khai b×nh ®¼ng. Nhµ thÇu nµo cã gi¸ thÇu hîp lý thuéc ph¹m vi gi¸ cña chñ ®Çu t­ dù kiÕn (gi¸ trÇn) vµ tho¶ m·n ®­îc c¸c ®iÒu kiÖn mµ chñ ®Çu t­ ®Ò ra th× nhµ thÇu ®ã tróng thÇu. 8
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H×nh thøc nµy ®­îc gäi lµ kh«ng thµnh c«ng khi kh«ng cã ng­êi dù thÇu hoÆc kh«ng cã Nhµ thÇu nµo ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn chÊp nhËn ®­îc, khi ®ã sÏ tæ chøc më thÇu l¹i. §èi víi c¸c gãi thÇu lín, phøc t¹p vÒ c«ng nghÖ vµ kü thuËt, Chñ ®Çu t­ ph¶i tiÕn hµnh s¬ tuyÓn ®Ó lùa chän Nhµ thÇu cã ®ñ t­ c¸ch, n¨ng lùc tham ra dù thÇu. §Êu thÇu réng r·i lµ h×nh thøc chñ yÕu ®­îc ¸p dông trong ®Êu thÇu b. §Êu thÇu h¹n chÕ: §©y lµ h×nh thøc ®Êu thÇu mµ bªn mêi thÇu chØ mêi mét sè nhµ thÇu (tèi thiÓu lµ 5) cã ®ñ n¨ng lùc tham dù. Th«ng th­êng ®ã lµ kh¶ n¨ng vÒ tµi chÝnh, chuyªn m«n cña Nhµ thÇu phï hîp víi yªu cÇu cña c«ng tr×nh. Danh s¸ch nhµ thÇu tham dù ph¶i ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn chÊp thuËn. H×nh thøc nµy chØ ®­îc xem xÐt ¸p dông khi cã mét trong c¸c ®iÒu kiÖn sau: * ChØ cã mét sè nhµ thÇu cã kh¶ n¨ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña gãi thÇu; * C¸c nguån vèn sö dông yªu cÇu ph¶i tiÕn hµnh ®Êu thÇu h¹n chÕ; * Do t×nh h×nh cô thÓ cña gãi thÇu mµ viÖc ®Êu thÇu h¹n chÕ cã lîi thÕ. ViÖc xÐt thÇu vµ c«ng nhËn tróng thÇu gièng nh­ h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i. c. ChØ ®Þnh thÇu: ChØ ®Þnh thÇu lµ h×nh thøc chän trùc tiÕp nhµ thÇu ®¸p øng yªu cÇu cña gãi thÇu ®Ó th­¬ng th¶o hîp ®ång. §©y lµ h×nh thøc ®Æc biÖt ®­îc ¸p dông theo quy ®Þnh cña §iÒu lÖ Qu¶n lý qu¶n lý ®Çu t­ vµ x©y dùng ®èi víi c¸c gãi thÇu sö dông vèn Nhµ n­íc ®­îc phÐp chØ ®Þnh thÇu. H×nh thøc nµy cã thÓ tiÕn hµnh mêi thÇu gièng ®Êu thÇu réng r·i hay h¹n chÕ. Tuy nhiªn, bªn mêi thÇu chØ th­¬ng th¶o hîp ®ång víi mét nhµ thÇu do ng­êi cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh ®Çu t­ chØ ®Þnh, nÕu kh«ng ®¹t ®­îc yªu cÇu míi th­¬ng th¶o víi nhµ thÇu kh¸c. VÒ néi dung vµ h×nh thøc tæ chøc còng nh­ h×nh thøc ®Êu thÇu h¹n chÕ nh­ng kh¸c ë chç kh«ng yªu cÇu Nhµ thÇu ph¶i nép tiÒn b¶o l·nh dù thÇu vµ khi më thÇu kh«ng nhÊt thiÕt sù cã mÆt cña ®¬n vÞ dù chän thÇu. H×nh thøc nµy chØ ®­îc ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp ®Æc biÖt sau: * Tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng do thiªn tai ®Þch ho¹, ®­îc phÐp chØ ®Þnh ngay cho ®¬n vÞ cã ®ñ n¨ng lùc ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc kÞp thêi. Sau ®ã ph¶i b¸o c¸o Thñ t­íng ChÝnh phñ vÒ néi dung chØ ®Þnh thÇu ®Ó xem xÐt phª duyÖt; 9
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Gãi thÇu cã tÝnh chÊt nghiªn cøu thö nghiÖm, bÝ mËt quèc gia, bÝ mËt an ninh, bÝ mËt quèc phßng do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh; * Gãi thÇu ®Æc biÖt do Thñ t­íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh trªn c¬ së b¸o c¸o thÈm ®Þnh cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, ý kiÕn b»ng v¨n b¶n cña c¬ quan tµi trî vèn vµ c¸c c¬ quan cã liªn quan. Trong b¸o c¸o ®Ò nghÞ chØ ®Þnh thÇu ph¶i x¸c ®Þnh râ ba néi dung sau: - Lý do chØ ®Þnh thÇu; - Kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc vÒ mÆt kü thuËt, tµi chÝnh cña nhµ thÇu ®­îc chØ ®Þnh thÇu; - Gi¸ trÞ vµ khèi l­îng ®· ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø cho chØ ®Þnh thÇu; Khi thùc hiÖn qu¸ tr×nh ®Êu thÇu mét dù ¸n do chñ ®Çu t­ ®­a ra th× c¸c DNXD th­êng thùc hiÖn mét sè lo¹i h×nh thøc hîp ®ång b»ng v¨n b¶n (th­êng gäi lµ c¸c hîp ®ång). Mét hîp ®ång th­êng lµ mét hiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i tù nguyÖn cã gi¸ trÞ ph¸p lý ®­îc lËp gi÷a hai bªn ký kÕt mµ nhê ®ã lîi Ých cña bªn nµy ®­îc ®¶m b¶o b»ng ho¹t ®éng cña bªn kia. C¨n cø vµo thêi h¹n vµ tÝnh chÊt cña gãi thÇu ®­îc quy ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu cã hai lo¹i hîp ®ång chÝnh ®­îc dïng trong viÖc x©y l¾p, ®ã lµ hîp ®ång gi¸ cè ®Þnh vµ hîp ®ång ®iÒu chØnh gi¸. *. C¸c hîp ®ång gi¸ cè ®Þnh. Hîp ®ång nµy ®ßi hái Nhµ thÇu tiÕn hµnh vµ hoµn thiÖn c«ng tr×nh ®Æt ra trong dù ¸n víi tæng sè tiÒn ®­îc tÝnh s½n cho tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc vµ ®· ®­îc ­íc tÝnh phï hîp víi c¸c néi dung c«ng viÖc kh¸c nhau cÊu thµnh c«ng tr×nh. Tr­êng hîp cã nh÷ng ph¸t sinh ngoµi hîp ®ång nh­ng kh«ng do nhµ thÇu g©y ra kh«ng thÓ dù ®o¸n trong khi ®Êu thÇu th× toµn bé sè tiÒn cuèi cïng ph¶i tr¶ theo gi¸ cè ®Þnh sÏ kh«ng ®­îc râ cho tíi khi c«ng tr×nh hoµn thµnh. V× thÕ kh¸i niÖm "gi¸ cè ®Þnh" ®­îc hiÓu lµ gi¸ c¶ cña c¸c c«ng viÖc ë vµo thêi ®iÓm ®Êu thÇu. *. Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ Hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ lµ hîp ®ång ¸p dông cho nh÷ng gãi thÇu mµ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c ®Þnh chÝnh x¸c vÒ sè l­îng vµ khèi l­îng hoÆc cã biÕn ®éng lín vÒ gi¸ c¶ do chÝnh s¸ch cña Nhµ n­íc thay ®æi vµ hîp ®ång cã thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. ViÖc ®iÒu chØnh gi¸ trÞ hîp ®ång chØ ®­îc thùc hiÖn khi: 10
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + Trong hå s¬ mêi thÇu ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn hoÆc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt cã quy ®Þnh cô thÓ ®iÒu kiÖn, giíi h¹n c¸c phÇn viÖc hoÆc h¹ng môc ®­îc ®iÒu chØnh vµ c«ng thøc ®iÒu chØnh gi¸. + §­îc c¸c bªn liªn quan x¸c nhËn, ®­îc ng­êi cã thÈm quyÒn cho phÐp, ¸p dông trong c¸c tr­êng hîp: - Khi cã nh÷ng khèi l­îng, sè l­îng ph¸t sinh (t¨ng hoÆc gi¶m) kh«ng ph¶i do nhµ thÇu g©y ra; - Khi cã sù biÕn ®éng vÒ gi¸ do chÝnh s¸ch cña nhµ n­íc thay ®æi ®èi víi c¸c yÕu tè nh©n c«ng, nguyªn vËt liÖu vµ thiÕt bÞ cña nh÷ng hîp ®ång cã ®iÒu chØnh gi¸ víi thêi gian thùc hiÖn trªn 12 th¸ng. Tr­ît gi¸ chØ ®­îc tÝnh tõ th¸ng thø 13 kÓ tõ thêi ®iÓm b¾t ®Çu thùc hiÖn hîp ®ång. + Gi¸ trÞ cña hîp ®ång sau khi ®iÒu chØnh kh«ng ®­îc v­ît tæng dù to¸n, dù to¸n hoÆc gi¸ gãi thÇu x¸c ®Þnh trong kÕ ho¹ch ®Êu thÇu ®· ®­îc duyÖt. Tæng gi¸ trÞ ®iÒu chØnh vµ gi¸ trÞ c¸c hîp ®ång thuéc dù ¸n kh«ng ®­îc v­ît tæng møc ®Çu t­ ®­îc duyÖt. d. Néi dung ph­¬ng ph¸p ®Êu thÇu trong n­íc. §iÒu kiÖn cña bªn tham ra dù thÇu trong n­íc: C¸c ®¬n vÞ x©y l¾p ®Òu cã thÓ tham ra dù s¬ tuyÓn ®Êu thÇu khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - Ph¶i cã giÊy phÐp kinh doanh vµ giÊy phÐp hµnh nghÒ x©y dùng theo ®óng víi lo¹i c«ng viÖc cña c«ng tr×nh ®Êu thÇu. §óng ph¹m vi ho¹t ®éng ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn cÊp theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc. §iÒu kiÖn nµy nh»m ®¶m b¶o Nhµ thÇu lµ mét tæ chøc kinh doanh hîp ph¸p. - Ph¶i cã ®ñ n¨ng lùc vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, tµi chÝnh, nh©n c«ng,... ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra trong hå s¬ mêi thÇu. - Mét tæ chøc tham ra ®Êu thÇu chØ ®­îc phÐp göi mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét c«ng tr×nh ®Êu thÇu nÕu ®¬n vÞ chän qua vßng s¬ tuyÓn. NÕu cã sù liªn danh ®Ó dù thÇu th× ph¶i cö mét ®¹i diÖn, ®¬n vÞ ®¹i diÖn ph¶i cã 40% vèn cña liªn danh vµ ph¶i kª khai râ c¸c ®¬n vÞ liªn danh. TÊt nhiªn, ®¬n vÞ liªn danh còng ph¶i cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn trªn vµ cïng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång x©y l¾p víi chñ ®Çu t­ nÕu tróng thÇu. Gi÷a c¸c ®¬n vÞ liªn danh ph¶i cã hîp ®ång liªn danh vµ ph¶i cã hîp ®ång kinh tÕ ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm vµ quyÒn lîi cña tõng ®¬n vÞ. 11
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Bªn c¹nh ®ã, nhµ thÇu chÝnh ph¶i chuÈn bÞ toµn bé hå s¬ sau khi tham kh¶o vµ t×m hiÓu kü c¸c yÕu tè cã liªn quan ®Õn c«ng tr×nh göi ®Õn chñ ®Çu t­. Bªn mêi thÇu kh«ng ®­îc tham ra víi t­ c¸ch lµ Nhµ thÇu ®èi víi c¸c gãi thÇu do m×nh tæ chøc 2. C¸c h×nh thøc ®Êu thÇu quèc tÕ Nãi chung, ®Êu thÇu quèc tÕ còng cã c¸c h×nh thøc t­¬ng tù nh­ ®Êu thÇu trong n­íc ®ã lµ: . §Êu thÇu réng r·i. . §Êu thÇu h¹n chÕ. . ChØ ®Þnh thÇu. a. NhiÖm vô cña Nhµ thÇu muèn tham dù thÇu: §Ó cã thÓ tham gia ®Êu thÇu, tr­íc hÕt nhµ thÇu cÇn ph¶i nghiªn cøu, kiÓm tra kü l­ìng khèi l­îng ®Æc ®iÓm, ph¹m vi c«ng viÖc, ®iÒu kiÖn thi c«ng, c¸c thiÕt bÞ cÇn dïng,... §©y lµ viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng ë mét sè n­íc TBCN C¸c yªu cÇu ®èi víi nhµ thÇu: Nép ®¬n dù thÇu kÌm theo hå s¬ dù thÇu gåm: Chøng chØ hµnh nghÒ XD; sè l­îng vµ tr×nh ®é c¸n bé, c«ng nh©n, m¸y mãc thiÕt bÞ tham gia vµo dù ¸n ®Êu thÇu; sè l­îng c¸c c«ng tr×nh t­¬ng tù gãi thÇu ®· x©y dùng tr­íc ®©y ®­îc kh¸ch hµng x¸c nhËn; ph¶i xuÊt tr×nh t×nh tr¹ng lµnh m¹nh vÒ tµi chÝnh; nÕu liªn danh ®Ó ®Êu thÇu ph¶i th«ng b¸o víi chñ ®Çu t­. b. Tr×nh tù tæ chøc ®Êu thÇu - S¬ tuyÓn: Mêi c¸c nhµ thÇu dù tuyÓn, ph¸t vµ nép c¸c tµi liÖu nép s¬ tuyÓn, ph©n tÝch c¸c sè liÖu dù s¬ tuyÓn, lùa chän vµ th«ng b¸o danh s¸ch c¸c nhµ thÇu. - NhËn ®¬n thÇu: So¹n th¶o tµi liÖu ®Êu thÇu, ph¸t tµi liÖu ®Êu thÇu, danh s¸ch c¸c nhµ thÇu ®· tham quan th¨m c«ng tr×nh, söa ®æi bæ xung tµi liÖu ®Êu thÇu, xö lý c¸c th¾c m¾c cña c¸c øng thÇu, nhËn ®¬n thÇu. - Më vµ ®¸nh gi¸ thÇu: Më ®¬n thÇu, ®¸nh gi¸ ®¬n thÇu, ký hîp ®ång giao nhËn thÇu. c. Gi¸ thanh to¸n trong ®Êu thÇu. §Ó tÝnh gi¸ x©y dùng c«ng tr×nh th× Chñ ®Çu t­ vµ Nhµ thÇu ®Òu dùa vµo gi¸ ®Þnh møc cña Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ céng thªm mét kho¶n l·i (Chi phÝ vËt t­, 12
