DE THI ASP_ Lập trình Web

Chia sẻ: Le Huu Tho Tho | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

1
802
lượt xem
201
download

DE THI ASP_ Lập trình Web

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo công nghệ thông tin môn lập trình Web. ( Đề thi kết thúc học phần)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DE THI ASP_ Lập trình Web

  1. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 1 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng TINTUC cấu trúc như sau Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các tin tức b). Hiển thị danh sách các tin tức c). Sửa thông tin về tin tức d). Xoá tin tức ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 2 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng THUOC cấu trúc như sau Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các thuốc b). Hiển thị danh sách các thuốc c). Sửa thông tin về thuốc d). Xoá thuốc
  2. ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 3 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng SINHVIEN cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các sinh viên b). Hiển thị danh sách các sinh viên c). Sửa thông tin về sinh viên d). Xoá sinh viên ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 4 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng SACH cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các sách
  3. b). Hiển thị danh sách các sách c). Sửa thông tin về sách d). Xoá sách ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 5 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng AO cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các áo b). Hiển thị danh sách các áo c). Sửa thông tin về áo d). Xoá áo ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 6 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng HoSo cấu trúc như sau:
  4. Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các hồ sơ b). Hiển thị danh sách các hồ sơ c). Sửa thông tin về hồ sơ d). Xoá hồ sơ ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 7 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng HANGHOA cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các hàng hoá b). Hiển thị danh sách các hàng hoá c). Sửa thông tin về hàng hoá d). Xoá hàng hoá ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 8 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng DSXEMAY cấu trúc như sau:
  5. Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các xe máy b). Hiển thị danh sách các xe máy c). Sửa thông tin về xe máy d). Xoá xe máy ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 9 Lần thi: 1 Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng CONGTY cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các công ty b). Hiển thị danh sách các công ty c). Sửa thông tin về công ty d). Xoá công ty ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN: LẬP TRÌNH WEB Đề số: 10 Lần thi: 1
  6. Thời gian: 40 phút Câu 1. Trong MS Access hoặc MS SQL Server Hãy tạo bảng BENHNHAN cấu trúc như sau: Câu 2. Hãy dùng ngôn ngữ lập trình ASP ( Active Server Pages) để thực hiện các công việc sau: a). Nhập vào một danh sách các bệnh nhân b). Hiển thị danh sách các bệnh nhân đã ra viện c). Sửa thông tin về bệnh nhân d). Xoá bệnh nhân
Đồng bộ tài khoản