intTypePromotion=3

ĐỀ THI MẪU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ (Cao học kinh tế)

Chia sẻ: Nguyen Giang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
490
lượt xem
157
download

ĐỀ THI MẪU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ (Cao học kinh tế)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi mẫu môn Chính sách thuế cho Sinh viên Cao học kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI MẪU PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THUẾ (Cao học kinh tế)

 1. THI M U PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH THU I. Lý thuy t 1. Theo quan i m c a Harberger, m t kho n thu ánh vào u ra c a m t ngành làm gi m giá tương i c a u vào s d ng nhi u trong ngành ó và gây b t l i cho m t s ngư i. Anh, ch hay bình lu n quan i m nói trên c a Harberger và hãy ch rõ ngư i b b t l i là ai? 2. M t h th ng thu như th nào ư c xem là n i so v i n n kinh t ? Hãy phân tích nh ng tác ng tích c c và b t l i c a h th ng thu n i. 3. Phân bi t ba lý thuy t v s hy sinh h u d ng trong thu lũy ti n. 4. Trư c tình tr ng ô nhi m gia tăng, chính ph nư c c ng hòa A ang xem xét các bi n pháp ngăn ch n và gi m thi u tình tr ng này. Gi s b n là m t chuyên viên ư c chính ph m i n trình bày ý ki n v hai trư ng h p: (i) c p phép cho quy n gây ô nhi m (pollution permits) và (ii) ánh m t kho n thu lên nh ng s n ph m gây ô nhi m. Hãy nêu ph n trình bày c a b n và s d ng th n u c n. 5. Hãy ch ng minh r ng kinh t nh nh p kh u không nên ánh thu nh p kh u, còn n n kinh t l n nh p kh u có cơ h i t ư c th ng dư qu c gia ròng n u ánh thu nh p kh u theo m t thu su t thích h p? 6. Trong lĩnh v c thu , phân tích tác ng t ng th là gì. Cho ví d minh h a. 7. Hãy cho bi t trư ng h p nào phân tích thu theo mô hình cân b ng b ph n và trư ng h p nào phân tích thu theo mô hình cân b ng t ng th . 8. Phân bi t hi u ng thu nh p (income effect) và hi u ng thay th (substitution effect) khi chính ph ánh thu thu nh p cá nhân. 9. So sánh thu thu nh p cá nhân và thu tài s n trên các phương di n: tính công b ng và tính hi u qu . Liên h th c ti n Vi t Nam hi n nay. 10. Hãy gi i thích phương trình và nêu ý nghĩa c a co giãn thu dư i ây:  ∂T * B   ∂B Y  ET =  ⋅ × ⋅  ∂B T *   ∂Y B     trong ó: ET: co giãn thu T*: T ng thu v thu sau khi ã lo i b nh hư ng c a vi c i u ch nh cơ s tính thu và/ho c thu su t B: Cơ s tính thu (tax base) Y: T ng s n ph m trong nư c (GDP) 11. Hãy cho ví d b ng s minh h a s khác bi t gi a n i và co giãn c a thu . Ngoài ra, nêu ý nghĩa và công d ng c a n i thu trong th c ti n i u hành chính sách tài khóa. 12. Tác ng c a thu bao g m nh ng lo i nào? T i sao chúng còn tùy thu c vào cách th c chính ph s d ng thu . 13. Hãy trình bày ý nghĩa c a các m i quan h thu tương ương trong sơ Harberger sau ây. tKA và tLA tương ương v i tA Và và Và 1
 2. tKB và tLB tương ương v i tB tương ương v i Tương ương v i tương ương v i tK và tL tương ương v i T 14. Gi i thích ng th c sau: Thu nh p kh u = Thu ánh vào tiêu dùng + Tr c p ng m cho s n xu t n i a II. Bài t p Bài 1 Gi s có m t m t hàng tiêu dùng ang ư c mua bán trên th trư ng th gi i t i m c giá quy ra ti n Vi t Nam là 20.000 . M t ơn v m t hàng này n u ư c s n xu t t i Vi t Nam s s d ng hai nhóm v t li u: nhóm v t li u nh p kh u có giá tr 7.000 và nhóm v t li u trong nư c có giá tr 1.000 . G i thu su t thu nh p kh u ánh vào thành ph m là tg và ánh vào v t li u là ti. Hãy tính và cho nh n xét v su t b o h hi u d ng (ERP) qua các trư ng h p dư i ây. a. tg = 40% và ti = 0%; b. tg = 40% và ti = 20%; c. tg = 40% và ti = 40%; d. tg = 40% và ti = 60%; Bài 2 Hãy tính và cho nh n xét v n i c a t ng thu và các s c thu qua các năm như th b ng dư i ây ( ơn v tính: 1000 t ) 2009 2008 2007 2006 T ng thu 240 190 170 130 Thu giá tr gia tăng 70 50 46 30 Thu tiêu th c bi t 19 14 11 10 Thu thu nh p doanh nghi p 80 58 50 46 GDP 830 740 680 600 Bài 3 Hãy cho nh n xét v h th ng thu và kh năng tăng thu c a các qu c gia qua các s li u v co giãn và n i c a t ng thu cho b ng sau. Năm 2009 Năm 2008 Năm 2007 Qu c gia co giãn n i co giãn n i co giãn n i A 0,6 1,0 0,6 0,7 0,7 0,8 B 1,0 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 C 1,7 1,6 0,9 1,3 1,4 1,3 2
 3. D 0,8 0,7 0,9 1,0 1,0 0,9 Bài 4 Gi s hàm s v lư ng c u thu c lá i u t i m t qu c gia là QD = 2000 – 200PD và hàm s v lư ng cung thu c lá i u là QS = 200PS, v i P là giá ( ơn v tính 1000 ơn v ti n -- vt) c a m t ơn v thu c lá. a. V th b. Tính giá và s n lư ng cân b ng (gi s th trư ng c nh tranh). S: 1000 ơn v sp và 5000 vt c. N u chính ph quy t nh ánh thu tiêu th c bi t vào phía cung 2000 vt m i ơn v thu c lá thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? S: ps = 4000 vt; pd = 6000 vt ; q1 = 800 ơn v sp d. N u chính ph quy t nh ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 80% vào phía cung thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? Bài 5 Gi s t i t nư c X, chính quy n thành ph Y ang v n ng các v i bi u H i ng nhân dân thông qua m t s c thu 17% ánh vào khách s n vì cho r ng lo i thu này không nh hư ng n cư dân trên a bàn. N u ư c m i tư v n v lo i thu ó thì ý ki n c a anh, ch như th nào? Bài 6 Gi s m c chi cho tiêu dùng hàng năm c a cư dân qu c gia X là m t hàm tuy n tính có d ng: C = 5 + 0,42 Y, trong ó C là chi cho tiêu dùng (nghìn t ng/năm) và Y là thu nh p (nghìn t ng/năm). Các s c thu ánh vào tiêu dùng chi m t l 6% chi tiêu dùng. Hãy tính s ti n thu , thu su t biên so v i thu nh p và thu su t bình quân so v i thu nh p, r i i n vào b ng dư i ây. Thu nh p Tiêu dùng Thu tiêu dùng Thu su t biên Thu su t bình (1000 t ) (1000 t ) (1000 t ) (MTR), % quân (ATR), % 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Bài 7 3
 4. Chính ph nư c c ng hòa Y d ki n tăng thu ngân sách tài tr cho chương trình c i t o môi trư ng. Hai m t hàng ch u thu ư c Chính ph nh m n là A và B v i các s li u cho dư i ây M t hàng A M t hàng B H s co giãn c a c u theo giá - 0,6 - 0,1 H s co giãn c a cung theo giá 1,5 0,7 Giá bán hi n t i 25000 vt 1000 vt S n lư ng tiêu th hi n t i 1.000.000 ơn v 3.000.000 ơn v Chính ph xem xét 3 phương án ánh thu hàng hóa dư i ây: Phương án 1: ánh thu 16% vào hàng A và 16% vào hàng B. Phương án 2: ánh thu 8% vào hàng A và 18% vào hàng B. Phương án 3: ánh thu 25% vào hàng A và 10% vào hàng B. a. Hãy xác nh m c thu thu ư c cho t ng phương án. b. Phương án nào t t nh t (xét trên m i tương quan gi a s thu thu ư c và gánh n ng ph tr i) Bài 8 : Su t b o h hi u d ng Dư i ây là m t s d li u c a nư c C ng hòa X ã ư c i u ch nh. a) Trong năm 2009, giá nh p kh u CIF c a xe hơi chưa s d ng (CBU) vào X là 200.000 ơn v ti n t ( VTT). Chi phí v n chuy n, marketing và các chi phí n i a khác vào kho ng 75.000 VTT. Xe hơi ch u thu su t nh p kh u 80% và thu su t thu GTGT là 10%. [Ghi chú: Thu GTGT ư c ánh trên giá tr ã ch u thu nh p kh u và các chi phí n i a] i) Tính t ng s thu thu ư c bình quân m t xe hơi nh p kh u? ii) Tính giá bán ra c a xe hơi nh p kh u. b) Năm 2006 giá CIF c a toàn b linh ki n l p ráp xe hơi (CKD) là 160.000 VTT/xe. Các ph ki n s n xu t trong nư c (bao g m b t n nhi t, v xe,…) có chi phí 35.000 VTT/xe. Chi phí v n chuy n, marketing và các chi phí n i a khác vào kho ng 120.000 VTT. Linh ki n nh p kh u ch u thu nh p kh u v i thu su t 50% và thu GTGT v i thu su t 10%. i) Tính t ng s thu thu ư c bình quân m t xe hơi l p ráp trong nư c. ii) Tính giá bán ra c a xe hơi l p ráp trong nư c. c) Tính t l b o h hi u d ng i v i xe hơi l p ráp trong nư c. d) Theo anh/ch , có nên xu t thay i cơ c u thu c a qu c gia X hay không? N u có thì nên thay i c th như th nào và t i sao? Bài 9: Th trư ng cà-phê Trong năm 2008, s n lư ng cà-phê c a qu c gia T là 120.000 t n và giá bán chưa thu c a m t t n cà-phê là 40.000 ơn v ti n. H u h t cà phê thư ng tr ng t i các nông tr i quy mô nh vùng cao nguyên phía Tây c a t nư c. (i) Trong ng n h n, co dãn c a lư ng cung cà-phê theo giá vào kho ng 0,3 và co dãn c a c u theo giá g n b ng –2,2. Tính s thu thu , giá cung, giá c u và m t mát vô ích n u cà-phê b ánh thu hàng hóa v i thu su t 5% ho c 10%. 4
 5. (ii) Trong dài h n, co dãn c a cung theo giá lên n 1 và co dãn c a c u có th lên t i –4. V i nh ng co dãn này, hãy tính thu su t mà chính ph s t s thu thu cao nh t và s thu thu cũng như m t mát vô nghĩa ng v i thu su t này. (iii) Hãy cho nh n xét. Bài 10 Chính ph ang xem xét vi c ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 25% vào xe g n máy hi n ang gia tăng r t nhanh và c n tr giao thông công c ng. Gi s v i tư cách là m t chuyên viên cao c p thu c a B Tài chính, b n ư c yêu c u trình bày nh ng phân tích c a mình v tác ng c a lo i thu này. Các thông s c n thi t cho phân tích ư c cung c p như sau: (1) co giãn c u theo giá: – 0,8; (2) co giãn cung theo giá: 1,25; (3) Lư ng và giá cân b ng: 750.000 xe và 15 tri u ng/xe, theo th t ; (4) th trư ng lao ng và th trư ng v n mang tính lưu ho t cao. 1. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng ph n. 2. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng th v i hai gi thi t: (a) ngành s n xu t xe máy thâm d ng lao ng; (b) ngành s n xu t xe máy thâm d ng v n. (Ghi chú: trong c hai câu, phân tích nh tính là ch y u) Bài 11 Th trư ng hàng A là c nh tranh hoàn h o v i giá th gi i là 2 USD/1 ơn v s n ph m. Nư c c ng hòa X là m t n n kinh t m nh , không s n xu t hàng A nên ph i nh p toàn b lư ng hàng này. Hi n nay, lư ng hàng A ang tiêu th trong nư c là 600.000 s n ph m và có co giãn c a c u theo giá ư c tính là – 1,2. Trư c hi n tư ng nhu c u v hàng A tăng nhanh, Chính ph xem xét vi c ánh thu nh p kh u theo thu su t t l . 1. Tính lư ng gánh n ng ph tr i và s thu thu t i các m c thu su t c a thu nh p kh u 10%, 20%, 40% và 80% 2. Cho nh n xét v t c tăng gánh n ng ph tr i và s thu thu khi áp các thu su t trên. 3. T i thu su t bao nhiêu thì gánh n ng ph tr i cân b ng v i s thu thu ? Bài 12 V là m t công ty c a t nư c Hà-Lan u tư 300 tri u USD vào m t nhà máy t i nư c C ng hòa N. Thu su t ph thông c a thu thu nh p công ty t i Hà-Lan là 30% và t i N là 25%. C hai qu c gia không ánh thu chuy n l i nhu n ra nư c ngoài. Thu thu nh p công ty N ư c kh u tr khi xác nh thu thu nh p công ty t i Hà-Lan. năm ang xét, thu nh p tính thu c a Nhà máy V t i C ng hòa N là 50 tri u USD và toàn b l i nhu n sau thu ư c chuy n v Hà-Lan dư i d ng c t c. Trong m i trư ng h p sau, hãy tính và cho nh n xét v tác ng i v i t ng s thu thu c a Hà-Lan và nư c C ng hòa N. (a) Chính ph N không mi n thu thu nh p công ty i v i l i nhu n c a năm u tiên. (b) Chính ph N mi n thu thu nh p công ty ba năm u tiên cho m i doanh nghi p. (c) Như câu (b), nhưng Chính ph N ký hi p nh v i Chính ph Hà-Lan trong ó coi kho n mi n thu như ã tr và v n ư c hoàn thu t i Hà-Lan. (d) Như câu (b), nhưng Chính ph N ánh thu 14% vào l i nhu n chuy n ra nư c ngoài dư i m i hình th c. Kho n thu này cũng ư c kh u tr Hà-Lan. 5