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nh©n c«ng, khÊu hao m¸y mãc thiÕt bÞ, ...). Tuy nhiªn, cã hai c¸ch thanh to¸n gi¸ c«ng tr×nh nh­ sau: - Gi¸ trän gãi: Khi ký hîp ®ång th× gi÷a chñ ®Çu t­ vµ nhµ thÇu ®· x¸c ®Þnh mét møc gi¸ nhÊt ®Þnh mµ bªn Nhµ thÇu ®­a ra. Khi c«ng tr×nh hoµn thµnh th× Chñ ®Çu t­ còng chØ tr¶ cho Nhµ thÇu ®óng b»ng khèi l­îng tiÒn ®ã (NÕu kh«ng cã sù thay ®æi gi¸ ®Þnh møc). - Gi¸ tÝnh theo chi phÝ thùc tÕ céng thªm mét kho¶n l·i tÝnh b»ng phÇn tr¨m chi phÝ: Khi thanh to¸n theo gi¸ nµy, Nhµ thÇu ®­îc Chñ ®Çu t­ thanh to¸n toµn bé chi phÝ thùc tÕ (vËt liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ, nh©n c«ng,...) ®­îc Chñ ®Çu t­ chÊp nhËn, cßn l·i cã nhiÒu c¸ch tÝnh: Cã thÓ b»ng phÇn tr¨m theo chi phÝ thùc tÕ, cã thÓ tÝnh theo phÇn tr¨m chi phÝ dù to¸n do hai bªn ký kÕt t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång. 3. C¸c chØ tiªu chñ yÕu ®­îc sö dông trong ®Êu thÇu X©y l¾p Sau khi nhËn vµ nghiªn cøu kü hå s¬ mêi thÇu cña Chñ ®Çu t­, c¸c Nhµ thÇu cÇn ph¶i ®­a ra ®­îc h×nh thøc c¹nh tranh dùa trªn lîi thÕ cña m×nh ®Ó hy väng ®¹t ®­îc môc ®Ých cuèi cïng lµ nhËn ®­îc thÇu ë vßng mét lµ giai ®o¹n s¬ tuyÓn. Nhµ thÇu ph¶i cã ®­îc c¸c chØ tiªu sau: - T×nh tr¹ng tµi chÝnh: Doanh thu hµng n¨m b×nh qu©n tõ c¸c hîp ®ång thùc hiÖn trong vßng hai n¨m võa qua, kh¶ n¨ng ®¶m b¶o tµi chÝnh cho ho¹t ®éng x©y l¾p c«ng tr×nh ®Êu thÇu th«ng qua tû lÖ % so víi gÝa cña hîp ®ång trong n¨m cµng cao cµng tèt. - N¨ng lùc vÒ qu¶n lý vµ ®éi ngò c«ng nh©n: Tr×nh ®é, n¨ng lùc, kinh nghiÖm cña ng­êi l·nh ®¹o vµ bé m¸y qu¶n lý, n¨ng lùc nghÒ nghiÖp vµ sù thÝch hîp cña ®éi ngò c«ng nh©n cµng cao cµng tèt, sè l­îng thÇu phô cµng Ýt cµng tèt, phÇn c«ng viÖc thÇu phô ®¶m nhËn kh«ng ph¶i lµ phÇn c«ng viÖc chÝnh. - N¨ng lùc m¸y mãc thiÕt bÞ: Møc ®é ®¸p øng yªu cÇu m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng cã s½n phï hîp víi tÝnh chÊt c«ng viÖc x©y l¾p vµ cã tÝnh ­u viÖt cao. C¸c thiÕt bÞ chñ yÕu ph¶i ®i thuª cµng Ýt cµng tèt (cã s½n), sè n¨m ®· sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng chÝnh cµng Ýt cµng tèt. - C¸c c«ng tr×nh ®¬n vÞ dù tuyÓn ®· thi c«ng trong 5 n¨m qua (kinh nghiÖm): Ph¹m vi tham ra c¸c c«ng tr×nh trong n­íc cµng réng cµng tèt. So s¸nh tæng qu¸t vÒ kinh phÝ gi÷a møc ®é c«ng viÖc ®· lµm víi c¸c c«ng tr×nh ®ang ®Êu thÇu b×nh qu©n trong n¨m cµng cao cµng tèt. So s¸nh khèi l­îng c«ng viÖc cã tÝnh chÊt kü thuËt c«ng nghÖ kh¸c nhau b×nh qu©n trong n¨m ®¬n vÞ ®· lµm theo 13
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. hîp ®ång so víi khèi l­îng b×nh qu©n trong n¨m theo dù kiÕn cña c«ng tr×nh ®ang ®Êu thÇu. Møc ®é ®· bÞ khiÕu n¹i, kiÖn tông cµng Ýt cµng tèt. Khi ®· qua ®­îc vßng mét, Chñ ®Çu t­ xÐt ®Õn vßng hai (xÐt chän): Th«ng th­êng c¸c nhµ thÇu gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n ë giai ®o¹n nµy. §Ó cã thÓ giµnh phÇn th¾ng vÒ m×nh trong cuéc c¹nh tranh nµy, c¸c Nhµ thÇu cÇn ph¶i ®­a ra ®­îc c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn, c¸c chØ tiªu cô thÓ mµ Chñ ®Çu t­ quan t©m nhÊt ®ã lµ: a. ChØ tiªu chÊt l­îng, kü thuËt c«ng tr×nh: §¸nh gi¸ trªn c¸c néi dung sau: - Møc ®é ®¸p øng cña hå s¬ dù thÇu so víi yªu cÇu kü thuËt, chÊt l­îng vËt t­, thiÕt bÞ nªu trong hå s¬ thiÕt kÕ vµ chØ dÉn kü thuËt, tho¶ m·n sù mong muèn Chñ ®Çu t­ còng nh­ ng­êi tiªu dïng. Trong s¶n xuÊt kinh doanh x©y dùng th× chÊt l­îng s¶n phÈm chÝnh lµ chÊt l­îng c¸c c«ng tr×nh, nã biÓu hiÖn ë tÝnh n¨ng, tuæi thä ®é tin cËy, an toµn, tÝnh kü thuËt, tÝnh kinh tÕ cña c«ng tr×nh. -TÝnh hîp lý vµ kh¶ thi cña c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt, biÖn ph¸p vµ tæ chøc thi c«ng; - §¶m b¶o ®iÒu kiÖn vÖ sinh m«i tr­êng, vµ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh­ phßng ch¸y, an toµn lao ®éng; - Møc ®é ®¸p øng cña thiÕt bÞ thi c«ng vÒ sè l­îng chñng lo¹i, chÊt l­îng vµ tiÕn ®é huy ®éng cho c«ng tr×nh. - Bè trÝ nh©n lùc t¹i hiÖn tr­êng kÌm theo danh s¸ch c¸c c¸n bé chñ chèt, tr×nh ®é, kinh nghiÖm, nhiÖm vô dù kiÕn ®­îc giao. - Hå s¬ chi tiÕt râ rµng, s¬ ®å tæ chøc hiÖn tr­êng hîp lý. - Thùc hiÖn b¶o hµnh c«ng tr×nh theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh. b. ChØ tiªu gi¸ dù thÇu vµ gi¸ xÐt thÇu: Nhµ thÇu ph¶i ®­a ra ®­îc møc gi¸ dù thÇu kh«ng v­ît gi¸ xÐt thÇu do Chñ ®Çu t­ ®­a ra. Tuy nhiªn, ph¶i dùa trªn c¬ së gi¸ c¶ thÞ tr­êng vµ thÕ m¹nh vèn cã cña m×nh (n¬i cung cÊp nguyªn vËt liÖu, ph­¬ng tiÖn vËn chuyÓn,...) ®Ó ®­a ra møc gi¸ phï hîp cã thÓ c¹nh tranh ®­îc víi c¸c nhµ thÇu cïng tham dù kh¸c. Tuy nhiªn, ë tõng tr­êng hîp, hoµn c¶nh kh¸c nhau c¸c Nhµ thÇu cã thÓ ®­a ra c¸c møc gi¸ kh¸c nhau nh»m ®¹t ®­îc môc ®Ých hiÖn t¹i cña m×nh. Nhµ thÇu cã thÓ ®­a ra møc gi¸ cao khi nhËn thÊy m×nh cã c«ng nghÖ, kh¶ n¨ng ®éc 14
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. quyÒn. §­a ra gi¸ thÊp khi thÊy nhiÒu ®èi thñ cã tiÒm lùc ngang hoÆc h¬n m×nh vµ nh»m ng¨n chÆn c¸c ®èi thñ c¹nh tranh míi. Tuy nhiªn, Nhµ thÇu ®­a ra gi¸ thÊp nh­ng ph¶i ®¶m b¶o vÒ mäi mÆt cña chñ ®Çu t­ ®· ®Ò ra. HiÖn nay, c¸c nhµ thÇu th­êng kÕt hîp c¶ hai ph­¬ng ph¸p trªn ®ã lµ sù linh ho¹t trong thÞ tr­êng, tuú thuéc vµo hoµn c¶nh cô thÓ mµ Nhµ thÇu ®­a ra møc gi¸ thÝch hîp ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. c. ChØ tiªu thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh: Dï c«ng tr×nh ph¶i thùc hiÖn trong mét kho¶ng thêi gian dµi hay ng¾n, chØ tiªu thêi gian hoµn thµnh c«ng tr×nh do Nhµ thÇu ®­a ra (so s¸nh víi thêi gian chñ ®Çu t­ yªu cÇu) lµ rÊt quan träng, mang tÝnh chÊt c¹nh tranh cao khi tham ra ®Êu thÇu v×: NÕu ®­a ra ®­îc biÖn ph¸p tæ chøc thi c«ng lµm rót ng¾n ®­îc thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh (lµm gi¶m ø ®äng vèn, nhanh chãng ®­a c«ng tr×nh vµo sö dông) th× cã kh¶ n¨ng tróng thÇu cao h¬n. §­a ra ®­îc tiÕn ®é hoµn thµnh gi÷a c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh cã liªn quan nh»m gi¶i quyÕt hîp lý phÇn t¹m øng vèn cho m×nh. Nãi tãm l¹i, tiÕn ®é thi c«ng lµ mét vÊn ®Ò quan träng, lµ mét c«ng cô c¹nh tranh cÇn thiÕt vµ h÷u hiÖu cña doanh nghiÖp x©y dùng trong ®Êu thÇu x©y l¾p. Nã b¾t buéc c¸c nhµ qu¶n lý DN ph¶i lùa chän c«ng nghÖ, kü thuËt thi c«ng vµ biÖn ph¸p thi c«ng hîp lý vµ hiÖu qu¶ nh»m t¹o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho Doanh nghiÖp cña m×nh 4. Tr×nh tù qu¸ tr×nh ®Êu thÇu. Tr­íc khi tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p, Chñ ®Çu t­ ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ hå s¬ mêi thÇu gåm cã: * Hå s¬ mêi c¸c Nhµ thÇu dù tuyÓn (Vßng 1): Chñ ®Çu t­ lËp th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ: - Kh¸i qu¸t vÒ dù ¸n (®Þa ®iÓm, quy m« c«ng tr×nh, nguån vèn ®Çu t­...,) - Chñ c«ng tr×nh - Tæ chøc t­ vÊn. - Thêi h¹n x©y dùng c«ng tr×nh. - ChØ dÉn s¬ bé néi dung hå s¬ dù tuyÓn. - Ngµy ph¸t v¨n kiÖn s¬ tuyÓn vÒ nép ®¬n dù s¬ tuyÓn. - Ngµy Nhµ thÇu nép hå s¬ dù s¬ tuyÓn * Hå s¬ mêi ®Êu thÇu gåm: 15
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Th­ mêi thÇu. - H­íng dÉn cho c¸c ®¬n vÞ dù thÇu. - §iÒu kiÖn cña hîp ®ång (®iÒu kiÖn chung vµ riªng). - Hå s¬ thiÕt kÕ kü thuËt vµ b¶n vÏ thi c«ng. - B¶n thuyÕt minh vÒ ®Æc ®iÓm kü thuËt. - B¶n tiªn l­îng ®Ó tÝnh gi¸ dù thÇu. Trong ®ã ph¶i nªu râ mÆt b»ng gi¸ vµ tû gi¸ hèi ®o¸i (nÕu cã). - MÉu ®¬n dù thÇu vµ c¸c phô lôc. - MÉu b¶o l·nh dù thÇu. - MÉu b¶o l·nh ®¶m b¶o thùc hiÖn hîp ®ång. - Thêi gian nép hå s¬ dù thÇu, thêi gian vµ ®Þa ®iÓm më thÇu. - C¸c tµi liÖu bç xung (nÕu cã). - C¸c tµi liÖu cÇn thiÕt kh¸c. Bªn c¹nh ®ã, Chñ ®Çu t­ ph¶i tÝnh to¸n gi¸ xÐt thÇu tr×nh cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt lµm c¨n cø xÐt chän gi¸ tróng thÇu. Møc gi¸ nµy ®­îc gi÷ bÝ mËt cho ®Õn khi c¸c nhµ thÇu ®· ®­a ra møc gi¸ ®Êu thÇu cña m×nh, nh»m môc ®Ých ®Ó c¸c Nhµ thÇu nªu ra nhiÒu møc gi¸ kh¸c nhau tõ ®ã lùa chän ra ®­îc Nhµ thÇu cã møc gi¸ hîp lý nhÊt. Tuy nhiªn, Chñ ®Çu t­ cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®­îc kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cho c«ng tr×nh ®Ó ®¶m b¶o ®ñ vèn thanh to¸n theo hîp ®ång vµ chØ tæ chøc ®Êu thÇu x©y l¾p nh÷ng c«ng tr×nh hay h¹ng môc c«ng tr×nh cã khèi l­îng lín t­¬ng øng víi kh¶ n¨ng huy ®éng vèn. NÕu sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh míi huy ®éng ®­îc vèn theo kh¶ n¨ng ®· x¸c ®Þnh th× Chñ ®Çu t­ ph¶i ghi râ trong th«ng b¸o mêi thÇu ®Ó c¸c Tæ chøc x©y l¾p nµo muèn dù thÇu xem xÐt kh¶ n¨ng cña m×nh tr­íc khi tham ra dù thÇu. Sau khi ®· chuÈn bÞ ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó cã thÓ ®øng ra ®Êu thÇu hoÆc chän thÇu, Chñ ®Çu t­ cÇn ph¶i ®¨ng ký vÒ viÖc tæ chøc ®Êu thÇu, chän thÇu víi c¬ quan quyÕt ®Þnh ®Çu t­: Bé hoÆc Së qu¶n lý x©y dùng chuyªn ngµnh. Khi ®· ®­îc chÊp nhËn, Chñ ®Çu t­ tiÕn hµnh th«ng b¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng vÒ viÖc mêi c¸c Nhµ thÇu tham dù s¬ tuyÓn ®èi víi c¸c c«ng tr×nh ¸p dông h×nh thøc ®Êu thÇu réng r·i (cßn h×nh 16
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. thøc ®Êu thÇu h¹n chÕ th× th«ng b¸o hÑp ë ®ñ møc yªu cÇu). Bªn c¹nh ®ã Chñ ®Çu t­ sÏ ph¸t hµnh chØ dÉn nép hå s¬ vµ c¸c c©u hái ®Õn tõng ®¬n vÞ dù s¬ tuyÓn víi néi dung vÒ n¨ng lùc cña tõng Nhµ thÇu. Sau khi c¸c Nhµ thÇu ®· qua vßng s¬ tuyÓn, Chñ ®Çu t­ sÏ cã th«ng b¸o cô thÓ b»ng v¨n b¶n ®Õn tõng Nhµ thÇu vµ mêi mua hå s¬ dù thÇu. Mét tæ chøc tham ra ®Êu thÇu chØ ®­îc phÐp göi mét ®¬n vÞ dù thÇu trong mét c«ng tr×nh ®Êu thÇu nÕu ®¬n vÞ chän qua vßng s¬ tuyÓn. NÕu cã sù liªn danh ®Ó dù thÇu th× ph¶i cö mét ®¹i diÖn. Hå s¬ dù thÇu bao gåm: - §¬n dù thÇu - B¶n sao ®¨ng ký kinh doanh vµ c¸c chøng chØ nghÒ nghiÖp - B¶n tãm t¾t vÒ biÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng c«ng tr×nh, thêi h¹n x©y dùng vµ biÓu ®å tiÕn ®é thi c«ng trªn ®ã ghi râ sè l­îng, c«ng suÊt c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ thi c«ng chñ yÕu vµ sè m¸y mãc sö dông cho tõng c«ng viÖc, sè l­îng c«ng nh©n lao ®éng, tæ chøc qu¶n lý chÊt l­îng cña ®¬n vÞ. - Tµi liÖu giíi thiÖu n¨ng lùc cña Nhµ thÇu. - B¶ng kª khai c¸n bé ®iÒu hµnh chñ chèt cña c«ng tr×nh, b¶n kª sè l­îng c«ng nh©n sÏ trùc tiÕp tham ra thùc hiÖn c«ng tr×nh. - B¶ng dù to¸n gi¸ dù thÇu (lËp theo quy ®Þnh h­íng dÉn cña Chñ ®Çu t­. - B¶ng kª danh s¸ch thÇu phô lµm c«ng viÖc g× vµ gi¸ bao nhiªu. - GiÊy b¶o l·nh dù thÇu.. Khi ®· hoµn thµnh hå s¬ thÇu, c¸c Nhµ thÇu tiÕn hµnh nép vµ më thÇu c«ng khai theo thêi gian vµ ®Þa ®iÓm quy ®Þnh cña Chñ ®Çu t­ vµ ph¶i tu©n thñ hoµn toµn theo chÕ ®é vµ quy ®Þnh cña Nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu. Sau khi nhËn ®­îc c¸c hå s¬ thÇu, theo quy ®Þnh cña Chñ ®Çu t­ héi ®ång xÐt thÇu gåm: Ng­êi qu¶n lý dù ¸n ( thay mÆt Chñ ®Çu t­) , nhµ thiÕt kÕ , t­ vÊn, chuyªn gia t­ vÊn ®­îc mêi häp ®Ó xÐt chän nhµ thÇu theo c¸c møc ®iÓm ®­îc x©y dùng tr­íc cña Chñ ®Çu t­. Khi chän ®­îc Nhµ thÇu thÝch hîp, ng­êi qu¶n lý x©y dùng sÏ ph¶i lµm b¸o c¸o t­êng tr×nh ®Çy ®ñ lý do lùa chän Nhµ thÇu ®ã göi cho Chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan Nhµ n­íc. Chñ ®Çu t­ hoÆc c¬ quan Nhµ n­íc sÏ lµ ng­êi quyÕt ®Þnh cuèi cïng. 17
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V. C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng ®Êu thÇu trong x©y l¾p cña c¸c doanh nghiÖp x©y dùng. §Ó cã thÓ tù tin vµ n¾m ch¾c ®­îc phÇn th¾ng vÒ m×nh, c¸c DNXD cÇn ph¶i liªn tôc ph¸t huy, n©ng cÊp, thay ®æi thËt chÝnh x¸c, phï hîp, kÞp thêi c¸c nh©n tè sau ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n n¨ng lùc cña m×nh. 1. M«i tr­êng bªn ngoµi: a. ChÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu Khi tham ra ®Êu thÇu trong n­íc c¸c DNXD ®Òu ph¶i thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh chung cña nhµ n­íc vÒ ®Êu thÇu. Tuy nhiªn khi ®Êu thÇu khu vùc, quèc tÕ th× ®Ó t¨ng c­êng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cÇn ph¶i cã sù hç trî cña chÝnh phñ vÒ ®­ång lèi, chÝnh s¸ch riªng. Nh­ vËy, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ®ãng vai trß rÊt quan träng ¶nh h­ëng rÊt lín ®Õn kh¶ n¨ng th¾ng thÇu cña c¸c DNXD. b. ThÞ tr­êng ThÞ tr­êng lµ n¬i diÔn ra sù c¹nh tranh cña c¸c DN, ë ®ã ng­êi ta x¸c ®Þnh ®­îc ai cã ®ñ ®iÒu kiÖn th¾ng thÇu vµ ai sÏ bÞ lo¹i ra ngoµi. MÆt kh¸c thÞ tr­êng lµ c¬ së quan träng ®Ó h×nh thµnh nªn c¬ cÊu x©y l¾p vµ c¬ cÊu ®Êu thÇu, nã t¸c ®éng ®Õn ®Çu ra, ®Çu vµo cña dù ¸n x©y dùng. H¬n n÷a thÞ tr­êng lµ n¬i ®Ò ra c¸c nhu cÇu vµ môc tiªu phôc vô cho viÖc tæ chøc ®Êu thÇu. ë ®ã cã c¸c yÕu tè cung, cÇu, gi¸ c¶ lªn xuèng thÊt th­êng,... ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc ®Çu t­ vµ x¸c ®Þnh gi¸ dù thÇu. Do vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng thÞ tr­êng lµ nh©n tè ¶nh h­ëng quyÕt ®Þnh ®Õn sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét dù ¸n ®­îc ®­a ra ®Êu thÇu trong x©y l¾p. 2. Néi bé doanh nghiÖp (DN) Cã thÓ nãi r»ng c¸c nh©n tè thuéc vÒ DN (ph­¬ng ph¸p qu¶n lý, m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng, tµi chÝnh,...) ®ãng vai trß rÊt quan träng ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh khi tham ra ®Êu thÇu X©y l¾p. C¸c chñ ®Çu t­ khi ®¸nh gi¸ xÐt chän ®¬n vÞ tróng thÇu còng th­êng xem xÐt t×m hiÓu vµ ®¸nh gi¸ c¸c nh©n tè ®ã mét c¸ch cÈn thËn, chÆt chÏ vµ chÝnh x¸c nh»m lùa chän ®­îc ®¬n vÞ cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó thùc hiÖn dù ¸n. a. C¸c nh©n tè vÒ m¸y mãc, thiÕt bÞ cña DN: C¸c DN khi tham ra ®Êu thÇu x©y l¾p, tÊt yÕu ph¶i tr×nh bµy vÒ phÇn m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn cã cña m×nh ®Ó chñ ®Çu t­ ®¸nh gi¸. §Ó cã thÓ c¹nh tranh ®­îc, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã c¸c lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cã c¸c yÕu tè sau: 18
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tr­íc hÕt m¸y mãc, thiÕt bÞ cña doanh nghiÖp ph¶i lµ nh÷ng lo¹i phï hîp víi nhu cÇu thi c«ng vµ ®¹t hiÖu qu¶ cao, bªn c¹nh ®ã m¸y mãc thiÕt bÞ ph¶i mang tÝnh chÊt ®ång bé, phï hîp víi gi¸ c¶ vµ chÊt l­îng s¶n phÈm do c«ng nghÖ ®ã s¶n xuÊt ra. - TiÕp theo lµ sè l­îng vµ chñng lo¹i m¸y mãc thiÕt bÞ cña DN hiÖn cã. NÕu sè l­îng vµ chñng lo¹i cµng nhiÒu, cµng hiÖn ®¹i, sè n¨m sö dông Ýt, c«ng suÊt lín th× nã ®¸nh gi¸ doanh nghiÖp cã l­îng tµi s¶n cè ®Þnh lín, kh¶ n¨ng sö dông c¸c lo¹i m¸y mãc, thiÕt bÞ cao, dÔ dµng huy ®éng nguån lùc s½n cã cña m×nh. Cho nªn nã t¸c ®éng tíi hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung cña DN vµ kh¶ n¨ng huy ®éng tèi ®a nguån lùc vËt chÊt s½n cã phôc vô cho viÖc c¹nh tranh cña m×nh. b. C¸c nh©n tè vÒ tµi chÝnh DN: M¸y mãc thiÕt bÞ lµ tµi s¶n cè ®Þnh cña DN, nã ®ãng vai trß quan träng, nh­ng tµi s¶n l­u ®éng cña DN còng ®ãng vai trß kh«ng kÐm. ThËt vËy c¸c nh©n tè vÒ nguån tµi chÝnh cã ¶nh h­ëng rÊt lín tíi kh¶ n¨ng c¹nh tranh trong ®Êu thÇu cña c¸c DNXD. - Tr­íc hÕt, c¸c nh©n tè vÒ tµi chÝnh thÓ hiÖn ë quy m« tµi chÝnh cña DN cã lín hay kh«ng. DN nµo cã quy m« tµi chÝnh lín th× cµng cã søc c¹nh tranh m¹nh v× hç trî ®­îc Chñ ®Çu t­ khi Chñ ®Çu t­ cÇn hç trî vèn. - TiÕp ®Õn lµ kh¶ n¨ng huy ®éng vèn vµ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o vèn l­u ®éng cña DN. §©y lµ hai nh©n tè gãp phÇn n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña DN khi tham gia ®Êu thÇu. Huy ®éng vèn vµ ®¶m b¶o ®­îc nguån vèn sÏ t¹o ra cho DN m¹nh d¹n trong qu¸ tr×nh thi c«ng vµ tham gia ®Êu thÇu. - Møc lîi nhuËn b×nh qu©n hµng n¨m tõ c¸c hîp ®ång ®· thi c«ng thùc hiÖn thÓ hiÖn tÝnh hiÖu qu¶ trong kinh doanh cña DN. NÕu ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ cao sÏ ®¹t ®­îc uy tÝn cao ®èi víi b¹n hµng còng nh­ ®èi víi c¸c nhµ tµi trî, ®Æc biÖt ®èi víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng. - MÆt kh¸c, nh©n tè tæng sè nî ph¶i tr¶ vµ nî ph¶i tr¶ trong kú ¶nh h­ëng tíi møc ®é c¹nh tranh cña DN. NÕu hÖ sè nî cao sÏ mang l¹i lîi nhuËn lín cho DN khi kinh doanh cã hiÖu qu¶ (do chiÕm dông ®­îc vèn cña kh¸ch hµng), tuy nhiªn nÕu kinh doanh sa sót th× l¹i mang l¹i nhiÒu rñi ro cho DN. H¬n n÷a sÏ lµm cho kh¶ n¨ng c¹nh tranh bÞ gi¶m sót. V× thÕ c¸c DN chØ nªn cã møc ®é nî võa ph¶i, phï hîp víi sè vèn hiÖn cã cña DN - Mét nh©n tè quan träng n÷a lµ n¨ng lùc cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý tµi chÝnh. NÕu nh­ ®éi ngò nµy cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao, xö lý kÞp thêi c¸c vÊn 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản