Đề tài : Quản lý băng đĩa CD

Chia sẻ: Vo Kiem | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
268
lượt xem
60
download

Đề tài : Quản lý băng đĩa CD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

II.Mô hình vật lý MA_BD = MA_BD CT_BANG_DIA MA_BD VARCHAR2(5) MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_NHOM = MA_NHOM NHOM MA_NHOM varchar(5) TEN_NHOM varchar(50) MA_NHOM = MA_NHOM MA_BD TEN_BD BANG_DIA VARCHAR2(5) VARCHAR2(50) MA_BD = MA_BD DIEN_GIAI MA_CD MA_BD MA_THE_LOAI TEN_CD NGAY_NHAP NAM_SX CD varchar(50) VARCHAR2(10) VARCHAR2(5) VARCHAR2(10) VARCHAR2(50) DATE INTEGER MA_CD = MA_CD CD_NHOM MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_CD VARCHAR2(10) MA_THE_LOAI = MA_THE_LOAI MA_CD = MA_CD MA_LOI TEN_LOI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài : Quản lý băng đĩa CD

  1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Khoa Hoïc Töï Nhieân Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin ÑEÀ TAØI: QUAÛN LYÙ BAÊNG ÑÓA CD
  2. Đề tài: CD Catalog Page 2 of 5 I. Moâ hình quan nieäm: CT Bang dia BD_CTBD Nhom Nhom CD Nhom CTBD Ma Nhom Ten Nhom Bang dia CD CD NHOM Ma BD Ma CD Ten BD BangDia CD Ten CD CD NHOM Ngay Nhap Nam SX TheLoai CD Dien giai CD File Loi NoiDung TheLoai Ma Loi Ma File Ma The loai Ten Loi Ten File Ten The loai Thoi gian Loi Thu Muc La Thu Muc Ca si II. Moâ hình vaät lyù: CT_BANG_DIA MA_BD = MA_BD MA_BD VARCHAR2(5) NHOM MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_NHOM = MA_NHOM MA_NHOM varchar(5) TEN_NHOM varchar(50) MA_NHOM = MA_NHOM CD DIEN_GIAI varchar(50) CD_NHOM BANG_DIA MA_CD VARCHAR2(10) MA_NHOM VARCHAR2(5) MA_BD VARCHAR2(5) MA_BD VARCHAR2(5) MA_CD VARCHAR2(10) TEN_BD VARCHAR2(50) MA_CD = MA_CD MA_BD = MA_BD MA_THE_LOAI VARCHAR2(10) TEN_CD VARCHAR2(50) MA_THE_LOAI = MA_THE_LOAI NGAY_NHAP DATE NAM_SX INTEGER MA_CD = MA_CD LOI NOIDUNG THELOAI MA_LOI INTEGER MA_CD VARCHAR2(10) MA_THE_LOAI VARCHAR2(10) TEN_LOI VARCHAR2(100) MA_FILE INTEGER TEN_THE_LOAI VARCHAR2(50) THOI_GIAN_LOI DATE TEN_FILE VARCHAR2(100) THU_MUC VARCHAR2(500) LA_THU_MUC NUMBER(1) CA_SI VARCHAR2(100)
  3. Đề tài: CD Catalog Page 3 of 5 III. Moät soá chöùc naêng chính cuûa chöông trình: 1. Kết nối CSDL Cung cấp thoâng tin kết nối tới CSDL treân Oracle Server. 2. Maøn hình giao diện chính:
  4. Đề tài: CD Catalog Page 4 of 5 Maøn hình naøy hoạt ñộng tựa như một chương trình Windows Explorer. Chương trình hoạt ñộng trong cơ chế tương taùc “ cộng” với người duøng nghĩa laø thoâng tin chỉ ñược nạp khi coù yeâu cầu. Vì thế tốc ñộ thực thi hay tìm kiếm sẽ khoâng bị phụ thuộc vaøo số lượng CD ta nhập. Thoâng tin sẽ ñược nạp ñeå tìm kiếm theo từng năm nhằm giảm bớt lượng thoâng tin thể hiện vaø cũng nhằm tăng tốc ñộ tìm kiếm. 3. Nhập mới một CD hay một Thư mục treân CD Coù thể chỉ nhập cấu truùc caây thư mục hay toaøn bộ caáu truùc caây thư mục veà tập tin treân ñóa.
  5. Đề tài: CD Catalog Page 5 of 5 3. Tìm kiếm một CD hay một Thư mục treân CD: Hiện tại chương trình cung cấp 4 thao taùc tìm kiếm thoâng tin: 1. Tìm theo ñóa CD: Mỗi CD khi lưu phải ñược cung cấp một thoâng tin tương ứng. 2. Tìm theo danh mục: Caùc CD khi lưu bắt buộc phải thuộc về một hay nhiều phaân loại ñóa. 3. Tìm theo tập tin / thư mục: Nhập teân file/directory cần tìm. 4. Tìm kiếm naâng cao: Kết hợp vôùi caùc muïc 1, 2, 3.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản