intTypePromotion=1

Đề thi tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Lê Thanh Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
1.358
lượt xem
697
download

Đề thi tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong nền kinh tế thị trường ngân hàng đóng vai trò là một tổ chức tài chính trung gian, quan hệ tín dụng ngân hàng được thể hiện qua hai khâu:Tài liệu tham khảo đề thi tuyển dụng vào các ngân hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tín dụng ngân hàng

  1. A- CÂU H I LÝ THUY T 1.Vì sao các NH ph i áp d ng nguyên t c ''N trươc_Có sau''?Cho ví d minh ho ? 2.VÌ sao các NH ph i áp d ng nguyên t c ''D thu_D chi''? 3.Hi u qu cho vay c a các t ch c tín d ng ư c ánh giá trên nh ng ch tiêu k toán nào? Doanh s cho vay cao có ph i là ch tiêu quan tr ng nh t f n ánh hi u qu cho vay không? T i sao? 4.Ch tiêu nào hình thành tài s n có c a NH : * Ti n g i t i các t ch c tín d ng trong và ngoài nư c * TSCD * Ti n g i c a các t ch c kinh t và dân cư * u tư vào ch ng khoán * Các kho n ph i tr 5.Ch tiêu nào hình thành tài s n n c a NH * Ti n m t t i qu * Ti n g i c a các t ch c tín d ng * D phòng thu khó òi+Chênh l ch ánh giá l i TS * Các kho n ph i thu 6.Séc ư c s d ng trong trư ng h p nào : Rút ti n m t- Chuy n ti n m t- N p ti n m t vào TK- thanh toán ti n mua hàng hóa d ch v - Tr ti n m t cho ngư i bán- Tr n cho NH- T t c nói trên 7.N u NH áp d ng pp d thu lãi, d chi lãi thì lo i TK nào sau ây ko ư c tính d chi l i ph i tr vào ngày cu i tháng: * TK ti n g i ko kỳ h n * TK ti n g i có kỳ h n * TK ti t ki m t t toán trư c ngày cu i tháng * C 3 lo i trên u ko tính d chi tr lãi 8. Thu nh p t vi c góp v n liên doanh liên k t có ph i n p thu Thu nhâp doanh nghi p không ? 9. th c hi n y 5 i u ki n cho vay theo quy nh hi n hành, v phía doanh nghi p có khó khăn gì? http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  2. 10. Hi n nay, ngân hàng ưa chu ng nh ng lo i tài s n b o m nào? 11. Hi n nay, m t s ngân hàng cho r ng tài s n th ch p là i u ki n tiên quy t vay v n ngân hàng? Quan i m này úng hay sai? T i sao? 12. i v i doanh nghi p, khi th c hi n vay v n ngân hàng thì v n nào là quan tr ng nh t? Gi i thích? 13. S d ng tài s n m b o hình thành t v n vay hi n nay có nh ng vư ng m c khó khăn gì? 14. Trư ng h p th ch p b ng chính lô hàng nh p kh u trong phương th c L/C thì ngân hàng g p nh ng r i ro gì? Ngân hàng s qu n lý lô hàng nh p kh u như th nào h n ch r i ro? 15. Nh ng ưu và như c i m i v i hình th c cho vay có tài s n m b o hình thành t v n vay? 16. Vì sao y nhi m chi áp d ng ph bi n Vi t Nam ? 17. Vì sao Séc & y nhi m thu áp d ng h n ch Vi t Nam ? 18. Ch ng t k toán có n i dung như th nào? trình bày chi ti t các n i dung ó. 19. Trình bày v luân chuy n ch ng t k toán NHTM. 20. Cho bi t n i dung, phương pháp và trình t ghi s theo hình th c ch ng t ghi s 21. B n hi u th nào v ch ng t k toán có tính h p lý h p l ? Trình bày? 22. B n hi u th nào v k toán giao d ch, b n hãy ch ng minh mình có năng l c là k toán giao d ch. 23. Công ty PNK hoàn t t vi c th c hi n d ch v tư v n cho khách hàng vào ngày 20/9, 50% giá tr h p ng ã ư c thanh toán trong tháng 9, ph n còn l i tr d n trong 2 tháng ti p theo. Doanh thu d ch v tư v n c a công ty PNK s ư c ghi nh n trên báo cáo tài chính c a tháng: 1. Tháng 9 2. Tháng 10 3. Tháng 9 (50%), tháng 10(25%), tháng 11(25%) http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  3. 4. Các câu trên u sai 24. Ngt c nào trong s các ngt c sau quy nh r ng n u m t khách hàng c a DN ang có nguy cơ phá s n, DN c n ph i l p m t kho n d phòng i v i kho n n ph i thu t KH ó: 1. Nguyên t c tr ng y u 2. Nguyên t c phù h p 3. Nguyên t c th n tr ng 4. T t c các nguyên t c trên 25. K tên và gi i thích các y u t c a ch ng t k toán. 26. Khách hàng rút ti n t TK ti n g i căn c vào ch ng t nào nhân viên ngân hàng chi ti n cho khách 1. Gi y lĩnh ti n m t và b ng kê ti n do khách hàng 2. Do nhân viên ngân hàng l p 27. Nêu nguyên t c h ch toán kép. Hi n nay các NHTM thư ng áp d ng phương pháp k toán nào? Vì sao? B- Bài t p: Ngày 15/8/2002, t i NH Công thương X trên TP HN, các nghi p v kinh t sau ây ã phát sinh: ( ơn v : 1000 ) 1.Công ty A n p các ch ng t : A. UNC, ST: 89.000 tr ti n hang ã nh n cho cty B (TK t i NHCT Y) B. UNC, ST 180.000 tr ti n hang ã nh n cho nhà máy Z ( Tk t i NH nông nghi p X trên cùng a bàn) 2. ÔNg Nam n NH xin chuy n ti n cho ngư i nhà theo s CMND, s ti n 100.000 n NHCT Y 3. Thanh toán ti n i n tháng 9/2002 (tr vào tài kho n ti n g i c a s i nl c t nh t i NH), t ng s ti n là 99.000 4. NHCT X ư c phép bán 50.000USD cho NHCT VN theo t gía 1USD = 15.000VND. Phí giao d ch h i oái 0.1% (bao g m c VAT). 5. Gi i ngân cho công ty TNHH Huy Cư ng, t ng ST cho vay 300.000. Theo yêu c u c a gi y nh n n , Cty xin vay b ng ti n m t là 50.000, s còn l i chuy n tr http://www.nghoangvan137.blogspot.com
  4. cho cty XNK (TK t i NHCT t nh Y). Giá tr TS th ch p 500.000 6. Nh n ư c các ch ng t i nt : A. Ct i n t n N , UNC DN s ti n 180.000, ơn v ư c hư ng là Cty s A, k toán ki m tra th y sai s hi u TK. B. Ch ng t i n t n N , UNC cá nhân ST 15.000, ngư i ư c hư ng là ông Bình (ko có TK ti n g i). 7. Nh n ư c thông báo ti p v n c a NHCT VN qua chi nhánh NHNN thành ph , ng th i nh n ư c báo Có C a NH NN, s ti n 200.000 8. L p ch ng t b sung ct i n t i Có(UNC do cty C n p vào trư c ây ) v vi c NH chuy n thi u ti n, ST b sung 10.000 9. Nh n ư c các ct v thanh toán bù tr : A. Bkê 12 kèm các ct g c - UNC ST 90.000 ơn v ư c hư ng là cty C - UNT ST 45.000 do S i n l c n p vào trư c ây. B. B ng k t qu TTBT ngân hàng có s chênh l ch ph i thu là 78.000 Yêu c u: nh kho n và gi i thích các nghi p v trên. Bi t r ng: -Phí chuy n ti n 0.1%(bao g m c VAT) Thu su t VAT ( u vào và u ra) 10% C- Ph ng v n: 8 câu h i khó trong ph ng v n 1. T i sao chúng tôi nên ch n anh/ch ? 2. T i sao anh/ch mu n làm vi c cho công ty này? 3. i m y u c a anh/ch là gì? 4. T i sao anh/ch b công vi c trư c? 5. Anh/ch có th mô t m t tình hu ng khó khăn ã g p và gi i quy t như th nào? 6. Thành tích gì khi n anh/ch th y t hào nh t? 7. Anh/ch mong mu n có m c lương bao nhiêu? 8. Hãy nói v b n thân anh/ch ? http://www.nghoangvan137.blogspot.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2