 6. Bài 13 Gi s bi u thu thu nh p cá nhân t i qu c gia X, có ơn v ti n t là U, như sau: ơn v tính: tri u U B c Thu nh p tính thu c năm/ngư i Thu su t 1 n 10 5% 2 Trên 10 n 20 15% 3 Trên 20 n 40 28% 4 Trên 40 n 70 35% 5 Trên 70 40% T ng s ngư i thu c di n n p thu t i qu c gia X trong năm ang xét ư c tính 20 tri u ngư i. B ng sau ây cho th y thu nh p tính thu bình quân c năm và t tr ng ngư i n p thu tương ng v i các m c thu nh p ó: Thu nh p tính thu bình quân c T tr ng ngư i n p thu trong t ng s i năm tư ng n p thu 8 tr.U 60% 16 tr.U 30% 30 tr.U 6% 60 tr.U 3% 90 tr.U 1% Yêu c u: a. Hãy xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân mà Chính ph X thu ư c trong năm ang xét. b. Gi s t ng s ngư i thu c di n n p thu không i nhưng cơ c u i tư ng n p thu thay i thành 50%, 30%, 12%, 5% và 3%. Hãy xác nh t ng s thu thu nh p cá nhân mà Chính ph X thu ư c trong năm ang xét. c. ( c l p v i câu a., câu b.) N u m t công dân có thu nh p sau thu tăng l n lư t 5 trU, 15 trU, 25 trU, 45 trU và 65 trU, thì tương quan gi a t c tăng thu nh p trư c thu và thu nh p sau thu qua t ng b c là bao nhiêu? d. (Câu này không c n tính toán) N u thu su t b c cao nh t th p dư i thu su t c a b c trư c li n k thì tương quan gi a t c tăng thu nh p trư c thu và thu nh p sau thu b c cu i cùng so v i b c trư c li n k như th nào? Bài 14 Chính ph nư c c ng hòa ABC d ki n tăng thu ngân sách tài tr cho chương trình y t c ng ng. Hai m t hàng ư c Chính ph nh m n là X và Y v i các s li u cho dư i ây M t hàng X M t hàng Y H s co giãn c a c u theo giá − 0,6 − 1,5 H s co giãn c a cung theo giá 2,5 0,7 Giá bán hi n t i 30000 2000 6
 7. S n lư ng tiêu th hi n t i 2.000.000 ơn v 5.000.000 ơn v Chính ph xem xét 3 phương án dư i ây: Phương án 1: ánh thu 10% vào hàng A và 10% vào hàng B Phương án 2: ánh thu 5% vào hàng A và 15% vào hàng B Phương án 3: ánh thu 25% vào hàng A và 6% vào hàng B c. Hãy xác nh m c thu thu ư c cho t ng phương án. d. Phương án nào t t nh t (xét trên m i tương quan gi a s thu thu ư c và gánh n ng ph tr i) Bài 15 Cơ c u thu t i Vi t Nam b n năm g n ây cho trong b ng dư i ây: S tt S c thu 2006 2007 2009 2009 1 Thu thu nh p doanh nghi p 35% 38% 44% 42% 2 Thu giá tr gia tăng 25% 26% 26% 25% 3 Thu nh p kh u 18% 14% 9% 7% 4 Thu tài nguyên 10% 11% 9% 8% 5 Thu tiêu th c bi t 8% 8% 8,% 9% 6 Thu thu nh p cá nhân 2% 2% 3% 7% 7 (Các) Thu khác 2% 1% 1% 2% 100% 100% 100% 100% Căn c vào th c ti n kinh t -xã h i Vi t Nam, anh (ch ) hãy th c hi n nh ng yêu c u sau: a. Phân tích và ánh giá di n bi n cơ c u thu t 2006 n 2009. b. D báo thô v cơ c u thu nư c ta n năm 2010 và 2015. Gi i thích. Bài 16 “THANH NIÊN, 01/02/2008 -- Năm 2007 ã x y ra 14,6 nghìn v tai n n giao thông, làm ch t 13,2 nghìn ngư i, làm b thương 10,5 nghìn ngư i. Như v y, bình quân m t ngày có 40 v , 36 ngư i ch t, 29 ngư i b thương do tai n n giao thông. M c thi t h i không khác gì, th m chí còn hơn c nhi u cu c chi n tranh. Thi t h i v v t ch t theo tính toán c a chuyên gia qu c t lên n g n 1 t USD, trong khi GDP c a nư c ta năm 2007 tính b ng USD theo t giá h i oái ch có 71,2 t USD. Có nghĩa là thi t h i v t ch t do tai n n giao thông gây ra ã lên t i g n 1,5% GDP. Có khách qu c t sau khi n nư c ta ã nói, Vi t Nam nhìn chung là t t, nhưng s nh t là ch t vì tai n n giao thông. i u áng nói là trong khi t l t dành cho giao thông hai ô th l n c a nư c ta ch b ng m t ph n tư, m t ph n ba c a các nư c, vi c m r ng ư ng giao thông v a thi u th n, v a khó khăn do chi phí gi i phóng m t b ng quá l n, chung cư cao t ng m c lên ngày m t nhi u, ư ng giao thông ng m, ư ng giao thông trên cao có l còn lâu m i thành hi n th c,... thì phương ti n giao thông cá nhân c tăng vùn v t. 7
 8. Theo công b c a T ng c c Th ng kê, trong năm 2007, các a phương ã c p ăng ký m i cho 133,5 nghìn ô tô và 3,1 tri u xe máy, nâng t ng s phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b hi n có c a nư c ta lên 22,83 tri u chi c, trong ó có 1,11 tri u ô tô và 21,72 tri u chi c mô tô - xe máy. Như v y, bình quân 4 ngư i dân Vi t Nam có m t chi c xe máy, t c bình quân 1 h có trên 1 chi c xe máy - m t con s k l c trên th gi i. ã v y, h ng năm v n ti p t c nh p kh u 140 nghìn chi c xe máy nguyên chi c và l p ráp trong nư c g n 3 tri u chi c. Ô tô Vi t Nam chưa nhi u, v m t còn m c 80 ngư i có m t chi c - th p xa Hàn Qu c có m t chưa n 4 ngư i/ô tô, nhưng c v i à nh p kh u kho ng 30 nghìn chi c và l p ráp trong nư c kho ng 73 nghìn chi c/năm, n u ư ng sá c như th này, n u ý th c ch p hành pháp lu t c a ngư i tham gia giao thông không ư c nâng lên, thì ch ng nh ng thi u ư ng cho xe ch y mà n ch cũng còn thi u! V n t ra là c n t p trung cho vi c c i thi n h t ng cơ s , nâng cao hơn n a ý th c ch p hành lu t l giao thông c a ngư i tham gia giao thông, gi m m t xây d ng chung cư cao t ng n i ô, tăng các nút giao thông khác m c, kh n trương xây d ng ư ng tàu i n ng m, ư ng s t trên cao - là nh ng phương ti n chuyên ch có kh i lư ng nhi u nh t, nhanh nh t, ít ách t c nh t. Trong i u ki n u tư nư c ngoài ang vào Vi t Nam tăng m nh, thì ây là m t th i cơ vàng nâng c p và c i thi n h t ng cơ s , trong ó có giao thông v n t i. Ngoài ra, nên ưa các xí nghi p, trư ng i h c - cao ng và trung c p chuyên nghi p ra kh i n i ô, ng th i tăng ch tài x ph t vi ph m giao thông. Ng c Minh” Gi s b n là m t chuyên gia thu Hi n nay, Nư c C ng hòa X có kho ng 600.000 xe ô tô ang lưu hành (g n b ng m t ph n mư i so v i nư c láng gi ng Thailand), nhưng có n 16 tri u xe g n máy. N u quy i theo m c tiêu th nhiên li u, bình quân kho ng 3 lít xăng/100 km v i lo i xe dung tích xi lanh 100 phân kh i, thì lư ng khí th i c a s xe g n máy k trên cũng tương ương 5 tri u ô tô g n ng cơ 2.000 phân kh i. Theo tính toán c a các chuyên gia, m i lít nhiên li u b t cháy s th i ra kho ng 2,5 ki lô gam dioxit carbon. V i m c tiêu th kho ng 15 tri u t n xăng, d u như hi n nay, lư ng khí th i dioxit carbon m i năm là 45 tri u t n. Ch s ô nhi m không khí hai thành ph l n nh t c a nư c này u cao hơn nhi u so v i tiêu chu n c a T ch c Y t Th gi i (WHO) v i hàm lư ng dày c ch t benzen, sulfur dioxit… khi n cho hai thành ph ó tr thành nh ng ô th có m c ô nhi m cao nh t khu v c ông Nam Á. Riêng lư ng h t b i m n lơ l ng PM10, ư c xem là r t c h i, cao g p mư i l n tiêu chu n c a WHO và g p ôi th ô Bangkok c a Thailand. Chính ph Nư c C ng hòa X ang xem xét vi c ánh thu tiêu th c bi t v i thu su t 40% vào xe g n máy hi n ang gia tăng r t nhanh, c n tr giao thông công c ng và gây ô nhi m môi trư ng n ng n . Gi s v i tư cách là m t chuyên viên cao c p thu c a B Tài chính, b n ư c yêu c u trình bày nh ng phân tích c a mình v tác ng c a lo i thu này. Các thông s c n thi t cho phân tích ư c cung c p như sau: (1) co giãn c u theo giá b ng – 0,8; (2) co giãn cung theo giá b ng 1,25; (3) Giá bình quân c a các lo i xe 8
 9. g n máy cân b ng m c: 20 tri u ng/xe; (4) Th trư ng lao ng và th trư ng v n mang tính lưu ho t cao. Yêu c u: 1. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng ph n cho bi t gánh n ng thu do ngư i tiêu dùng hay nhà cung c p ch u nhi u hơn. 2. Tính s thu thu và gánh n ng ph tr i. 3. Hãy th c hi n phân tích cân b ng t ng th v i hai gi thi t: (a) ngành s n xu t xe máy thâm d ng lao ng; (b) ngành s n xu t xe máy thâm d ng v n. 4. Hãy nh n xét v bi n pháp ánh thu c a Chính ph . 5. Anh, ch th xu t m t bi n pháp c a riêng mình. (Ghi chú: s d ng phân tích nh tính và nh lư ng) Bài 17 M t chi c ô-tô b n ch ng i dung tích xi-lanh 2,5 lít ư c mua bán trên th trư ng th gi i t i m c giá bình quân 20.000 USD. N u l p ráp chi c ô-tô này t i Vi t Nam, nhà s n xu t s d ng hai nhóm u vào: (i) nhóm linh ki n nh p kh u có giá tr 11.000 USD; và (ii) nhóm linh ki n n i a có giá tr quy ra ô-la M là 2.000 USD. Thu su t thu nh p kh u ánh vào xe ô-tô m i nguyên là 60% và ánh vào linh ki n l p ráp 5%. a. Gi s không còn kho n thu nào khác ánh vào ô-tô nh p kh u, hãy xác nh su t b o h hi u d ng i v i ngành công nghi p ô-tô trong nư c. b. Sau ó, thu su t thu nh p kh u ánh vào xe ô-tô m i nguyên ư c i u ch nh lên n 70% và không i i v i linh ki n l p ráp, ng th i v n chưa có kho n thu nào khác ánh vào ô-tô nh p kh u. Hãy xác nh su t b o h hi u d ng i v i ngành công nghi p ô-tô trong nư c tình hu ng m i. Cho nh n xét v nh ng thay i c a su t b o h hi u d ng. c. Trên th c t , ô-tô b n ch nh p kh u ngoài vi c ch u thu nh p kh u còn ch u thu tiêu th c bi t 50% và thu giá tr gia tăng 10%. Anh (ch ) hãy tính l i câu a và câu b v i hai lo i thu v a nêu và cho nh n xét. Bài 18 t nư c P, m t hàng K hi n ang có co giãn lư ng c u theo giá là -0,6 và co giãn lư ng cung theo giá là 1,5. Ngành s n xu t m t hàng K là ngành thâm d ng v n. Chính ph P ang xem xét ánh thêm m t kho n thu hàng hóa, ngoài thu giá tr gia tăng, vào K. Hãy phân tích các tác ng có th x y ra n u kho n thu này ư c th c thi. Cho bi t, th trư ng v n t i ây ã phát tri n. Bài 19 Chính ph nư c c ng hòa X chu n b phát hành hai lo i trái phi u A và B u có m nh giá 1.000.000 ơn v ti n ( vt). Th i gian áo h n c a trái phi u A ba năm và trái phi u B hai năm. Lãi su t hàng năm c a trái phi u A là 14% và c a B là 12%. Nh m khuy n khích mua trái phi u, chính ph X th c thi chính sách gi m thu cho u tư theo t l 9
 10. 20% i v i trái phi u dài hơn hai năm và 15% cho trái phi u t hai năm tr xu ng. Anh (ch ) hãy cho bi t chính sách gi m thu này có trung l p không? Bài 20 H th ng chính quy n qu c gia R chia làm hai c p: c p trung ương và c p a phương. C p a phương g m ba c p: thành ph , qu n và phư ng. Qu c gia R ã th c hi n phân c p ngân sách nhi u năm nay. Thu tài s n là m t kho n thu ư c phân giao hoàn toàn cho chính quy n c p a phương. Các a phương s t quy t nh s thu, thu su t và s d ng. T ng s thu t thu tài s n (n u có) s ư c xác nh b ng ph n chênh l ch gi a t ng chi và t ng thu chưa k thu tài s n trên a bàn. Khung thu su t c a thu tài s n ư c quy nh th ng nh t trên toàn qu c t 0,2% n 0,8%. Căn c tính thu (tax base) là 75% giá tr th trư ng c a tài s n ch u thu . M i ch s h u ư c mi n thu tài s n cho ph n tài s n có giá tr ch u thu t i a b ng 1 t ơn v ti n ( vt) tính theo th trư ng. Theo s li u ngân sách năm t i c a Thành ph A, t ng s thu trên a bàn, chưa k thu tài s n, là 3000 t vt; t ng chi tiêu trên a bàn vào kho ng 3600 t vt. Toàn b giá tr b t ng s n trong Thành ph A ư c nh giá theo th trư ng trong năm ngân sách ang xét vào kho ng 900.000 t vt. T ng s ch s h u tài s n ã ăng ký tính n th i i m ch u thu là 700.000 ngư i. Gi s b n ang s h u m t kh i b t ng s n t a l c t i phư ng C thu c qu n B c a Thành ph A. Kh i b t ng s n c a b n ư c nh giá theo th trư ng là 5 t vt. Yêu c u: a. Trình bày nh ng lý do c n thi t ánh thu tài s n, ng th i cho bi t t i sao thu tài s n nên giao cho chính quy n c p a phương qu n lý. b. Tính thu su t thu tài s n c a Thành ph A trong năm ngân sách ang xét. c. Xác nh thu tài s n mà b n ph i n p trên kh i b t ng s n c a mình. d. N u nhu c u chi tiêu công v cơ s h t ng giao thông và công trình công c ng quá l n mà s thu thu tài s n dù huy ng t i a (ch m tr n thu su t 0,8%) v n không bù p thì b n có l i khuyên nào i v i chính quy n Thành ph ? áp án: Câu b. Giá tr tài s n ch u thu = 200.000 t Tax base = 200.000 t × 75% = 150.000 t vt Tax rate = (3600 – 3000)/150.000 = 0,4% Câu c. Thu tài s n ph i n p = (5 – 1) × 0,4% = 16.000.000 vt Bài 21 Xét m t doanh nghi p u tư 60 t ng vào t ng nguyên giá tài s n c nh v i th i gian kh u hao bình quân 4 năm. Theo d toán, bình quân hàng năm doanh nghi p này t doanh thu m c 250 t ng, chi phí hàng bán 110 t ng, chi phí bán hàng và chi phí qu n lý b ng 20% doanh thu. Thu su t thu thu nh p doanh nghi p là 25%. Gi s doanh nghi p ho t ng hoàn toàn t v n ch . Su t chi t kh u s d ng cho nh ng d án r i ro trung bình là 12%/năm. Doanh nghi p ang ho t ng t i m t qu c gia áp d ng chính sách hoàn thu thu nh p cho u tư (investment tax credit) theo t l 15% tính trên t ng m c u tư. 10
 11. Hãy xác nh hi n giá dòng ti n ròng theo b n hình th c khuy n khích thu trung l p sau ây: - Trung l p ki u Samuelson - Trung l p ki u Musgrave - Trung l p ki u Harberger-Bradurd - Trung l p ki u Auerback-Jorgenson 11
 12. Bài 22 Gi s chính ph c a n n kinh t l n B ánh thu nh p kh u b ng 20 ơn v ti n ( vt) lên m t h p g m sáu lon bia nh p kh u. Sau ây là b ng t ng h p tình tr ng không và có ánh thu nh p kh u: Không thu Có thu Giá bên trong n n kinh t B 54 vt ..?.. Giá th gi i 54 vt 45 vt Lư ng c u n i a hàng năm 3200 tri u h p 2900 tri u h p Lư ng cung n i a hàng năm 2000 tri u h p 2500 tri u h p Lư ng hàng nh p kh u hàng năm 1200 tri u h p 400 tri u h p a. Xác nh giá bên trong n n kinh t B sau khi có thu . b. V th bi u di n tác ng c a thu nh p kh u t i B. b. Tính l i ích (ho c thi t h i) qu c gia ròng t i n n kinh t B t vi c ánh thu nh p kh u vào bia nh p kh u. c. Tính su t b o h hi u d ng (effective rate of protection) i v i ngành công nghi p bia trong nư c B. Cho bi t giá tr u vào c a m t h p bia là 40 vt và chính ph không ánh thu nh p kh u trên u vào nh p kh u (n u có). d. L i gi thi t r ng toàn b lư ng hàng bán vào nư c B do duy nh t m t nư c C cung c p. d1. N u t i m c giá 54 vt lư ng c u trong nư c C là 6000 tri u h p thì lư ng cung c a các nhà s n xu t nư c C là bao nhiêu?. d2. Xác nh t ng l i ích (m t mát) qu c gia t i nư c C khi bán hàng cho n n kinh t B. d3. Xác nh t ng th ng dư (hay m t mát) c a toàn th gi i. Bài 23 Gi s m t qu c gia ã ư c lư ng ư c hàm s tuy n tính v lư ng c u và lư ng cung v rư u trên 400 như sau, trong ó P là giá c a m t chai rư u có ơn v tính 1000 ơn v ti n ( vt) và th trư ng rư u mang tính c nh tranh. QD = 1800 – 100P QS = – 600 + 300P Yêu c u: a. Dùng th xác nh giá và s n lư ng cân b ng. b. N u chính ph quy t nh ánh thu hàng hóa 4000 vt m i chai rư u thì giá c và s n lư ng thay i như th nào, ng th i s thu chính ph thu ư c là bao nhiêu? c. N u chính ph quy t nh ánh thu hàng hóa v i thu su t 80% tính trên giá bán c a ngư i s n xu t, hãy th c hi n nh ng yêu c u sau: -V th ư ng cung có thu ; - Xác nh giá c và s n lư ng cân b ng m i; - Xác nh s thu chính ph thu ư c và m t mát ph tr i i v i xã h i. (Nh c nh : giá ngư i mua tr g m giá ngư i s n xu t nh n ư c c ng thêm thu hàng hóa) 12
 13. Bài 24 Tho t u n n kinh t l n Y nh p kh u áo may s n m t cách t do (không thu b t kỳ kho n nào trên hàng nh p kh u). S li u v giá c và s n lư ng tình tr ng nh p t do cho c t th hai trong b ng dư i ây. Sau ó, chính ph n n kinh t Y quy t nh ánh m t kho n thu nh p kh u lên áo may s n v i thu su t 60% tính trên giá nh p kh u. Các s li u c a tình tr ng có thu th hi n trong c t th ba. Nh p kh u t do Nh p kh u có thu Giá bán bên trong n n kinh t Y 160.000 vt 200.000 vt Thu nh p kh u - .?. vt Giá th gi i .?. vt .?. vt Lư ng cung hàng năm c a nhà s n 32 tri u áo 44 tri u áo xu t trong nư c Y Lư ng nh p kh u hàng năm 40 tri u áo .?. tri u áo T ng lư ng tiêu dùng hàng năm .?. tri u áo 64 tri u áo trong n n kinh t Y (Chú thích: vt = ơn v ti n) Yêu c u: a. i n s vào năm ch có d u ch m h i (?). b. Tính t ng m t mát (th ng dư) c a ngư i tiêu dùng và nhà s n xu t trong n n kinh t Y sau khi ánh thu so v i tr ng thái nh p kh u t do. c. Xác nh t ng s thu nh p kh u chính ph Y thu ư c. d. Th ng dư (hay m t mát) ròng c a n n kinh t Y là bao nhiêu? e. Xác nh t ng th ng dư (hay m t mát) c a toàn th gi i. f. Su t b o h hi u d ng (effective rate of protection) là gì? Gi s cho giá tr u vào c a m t áo may s n là 110.000 vt và không có kho n thu nào ánh trên u vào nh p kh u (n u có), hãy tính su t b o h hi u d ng. 13
 14. Bài 25 Gi s m i công dân trong m t qu c gia có cùng hàm s ư c lư ng t ng h u ích (total utility) sinh ra t thu nh p như sau: TU = 63ln(I) – 170 v i R2 = 0,97 và e = 2,718 trong ó TU là ký hi u c a t ng h u ích sinh ra t thu nh p có ơn v tính là i m ; I là ký hi u c a thu nh p hàng năm có ơn v tính là tri u ơn v ti n ( vt). Yêu c u: a. Có th s d ng phương trình trên ư c lư ng t ng h u ích sinh ra t thu nh p hàng năm hay không? b. Xác nh và v th c a t ng h u ích t i các m c thu nh p hàng năm l n lư t là 40 tri u vt, 80 tri u vt, 120 tri u vt, 160 tri u vt, 200 tri u vt, 240 tri u vt, 280 tri u vt và 320 tri u vt. (Khi tính t ng h u ích làm tròn s hàng ơn v và không l y s l ). c. N u chính ph quy t nh thu thu c a m i công dân 20 i m t ng h u ích thì công dân A có thu nh p tính thu 80 tri u vt và công dân B có thu nh p tính thu 240 tri u vt ph i n p bao nhiêu thu ? d. N u chính ph quy t nh thu thu c a m i công dân 30% t ng h u ích thì công dân C có thu nh p tính thu 120 tri u vt và công dân D có thu nh p tính thu 320 tri u vt ph i n p bao nhiêu thu ? e. N u chính ph cho r ng t ng h u ích sinh ra t thu nh p c a m i công dân ch nên cân b ng m c 150 i m thì b n công dân A, B, C và D có thu nh p tính thu nêu trong hai câu trên s ph i n p thu (ho c ư c nh n tr c p) hàng năm là bao nhiêu? [G i ý câu c, d và e: x ư c tìm b ng cách chuy n v như sau: y + 173,07 ln( x) = 63,164 y +173, 07 y +173, 07 Suy ra: x = e 63,164 = 2,718 63,164 . H t ph n g i ý] f. Nêu ý ki n cá nhân v m c i u ti t thu nh p qua ba cách ánh thu nói trên. 14
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản